لینک دانلود

Report
‫اصطالحات بازرگانی بین املللی (اینکوترمز)‬
‫تاریخچه‬
‫اتاق بازرگانی بین املللی دراجراي رسالتی که در حوزه رفع زمینه هاي بروز اختالف بین‬
‫بازرگانان درسطح بین امللل و تدوین مقررات جهانی براي تجارت فیمابین کشورها‬
‫داشت ‪ ،‬ازهمان ابتداي فعالیت خود دریافت که بیشتراختالفات تجار (طرفین‬
‫تجارت در سطح جهانی ) بدلیل مشخص نبودن تعهدات و وظایف طرفین است‪.‬‬
‫بدین منظور اتاق ‪ ،‬تدوین اصطالحات بازرگانی بین املللی درحوزه تدوین مجموعه اي‬
‫ازقواعد بین املللی که درآن براي روابط فروشنده وخریدارمقررات مشخص ی‬
‫وجود داشته باشد را از سال ‪ 1920‬دردستورکارخود قرارداد‪.‬‬
‫بررس ی اینکوترمز ‪2000‬‬
‫اینکوترمز بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و درنهایت در سال ‪2000‬میالدی به‬
‫ساختار تکمیلی خود نزدیک شد و این مهم از استقبال بازرگانان در سطح بین‬
‫املللی ازاین نسخه از اینکوترمز براي حاکم ساختن مقررات آن بر قرارداد هاي‬
‫خودکامل مشهود است ‪.‬‬
‫طبقه بندی اینکوترمز ‪2000‬‬
‫گروه اول (‪ :)E‬تحویل کاال به خریدار در محل تهیه یا تولید‬
‫گروه دوم (‪ :)F‬تحویل کاال بعد از ترخیص صادراتی به حمل کننده ی معرفی شده و‬
‫مکانی که معین شده از سوی خریدار‬
‫گروه سوم (‪ :)C‬به قراردادهای حمل و ارسال معروف هستند و انعقاد قرارداد با‬
‫حمل کننده توسط فروشنده صورت می گیرد‪.‬‬
‫گروه چهارم (‪ :)D‬فروشنده کلیه هزینه ها و مخاطراتی که تا رسیدن کاال تا مقصد‬
‫متوجه آن است را بعهده دارد‬
‫)‪Ex works(EXW‬‬
‫نقطه تحویل‬
‫کشور مبدا‪/‬کارخانه‬
‫فروشنده‬
‫انتقال ریسک‬
‫کشور مبدا‬
‫مجوز صادرات‬
‫با خریدار‬
‫مجوز واردات‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد حمل‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد بیمه‬
‫با خریدار‬
‫هزینه ترخیص‬
‫‪-‬‬
‫گروه ‪F‬‬
‫‪Free carrier‬‬
‫)‪(FCA‬‬
‫‪Free alongside‬‬
‫)‪ship (FAS‬‬
‫‪Free on board‬‬
‫)‪(FOB‬‬
‫نقطه تحویل‬
‫کشور مبدا‬
‫در کنار کشتی‬
‫عبور از نرده کشتی‬
‫انتقال ریسک‬
‫کشور مبدا‬
‫در کنار کشتی‬
‫عبور از نرده کشتی‬
‫مجوز صادرات‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫مجوز واردات‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد حمل‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد بیمه‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫هزینه ترخیص‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫گروه ‪C‬‬
‫‪Cost & freight‬‬
‫)‪(CFR‬‬
‫‪Cost,‬‬
‫‪insurance‬‬
‫)‪&freight (CIF‬‬
‫‪Carriage paid to‬‬
‫)‪(CPT‬‬
‫& ‪Carriage‬‬
‫‪insurance paid‬‬
‫)‪to (CIP‬‬
‫نقطه تحویل‬
‫عبور از نرده‬
‫کشتی‬
‫عبور از نرده‬
‫کشتی‬
‫کشور مبدا با تحویل‬
‫به اولین حمل کننده‬
‫کشور مبدا ب‬
‫انتقال ریسک‬
‫عبور از نرده‬
‫کشتی‬
‫عبور از نرده‬
‫کشتی‬
‫کشور مبدا با تحویل به‬
‫اولین حمل کننده‬
‫کشور مبدا‬
‫مجوز صادرات‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫مجوز واردات‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد حمل‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫قرارداد بیمه‬
‫با خریدار‬
‫با فروشنده‬
‫با خریدار‬
‫با فروشنده‬
‫هزینه ترخیص‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫گروه ‪D‬‬
‫‪Delivered‬‬
‫‪duty‬‬
‫‪unpaid‬‬
‫)‪(DDU‬‬
‫‪Delivered‬‬
‫‪duty‬‬
‫)‪paid(DDP‬‬
‫‪Deliver at‬‬
‫‪frontier‬‬
‫)‪(DAF‬‬
‫‪Delivered ex‬‬
‫)‪ship (DES‬‬
‫‪Delivered ex‬‬
‫)‪quay (DEQ‬‬
‫نقطه تحویل‬
‫در مرز مقصد‬
‫در کشور مقصد در کشور مقصد‬
‫گمرک‬
‫مقصد‬
‫در کشور‬
‫مقصد پس‬
‫از تر خیص‬
‫انتقال ریسک‬
‫در مرز مقصد‬
‫در کشور مقصد در کشور مقصد‬
‫گمرک‬
‫مقصد‬
‫در کشور‬
‫مقصد پس‬
