دریافت فایل - اتاق بازرگانی ایران و چین

Report
‫‪ ‬جمهوري خلق چين با‪9/6‬میلیون كيلومتر مربع مساحت‪ ،‬پهنااررررن كواور ياايا ر پا‬
‫از ررايه‪ ،‬كانادا ر يمرنكا چهارمين كوور پهنارر جهان اات‪.‬‬
‫‪ ‬اي ا كو ااور در ي اارر يا اايا‪ ،‬در ا ااواحآ ارب ااي اكي ااانوي يراي ر ب ااين كاار يااما ر رن ن ااي‬
‫راكع يد اات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫چين داراي ‪ 22000‬كيلومتر مرز خوكي ر ‪ 18000‬كيلومتر مرز يبي ميبايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دارای يب ر هوایی متنوع از ارد ركطبی در يمال را ااتوایی در جنوب‪.‬‬
‫‪ ‬دارای ‪ 22‬اا ا ااتان‪ 4 ،‬ک ا اامن ي ا ااهر مس ا اات آ(پک ‪،‬ي ا اااناهای‪،‬ریان جين‪،‬چان ا ا کین ا ا )‪5،‬‬
‫منط ه خودمختار ر ‪ 2‬كلمرر مجزای گمرکی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫براااااي يمااار اااال ‪ 2012‬ماايمدي جمتياات چااين ‪1.380‬ميليااارد ن اار ر ناارآ ريااد ين در حاادرد ‪ 0/6‬درصااد‬
‫اات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ه ا اكن ااون مس االمانان در رم ااامي اا ااتانه اااي چ ااين زن ااد ي م اايكنن ااد ر ي اامار ين ااان ب ااا ب اار ‪70‬ميلي ااون ن اار‬
‫ميبايد كه بيوتر در ااتانهاي اربي به خصوص اين كيان به ار ميبرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حدرد ‪ %92‬مردي اي كوور از نژاد «هان» ر ب يه را اكليت های مختلف نژادي توكيآ داد اند‪ .‬در چين‬
‫اكليتهاي كومي اير چيني را «اكليتهاي مل » ميگونند كه بيوتر در ارب چين به ار ميبرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫چين از نظر جمتیت یکی از پيررری کوورهای جهان به يمار می ررد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تولید ناخالص داخلی ‪ 8.227‬میلیارد دالر‬
‫سهم صنعت ‪ ،%37‬خدمات ‪ ،%46‬کشاورزی ‪،%10‬ساختمان‪%7‬‬
‫نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ‪7.8‬‬
‫درآمدسرانه ‪6767‬دالر‬
‫نرخ تورم ‪2.6‬‬
‫نرخ بیکاری ‪4.1‬‬
‫صادرات کاال به جهان ‪2210‬میلیارد دالر‪ ،‬صادرات خدمات ‪ 206‬میلیارد دالر‬
‫واردات کاال از جهان ‪1950‬میلیارد دالر‪ ،‬واردات خدمات ‪ 330‬میلیارد دالر‬
‫تراز تجاری ‪260‬میلیارد دالر‬
‫شاخص باز بودن اقتصاد ‪%57‬‬
‫رتبه‪ 2014‬رقابت پذیری جهانی ‪29‬‬
‫رتبه ‪2014‬جهانی فضای کسب و کار تجاری ‪(96‬نسبت به ‪ 2013‬سه پله بهتر شده)‬
‫‪ ‬اكتص اااد مخ ااتلآ رر ب ااه يزاد ‪ 40‬درص ااد اكتص اااد در اای ر ‪ 60‬درص ااد خصوا ا ی اا اات ‪.‬در نوس اات کنا اار مل ا ح اازب‬
‫کمونیس اات (‪ )CPC‬در ‪ 2013‬رصا اامی گردت ااه يا ااد ایسا اات ب ااازار يزاد ر ویا اات ر در جها اات اد اازا‬
‫يرکتهای در ی اصمح يوند‪ .‬همچنين در باز نمودن اكتصاد نسبت به رجارت‬
‫ما کیا اات خصواا ا ی‬
‫بين امللآ تسریع گردد‪.‬‬
‫‪ ‬ارمایه گذاری خارج ‪ :‬جایگا دري جهانی در جذب ارمایه گذاری مست ی خارج ‪ 124-‬میلیارد‬
‫‪‬ارمایه گذاری مست ی در خارج چاين درماين من اع اارمایه گاذاری جهاان ‪ 101-‬میلیاارد –در راااتای اااترارژی جهاانی‬
‫يدن چين از اال ‪ 2000‬را ‪ 2013‬از ‪ 20‬میلیارد دالر به ‪ 620‬میلیارد دالر راید‬
‫‪ ‬ایجاد منط ه يزاد رجاری ياناهای در‪ 2013‬از رجمع چهار منط ه ك ل بتنوان منط ه‪pilot‬‬
‫‪‬بزرگتری کوور رجاری جهان چين در اال ‪ 2013‬به بزرگتری کوور رجاری جهان بدل يد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مصرف داخل ‪ :‬چين بتد از يمریکا درمين اكتصاد بزرگ جهان اات ر مصرف داخل ين بی از ‪ 4‬رریلیون‬
‫دالر می بايد‪ .‬برای ایجاد ريد با ث ات ر کاه داصله پ انداز ر ارمایه گذاری چين برنامه های توویق‬
