Vstupno výstupné zariadenia

Report
Vstupné a výstupné zariadenia
Bohuš Palečko
III.A
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Definícia
Ovládače zariadení
Radiče
Radiče používané vo výpočtovej technike
Pripojenie vstupno-výstupných zariadení
Druhy portov používaných v počítači
Rozdelenie zariadení
Vstupné zariadenie
Výstupné zariadenie
Iné výstupné zariadenia
Vstupno-výstupné zariadenia
Ďalšie Vstupno-výstupné zariadenia
Vstupné zariadenia
•
•
•
•
•
•
Myš
Klávesnica
Web kamera
Skener
Mikrofón
Optické mechaniky
Výstupné zariadenia
•
•
•
•
Monitor
Reproduktory/slúchadlá
Tlačiarne
Dataprojektory
Definícia
Vstupno-výstupnými zariadeniami
nazývame všetky zariadenia a prístroje
pripojené k počítaču. Ich základnou
vlastnosťou je to, že slúžia na záznam
a čítanie informácií spracovaných
počítačom
Ovládače zariadení - drivery
Aby sme mohli komunikovať s perifériami, potrebujeme
riadiacu jednotku, ktorú predstavuje tzv. ovládač – driver
zariadenia Ovládač zariadenia je počítačový program, ktorý
umožňuje komunikáciu operačného systému s hardvérovým
zariadením
Radiče
Aby sme mohli komunikovať s perifériami, potrebujeme riadiacu
jednotku, ktorú predstavuje tzv. radič je to počítačový hardvér,
ktorý zabezpečujúci styk so Vstupnými/Výstupnými zariadeniami.
Radič teda funguje ako tlmočník, údaje z periférie prekladá do
formátu, ktorému rozumie zbernica počítača a naopak.
Niektoré radiče používané vo
výpočtovej technike:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radič pevného disku IDE, EIDE (PATA)
Radič pevného disku SATA
Radič diskové poľa (RAID)
SCSI radič
Grafický radič (grafická karta)
Sieťový radič (sieťová karta)
Radič klávesnice
Radič prerušení (IRQ)
Terminálový radič
Radič pamätí
Radič priameho prístupu do pamäte (DMA)
USB radič
Radič FireWire
Radič disketovej mechaniky
Radič flash disku
Pripojenie vstupno-výstupných
zariadení
Vstupno-výstupné zariadenia pripájame k
počítaču externými konektormi
nachádzajúcimi sa na matičnej doske, ktorým
hovoríme porty
Druhy portov používaných v počítači:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sériový port(COM)
paralelný port(LPT)
USB port
PS/2 port(klávesnicový, myšací ...)
audio porty(mikrofón, reproduktor...)
bluetooth(rádiový prenos)
IrDA(infračervený prenos)
LAN (ethernet) port
VGA (monitor analógový),
DVI (monitor digitálny
Rozdelenie zariadení
Platí zásada, že ak
sa informácie
zaznamenávajú,
zariadenie slúži
ako výstupné a ak
sa informácie zo
zariadenia
načítavajú,
zariadenie slúži
ako vstupné
zariadenie.
Vstupné zariadenie
Je zariadenie počítača, ktorým vstupujú údaje alebo
signály do počítača na ich ďalšie spracovanie .
Vstupné zariadenia slúžia človeku na zadanie príkazov
počítaču. K vstupným zariadeniam patrí klávesnica,
myš, mikrofón, skener, webová kamera,optické
mechaniky atď.
Výstupné zariadenie
Je zariadenie počítača, ktorým vystupujú údaje alebo
signály z počítača tak, aby ich mohol vidieť, počuť
alebo spracovať človek. Pomocou výstupných
zariadení počítač odpovedá užívateľovi. K výstupným
zariadeniam patrí monitor, tlačiareň, reproduktory
,dataprojektor atď.
Iné výstupné zariadenia
• Plotter - súradnicový zapisovač - valcový, alebo stolný s
pohyblivým mostom. Používa sa najmä pri projekcii a
dizajnérstve až do formátu A0.
• Modem - modulátor a demodulátor - moduluje
digitálny signál na analógový a demoduluje analógový
signál na digitálna pri prenose dát v MAN, WAN
sietiach. Je pripojený k SIO portu. Môže by
ť v prevedení
externom (mimo základnej jednotky), alebo internom
(pripojený k materskej doske).
• Multimediálne zariadenia pre systémy virtuálnej
reality - okuliare, helmy, hmatové simulátory
(piezoelektrické rukavice) a pod.
Vstupno-výstupné zariadenia
•
•
•
•
•
•
•
Tvoria osobitnú a veľmi rozsiahlu skupinu prídavných zariadení
počítača. Ich základnou vlastnosťou je to, že slúžia aj na
záznam aj na čítanie informácií spracovaných počítačom
Do tejto skupiny patria:
Pevný disk
Sieťová karta
Modem
CD a DVD napalovačka
Zvuková karta
USB klúč
Čítačka pamäťových kariet
Ďalšie Vstupno-výstupné zariadenia
Ďalšou veľkou skupinou sú zariadenia, ktoré nám slúžia
v každodennom živote. Sem patria:
• Digitálne fotoaparáty
• MP3 – prehrávače
• Mobilné telefóny
• Navigácie
• A mnohé iné zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču
a môžeme na nich meniť obsah údajov.
