Prenatální období - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D.
Název materiálu: Prenatální období
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 811
Datum vytvoření: 29. 3. 2013
Vzdělávací oblast: Psychologie
Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník
Název školy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Anotace



Psychologie.
Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové
psychologie – prenatální období.
Metodické pokyny


Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první
části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k
výkladu při probírání nové látky na téma prenatální období.
Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce
je možná samostatná i skupinová práce.
K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem
PowerPoint a dataprojektor.
Zdroje
1.
2.
3.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová
psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998,
343 s., obr. ISBN 80-716-9195-X.
KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální
činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-802-4738758.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství,
dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 522 s. ISBN
80-717-8308-0.
Zdroje
1.
2.
3.
http://www.miminka2008.estranky.cz. [online]. [cit. 2013-0329]. Dostupné z:
http://www.miminka2008.estranky.cz/clanky/tehotenskykalendar/osmy-tyden.html
http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Embryo,_8_cells.jpg
http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Human_Embryo__Approximately_8_weeks_estimated_gestational_age.jpg
Zdroje
4.
https://www.google.cz. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné
z:
www.google.cz/search?as_st=y&tbm=isch&hl=cs&as_q=pr
enatální+období&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sites
earch=&safe=images&tbs=sur:f#facrc=_&imgdii=_&imgrc=b
sFjI-PY3rsxgM%253A%3Boe5fbqnLSUUfDM
Prenatální období




Období od početí do porodu.
Trvá přibližně 40 týdnů +/- 2 týdny.
Pokud se dítě narodí před ukončeným 37. týdnem, hovoříme
o něm jako o předčasně narozeném, nedonošeném.
V současné době je hranice přežití narozeného dítěte 24.
týden.
Prenatální období
Obr. č. 1
Prenatální období - stadia
1. Blastemové
2. Embryonální
3. Fetální
Prenatální období – stadium blastemové
1.
Blastemové stadium: začíná oplozením, pokračuje
rýhováním vajíčka, které putuje vejcovodem do dělohy.
Uhnízdění blastocytu trvá přibližně 3 týdny. Rovněž již
koncem 3. týdne vzniká nervová trubice jako základ
nervového systému.
Obr. č. 2
Prenatální období – stadium embryonální





Během embryonálního období se vytvářejí všechny hlavní
orgánové základy.
Vymezuje se od 1. úderu srdce (koncem 3. týdne) do
ukončení organogeneze (vývoje orgánových základů).
Trvá tedy od 4. do 12. týdne.
Na konci období měří embryo asi 9 cm, jsou vytvořeny
končetiny, včetně prstů.
Vzhledem k rychlému růstu je embryo velmi citlivé na
škodlivé vlivy, které mohou být příčinou závažných
vývojových vad.
Prenatální období – stadium embryonální
Obr. č. 3
Prenatální období – stadium fetální




Fetální období je charakteristické dokončováním vývoje
orgánů, které dozrávají a postupně začínají plnit svou
funkci.
Trvá od 12. týdne po narození.
Fétus – plod žije v plodové vodě.
Matka začíná pociťovat pohyby plodu přibližně od 16.
týdne.
Prenatální období – stadium fetální
Stručný přehled vývoje chování plodu:



3 měsíc: sací pohyby, na podráždění odpovídá sevřením
prstů, pohybuje hlavičkou, rukama, nohama i trupem.
4. měsíc: pohyby horních a dolních končetin, reaguje na
dotek, otvírá a zavírá ústa, pohybuje jazykem. Umí měnit
výraz tváře. Začínají se vytvářet základní reflexy.
5. měsíc: plod reaguje na tlak a začíná vnímat zvukové
podněty (tlukot matčina srdce). Dovede rozlišovat základní
chutě.
Prenatální období – stadium fetální
6. měsíc: pohyby končetin jsou intenzivnější, reflexní avšak
stále nekoordinované; dostává se do aktivního kontaktu s
matkou, což má význam pro jeho další psychický vývoj.
 7. až 9. měsíc: plod se připravuje na život mimo dělohu. V
této době je již natolik zralý, aby přežil v případě
předčasného narození.

Prenatální období – stadium fetální
Obr. č. 4
Vývoj plodu
Vývoj plodu je závislý na:
 zdravotním stavu matky
 její výživě: nevhodné návyky kouření, alkohol, drogy,
ale i některé léky mohou ohrozit vývoj plodu
 dobrém psychickém stavu matky: vyhýbat se konfliktům,
stresům
V době těhotenství začíná vzájemné působení matky a plodu,
plod se dostává do určitého aktivního kontaktu s matkou
(sociální interakce) – matka reaguje emocemi na pohyby plodu,
její emoce pak ovlivňují plod.
Kontrolní otázky
Jak dlouho trvá těhotenství - prenatální období?
2. Jaká stádia rozlišujeme v rámci prenatálního období
3. Co je blastemové stadium?
4. Co je embryonální stadium?
5. Co je fetální stadium?
1.
Kontrolní otázky
1.
Jak dlouho trvá těhotenství - prenatální období?
□ Trvá přibližně 40 týdnů +/- 2 týdny
2.
Jaké stádia rozlišujeme v rámci prenatálního období?
□ Embryonální
□ Fetální
□ Blastemové
3.
Co je blastemové stadium?
□ Začíná oplozením, pokračuje rýhováním vajíčka, které putuje
vejcovodem do dělohy. Uhnízdění blastocytu trvá přibližně 3
týdny.
Kontrolní otázky
3. Co je embryonální stadium?
□ Během embryonálního období se vytvářejí všechny hlavní
orgánové základy.
□ Vymezuje se od 1. úderu srdce (koncem 3. týdne) do ukončení
organogeneze (vývoje orgánových základů).
□ Trvá tedy od 4. do 12. týdne.
Kontrolní otázky
4.
Co je fetální stadium?
□ Fetální období je charakteristické dokončováním vývoje orgánů,
které dozrávají a postupně začínají plnit svou funkci.
□ Trvá od 12. týdne po narození.
5.
Na čem závisí vývoj plodu?
□ Zdravotním stavu matky.
□ Její výživě.
□ Dobrém psychickém stavu matky: vyhýbat se konfliktům,
stresům.

similar documents