‫مصرف را از اال ‪ 2009‬اجرا نمود که را ‪ 2014‬ادامه دارند‪.‬‬
‫منابع ريد اكتصادی چين مصرف ‪ 4.2‬درصد ر ارمایه گذاری ‪ 3.6‬درصد از ريد اكتصادی در چين را‬
‫ایجاد نمود اات‪.‬‬
‫ایاات ارزی نرآ ارز ينارر مدیریت يد ‪ ،‬نرآ برابری ‪ RMB‬به ا دی از ارزهای مرجع مرر آ يد‬
‫‪ RMB‬دامنه نواانات نرآ ارز ‪ 0.5‬درصد به ‪ 2‬درصد‬
‫اات‪ .‬نرآ ارز مل ر ویت م يود ‪ .‬از ‪ 2012‬را ‪2014‬‬
‫ادزا یادته اات‪ .‬ادزا ارزش پول مل راردات را ر ویت می کند‬
‫صنتت روریس چين‪ :‬با اجرای برنامه های در ت برای ادزا دريمد ر ردا اجتمایی رمابآ به مسادرت‬
‫خارج در بين مردي ای کوور ادزا یادته ر در اال ‪ 2012‬بی از ‪ 83‬میلیون چینی به خارج مسادرت‬
‫نمودند که بازاری متادل ‪ 102‬میلیاارد دالر ایجاد کرد اات‪ .‬پی بینی يد در اال ‪ 2013‬ای تتداد به ‪94‬‬
‫میلیون ن ر براد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل كیمت در چارچوب كانون كیمت ‪ 1998‬رری کاالهایی که اه عمد در رواته اكتصادی ر یا‬
‫زند ی مردي دارند ‪ ،‬دچار کم ود بود ر یا در بازار انحصار ط یع عرضه می يوند ر یا بتنوان‬
‫خدمات ر تسهیمت کلیدی عمومی يناخته می يوند اعمال میاردد‪ .‬در اطح مل رواآ‬
‫‪( NDRC‬کمیسیون مل رواته ر اصمحات ) ر در اطح ااتانی رواآ ددتر كیمت گذاری کاال‬
‫انجاي میوود‪.‬‬
‫•‬
‫در نوع كیمت گذاری در ی اعمال می يود ‪ -1‬كیمت در ی ‪ -2‬كیمت رحت هدایت در ت ‪ ،‬كیمت‬
‫در ی ثابت اات ر كیمت رحت هدایت در ت در محدرد متين نواان دارد‪ .‬اطمعات مربوطه در‬
‫رب اایت ‪ NDRC‬به نوانی زیر كرار دارد‪:‬‬
‫‪http://www.sdpc.gov.cn‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كانون خریدهای در ی ‪ 2002‬ر كانون مناكصات ر مزاید های ‪ 1999‬ر م ررات اجرایی كانون مناكصات‬
‫‪ 2011‬كوانين اصل حاک بر خریدهای در ی هس ند‪.‬‬
‫ط ق ماد ‪ 10‬كانون خریدهای در ی ر ماد ‪ 8‬مصوبه ‪ 2004‬رزرت اكتصاد ‪ ،‬در ت ملزي به خرید کاال ر‬
‫خدمات داخل از عرضه کنند ان داخل اات‪ ،‬مار امکان رامين از داخآ ن ايد‪.‬‬
‫چين ‪ 5‬ررش برای خریدهای در ی دارد‪ -1 :‬مناكصه عمومی (باالی ‪ 80‬درصد ارزش مناكصات) ‪ -2‬مناكصه‬
‫منتخب برای کاال ر خدمات ریژ ‪ -3‬مذاکرات ركاب ی ‪ -4‬درخواات كیمت ‪ -5‬خرید از رک من ع‬
‫در ررش ارل رريهای عمد خرید در ی می بايند‬
‫اه در تهای محل در خریدهای در ی بی از ‪ 87‬درصد اات ‪.‬‬
‫خرید يرکتهای در ی در چارچوب خریدهای در ی كرار نمی گيرد‬
‫گندي‪ ،‬برنج‪ ،‬ذرت‪ ،‬پن ه‪ ،‬يکر‪ ،npk ،‬دس ات ر اایر کودهای يیمیایی ‪ ،‬رن اکو‪ ،‬ن ت خاي ر درارری‬
‫يد رواآ يرکتهای در ی رارد میاردد‪.‬‬
‫چين در حال الحار به مواد تنامه خریدهای در ی ‪ )GPA( WTO‬می بايد که انجاي ين می رواند‬
‫م ررات جاری را بکل تغیير دهد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫چين ‪ 12‬مواد تنامه رجارت يزاد با ‪ 20‬کوور در مناطق مختلف جهان امضا نمود اات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مواد تنامه های رجارت يزاد با يیل ‪ ،‬کااتاریکا‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬پرر‪ ،‬انگاپور ر ‪ 10‬کوور عضو‬
‫ارحادیه ‪ ASEAN‬اجرایی يد اات‪.‬‬
‫امضا يد ر اجرایی نود اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مواد تنامه های رجارت يزاد با ا سلند ر اوی‬
‫‪‬‬
‫مذاکرات با يورای همکاری خلیج داري (‪)PGCC‬ث‪ ،‬ااترا یا‪ ،‬نررژ‪ ،‬کر جنوبی ر ژاپ در حال انجاي‬
‫اات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با هن کن ر ماکائو ررری ات موارکت نزدیک اكتصادی اجرایی يد اات‬
‫‪‬‬
‫به ‪ 40‬کوور کمتر رواته یادته از جمله ادغانستان ررجیحات تترده ای یکجان ه اعطا نمود‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چين دارای ‪ 6‬نوع تترده بر راردات کاال اات‪ -1 :‬نرآ ‪ -2 MFN‬نرآ تترده رواد ی ‪ -3‬نرآ تترده ررجیح ‪-4‬‬
