ค่าแสตมป์ยาสูบ

Report
พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
05/08/56
2
การบริหารการจัดเก็บภาษียาสูบ
ตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
ประเด็นหลัก
ในระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ มีความแตกต่ างจากการบริหาร
ภาษีสินค้ าอื่นที่จัดเก็บภาษีและควบคุมเฉพาะที่ตัวสินค้ า แต่ สาหรั บสินค้ า
ยาสูบตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 กรมสรรพสามิตต้ องควบคุมดูแล
- การเพาะปลูก (รวมการอบใบยาสูบ)
- การหั่นใบยาสูบ
- การจาหน่ ายใบยาสูบ
- การผลิตบุหรี่ หรื อยาสูบชนิดต่ าง ๆ
- การอนุญาตให้ ขายยาสูบ
- การส่ งออก นาเข้ าใบยาสูบ เมล็ดพันธุ์และต้ นยาสูบ จาก
ต่ างประเทศ
* ยกเว้ นยาสูบพันธุ์พนื ้ เมือง
05/08/56
3
ม.5เบญจ,
ม.5เบญจ,
27,2728
ยาสู
ยาสูบบ
บทกาหนดโทษ
ม.44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54
A หมายถึง เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้ นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้ น หรื อยาสูบนาเข้ ามาในหรือส่ งออกไปนอกประเทศ
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2509 เป็ นปี ที่ 21 ในรัชกาลปั จจุบนั และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
05/08/56
นุเบกษาเป็ นต้ นไป (ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2509)
4
นิยาม
ต้ นยาสูบ
พันธ์ ยาสูบพืน้ เมือง
พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (nicotianatabacum)
ต้ นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ ดงั ้ เดิม และเมื่อบ่ มด้ วยแดดแล้ วใบเป็ นสีนา้ ตาล
ใบยา
ใบยาสด OR ใบยาแห้ ง ของต้ นยาสูบ
ยาอัด
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของต้ นยาสูบซึ่งได้ ป่ นหรื อย่ อย และ ทาเป็ นแผ่ น โดยมีวัตถุอ่ นื เจือปนด้ วยหรื อไม่ กต็ าม
ยาเส้ น
ใบยา หรือ ยาอัด ซึ่งได้ ห่ นั เป็ นเส้ นและแห้ งแล้ ว
ยาสูบ
บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ ืน ยาเส้ นปรุ ง และให้ รวมตลอดถึงยาเคีย้ วด้ วย
บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ์
บุหรี่อ่ ืน
ยาเส้ นปรุง
ยาเคีย้ ว
(1)ยาเส้ น OR ยาเส้ น
ปรุ ง ไม่ ว่าจะมีใบยา
แห้ งหรือยาอัดเจือปน
หรือไม่
(2)มวนด้ วยกระดาษ
หรือ วัตถุท่ ที าขึน้ ใช้
แทนกระดาษ หรือ
ใบยาแห้ งหรือยาอัด
(1) ใบยาแห้ ง OR ยา
อัด
(2) มวนด้ วย ใบยาแห้ ง
หรือ ยาอัด
(1)ยาเส้ น OR ยา
เส้ นปรุง
(2) มวนด้ วยใบตอง
กลีบบัว กาบหมาก
ใบมะกา ใบจาก
หรือวัตถุอ่ ืนที่มิใช่
กระดาษหรือวัตถุท่ ี
ทาขึน้ ใช้ แทน
กระดาษและที่
ไม่ ใช่ ใบยาแห้ ง
หรือยาอัด
(1)ใบยา ซึ่งมิใช่ ใบยา
พันธุ์ยาสูบ
พืน้ เมือง OR ยา