Myš
Počítačová myš je vstupné zariadenie počítača, slúžiace na
ovládanie polohy kurzora na obrazovke a vykonávanie operácií
tlačením tlačidiel. Pripojenie myši k počítaču je riešené buď
sériovým portom PS/2, dnes najmä prostredníctvom USB,
alebo bezdrôtovo prostredníctvom bluetooth. Farebné
označenie konektora je zelená
Klávesnica
Tvorí základné vstupné zariadenie počítača a slúži na bežnú
komunikáciu používateľa s počítačom
Aktívne ich stlačenie vyvoláva na obrazovke odozvu tj. výpis
znaku alebo pohyb kurzora.
Pasívne ich samotné stlačenie nevyvolá odozvu, ale používajú
sa pri dvoj-trojhmatoch, napr. CTRL, SHIFT.
Pripájame ich pomocou portou PS/2 a USB, dnes je nezriedka
klávesnica, podobne ako myš pripojená k počítaču bezdrôtovo,
prostredníctvom Bluetooth.
Web kamera
Je vstupné zariadenie počítača slúžiace na snímanie
pohyblivého obrazu alebo statických obrázkov, a ich prenos do
počítača. Ich hlavným využitím je internet - zobrazenie
účastníkov videokonferencie, snímanie priestoru a prenos
informácii na internetovú stránku a pod. Obraz z objektívu je
premietaný na snímač, zdigitalizovaný a odoslaný do počítača
cez USB port.
Skener
Je plošný obrazový snímač grafických predlôh ktorého úlohou
je previesť obrazovú informáciu z tlačenej predlohy do
digitálnej podoby a “odoslať ” ju na ďalšie spracovanie do
osobného počítača. Skenery môžeme k počítaču pripojiť
pomocou portov USB , Paralelného portu a bezdrôtovo
Mikrofón
Premieňa zvukové vlny na elektromagnetické. Pripája sa k
zvukovej karte PC Jack konektorom. Skladá sa z membrány, na
ktorú je pripevnený magnet s navinutým vodičom. Pôsobením
zvuku membrána vibruje a vytvára elektromagnetické vlnenie,
ktoré je zvukovou kartou digitalizované. Farebné označenie
konektora je červená.
Optické mechaniky
Optická mechanika je príkladom vstupno-výstupného
zariadenia. Slúži na čítanie údajov z optických médií rovnako
ako aj na ich zápis a uloženie. Z dátového média sa údaje
čítajú bezkontaktne, najčastejšie pomocou lasera. Na
uchovávanie údajov sa využívajú disky CD, DVD alebo disky s
technológiou Blue Ray.
Monitor
Monitor zariadenie na zobrazenie obrazu generovaného
počítačom a spracovaného grafickou kartou na obrazovku. Pri
výbere monitora rozhoduje jeho rozlíšenie obnovovacia
frekvencia, farebná hĺbka, druh obrazovky a dĺžka jej
uhlopriečky. Základné typy sú: obrazovkový monitor (CRT,
Cathode Ray Tube) a monitor LCD (Liquid crystal
display).Pripojiť ho k počítaču môžeme pomocou portov Dsub,DVI alebo HDMI
Reproduktory/Slúchadlá
Umožňujú reprodukovať signály z počítača vo forme zvuku
(hudba, slovo, zvukové efekty a pod.)Je to externá aktívna
reproduktorová sústava, väčšinou s integrovaný zosilňovačom.
Ku počítaču sa pripája štandardným audio 3.5mm stereo jack
konektorom. Farebné označenie konektora je zelená vyrábajú
sa aj reproduktorové sústavy 2.1, 4.1, 5.1 a 7.1 (údaj za
bodkou znamená počet subwooferov (basových
reproduktorov), údaj pred bodkou znamená počet satelitov
reproduktorovej zostavy
Tlačiarne
Tlačiareň je výstupné zariadenie pripojiteľné k počítaču,
určené na tlač papierových dokumentov a fotografií.
Špecifickým druhom tlačiarní sú v poslednom čase tzv. 3D
tlačiarne, ktoré nevytvárajú plošný obraz na nosnom médiu,
ale produkujú priestorové "výtlačky". Základným rozdelením
tlačiarní je rozdelenie na atramentové a laserové a rozdelenie
na čiernobiele a farebné tlačiarne. Tlačiarne podobne ako
skenery pripájame k PC pomocou paralelného portu alebo
pomocou portu USB
Dataprojektory
• Dátový projektor je projektor na premietanie obrazovej
informácie z počítačovej techniky (PC, notebook a pod.) a
často aj z videozariadení na stenu alebo plátno. Ako zdroj
svetla sa používa halogénová žiarovka, plynová výbojka alebo
v prípade LCD projektorov špeciálna "lampa". Dataprojektory
pripájame pomocou konektorov pre pripojenie zdroju
videosignálu: DVI, CINCH atď. Dnes se postupne stáva
štandardom pripojenie cez LAN (RJ-45), HDMI a Wi-fi.
Ďakujem za pozornosť 

similar documents