‫نرآ تترده عمومی ‪ -5‬نرآ تترده اهمیه ای ‪ -6‬نرآ تترده رااآ‬
‫نرآ تترده عمومی برای کاالهایی که م دا مشخص ندارند‪ ،‬کوورهای اير طرف مواد تنامه ر اير اعضای‬
‫‪ WTO‬اعمال میاردد‪.‬‬
‫نرآ تترده رااآ که متموال از ‪ MFN‬کمتر اات ر برای یک درر متين متموال یکسال اعمال می يود ‪.‬‬
‫خطوط تترده ‪ 8‬ركمی چين يامآ ‪ 8238‬کاال اات که ‪ 99.5‬درصد(‪ )7358‬ارزش اات‪.‬‬
‫متواآ نرآ تترده ررجیح ‪ 5‬درصد اات‪.‬‬
‫‪ 10‬کوور ‪ ASEAN‬با متواآ ‪ 0.6‬درصد تترده به چين صادرات دارند‪.‬‬
‫متواآ تترده ‪9.4 MFN‬درصد‬
‫متواآ نرآ تترده ‪ MFN‬برای کاالهای کواررزی ‪ 14.8‬درصد‬
‫متواآ تترده ‪ MFN‬برای کاالهای اير کواررزی ‪ 8.6‬درصد‬
‫‪‬‬
‫عمر بر تترده های رردات ما یات بر ارزش ادزرد (‪ ) VAT‬بين ‪ 13‬را ‪ 17‬درصد از کاالهای ررداتی بر‬
‫اااي ارزش ‪ C.I.F‬کاال اخذ می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در صورتی که کاالی رارداتی مومول ما یات بر مصرف يود‪ VAT ،‬بر م نای ارزش ‪ C.I.F‬کاال بتمر‬
‫تترده بتمر ما یات بر مصرف اخذ می يود‬
‫‪‬‬
‫ما یات بر مصرف بين ‪ 5‬را ‪ 56‬درصد بسته به نوع کاال تتیين می يود ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫م ررات گمرکی عموما در چارچوب كانون گمرکی ‪ 1987‬ر اصمحات ‪ 2000‬ر ‪ 2013‬ين كرار دارند ر گمرکات‬
‫چين رحت مدیریت ر نظارت ‪ GACC‬ادار می يود‪.‬‬
‫صادرکنند ان ر راردکنند ان با س ی نزد رزارت بازر انی چين(‪ )mofcom‬ثبت ناي نمایند‪.‬‬
‫يرکتها به منظور انجاي امور گمرکی به ‪ 5‬گرر ر سی میووند‪AA,A,B,C & D :‬‬
‫گرر های ‪ AA, A‬از رریه های ااد ررخیص گمرکی برخوردارند ر می روانند کاال را در م صد ررخیص‬
‫نمایند‪.‬‬
‫گرر های ‪ C, D‬عموما رحت يرایآ نظارتی سخت رری کاالهای خود را ررخیص میکنند‪.‬‬
‫عمر بر رژی متمول راردات چين ‪ 6‬رژی دیار دارد ‪ -1 :‬رررد بدرن هزینه برای جایازینی محصول خسارت‬
‫دید ‪ -2‬رررد کاالی اجار يد ‪ -3‬رررد موكت کاال ‪ -4‬رررد کاال برای تتمير ر ناهداری ‪ -5‬رررد کاالی برگو ی‬
‫‪ -6‬رررد به مناطق گمرکی ریژ مانند مناطق يزاد که م ررات خاص خود را دارند‪.‬‬
‫ارزیابی کاال بر اااي ارزش م ادالتی کاال يامآ كیمت کاال‪ ،‬هزینه های حمآ ر اایر هزینه های مرر آ ر‬
‫بیمه انجاي می يود‪.‬‬
‫کاالهای رارداتی به اه گرر مجاز‪ ،‬محدرد ر ممنوع ر سی میووند‪.‬‬
‫• ااتاندارد در چين در چارچوب كانون ااتاندارد ‪ 1988‬ر م ررات اجرایی ‪ 1990‬ين رواته یادته‬
‫• چهار نو‪.‬ع ااتاندارد در چين رجود دارد ‪ -1 :‬مل ‪ -2‬صنت ی‪/‬بخش ی رك ی ااتاندارد مل رجود ندارد ‪-3‬‬
‫ااتاندارد محل رك ی ااتاندارد بخش ی ر مل رجود ندارد ‪ – 4‬ااتاندارد يرک ی رك ی هیچکداي از اه‬
‫ااتاندارد رجود ندارد‪.‬‬
‫• با صدرر ااتاندارد مل ‪ ،‬ااتاندارد جدید جایاری ااتانداردهای اه انه میاردد‪.‬‬
‫• م اي مسئول ااتاندارد چين (‪) SAC‬اات‪ .‬ادار دارر ر اذا ر ارحادیه اتاندارد چين(‪ ) CAS‬با ‪SAC‬‬
‫همکاری میکنند‪.‬‬
‫• در اال ‪ 2012‬از مجموع ‪ 1986‬ااتاندارد مترف يد مل ‪ 247‬ااتاندارد اج اری بود‪.‬‬
‫• از ‪ 3593‬ااتاندارد بخش ی ‪ 111‬ااتاندارد اج اری بود‬
‫• از ‪ 3293‬ااتاندارد محل ‪ 239‬مورد اج اری بود اات‪.‬‬
‫• برای اطمعات ااتاندارد به ‪ http://en.cnis.gov.cn‬مراجته يود‪ .‬همچنين اایتهای‬
‫‪ http://www.china.org.cn , http://english.mofcom.gov.cn‬برای بازري‬
‫کاال های رارداتی اطمعات ارائه میکنند‪.‬‬
‫• مسئول اعمي موانع رکنیکی راردات ‪ AQSIQ‬در ‪ http://www.aqsiq.gov.cn‬اات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫بازار ااختمان یکی از بزرگتری بازارها در جهان اات‪.‬‬