อัด ซึ่งได้ ห่ นั เป็ น
เส้ น
(2)และ ปรุง หรือ ปน
ด้ วยวัตถุอ่ ืน
นอกจากนา้
1. ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ของใบยาแห้ ง
นอกจากใบยาแห้ ง
พันธุ์ยาสูบ
พืน้ เมือง
2. ซึ่งได้ ปรุง หรื อ
ปน ด้ วยวัตถุอ่ ืน
นอกจากนา้ เพื่อ
อมหรื อเคี้ยว
05/08/56
5
นิยาม
ผู้เพาะปลูกต้ นยาสูบ
ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ทาการเพาะปลูกต้ นยาสูบ
ผู้บ่มใบยา
ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ทาการบ่ มใบยาสดเป็ นใบยาแห้ ง
โรงบ่ มใบยา
สิ่งปลูกสร้ างซึ่งใช้ บ่มใบยา
สถานีบ่มใบยา
สถานที่ตงั ้ โรงบ่ มใบยา และให้ รวมตลอดถึงสถานที่ซ่ ึงใช้ เกี่ยวกับการซือ้ ขายหรื อเก็บใบยาซึ่งอยู่
ในบริเวณเดียวกันด้ วย
ผู้อบใบยา
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ทาการอบใบยาแห้ งด้ วยเครื่ องจักรเพื่อปรั บระดับความชืน้
โรงอบใบยา
โรงเรื อนซึ่งติดตัง้ เครื่ องอบใบยาและให้ รวมตลอดถึงโรงเรื อนที่เก็บใบยาแห้ งในบริเวณเดียวกันด้ วย
ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ทายาอัด ยาเส้ น หรื อยาสูบเพื่อการค้ า
โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
สถานที่ซ่ งึ ใช้ ในการทายาอัดเส้ นหรื อยาสูบเพื่อการค้ า และให้ รวมตลอดถึงบริเวณแห่ งสถานที่นัน้ ด้ วย
ซอง
หมายรวมตลอดถึง ห่ อ กะทอ กระป๋อง กล่ อง ขวด หรื อสิ่งอื่นซึ่งใช้ บรรจุหรื อผูกมัดยาเส้ นหรื อยาสูบ
แสตมป์ยาสูบ
อธิบดี
รัฐมนตรี
หมายรวมตลอดถึงเครื่ องหมายอย่ างอื่นที่ใช้ แทนแสตมป์ยาสูบ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
รมต. คลัง
05/08/56
6
แผนภาพกระบวนการผลิตใบยาสูบ
เฉพาะใบยาพันธุ์เวอร์ ยเิ นีย
- ชาวไร่ บ่มเอง
- ผู้บ่มอิสระ
ต้ นยาสู บ
บ่ มใบยา
เก็บใบยาสด
ใบยาเตอร์ กชิ (บ่ มแดด)
ใบยาเบอร์ เล่ย์ (บ่ มอากาศ)
ใบยาเวอร์ ยเิ นีย (บ่ มไอร้ อน)
ใบยาแห้ ง
ผลิตบุหรี่ซิกาแรต
ส่ งออกใบยา
อบใบยา (ปรับความชื้น)
อบใบยา (ปรับความชื้น)
โรงงานยาสู บ
ผู้ส่งออก05/08/56
การนายาสูบไปใช้ ใน
อุสาหกรรมยาสูบ
ส่ วนใหญ่ จะใช้ เฉพาะใบยา
1. ใช้ ผลิตบุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ์ ยาเส้ น ยา
เส้ นปรุงหรือยาเคีย้ ว
2. ส่ งออกใบยาสูบไป
จาหน่ ายต่ างประเทศ
7
05/08/56
8
05/08/56
9
ใบยาสูบ
05/08/56
10
05/08/56
11
พืน้ ที่เพาะปลูกต้ นยาสูบ
ก. พันธุ์พนื ้ เมืองปลูกได้ ท่ วั
ราชอาณาจักร
ข. พันธุ์เวอร์ จิเนียปลูกได้ 21 จ.
(เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง
พะเยา ลาพูน แพร่ น่าน
แม่ฮอ่ งสอน นครพนม
หนองคาย)
ค. พันธุ์เบอร์ เล่ ย์ ปลูกได้ 20 จ.
(สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลาพูน
แพร่ นครพนม หนองคาย)
ง. พันธุ์เตอร์ กิช ปลูกได้ 24 จ.
