Истории на успеха и неизползваните възможности

Report
Първа Международна Конференция
за Инвестиции в България
Истории на успеха и неизползваните възможности:
Енергетика и промишленост
х-л Шератон, 10-11.05.2012, гр. София
ЧЕЗ Груп – силно присъствие в Централна и Източна Европа
11.05.2012г., Шератон, София
2
ЧЕЗ Груп е част от топ 10 енергийни компании в Европа
брой клиенти
пазарна капитализация
11.05.2012г., Шератон, София
3
Стратегия НОВА ВИЗИЯ – 5 основни приоритета
11.05.2012г., Шератон, София
4
ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ
ГРУПАТА В БЪЛГАРИЯ
ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Брой служители
4 000
Брой на битовите клиенти
2,1 млн.
Брой на бизнес клиентите
262 000
Брой на обслужваните
населени места
1 619
Дължина на мрежата
Над 60 000
км
Територия
40 000
кв.км.
Изплатен дивидент
41 млн.
лева
Инвестиции
1,7 млрд.
лева
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Групата ЧЕЗ в България
11.05.2012г., Шератон, София
5
За последните 7 години ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
Успешно преструктурира(“unbundling”) –
дружествата по разпределение и снабдяване:
ЧЕЗ Разпределение България АД
 ЧЕЗ Електро България АД
- съгласно директивите на ЕС за разделение на
дейностите в енергетиката
Непрекъснато подобрява обслужване на своите
клиенти:
клиентски центрове
телефонна денонощна линия - 0700 10 010
множество и лесни начини на заплащане - 1317 места
електронна фактура
Унифицирана система за обслужване на клиентите
Подобрено управление на вземанията
11.05.2012г., Шератон, София
6
За последните 7 години ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
Инвестира милиони в поддръжката и
модернизацията на мрежата
Намали загубите при разпределение на
електрическа енергия
Инвестира в софтуер за управление на бизнеса и
отчитане на електромерите
Разработва мерки за подобряване на енергийната
ефективност
Осигурява стабилността и надеждната работа на
българската електроенергийна система
Чрез ТЕЦ Варна – обезпечава студен резерв и
спомагателни услуги за регулиране, регулирана
квота към НЕК
11.05.2012г., Шератон, София
7
ЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕЗ ГРУП ЗА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА
Голям данъкоплатец при НАП
Работи изцяло на светло, напълно прозрачна
компания
Заплаща навреме всички дължими данъци, такси,
осигуровки, акцизи, и други задължения към фиска.
Годишни приходи от 1.5 млрд. лв.
Осигурява работа на множество компании в областта
на развитието, поддръжката и модернизацията на
електроенергийната инфраструктура – създава
добавена стойност в икономиката.
Значение за стабилността на енергийния и
финансовия сектор в страната
Социално отговорна компания
11.05.2012г., Шератон, София
8
Регулираните добавки към мрежа ВН непрекъснато
нарастват -> повишават крайните разходи за бизнеса и
намаляват енергийната цена за доставчиците
35
30
Цена Достъп (ЕСО)
КоГенерация (НЕК)
Зелена енергия (НЕК)
Пренос мрежа ВН (НЕК)
31.80
6.99
Лв. / МВч
23.75
25
22.90
2.99
20
17.54
15
6.39
10
2.12
5
9.31
10.67
8.89
6.99
2.19
2.99
3.03
3.45
9.64
9.47
12.35
15.09
13.30
9.03
9.47
0
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
11.05.2012г., Шератон, София
2010-H2 / 2011-H2 untill прогноза
2011-H1
30.06.2012 01.07.2012
9
Дисбаланс на регулираните цени за енергия на
домакинствата и фирми средно напрежение при базов
товар съгласно последно решение от 01.07.2011
76
74
74.69
Цена за енергия само при
базов товар (лв. / мвч)
73.42
-1.2 лв.
72
-7 лв. / мвч
70
68
66.62
66
64
Ниско напрежение битови
абонати
Средно напрежение
бизнес
11.05.2012г., Шератон, София
НЕК Продава като
Обществен доставчик
10
Високите такси върху износа не стимулират инвестиции в електроцентрали.
Поради това инвеститорите търсят други начини за гарантиране на
продажбите – фиксирана цена, преференциално изкупуване
Сравнение цени едро базов товар България - Енергийни Борси (лв./мвтч)
Преносен капацитет
150.00
Само 2
централи
могат да
изнасят
130.00
110.00
10
10
22.71
22.71
90.00
70.00
73.00
75.00
АЕЦ
Марица
Изток 2
10
Експортна такса
Цена за енергия
10
10
22.71
22.71
22.71
120.00
100.00
100.00
ТЕЦ Варна
ТЕЦ Русе
110.00
95.00
97.00
Cal 2013
Чехия
Cal 2013
Германия
50.00
Друга
централа
11.05.2012г., Шератон, София
Cal 2013
Унгария
11
Премахването на експортните такси ще позволи на всички централи да се
включат в пазара и ще освободи част от финансовата тежест на
Обществения Доставчик за изкупуване на преференциални цени
Ефект при премахване на експортната такса - включване на повече централи
130
120
110
Включване в
пазара на поскъпите централи.
Конкуренция
Повече
приходи за
АЕЦ и ТЕЦ
МИ-2
5
100
90
5
5
5
5
130.00
120.00
80
70
110.00
90.00
90.00
АЕЦ
Марица
Изток 2
100.00
100.00
ТЕЦ Варна
ТЕЦ Русе
95.00
97.00
Cal 2013
Чехия
Cal 2013
Германия
60
50
Други
централи
11.05.2012г., Шератон, София
Cal 2013
Унгария
Cal 2013
Унгария Пик
12
Следващ етап на свободния пазар в БГ
% от нето производство по сегменти, количество (TWh)
Свободен пазар
Следващ етап
11.05.2012г., Шератон, София
13
Развитие на свободния пазар през 2007-2011
Потенциал за растеж
Вторичен пазар =3,300 MW
Стойност ~ 3.0 млрд. лв.