‫‪ 56‬يرکت از ‪ 300‬يرکت بررر ااختمانی جهان چینی هس ند‪.‬‬
‫برای حضور در بازار ااختمان چين ار ویت به يرکتهای چینی داد يد اات‪.‬‬
‫چهار نوع پررژ ااختمانی برای رررد خارجیان رجود دارند‪:‬‬
‫پررژ هایی که رماي هزینه های ين از منابع خارج رامين میوود‬
‫بين امللل راگذار‬
‫طرحهایی که رواآ مواسات ما خارج رامين ما میووند ر از طریق مناكصه‬
‫می يوند ر در ااناد رامين ما ای موارد رصریح يد بايد‪.‬‬
‫پررژ های ااختمانی موترک چینی‪ -‬خارج که ارمایه گذاری خارج بی از ‪ 50‬درصد رامين ما را جبران‬
‫نماید ر طرحهایی که اه ارمایه خارج در رامين ما ينها کمتر از ‪ 50‬درصد اات اما اجرای طرح بتنهایی‬
‫برای يرکتهای داخل موکآ اات‪.‬‬
‫پررژ های با ارمایه گذاری چینی که اجرای ينها بتنهایی برای يرکتهای چینی موکآ اات ‪ ،‬منوط به‬
‫رصویب در تهای محل ‪.‬‬
‫ارزش‪ :‬ميليارد دالر‬
‫اال‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫صادرات‬
‫‪969‬‬
‫‪1218‬‬
‫‪1429‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪1580‬‬
‫‪1899‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪2210‬‬
‫راردات‬
‫‪792‬‬
‫‪956‬‬
‫‪1132‬‬
‫‪1004‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪1743‬‬
‫‪1818‬‬
‫‪1950‬‬
‫حج‬
‫رجارت‬
‫‪1761‬‬
‫‪2174‬‬
‫‪2561‬‬
‫‪2206‬‬
‫‪2970‬‬
‫‪3642‬‬
‫‪3868‬‬
‫‪4160‬‬
‫رراز رجاري‬
‫‪+177‬‬
‫‪+262‬‬
‫‪+297‬‬
‫‪+198‬‬
‫‪+190‬‬
‫‪+156‬‬
‫‪232‬‬
‫‪260‬‬
‫ماخذ‪ITC :‬‬
‫‪‬نسبت صادرات به راردات‪112.8 :‬درصد‬
‫‪ ‬نسبت راردات به صادرات‪88.7:‬درصد‬
‫‪‬م اصد مه صادراتي ‪:2013‬‬
‫‪ ‬هن ا ا ا کن ا ا ا ‪ ،%17.4‬امریکا ا ااا ‪ 28 ،%16.7‬کوا ا ااور ‪ ،%15.3 EU‬ژاپ ا ا ا ‪ ،%6.8‬خاررمیانا ا ااه‬
‫‪ ،%4.3‬يدری ا ‪ ،%4.2‬کر جنوبی ‪. %4.1‬‬
‫‪ ‬اكمي مه صادراتي‪:‬‬
‫مايااينيالت ر داااتگاههاي بر ا ‪ ، %23.8‬ريكتورهاااي هسااته اي ر ديا هاااي بخااا‪ ، %18.3‬اااي‬
‫كو اف ‪ ،%4.2‬ااي ايار كوا اف ‪ ،%3.3‬دااتگاههاي اپ يا ‪ ،‬عكايا ي ر اانج‬
‫‪ ،%3.6‬اناواع‬
‫م لم ااان‪ ،‬رختخ ااواب ‪ ،%3.8‬مص اانوعات از چ اادن ‪ ،%2.7‬را ااايآ ن لي ااه زمين ااي اي اار رنلا ا ‪،%2.7‬‬
‫ايياء ر مواد پما يكي ‪. %2.7‬‬
‫‪ ‬يركاي مه رارداتي ‪:2013‬‬
‫‪ 28‬کوااور ‪ ،%11.3 EU‬کاار جنااوبی ‪ ،%9.4‬ژاپا ‪ ،%8.3‬رااایوان ‪ ،%8‬خاررمیانااه ‪ ،%8‬امریکااا ‪، %7.8‬‬
‫يدری ا ‪ .%3.6 CIS ،%6‬ااترا یا ‪،%5.1‬‬
‫‪ ‬اكمي مه رارداتي‪:‬‬
‫مايااينيالت ر داااتگاههاي بر ا ‪ ،%23.8‬رراا هااا ر اااوخت هاااي متاادني ‪ ،%17.2‬ريكتورهاااي هسااته‬
‫اي ر دي ا ا ه ا اااي بخ ا ااار ‪ ،%10‬ا ا اان دل ا ااز‪ ،‬ج ا ااوش ر خاكس ا ااتر ‪ ،%7.4‬دا ا ااتگاههاي اپ ي ا ا ‪ ،‬عكاي ا ا ي ر‬
‫اا اانج‬
‫‪ ،%5.8‬ايا ااياء ر ما ااواد پما ا ا يكي ‪ ،%3.8‬راا ااايآ ن ليا ااه زمينا ااي‪ ،‬ايا اار رنل ا ا ‪ ،%3.9‬محصا ااوالت‬
‫ييميايي ي ‪ ،%3.4‬م‬
‫ر مصنوعات از م‬
‫ارزش‪ :‬ميليون دالر‬
‫اال‬
‫صادرات‬
‫راردات‬
‫حج كآ‬
‫موازنه‬
‫‪1385‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪2753‬‬
‫‪3806‬‬
‫‪-1700‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪4292‬‬
‫‪5538‬‬
‫‪-3046‬‬
‫‪2051‬‬
‫‪4943‬‬
‫‪6994‬‬
‫‪-2892‬‬
‫‪3120‬‬
‫‪4796‬‬
‫‪7916‬‬
‫‪-1676‬‬
‫‪4572‬‬
‫‪5702‬‬
‫‪10274‬‬
‫‪-1130‬‬
‫‪5650‬‬
‫‪7350‬‬
‫‪13000‬‬
‫‪-1700‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪8153‬‬
‫‪13653‬‬
‫‪-2653‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪7400‬‬
‫‪9600‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪-2200‬‬