(ร้ อยเอ็ด90% ขอนแก่น นครพนม
หนองคาย)
มาตรา 7 ผู้ใดทาการเพาะปลูกต้ น
ยาสูบต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ า
พนักงาน (การขออนุญาต การ
อนุญาต และเงื่อนไขเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา) ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปี นับ
แต่ วันออกใบอนุญาต
มาตรา 6 อธิบดีมีอานาจ
กาหนดให้ ผ้ ูเพาะปลูกต้ น
ยาสูบในท้ องที่ใดท้ องที่หนึ่ง
ใช้ พันธุ์ยาสูบใด ๆ ได้ ตามที่
เห็นสมควรโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 ห้ ามมิให้ ผ้ ูเพาะปลูกต้ นยาสูบจาหน่ ายใบยาสดแก่ ผ้ ูอ่ ืนนอกจากผู้บ่มใบยาที่
กาหนดไว้ ในใบอนุญาต เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดี
05/08/56
12
มาตรา 9
มาตรา 10
มาตรา 11
05/08/56
13
05/08/56
14
05/08/56
15
ค่ าแสตมป์ยาสูบ
05/08/56
16
05/08/56
17
โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
โรงอุตสาหกรรมยาสูบของรั ฐ
05/08/56
18
05/08/56
19
05/08/56
20
05/08/56
21
05/08/56
22
05/08/56
23
05/08/56
24
05/08/56
25
05/08/56
26
05/08/56
27
05/08/56
28
05/08/56
29
ฐานในการคิดคานวณคาแสตมป
่
์ ยาสูบ
ยาเส้น และยาสูบชนิด บุหรีซ
่ ก
ิ าร ์ บุหรีอ
่ น
ื่ ยาเส้นปรุง และยาเคีย
้ ว กาหนดให้
จัดเก็บ
คาแสตมป
มาณเมือ
่ คิดคานวณคาแสตมป
่
์ ยาสูบ ทัง้ ในอัตราตามมูลคาและตามปริ
่
่
์ ยาสูบ
ออกมาเป็ นตัวเงินสูงกวาจะใช
่
้อัตรานั้น
1. ตามปริมาณหรือน้าหนัก
คาแสตมป
่
์ ยาสูบ = ปริมาณ * อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ
2. ตามมูลคา่
2.1 ยาเส้นหรือยาสูบทีท
่ าในราชอาณาจักร
คาแสตมป
่
์ ยาสูบ = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ยาสูบ + คาแสตมป
่
์ ยาสูบ * อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ
หรือสูตรคาแสตมป
่
์ ยาสูบ = (ราคาขาย ณ โรงฯ * อัตราคาแสตมป
่
์)
(1- อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ)
2.2 ยาเส้นหรือยาสูบทีน
่ าเขามาในราชอาณาจั
กร
้
คาแสตมป
่
์ ยาสูบ = ราคา C.I.F. + อากรขาเขา้ + อากร
พิเศษ + คาแสตมป
่
์ ยาสูบ * อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ
หรือสูตรคาแสตมป
่
์ ยาสูบ = (ราคาขาย C.I.F. +
อากรขาเขา้ + อากรพิเศษ)* อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ)
(1- อัตราคาแสตมป
่
์ ยาสูบ)
05/08/56
3
0
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขว่ าด้ วยการเพาะปลูกต้ นยาสูบ
ฉบับเดิม (ลว. 28 กันยายน
2535)
ฉบับใหม่ (พ.ศ.2556)
ขอ
จะขออนุ
ญาตเพาะปลูก
้ 5 ให้ผูประสงค
้
์
ต้นยาสูบ ยืน
่ คาขอตอเจ
กงานกอน
่ าพนั
้
่
เริม
่ ฤดูการเพาะปลูก ตามแบบทาย
้
ประกาศดังนี้
(1) ผูเพาะปลู
กตนยาสู
บทีจ
่ าหน่ายใบยา
้
้
สดพันธุเวอร
ยิ
์
์ เนีย ให้ใช้คาขออนุ ญาต
เพาะปลูกตนยาสู
บ แบบ ย.ส. 102
้
(2) ผูเพาะปลู
กตนยาสู
บทีจ
่ าหน่ายใบยา
้
้
แห้งพันธุเวอร
ยิ
เล
์
์ เนีย พันธุเบอร
์
์ ย
่ ์ และ
