Poézia

Report
Poézia
PaedDr. Žaneta Pikartová
Poézia
Poézia (gr.poiésis = tvorba), tiež básnictvo – umelecká
literatúra, protipól prózy, básnický prejav písaný
viazanou rečou, veršom, viaže sa na lyriku.
Poézia rozvíja zvukové a významové možnosti jazyka,
je básnickým jazykom, ktorý má estetickú kvalitu.
Typ poézie
POÉZIA je viazaná reč básnického prejavu a LYRIKA
je druhovým pomenovaním - tri základné literárne
druhy : lyrika, epika a dráma.
Poézia je najmä usporiadanie textu v jeho tvarovej
podobe, lyrika vystihuje obsahovú stránku
( subjektívnosť, emocionálnosť, obraznosť).
osobná poézia
ľúbostná poézia
spoločenská poézia
civilizačná poézia
príležitostná poézia
vlastenecká poézia
reflexívna poézia
prírodná poézia
Obsah
 Lyrika ako základný literárny druh
 Umelecké prostriedky
 Žánre lyriky
 Významní básnici na Slovensku
 Svetoví autori
 Krásne a jedinečné verše
Lyrika ako základný literárny druh
Spolu s epikou a drámou základný literárny druh.
Základné znaky : je nedejová, subjektívna, emocionálna,
metaforická – obrazná ,
spravidla viazaná vo veršoch.
Prostriedkami lyriky sú prostriedky grafické,
zvukové, slovné, zložky verša.
Delí sa na tri typy výpovede :
1. bezprostredná ( ľúbostná, vlastenecká, náboženská),
2. predmetná
3. obracia sa na adresáta (politická, občianska,výchovná).
Umelecké prostriedky
Opakovanie ako výrazový princíp
 Aliterácia
- opakovanie rovnakých hlások alebo skupín hlások
na začiatku dvoch alebo viacerých susedných slov :
„ Slávme slávne slávu Slávov slávnych“ ( Kollár).
 Epizeuxa – opakovanie slov alebo skupín slov v bezprostrednej
blízkosti : „Vietor češe suchej tráve ostrú šticu. Zachraňuje,
zachraňuje holubicu...“ (Rúfus).
 Anafora – opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov
na začiatku veršov.
 Epifora – opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci
veršov.
 Epanastrofa – figúra založená na opakovaní rovnakého slova /
spojenia na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša.
 Gradácia – opakovanie so zosilňujúcim účinkom.
Veršový systém a rým
Sylabický veršový
systém
Sylabotonický veršový
systém
rovnaký počet slabík vo
veršoch, združený rým,
zhoda veršového a
vetného členenia
rovnaký počet slabík a
pravidelné striedanie
prízvučných a
neprízvučných slabík
Časomerný veršový
systém
pravidelné striedanie
dlhých a krátkych slabík.
Voľný verš
verš modernej poézie,
verše rôznych dĺžok, bez
interpunkcie
Rým
Zvuková zhoda koncov slov – slabík
na konci verša alebo polverša.
Rozlišujeme rým združený : aabb,
striedavý : abab
obkročný : abba
prerývaný rým : abcb
postupný rým abc abc
Trópy
 Personifikácia – zosobnenie, prisúdenie ľudských vlastností
neživým veciam: „ Keď voda nie je pre nikoho doma...“
 Metafora – prenášanie významu na základe podobnosti:
Nežný kúpeľ noci. Horí od hanby. Slnko, veľký básnik.
 Metafora – synestézia : spájanie vnemov rôzneho zmyslového
pôvodu : „ Cez váš zrak ku mne sladké svetlo prúdi.“
 Metonymia – prenášanie významu na základe vnútornej
súvislosti, zámena mien. Časť za celok : „Kŕdle bielych zvoncov“
Celok za časť : „Celá obec oslavovala.“ K metonymii patrí tiež
hyperbola – zveličenie , zjemnenie výrazu a spojenie dvoch
výrazov, ktoré sa významovo popierajú.
 Epiteton je popri metafore a prirovnaniu najčastejším
výrazovým prostriedkom. Je to obrazné spojenie podstatného a
prídavného mena : zelený úsmev, biele ticho, tajomný smiech....
Žánre lyriky
 Óda – oslavná báseň.
 Hymna - žáner oslavnej lyriky, oslava najvyššej
hodnoty.
 Elégia, žalospev, smútočná báseň, ktorá vyjadruje najvyšší
smútok zo straty blízkej osoby, ľúbostné sklamanie...
 Idyla – selanka, báseň, ktorá oslavovala pokojný
život pastierov a roľníkov.
 Epigram – krátka úsečná satirická báseň.
 Sonet – lyrický žáner - 14 veršov.
 Žalm – smutná náboženská báseň.
 Pieseň – typ básne spájajúci poéziu s hudbou.