‫اه ماهه ‪93‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪-600‬‬
‫ارزش‪ :‬ميليون دالر‬
‫اال‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫صادرات‬
‫‪13307‬‬
‫‪19587‬‬
‫‪13230‬‬
‫‪18250‬‬
‫‪30333‬‬
‫‪24918‬‬
‫‪25600‬‬
‫راردات‬
‫‪7284‬‬
‫‪8046‬‬
‫‪7918‬‬
‫‪11098‬‬
‫‪14762‬‬
‫‪11606‬‬
‫‪9684‬‬
‫حج كآ‬
‫‪20591‬‬
‫‪27663‬‬
‫‪21148‬‬
‫‪29348‬‬
‫‪45095‬‬
‫‪36524‬‬
‫‪35284‬‬
‫رراز رجاري‬
‫‪6023‬‬
‫‪11541‬‬
‫‪5312‬‬
‫‪7152‬‬
‫‪15571‬‬
‫‪13312‬‬
‫‪15916‬‬
‫ماخذ‪ITC :‬‬
‫ارزش‪ :‬ميليون دالر‬
‫ارزش‬
‫درصد‬
‫‪1‬‬
‫ان يه‬
‫‪1483‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪2‬‬
‫متانول‬
‫‪594‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪3‬‬
‫پررپان ما ع‬
‫‪563‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪4‬‬
‫پل اریل گرید دیل‬
‫‪535‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪5‬‬
‫ااتيرن‬
‫‪529‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪6‬‬
‫پل اریل گرید دیل اير پودر‬
‫‪497‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7‬‬
‫اایر پل اریل گرید بادی‬
‫‪346‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪8‬‬
‫بوران ما ع‬
‫‪340‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪9‬‬
‫اایر پل اریل گرید و ه‬
‫‪280‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪276‬‬
‫‪3.7‬‬
‫رديف‬
‫‪10‬‬
‫نام كاال‬
‫اریل‬
‫لیاول‬
‫ارزش‪ :‬ميليون دالر‬
‫ارزش‬
‫درصد‬
‫‪1‬‬
‫كطتات من صله جهت رو ید خودرر های اواری‬
‫‪216.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2‬‬
‫ماژرل نما وار‬
‫‪186.0‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪3‬‬
‫اوپر دس ات ها‬
‫‪184.5‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪4‬‬
‫اایر و ه ها برای جدار اازی‬
‫‪155.5‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪5‬‬
‫پل ااتایرن كابآ انبساط‬
‫‪135.5‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪6‬‬
‫داتگاههای گيرند درا ند‬
‫‪131.1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪7‬‬
‫راایآ ن لیه با مورور پیستونی‬
‫‪120.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪8‬‬
‫موز ابز راز یا خوک کرد‬
‫اایر و ه های بدرن درز‬
‫‪105.5‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪10‬‬
‫کک ر نیمه کک از یانیت‬
‫‪96.9‬‬
‫‪1.0‬‬
‫رديف‬
‫‪9‬‬
‫پتانسیل مبادالت تجاری غیر نفتی دوکشوردر سال ‪(2012‬میلیون دالر) ‪24865‬‬
‫‪13653‬‬
‫حجم مبادالت تجاری دو کشور(میلیون دالر)‬
‫اقالم غیر نفتی دارای مزیت صادراتی به چین‪:‬‬
‫محصوالت پتروشیمی‪ ،‬محصوالت غذایی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬انواع انگور‪ ،‬زعفران‪ ،‬پسته‪ ،‬خرما‪ ،‬پنبه‪ ،‬سویا‪ ،‬فرش دستباف و‬
‫کفپوش‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬محصوالت دامی‪ ،‬ماهی و سایر آبزیان‪ ،‬پوست دباغی شده‪ ،‬پشم‪ ،‬جواهر آالت و سنگهای قیمتی و‬
‫نیمه قیمتی‪ ،‬انواع سنگ ساختمانی‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬سنگ آهن‪ ،‬قیر نفت ‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫موافقتنامه حمایت از سرماه گذاری مشترک‬
‫موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف‬
‫موافقتنامه بازرگانی‬
‫موافقتنامه همکاریهای گمرکی‬
‫موافقتنامه حمل و نقل هوایی‬
‫موافقتنامه حمل و نقل تجاری‪-‬دریایی‬
‫یادداشت تفاهم همکاریهای نفتی‬
‫موافقتنامه همکاریهای پستی و مخابراتی‬
‫یادداشت تفاهم همکاریهای معدنی و فلزی‬
