Aspergerov syndróm

Report
Asperger-syndróm
vs. iné dysharmonické
výviny osobnosti
v detstve a dospievaní
Katarína Vidová
Prievidza
Obsah
AS v kontexte porúch osobnosti
 bazálne infos o AS
 poruchy osobnosti v dospelom veku a ich
„styčné plochy“ s AS
 ako pomôcť diagnostikovi?
 čo si všímať pri podozrení na AS a PAS ?

Realita ?
zlepšenie dg. nástrojov?
 väčšia erudovanosť odborníkov?
 väčšia informovanosť laickej verejnosti?
 módnosť?

Prečo AS a poruchy osobnosti?

1944 – Hans Asperger => „autistická
psychopatia v detstve“
osobnosť ako súhrn pretrvávajúcich
myšlienkových, pocitových a prejavových
vzorov, ktoré....
 osobnosť:

◦ ≠ prechodné
◦ ≠ symptomatické
◦ ≠ reaktívne
Etiológia porúch osobnosti
genetika
 kvalita prostredia, výchovy, rodinných
vzťahov
 traumy, choroby a handicapy
 ekologické faktory

Čo už vieme o AS?









kvalitatívne poškodená sociálna interakcia
obmedzené, opakujúce sa a stereotypné spôsoby
správania, záujmov a aktivít
poruchy v oblasti sociálneho a profesného
fungovania
nie výraznejšia porucha rečového napredovania
normo-intelekt!!
adekvátna sebaobsluha, adaptívne a exploratívne
správanie
výskyt: 10-15-26-36/10 000
prevalencia: 8-10: 1
diagnostika
Poruchy osobnosti v dospelom veku










anxiózna
anakastická
schizoidná
schizotypová
paranoidná
dissociálna
histriónska
emočne nestabilná
závislá
iné: excentrická, narcistická, nestála, pasívnoagresívna, psycho-neurotická, zmiešané, po
katastrofickom zážitku, po psychickej chorobe...
Anxiózna Os (úzkostná, vyhýbavá)
pocity napätia, obáv, neistoty a
menejcennosti.
 precitlivenosť na odmietnutie a kritiku s
obmedzením osobných vzťahov
 tendencia vyhýbať sa určitým činnostiam
pre zveličovanie možných
nebezpečenstiev a rizík v každodenných
situáciách

Anxiózna Os vs. AS - zhoda
tendencia k sebapodceňovaniu
 vyhýbanie sa ľuďom, avšak tu zo strachu
pred kritikou a odmietnutím

Anankastická Os
(obsedantno-kompulzívna)
pocity osobnej neistoty a pochybností =>
prehnaná svedomitosť, opatrnosť,
preverovanie, rigidita
 častý perfekcionizmus, úzkostlivá presnosť
 vnútené a nepríjemné myšlienky a impulzy

Anankastická Os vs. AS - zhoda
perfekcionizmus
 rigidita
 sociálna formálnosť
 nadmerné zaoberanie sa zoznamami,
poriadkom, detailami a pravidlami

Schizo...
schizoidná porucha
schizotypová porucha
schizofrénna porucha
Schizoidná Os
oslabenie citových, sociálnych a iných
kontaktov
 preferencia fantázie, osamelých aktivít a
introspekcie
 neschopnosť prejaviť city a pociťovať
pôžitok
 záujmy môžu byť obmedzené, ale nemajú
charakter ako u ľudí s PAS

Schizoidná Os v detstve
osamelosť, preferencia solitárnych aktivít,
sociálnym podnetom však rozumie a má
schopnosť normálnej interakcie!!
 nedostatok empatie, nápadný emočný chlad
a plochosť emócií, zvýšená precitlivenosť
 neobvyklý komunikačný štýl (nerozpráva, je
príliš uvravený, zvláštne metafory a pod.)
 častý sociálny non-konformizmus s
poruchami správania (zlosť, agresia,
záškoláctvo...)
 niekedy paranoidné myšlienky a špeciálne
záujmy

Schizotypová Os







poruchy myslenia - magické, paranodiné a bizarné
myšlienky a ich obsesívne premieľanie, aj prechodné a
bludom podobné
poruchy vnímania - kvázi-psychotické periódy s
intenzívnymi ilúziami, auditívnymi alebo inými
halucináciami
afektívny chlad a anhedónia
zvláštne a opakujúce sa záujmy
excentrické a zvláštne správanie, obradná, vágna reč
zjavná sociálna odťažitosť, stiahnutosť (až izolácia),
neschopnosť nadviazať a udržať priateľstvá a sociálna
úzkostnosť
pripomína schizofréniu, ale nevznikajú jednoznačne
charakteristické schizofrénne anomálie
Schizotypová Os a AS – hranica?
totožnosť
 rozdielnosť


Kumra (1998) - multidimenzionálna
porucha osobnosti
Poruchy osobnosti vs. AS - resumé
AS? – akcentované prejavy osobnosti?
 AS - významnosť anamnézy a pervazivita
 AS – pretrvávajúca symptomatika aj pri
vhodnom výchovnom vedení rodičov
 AS – súhrn dg. kritérií!!
 AS v klastri porúch osobnosti?
 AS ako jediná akceptovateľná dg. pre
abnormne sa vyvíjajúcu detskú osobnosť?
 klinickí odborníci

Ako pomôcť diagnostikovi?








anamnestické šetrenie od rodičov !!
pozorovanie interakcie / výchovného štýlu
zdravotná dokumentácia
pg. charakteristika dieťaťa / konzultácia s
učiteľmi v MŠ, ZŠ, ŠZŠ... s vychovávateľmi na
internátoch a pod.
špec.-pg. nálezy z dlhodobejšieho
pozorovania !!
psychologické nálezy
refrencie z krúžkov, záujmovej činnosti...
foto, video...
Čo si pri podozrení na AS a PAS
všímať?
sociálna interakcia
 sociálna komunikácia
 imaginácia
 kognitívne schopnosti
 vývinové spôsobilosti

Záver
!! Ak viem, akú dg. chcem nájsť, takú aj nájdem !!
Ďakujem za pozornosť
a želám Vám
úspešnú prácu aj spoluprácu !!
Literárne zdroje:
Thorová, K.: Poruchy autistického spektra,
Portál, Praha 2006
 Hort,V. a kol.: Dětská a adolescnentí
psychiatrie, Portál, Praha, 2000
 Svoboda, M. a kol.: Psychodiagnostika dětí
a dospívajících, Portál, Praha, 2001
 Attwood, T.: Aspergerúv syndrom, Portál,
Praha, 2005


similar documents