Slovenskí básnici
Ján Hollý
Ján Kollár
Ján Jesenský
Ivan Krasko
Janko Kráľ
Andrej Sládkovič
P.O. Hviezdoslav
Valentín Beniak
Slovenskí básnici
Janko Silan
Miroslav
Válek
Rudolf Dilong
Ladislav
Novomeský
Štefan Žáry
Milan Rúfus
Jozef
Urban
Rudolf Fabry
Ján Stacho
Svetoví autori
 Charles Baudelaire
 Arthur Rimbaud
 Walt Whitman
 Paul Verlaine
 Michail Lermontov
 Alexander Sergejevič Puškin
 Karel Hynek Mácha
 Guillaume Apollinaire
 Vítezslav Nezval
 Jaroslav Seifert
 Allen Ginsberg
 Jack Kerouac
 Jacques Prévert
 Vladimír Vysockij
 Pablo Neruda...
Jedinečnosť myšlienky, krása obrazu
Kratučký rozhovor
– Povedz mi, čo je báseň.
Poďakovanie za sen?
Jacques Prévert : Tá láska
– Neklaď mi takto otázku.
Báseň je vďačnosť za lásku. ...kričím za teba
Poďakovanie túžbe.
Kričím za seba
úpenlivo ťa prosím
A Bytiu, chlapče môj.
za teba za seba za všetkých ktorí sa majú radi
To u neho je v službe.
ostaň tu
( Rúfus)
tu kde si
tu kde si bola kedysi
ostaň tu
nehýb sa
neodchádzaj...
Jedinečnosť myšlienky, krása obrazu
M. Válek:
Kamil Peteraj:
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz.
Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať.
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.
Jozef Urban:
Do lásky nepchaj prsty
Tým ju odrovnáš
Ona nás neopustí
Kým je tajomná
Netúži kráčať niekam
Má svoj plný kruh
A keď ju povyzliekaš
Nájdeš iba vzduch
Kým zablúdiš v knihách
zhltneš ich a zhoríš
Kým veríš uliciam
Vieš sa biť o ničsi kamarátom
svojej mladosti
Ján Kostra:
Ak seba hľadáš, hľadaj v sebe.
Úporne hľadaj. O vode a chlebe.
A potom bez vody a bez chleba.
Bez slova hľadaj. Hľadaj nemý.
Jedinečnosť myšlienky, krása obrazu
Ivan Krasko – Život:
Daniel Hevier – Spočítané máš:
Som vo znamení pokoja,
preds ̒ zvem ťa, Život , do boja
od ranných do večerných zôr
pre krásnu dcéru čiernych hôr.
Dážď rozmenený na drobné
Zrkadlový dážď
Dáva ti mokré odškodné
Každú kvapku zvlášť
Ó, Život, hore! Stroj sa, stroj,
Osedlaj koňa, čisti zbroj:
než v údolí sa zvečerí,
Čakám ťa, Život v pancieri.
Ján Štrasser - Láska je Ty a Ja:
Láska je ty a ja,
Hore a dolu.
Láska je sám a sám
rovná sa spolu.
Láska je zem a zem,
nebo a nebo.
Láska je: bez teba
rovná sa s tebou.
Zdenka Laciková – Si sám sebou
Je smútok
na dne duší,
je úsmev
v kútoch úst
a človek ,
zrazu tuší,
že túžiš
kamsi ujsť,
v nás zrkadlí sa nebo
a ty si zas
sám sebou
Zdroje a použitý materiál:
www.gify.nou.cz/ko8.htm
www.gify.nou.cz/laska2.htm
www.gify.nou.cz/p_ruzni2.htm
www.gify.nou.cz/r_oci.htm
sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kollar_jan.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sladkovic.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_krasko-ivan.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hviezdoslav.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_beniak-valentin.jpg
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1913
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59408
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozef-urban
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-stacho
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/milan-rufus
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/rudolf-fabry
http://www.zlatyfond.sme.sk/autor/69/Janko-Kral
http://www.zlatyfond.sme.sk/autor/55/Janko-Jesensky
http://www.upn.gov.sk/obdobie-1939-1945/svieckova-manifestacia-v-bratislave--25--marec-1988/
Prévert, Jacques: Nové lásky, Slovenský spisovateľ 1997, s. 30 – 33.
Válek, Miroslav: Len tak, Hevi 1995, s. 49.
Urban, Jozef: Voda, čo nás drží nad vodou, Slovenský spisovateľ 2000, s.30.
Krasko, Ivan: Verše, Tatran 1985, s. 57.
Hevier, Daniel: Hrdzovlasá, Hevi 1997, s. 76.
Peteraj, Kamil: V slepých uličkách, Ikar 1999.
Laciková, Zdenka: S krídlami básne, Forza Slovakia 2009, s.50.
Štrasser, Ján: Stala sa nám láska, Ikra 2013, s. 12.
Ďakujem za pozornosť.
PaedDr. Žaneta Pikartová

similar documents