‫یادداشت تفاهم همکاری بین شرکتهای بیمه صادراتی دو کشور‬
‫یاداشت تفاهم همکاریهای گردشگری‬
‫یادداشت تفاهم همکاریهای بانکی بین بانکهای مرکزی دو کشور‬
‫یادداشت تفاهم اجالسهای کمیسیون مشتر دو کشور( ‪ 14‬مورد)‬
‫یادداشت تفاهم همکاریهای نمایشگاهی‬
‫یادداشت تفاهم بین شرکت جنرونگ چین به ترتیب با اتاق بازرگانی ایران و چین‪ ،‬شرکت بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬وزارت نفت‬
‫یاداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد کاال‬
‫‪‬‬
‫درصتها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫رجود اراد ایاي ی در مسئو ين در کوور برای ر ویت ررابآ ایاي ی ر اكتصادی‬
‫‪‬‬
‫رجود جمتیت نزدیک به ‪ 70‬میلیونی مسلمان در چين ر امکان ادزا‬
‫‪‬‬
‫بااازار بساایار باازرگ ر متنااوع چااين باارای کاالهااا ر خاادمات بااا انااواع ااامیق ر نيااز برنامااه هااای در اات باارای اد ازا‬
‫ادزا‬
‫همکاریها در بخ‬
‫اذای حمل‬
‫دريمااد ر ردااا عمااومی ر‬
‫اا یانه داتمزدها‬
‫راردات کاالهای مصرف ( برنامه درازده رواته چين)‬
‫‪‬‬
‫ایاات در ت چين برای ادزا‬
‫‪‬‬
‫بازار ‪ 240‬میلیارد دالری راردات خدمات چين يامآ حمآ ر ن آ‪ ،‬مسادرت‪ ،‬ااختمان‪ ، IT ،‬ر‪...‬‬
‫از ‪ 100‬میلیارد دالری خدمات روریس‬
‫‪‬‬
‫رری يرردن كور زیادی از مردي چين به مسادرتهای خارج ر خلق بازار بی‬
‫‪‬‬
‫رجااود فردیتهااای داراران رو یااد در بخوااهای مختلااف چااين از جملااه متااادن‪ ،‬دااوالد‪ ،‬صاانا ع اااناين‪ ،‬صاانایه کواااررزی ر ياایمت‪ ،‬اناارژی‬
‫ر‪ ..‬ر امکان اات اد از ای فردیتها برای ارمایه گذاری ر رو ید موترک در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درصتها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫رریکرد در ت چين برای جذب ارمایه گذاری مست ی خارج ر نيز ارمایه گذاری چینیها در خارج‬
‫‪‬‬
‫برنامااه در اات بارای رواااته زیاار ااااختها در كا ااب برنامااه هااای بلنااد مدت‪،‬خصوصااا در مناااطق کمتاار رواااه یادتااه ارباای چااين کاه جمتیاات‬
‫مساالمان نيااز عماادرا در ایا ناحیااه ااااک هسا ند(‪ 34‬بزرگارا ‪ 45 ،‬دررد ااا ‪ 35000 ،‬کیلااومتر را يها اااریع ا سااير‪ ،‬احاادا ‪ 36‬میلیااون‬
‫راحد مسکونی ارزان كیمت را پایان ‪ )2015‬ر‪...‬‬
‫‪‬‬
‫برنامه ریزی برای ادزا‬
‫‪‬‬
‫ایاا ااتهای چ ااين با ارای ر اادیآ ک ااردن منط ااه ری ااژ اداری هنا ا کنا ا بتن ااوان درراز رررد ب ااه چ ااين خصوص ااا در بخا ا‬
‫مصرف داخل چين از حدرد ‪3000‬میلیارد دالر به بی‬
‫بانکداری ااممی‪ ،‬رو ید کاالهای دارای ارزش ادزرد ‪ ،‬خدمات پوتی انی ر‪..‬‬
‫از در برابر را پایان برنامه درازده (‪)2015‬‬
‫م ااا ر پ ااو ر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رحریمهای جهانی علیه مواسات ر يرکتهای ایرانی ر ایجاد محدردیت خصوصا در ررابآ بانکی‬
‫رجود يرکتها ر ارمایه گذاران كوی از کوورهای يمریکا ر رژی صهیونیس ی در بازار چين‬
‫برنامه های چين برای کاه ردریج اوختهای دسیل ر راثير ين بر کاه راردات ای محصوالت به‬
‫ای کوور‬
‫رجود برخ کاالهای بی کی یت چینی در بازار ایران ر دید من ی نسبت به محصوالت چینی‬
‫امضاء مواد ت نامه رجارت يزاد چين با ي‪.‬اه‪ .‬ين ر تتداد دیاری از کوورهای منط ه ر جهان ر‬
‫برخورداری ای کوورها از تترده های ررجیی ر ادزا روان ركابت ينها در م ا سه با ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رجود ااناد زیر ااخ ی منااب ر کاف برای رواته ررابآ اكتصادی‬
‫بهر مندی ایران از امکانات ر منابع انی ر امکان ارمایه گذاری موترک در زمییه های مختلف با‬
‫ارمایه گذاران بخ خصوا ی چين‬
‫موكتیت ممتاز جغرادیایی بری گسترش ررانزیت کاال به کوورهای اررپایی ر يایاي میانه ر دیار‬