‫از ترخیص‬
‫مجوز صادرات‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫مجوز واردات‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با فروشنده‬
‫قرارداد حمل‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫قرارداد بیمه‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫هزینه ترخیص‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫با فروشنده‬
‫اینکوترمز ‪2000‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در روش هایی که اخذ مجوز صادرات با فروشنده است‪ ،‬ریسک منع صادرات نیز‬
‫به عهده فروشنده است‪.‬‬
‫در روش هایی که قرارداد حمل به عهده فروشنده است‪ ،‬فروشنده موظف‬
‫است به هزینه خریدار اسنادی را به وی ارائه نماید مبنی بر اینکه کاالها به‬
‫متصدی حمل تحویل شده است‪.‬‬
‫فروشنده باید هرگونه اطالع مورد نیاز که برای تحویل گرفتن کاال ضروری‬
‫هستند در اختیار خریدار قرار دهد‪.‬‬
‫اینکوترمز ‪2010‬‬
‫از ژانویه ‪ 2011‬نسخه جدید مقررات تحت عنوان اینکوترمز ‪2010‬به اجرا‬
‫گذاشته شد ‪ .‬که تغییر در گروه بندی اصطالحات اینکوترمز ‪ 2000‬و کاهش‬
‫تعداد اصطالحات از ‪ 13‬اصطالح به ‪ 11‬اصطالح که به معرفی اطالعات‬
‫‪DAT‬و ‪DAP‬در اینکوترمز ‪ 2010‬منجر شده و همچنین اشاره به استفاده‬
‫از اصطالحات اینکوترمز در تجارت محلی عالوه بر تجارت بین املللی از جمله‬
‫تغییر و تحوالت آن به شمار می آید‪.‬‬
‫تقسیم بندی اینکوترمز ‪2010‬‬
‫هر نوع روش حمل‪:‬‬
‫‪DDP‬‬
‫‪EXW‬‬
‫‪FCA‬‬
‫‪CPT‬‬
‫‪CIP‬‬
‫‪DAT‬‬
‫‪‬‬
‫‪DAP‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تقسیم بندی اینکوترمز ‪2010‬‬
‫روش حمل دریایی‪:‬‬
‫‪FAS‬‬
‫‪FOB‬‬
‫‪CFR‬‬
‫‪CIF‬‬
‫اینکوترمز ‪2010‬‬
‫ترم های حذف شده ‪DAF-DES-DEQ-DDU‬‬
‫این ترمها به دلیل سطوح قابل مالحظه ای از همپوشانی که داشتند حذف شده‬
‫اند ‪.‬‬
‫ترم های اضافه شده ‪DAT-DAP‬‬
‫)‪Delivery at terminal(DAT‬‬
‫)‪Delivery at place(DAP‬‬
‫نقطه تحویل‬
‫کاال پس از در پایانه مقرر شده در مقصد‬
‫تخلیه‬
‫درمکانی مقرر در مقصد کاال‬
‫انتقال ریسک‬
‫در پایانه مقرر شده در مقصد کال‬
‫درمکانی مقرر در مقصد کاال‬
‫مجوز صادرات‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫مجوز واردات‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫قرارداد حمل‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫قرارداد بیمه‬
‫با فروشنده‬
‫با فروشنده‬
‫هزینه ترخیص‬
‫با خریدار‬
‫با خریدار‬
‫اصالحات سایر روش ها‬
‫در اینکو ترمز ‪ 2000‬در سه روش ‪FOB,CFR,CIF‬تحویل کاال از فروشنده به‬
‫خریدار نرده کشتی است‪ .‬یعنی به محض اینکه کاال توسط جرثقیل از نرده کشتی‬
‫به سمت داخل کشتی رد شد به معنای تحویل داده شدن کاال از مشتری به‬
‫خریدار است‪ .‬اما در نسخه ‪ 2010‬قاعده به این صورت اصالح شده است که‬
‫مالک تحویل کاال کف کشتی تعیین شده است‪ .‬به بیان دیگر در نسخه ‪2010‬‬
‫اینکوترمز فروشنده باید کاال را به صورت سالم بر روی کف کشتی تحویل‬
‫خریدار دهد‪.‬‬
‫قواعد اینکوترمز ‪2010‬‬
‫به کار گیری مناسب اصطالحات‬
‫‪ ‬سیاست های ارزی کشور صادرکننده و وارد کننده‬
‫‪ ‬صرفه جویی ارزی و افزایش سهم داخلی‬
‫‪ ‬استفاده ی بیشتر از ‪ EXW‬در فروش داخلی‬
‫‪ ‬استفاده از روش های حمل دریایی در حمل مرکب‬
‫‪‬استفاده از گروه ‪ D‬در کشورهایی که از ثبات اقتصادی و سیاس ی الزم برخوردارند‪.‬‬
‫منابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اینکوترمز ‪-2000‬اتاق بازرگانی ایران‬
‫اینکوترمز ‪-2010‬اتاق بازرگانی ایران‬
‫دکتر عبدالحسین شیروی‪-‬حقوق تجارت بین امللل‪-‬انتشارات سمت‬
‫‪www.iranway.com ‬‬
‫‪www.iccwbo.org/incoterms-2010 ‬‬
‫با تشکر از دکتر فیض ی چکاب‬
‫آیالر بهرامی‬
‫شیوا قدیمی‬

similar documents