พันธุเตอร
กิ
์
์ ช
ขอ
จะขออนุ
ญาต
้ 5 ให้ผูประสงค
้
์
เพาะปลูกตนยาสู
บ ยืน
่ คาขอตอเจ
้
่ า้
พนักงานกอนเริ
ม
่ ฤดูการเพาะปลูก ตาม
่
แบบทายประกาศดั
งนี้
้
(1) ผูเพาะปลู
กตนยาสู
บทีจ
่ าหน่ายใบยา
้
้
สดพันธุเวอร
ยิ
์
์ เนีย ให้ใช้คาขออนุ ญาต
เพาะปลูกตนยาสู
บ แบบ ย.ส. 102
้
(2) ผูเพาะปลู
กตนยาสู
บทีจ
่ าหน่ายใบยา
้
้
แห้งพันธุเวอร
ยิ
์
์ เนีย
พันธุเบอร
เล
กิ
์
์ ย
่ ์ และพันธุเตอร
์
์ ช
(3) ผู้เพาะปลูกตนยาสู
บเพือ
่ ทายาเส้นจาก
้
ใบยาทีป
่ ลูกและหัน
่ เอง และไดขายยาเส
้
้น
นั้นแกผู
ตสาหกรรมยาสูบ ให้ใช้
่ ประกอบอุ
้
คาขออนุ ญาตเพาะปลูกตนยาสู
บ แบบ
้
ย.ส. 102/2
ขอ
่ เจ้าพนักงานพิจารณา
้ 6 เมือ
เห็ นสมควรอนุ ญาตให้ออกใบอนุ ญาตให้
เพาะปลูกตนยาสู
บตามแบบ ย.ส. 202
้
สาหรับการ
ขอ
6 เมือ
่ เจ้าพนักงานพิจารณา 31
้ 05/08/56
เห็ นสมควรอนุ ญาต ให้ออกใบอนุ ญาตให้
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขว่ าด้ วยการเพาะปลูกต้ นยาสูบ (ต่ อ)
ฉบับเดิม (ลว. 28 กันยายน
2535)
ฉบับใหม่ (พ.ศ.2556)
ขอ
ก ตน
ขอ
ก
้ 7 ให้ผูได
้ รั
้ บอนุ ญาตให้ผูเพาะปลู
้
้
้ 7 ให้ผูได
้ รั
้ บอนุ ญาตให้ผูเพาะปลู
้
ยาสูบปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไข ดังนี้
ต้นยาสูบปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไข ดังนี้
(1) ต้องใช้พันธุยาสู
บตามทีอ
่ ธิบดีกาหนด
(1) ต้องใช้พันธุยาสู
บตามทีอ
่ ธิบดีกาหนด
์
์
ยกเว้นผูเพาะปลู
กตนยาสู
บเพือ
่ ทายาเส้น
้
้
จากใบยาทีป
่ ลูกและหัน
่ เอง และไดขายยา
้
(5) ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายการจานวน
เส้นแกผู
ตสาหกรรมยาสูบ
่ ประกอบอุ
้
ต้นกลายาสู
บไวให
่ แสดงตอ
(5) ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายการจานวน
้
้ ้เป็ นหลักฐานเพือ
่
เจ้าพนักงานเมือ
่ ทาการตรวจ
ต้นกลายาสู
บไวให
่ แสดง
้
้ ้เป็ นหลักฐานเพือ
ตอเจ
่ ทาการตรวจ ยกเว้น
่ ้าพนักงานเมือ
ผูเพาะปลู
กตนยาสู
บเพือ
่ ทายาเส้นจากใบ
้
้
ยาทีป
่ ลูกและหัน
่ เอง
และไดขายยาเส
้
้ นแกผู
่ ประกอบ
้
อุตสาหกรรมยาสูบ
ขอ
้ 8 หากผูได
้ รั
้ บอนุ ญาตให้เพาะปลูกตน
้
ยาสูบเพือ
่ ทายาเส้นจากใบยาทีป
่ ลูกและหัน
่
32 ผู
05/08/56 จะขายยาเส
เองประสงค
่ าไดให
์
้ นทีท
้ ้แก
่ ้
ขัน
้ ตอนการขออนุ ญาตเพาะปลูกตน
้
ยาสูบ (ใหม)่
05/08/56
33
ผู้เพาะปลูกตนยาสู
บทาจาก
้
ใบยาทีป
่ ลูกและหั่นเอง และ
ไดขายยาเส
้
้ นนั้นแกผู
่ ้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ยืน
่ ใบขอเบิกแสตมป์
ยาสูบ ตามแบบ 1
สานักงานสรรพสามิตพืน
้ ที่
หรือสานักงานสรรพสามิต
สาขาทีอ
่ นุ ญาตให้ทาการ
เพาะปลูกตนยาสู
บ
้
ไมถู
่ กตอง
้
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
้
สานักงานสรรพสามิตพืน
้ ที่
หรือสานักงานสรรพสามิต
สาขาทีม
่ โี รงอุตสาหกรรม
ยาสูบของผูปรกอบ
้
อุตสาหกรรมยาสูบตัง้ อยูใน
่
เขตพืน
้ ที่
ถูกตอง
้
นายาเส้นใส่ซอง และขีดฆา่
แสตมป์ยาสูบดวยเครื
อ
่ งหมาย