‫کوورهای همسایه‬
‫روان باالی يرکتهای ایرانی در زمینه صادرات خدمات دنی ر مهندي ی ر اجرای پررژ های بزرگ در‬
‫زمینه های مختلف‬
‫مزیت ایران در رو ید محصوالت صادراتی نظير درش دا اف‪ ،‬صنا ع دا ی‪ ،‬پسته‪ ،‬زع ران‪،‬‬
‫خرما‪ ،‬محصوالت دامی‪ ،‬محصوالت اذایی‪ ،‬جواهرات ر اناهای كیم ی ر نیمه كیم ی‪ ،‬اناهای‬
‫ااختمانی‪ ،‬مصالح ااختمانی ر محصوالت متدنی‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدي ث ات نسبی اكتصادی در کوور برای جذب ارمایه گذاران خارج‬
‫عدي خود بارری میان بسیاری از رجار ر ح ی مسئو ين در خصوص امکان ركابت با چين در زمینه‬
‫صدرر کاال ر خدمات‬
‫ندايتن برنامه برنامه هدف دار ر ااترارژی متين ر مدرن برای رررد به بازار چين‬
‫موکمت بانکی ر ضمانت نامه های صادراتی ر عدي رجود بانک موترک بين درکوور برای پیوبرد‬
‫اهداف‬
‫عدي تسلآ بنگاههای اكتصادی ر رجار خصوصا در اطح کوچک ر متواآ به زبانهای بين امللل‬
‫خصوصا چینی ر نيز اصول رجارت‬
‫ضتف اات اد از دنارری اطمعات ر ااز ر کار رجارت ا کتررنیکی برای گسترش ررابآ رجاری‬
‫عدي يناخت يرکتها ر رجار ایرانی از بازار چين ر برعک (رصویر اازی)‬
‫هددمند ن ودن اعزاي ر پذیرش هیاتهای رجاری متنااب با كابلیتها ر مزیتهای درطرف‬
‫ن ود مرکز رجاری دتال برای حضور مستمر در چين‬
‫دولت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ردری برنامه راهبردی رواته ررابآ اكتصادی ر رجاری با چين‬
‫راای بانک موترک ر ایجاد صندرر موترک برای حمایت از دتا یتهای اكتصادی‪-‬رجاری ر ارمایه گذاری موترک‬
‫ایجاد پلت ري در زمینه ارائه خدمات بازر انی بصورت ا کتررنیکی به رجار(ارائه اطمعات يرکتهای متتبر ر خدمات‬
‫اعت ار انج ‪ ،‬مذاکرات ‪ ،b2b‬بازاریابی ر ‪ ،match making‬ر لیغات‪ ،‬موارر ر‪)..‬‬
‫رریکرد حضور دتاالنه در اازمانهای منط ه ای ر بين امللل در كا ب پیمانها ر مواد تنامه های در جان ه ر چند‬
‫جان ه(عضویت در اازمان جهانی رجارت‪ ،‬جا ب همکاری چين برای عضویت در کریدررهای يمال جنوب ر يرر ارب‬
‫ر‪)..‬‬
‫ایجاد ث ات در محیآ اكتصادی ر ایاي ی برای جذب ارمایاذاران خارج‬
‫ایجاد ااز ر کار اازمانی منااب در چين(ایجاد ددتر اازمان رواته رجارت) برای مدیریت دییپلماي ی بازر انی‬
‫پیايری ر اجرای ر اه نامه ها ر مواد تنامه ای بين در کوور ر امضاء ااناد جدید در حوز های مورد نیاز (برای‬
‫نونه غو ررادید رجاری)‬
‫ينااايي برندهاي متتبر چيني ر برنداازي موترك جهت عرضه محصوالت با كي يت‬
‫رنوع در ررکیب کاالهای صادراتی به چين ر ادزا اه کاالهای اير پترريیمی ر مواد متدنی در ا د کاالهای صادراتی‬
‫بخش خصوصی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دتال رر کردن دیپلماي ی بازر انی رواآ اراكهای بازر انی بتنوان کابینه بخ‬
‫های بين امللل از جمله بازار چين‬
‫توکیآ يرکتهای موترک رجاری‪ ،‬خدماتی ر رو یدی در در کوور‬
‫حضور هددمند ر با مطا ته در نما وگاهها ر هیاتهای رجاری ر جلوگيری از حضور اشخاص اير‬
‫حرده ای در ای رریدادها برای جلوگيری از رخریب رجهه ر ناي ایران ر ایرانی‬
‫به خدمت گردتن ادراد با رحصیمت ر رجربه منااب در زمینه رجارت بين امللل رواآ بنگاهها ر‬
‫رجار( یا يرکت در درر های يموزش ی مرر آ با صادرات ر راردات)‬
‫دراگردتن زبان های بين امللل برای تسهیآ بركراری ارر اط‬
‫بهر گيری از اینترنت ر ایجاد پایگا اینترن ی به زبان انگلیس ی ر داري ی برای مترف محصوالت ر‬
‫بركراری ارر آ با بازارهای هدف‬
‫ایجاد يتب ر نمایندگیها در کوور هدف برای مطا ته مستمر بازار ر ن وذ در بازار‬
‫ارر اط مستمر رجار ر بازر انان با اراكهای بازر انی خصوصا ارار ایران ر ارار موترک ایران ر چين‬
‫برای ر ادل اطمعات ر دریادت موارر های الزي‬