35 000 000
30 000 000
Централи
MWh / година
25 000 000
Търговия
28 969 565
11,854 GWh =1350 mw физически обем
a) 550 mw клиенти 110 кV
b) 800 mw износ (пазар на едро)
c) Стойност ~ 1.2 млрд. лв.
20 000 000
18092776
15 670 844
15 000 000
11854993
9 784 317
10 000 000
5 000 000
8 195 892
4 314 273
2 990 612
5 465 524
4 904 531
0
2007
2008
2009
11.05.2012г., Шератон, София
2010
2011
14
Какво означава либерализацията на енергийния пазар за
електроцентралите и бизнес потребителите (на теория)
Производители
Консуматори (Бизнес)
Продажба по пазарна цена, market price
Покупка на пазарна цена
Цената = променливи разходи + печалба
(цената зависи от цената на горивата), fuel cost
Цената зависи от цената на горивата
и състоянието на пазарите
Защита на приходите (форуърд продажба до + 3
години) на фиксирана цена, сега в момента
Възможност за покупка до +3 години
напред – многократно искано от
тежката индустрия в България
Сигурност на приходите – чрез системите за
гаранция и клиринг на борсите
Сигурност на доставката гаранцията
Икономическо управление – активен диспечинг
според пазарните условия
Диверсификация - възможност за
избор на 1, или повече начин на
покупка - д
Дългосрочна предвидимост – бизнес план,
планиране на инвестиции, модернизации,
разширяване според условията на пазара и
региона
Дългосрочна предвидимост –
бизнес план, инвестиции,
модернизации, и други
11.05.2012г., Шератон, София
15
Какво е състоянието на енергийния пазар в момента
Производители (на теория)
Производители (на практика)
Продажба по пазарна цена
Продажба на регулирана цена, която
не покрива разходите за
производство (–10-20%)
Цената = променлива комп. (VC) + печалба (FC)
(цената зависи от цената на горивата)
Цената не зависи (няма нищо общо)
с цената на горивата (справка 2007/8)
Защита на приходите (форуърд продажба до + 3
години) на фиксирана цена
Намаление на приходи и
съкращаване на срока до 1 год.
поради модела на регулирани квоти
Сигурност на приходите – чрез системите за
гаранция и клиринг на борсите
Забавяне на плащанията, верижна
задлъжнялост между фирмите
Икономически диспечинг - според пазарните
условия
Централен диспечинг – изцяло под
контрола на ЦДУ -> регулиран пазар
Дългосрочна предвидимост – бизнес план,
инвестиции, модернизации, и други.
Дългосрочна НЕпредвидимост,
предпазливост във фирмите
11.05.2012г., Шератон, София
16
ЦЕНОВАТА РЕГУЛАЦИЯ В ЕВРОПА
Държава
Привилег.
потребители
Регулирани цени
Организиран пазар
Полша
Всички
Бит
Борса (POOE) , спот (TGE), OTC
Чехия
Всички
Словакия
Всички
Максимален марж при бита – 3
евро за MWh
Борса (PXE), OTC
Унгария
Всички
Бит
Борса (PXE) + HUPX (борса ден –
напред, месец, година ЕЕХ с-ма)
Румъния
Всички
40-45% от крайното потребление,
основно бит + малки фирми
Борса (OPCOM) (ден – напред,
двустранни договори, зелени
сертификати, брокери
България
Всички
75% от пазара, СН, НН, бит,
загуби -квоти за централите-експортна такса 12€,
- дългосрочни договори
- Липсва организиран пазар
- Пазарът е свръх регулиран (75%)
-Кръстосано субсидиране на цените
Гърция
Всички
Пределна цена бит
Пул – HTSO (ден – напред)
задължителен пул пазар, маргинална
цена от производител
Турция
Бизнес
Бит
Пул - PMUM – Пул (ден – напред)
Фючърс пазар - Turdex
Борса (PXE), Спот (OKO), OTC, EEX
11.05.2012г., Шератон, София
17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Справедливи крайни цени, които да отразяват реално извършените
разходи на инвеститорите и премахване на кръстосаното субсидиране
2. Увеличаване размера на инвестициите за експлоатация, поддръжка и
развитието на критичната енергийна инфраструктура – мрежа и
електропроизводство – >качествено обслужване на клиентите, повисока добавена стойност по веригата и в крайна сметка растеж на
БВП на страната.
3. Повече прозрачност на начина на вземане на решения
4. Дългосрочна предвидимост и сигурност за инвеститорите
5. Либерализация на сектора – ревизия на модела на квотите,
премахване на всички такси върху износа, прехвърляне на преносната
мрежа от НЕК в ЕСО -> ЕДИН ОПЕРАТОР, енергийна борса
6. Регионална енергийна интеграция
11.05.2012г., Шератон, София
18
Развит национален пазар ->
стъпка към регионална интеграция (5 енергийни граници)
CR, SK, HU
 HU
Борса
Спот пазар
 RO
Форуърд
Зелени сертификати
 SR
Борса
 IT
????
39 EUR
 BG
 МК
Пул пазар
 GR
11.05.2012г., Шератон, София
 TR
Пул
PMUM
19
Въпроси и отговори?
Благодаря за вниманието!
Владимир Дичев
Изпълнителен Директор
ЧЕЗ Трейд България ЕАД
11.05.2012г., Шератон, София
20

similar documents