้
วันเดือน ปี และใช้กาวอยางดี
่
ทาดานหลั
งดวงแสตมป์ยาสูบให้
้
ทัว่ แลวปิ
้ ดให้แนบแน่นสนิทจน
ไมสามารถแกะลอกได
่
้ โดยให้
ปิ ดทีซ
่ องตรงรอยสาหรับเปิ ดซึง่
เมือ
่ นายาเส้นออกจากซอง
แสตมป์ยาสูบทีป
่ ิ ดอยูจะต
่
้องถูก
ทาลายเสี ยสภาพไปจากเดิมทันที
จายแสตมป
่
์ ยาสูบตาม
ปริมาณจานวนซองยาเส้นที่
ประสงคจะขาย
์
จัดทารายงานการออกใบอนุ ญาต
ให้เพาะปลูกต้นยาสูบตามแบบ 2
และรายงานรายละเอียดการ
จาหน่ายยาเส้นและการจายแสตมป
่
์
ยาสูบให้กับผูเพาะปลู
ก
ต
นยาสู
บ
้
้
ตามแบบ 3 และแจงให
้
้กรม
สรรพสามิตทราบภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
05/08/56
ดาเนินการตรวจปฏิบต
ั ก
ิ ารโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ อยางน
่
้ อยปี
ละ 2 ครัง้ เพือ
่ ให้ปฏิบต
ั ใิ ห้
ถูกตองตามที
ก
่ ฎหมายกาหนด
้
และรายงานผลการตรวจให้กรม
สรรพสามิตทราบภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนทีม
่ ก
ี ารเข้า
ตรวจ
34
05/08/56
35
แสตมป์ยาสูบ สาหรับ
โรงงานยาสูบ
(ชนิดแผน)
่
แสตมป์ยาสูบ สาหรับ
โรงงานยาสูบ
(ชนิดมวน)
้
เฉพาะตรา
กรองทิพย ์
90 และ
สายฝน
90
แสตมป์ยาสูบ สาหรับบุหรี่
ซิกาแรตทีน
่ าเขาจาก
้
ตางประเทศ
่
05/08/56
36
ภาพแสตมป์ยาเส้ น

ลักษณะแสตมป์ยาเส้นทีใ่ ช้ในปัจจุบน
ั
แสตมป์ยาสูบ 2
สต.
แสตมป์ยาสูบ 10
สต.
แสตมป์ยาสูบ 50
สต.
แสตมป์ยาสูบ
สต.
05/08/56
0
37
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ
่ ง กาหนด
ลักษณะและชนิด
ของแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2556
ลักษณะที่สาคัญของแสตมป์ยาสูบมูลค่ า 0.00 บาท
 เหมือนกับแสตมป์ยาสูบมูลค่ า 2 สตางค์
 ด้ านล่ างของอักษร “ในประเทศ” มีตัวเลขและอักษร “0 สตางค์ ”
พิมพ์ ด้วยหมึกสีดา
 ให้ ใช้ ปิดบนซองบรรจุยาเส้ นที่ผ้ ูเพาะปลูกต้ นยาสูบทาจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง
และได้ ขายยาเส้ นนัน้ แก่ ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งมีอัตราค่ าแสตมป์ยาสูบ
0.00 บาท
05/08/56
38
มาตรา 18 วรรค 2 ยาเส้ นหรื อยาสูบที่ได้ รับอนุญาตให้ ส่งออกไปขายนอกราชอาณาจักรไม่ ต้องปิ ดแสตมป์ยาสูบ แต่
ต้ องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2510) กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี ้
1) ทาเครื่ องหมายพิเศษบนซองยาเส้ น ซองยาสูบและบุหรี่ ซกิ าแรตที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2) ให้ เจ้ าพนักงานตรวจจานวนยาเส้ นหรื อยาสูบและเครื่ องหมายที่ทาไว้ ตามข้ อ 1 ก่อนนายาเส้ น หรื อยาสูบนันออกจากโรง
้
อุตสาหกรรมยาสูบ
มาตรา 28
ให้ อธิบดีมีอานาจผ่ อนผันผู้เดินทางนายาเส้ นหรื อยาสูบติดตัวเข้ ามาในหรื อออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ ตามจานวนที่สมควรและจะผ่ อนผันไม่ ต้องปิ ดแสตมป์ด้ วยก็ได้ การผ่ อนผันให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกรมฯ ผ่ อนผันให้ ผ้ ูเดินทางนายาเส้ นหรื อยาสูบติดตัวเข้ ามาในหรือส่ งออกนอกราชอาณาจักร(ไม่ ต้องเสียภาษี)