‫خصوا ی در صحنه‬
‫‪ ‬زمینه های همکاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صاادرر خاادمات دناای ر مهندي ا ی ر موااارکت دتااال در پااررز هااای زیربنااایی چااين خصوصااا در مناااطق‬
‫ارب چين در زمینه های راهسازی‪ ،‬ااخت مسک ‪ ،‬ر‪...‬‬
‫برنامه ریزی برای جذب گردياران چینی‬
‫ااارمایه گااذاری بخا خصواا ی چااين در ایااران در حااوز هااای متاادن ر صاانا ع متاادنی‪ ،‬ااااتخراج ر‬
‫درارری اناهای ااختمانی‪ ،‬کواررزی ر يیمت‪ ،‬دوالد‪ ،‬گردياری ر‪...‬‬
‫ارخا اااذ ااا ااترارژي رو يا ااد ر بازارنا ااابي موا ااترك ميا ااان يا ااركتهاي ايرانا ااي ر چينا ااي جها اات حضا ااور در‬
‫بازارهاي ‪ CIS‬ر همسايه ايران‬
‫برناما ااه ریا اازی با اارایااا اات اد از فرديا اات چنا ااد د ميليا ااوني جمتيا اات مسا االمانان چا ااين ر ادا اازا‬
‫صادرات محصوالت حمل به ای مناطق‬
‫با روجه باه ادازا يامار جمتيات پو ادار چاين (گررههااي متماايز)‪ ،‬هددااذاري باراي صاادرات‬
‫كاالهاي ن ي مانند رابلو درش‪ ،‬درش دا اف‪ ،‬جواهرات ر اناهای كیم ی‪ ،‬زع ران‪ ،‬پسته‪،‬‬
‫خاریار ر ‪...‬‬
‫برنامه ریازی بارای گساترش رراباآ باا هنا کنا بتناوان درراز رررد باه چاين باا روجاه باا اینکاه‬
‫چااين در برنامااه هااای رواااته ای خااود حساااب ریااژ ای رری هنا کنا باااز نمااود ر نيااز بااا روجاه‬
‫به اینکه حج زیادی از محصوالت صادراتی به هن کن نهایتا به باازار چاين صاادر مای ياوند‬
‫از جمله پسته ر خوک ار ایران‪ ،‬جواهرات ر اناهای كیم ی ر‪...‬‬
‫چند روصیه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫از م ااآ از م ااادرت بااه هرگونااه متاملااه ب ااا طردهااای چیناای‪ ،‬از اعت ااار ياارکتهای طاارف اطمینااان‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫يارر های ارار بازر انی موترک ایران ر چين اات اد نمائید‪.‬‬
‫اع کنید متاممت در كا ب ع د كارارداد انجااي ياد ر در ين رماامی جواناب از جملاه نحاو ر‬
‫يرایآ پرداخت‪ ،‬نحو ر يرایآ حمآ‪ ،‬حآ اختمدات ر دارری‪ ،‬ر‪ ...‬ذکر يود‪.‬‬
‫در برخوردهااا ر تتاااممت بااا طردهااای خااارج بااه رعایاات يداب مااذاکرات‪ ،‬ح ا پراااتي ر فاااهر‪،‬‬
‫ر‪ ...‬روجه دايته بايید‬
‫هیچگا اودهای کورا مدت را به منادع بلند مدت ررجیح ندهید ر با ردتارهای ايار حرداه ای‬
‫به اعت ار ر يیند خود ر بطور کل ایران طمه رارد نکنید‪.‬‬
‫در تتامااآ بااا ياارکای رجاااری بااه تتهااداتی کااه میدهیااد پایبنااد بااود ر هیچگااا دراراار از راوان خااود‬
‫تتهد نکنید‬
‫يدري اایتهای م ید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اطمعات در خصوص كوانين‪ ،‬م ررات ر اایر اطمعات رجاری ایران‪www.tpo.ir :‬‬
‫‪www.ircoach.ir:‬‬
‫اطمعات به زبان داري ی در خصوص رجارت باچين‬
‫اعت ار انج يرکتهای چینی‪:‬‬
‫‪China International Electronic Commerce Center – CIECC‬‬
‫‪China National Credit Information Service .Inc –SINOCREDIT‬‬
‫‪Fax: 86-10-67801662‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪www.trademap.org‬‬
‫يمار ر طمعات صادرات ر راردات جهان‪:‬‬
‫‪www.trade2cn.com‬‬
‫روانمندیهای ااتانهای چين‪:‬‬
‫‪www.en.trade2cn.com‬‬
‫‪www.trade2cn.com/index.html‬‬
‫یست يرکتهای متتبر چینی‪:‬‬
‫‪www.tisunion.com‬‬
‫‪www.chinatax.gov.cn‬‬
‫اطمعات در خصوص ما یاتهای چين‪:‬‬
‫‪www.wto.gov‬‬
‫اطمعات در خصوص تترده های چين‪:‬‬
‫اخااذ موااارر ح ااو ر رجاااری در خصااوص بااازار چااين‪ :‬ارااار بازر ااانی ایااران_چااين ر ارااار بازر ااانی ایااران(مرکااز‬
‫دارری ارار)‬
‫‪www.stats.gov.cn‬‬
‫يمارهای اكتصادی ر رجاری چين‪:‬‬

similar documents