โดยไม่ ต้องขออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
1) ผู้เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร ดังนี ้
1.1 ผู้มีหนังสือเดินทางหรื อเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางโดยถูกต้ องหรือ
1.2 ผู้ควบคุมยานพาหนะและคนประจายานพาหนะทางนา้ หรื อทางอากาศซึ่งเพียงแต่ แวะเข้ ามายังท่ าสถานี หรือ
ตาบลในราชอาณาจักรแล้ วจะกลับออกไป หรือ
1.3 คนโดยสารรถไฟผ่ านแดนถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอด เพียงแต่ ผ่านอาณาเขตของประเทศไทยไปนอก
ราชอาณาจักร ตามข้ อตกลงระหว่ างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนัน้ ๆ และรวมถึงผู้ควบคุมและคนประจายานพาหนะแห่ งรถไฟนัน้
2) จานวนยาสูบที่จะนาติดตัวมาได้
2.1 บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ ืน ยาเส้ นปรุง ยาเคีย้ ว ชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิดรวมกันไม่ เกิน 500 กรัมแต่ ถ้ามีบุหรี่ซิกาแรตรวมอยู่ด้วยบุหรี่ ซิกาแรตนัน้ ต้ องไม่ เกิน 200 มวนและ
นา้ หนักรวมทัง้ สิน้ ต้ องไม่ เกิน 500 กรัม
3) ยาสูบที่นาเข้ ามาตามข้ อ 2 หากเหลือให้ นาติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรได้
4) ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรนายาสูบที่ปิดแสตมป์ถูกต้ องแล้ ว ตามจานวนเดียวกับข้ อ 2 และยาเส้ นไม่
เกิน 1กิโลกรัมติดตัวออกไปได้
05/08/56
39
05/08/56
40
05/08/56
41
การควบคุมการขาย
05/08/56
42
ใบอนุญาตขายยาเส้ น/ยาสูบ
05/08/56
43
05/08/56
44
05/08/56
45
05/08/56
46
05/08/56
47
05/08/56
48
05/08/56
49
05/08/56
50
05/08/56
51
05/08/56
52
05/08/56
53
05/08/56
54
เงินสินบนรางวัล
“
หมายความถึง พนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจผู้ซ่ งึ ได้ กระทาการสืบสวนจับกุมได้ ตัวผู้กระทาผิดลงโทษตาม
พระราชบัญญัตแิ ห่ งพระราชบัญญัตยิ าสูบ
“
” หมายความว่ า บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมิใช่ เจ้ าพนักงานและเป็ นผู้ท่ ไี ด้ นาเบาะแสหรื อเค้ าเงื่อนแห่ ง
การกระทาผิดมาบอกเล่ า และแจ้ งความนาจับไว้ ตามระเบียบการนี ้
“
” คือ เงินจานวนหนึ่งที่ทางราชการได้ พจิ ารณาสั่งจ่ ายให้ แก่ พนักงานหรื อผู้แจ้ งความนาจับ เพื่อเป็ นการตอบแทน
ความดีความชอบที่ได้ ทาการสืบสวนจับกุม หรื อแจ้ งความนาจับได้ ตัวผู้กระทาผิดลงโทษตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ หรื อกฎหมายอื่นใดอันเป็ นประโยชน์ แก่ กจิ การยาสูบเป็ นผลสาเร็จตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ ในระเบียบการนี ้
05/08/56
55
เงินสินบนรางวัล
05/08/56
56
เงินสินบนรางวัล
05/08/56
57
สาหรั บพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
จบแล้ วนะคะ
ขอให้ ทุกคนโชคดีนะคะ
05/08/56
58
/
-
1.
-
2.
-
-
3.
40
-
-
40
:-
05/08/56
59

similar documents