Document

Report
Kapitola R6
Prienik priamky s rotačnou plochou
1
Vzájomná poloha priamky a rotačnej plochy
Mészárosová, Rückschlossová, Tereňová
Pre vzájomnú polohu priamky a rotačnej plochy môžu nastať rôzne možnosti:
1) Priamka nemá s rotačnou plochou žiadny spoločný bod.
2) Priamka má s rotačnou plochou jeden alebo viac spoločných bodov.
Tieto body môžu byť dotykové alebo priesečníky priamky s rotačnou plochou.
3) Priamka leží na rotačnej ploche.
Cvičenie: Premyslite si všetky prípady, ktoré môžu nastať pre rotačné plochy na obrázkoch.
Načrtnite rotačnú plochu a priamku, ktoré majú spoločné viac ako 4 body.
2
Prienik priamky s rotačnou plochou
Postup konštrukcie:
1) Zvolíme pomocnú rovinu, ktorá obsahuje danú priamku.
2) Zostrojíme rezovú krivku rotačnej plochy s pomocnou rovinou.
3) Určíme prienik danej priamky s rezovou krivkou.
4) Vyriešime viditeľnosť bodov priamky vzhľadom na rotačnú plochu.
V tejto kapitole budeme riešiť úlohy iba v Mongeovej projekcii.
3
Zobrazte prienik priamky a (a1, a2) s rotačným
paraboloidom. Daný je hlavný meridián (parabola)
m (m1, m2) a os rotácie o (o1, o2) kolmá na pôdorysňu.
o2
a2 = n2α
m2
R15
Postup rysovania:
1) Zvolíme rovinu α, ktorá obsahuje danú priamku a.
Vhodná je rovina kolmá na nárysňu.
x1,2
α
a
o1
m1
nα
o

m

pα
a1
p1α
Mészárosová, Tereňová
4
Zobrazte prienik priamky a (a1, a2) s rotačným
paraboloidom. Daný je hlavný meridián (parabola)
m (m1, m2) a os rotácie o (o1, o2) kolmá na pôdorysňu.
o2
a2 = n2α
m2
A2
X2
S2 = C2 = D2
k2
e2
r
Y2
B2
2) Zostrojíme rez rotačnej plochy rovinou α. Rezom je elipsa e.
Úloha je vyriešená v kapitole R5 príklad R12.
3) Určíme prienik danej priamky a s rezovou krivkou e.
a  e = {X, Y}, a1  e1 = {X1, Y1}
Priesečníky priamky a s paraboloidom sú body X a Y.
4) Vyriešime viditeľnosť priamky vzhľadom na rotačnú plochu.
V pôdoryse sú viditeľné body priamky a1 okrem úsečky X1Y1.
Viditeľnosť v náryse určíme pomocou viditeľnosti bodov X a Y.
Bod X2 je viditeľný, preto je viditeľná priamka a2 až po bod X2.
Úsečka X2Y2 nie je viditeľná. Bod Y2 nie je viditeľný, preto ani
úsečka od bodu Y2 až po obrys paraboloidu nie je viditeľná.
x1,2
C1 Y
1
k1
α
I α
S1
o1
s1
a1
Y
X
B1
m1
X1

m
a
A1
nα
o

e1
e
pα
D1
p1α
Mészárosová, Tereňová
5
Vzájomná poloha priamky a anuloidu
Pre vzájomnú polohu priamky a anuloidu môže nastať jedna z nasledujúcich možností:
1) Priamka a anuloid nemajú žiadny spoločný bod.
2) Priamka sa dotýka anuloidu, teda má s ním spoločný jeden bod.
3) Priamka má s anuloidom dva spoločné body.
4) Priamka má s anuloidom tri spoločné body.
5) Priamka pretína anuloid v štyroch bodoch.
Poznámka: Anuloid je plocha štvrtého stupňa. Počet priesečníkov priamky s anuloidom je maximálne 4.
Kvadratické rotačné plochy (guľová plocha, rotačné elipsoidy, hyperboloidy a paraboloid, rotačná valcová
plocha a rotačná kužeľová plocha) sú plochy druhého stupňa. Počet priesečníkov priamky s kvadratickými
rotačnými plochami je maximálne 2, ak priamka na ploche neleží.
o
Cvičenie:
1. Vyhľadajte v obrázku priamky zodpovedajúce
bodom 1 – 5.
K bodu 3 doplňte ďalší príklad, ktorý nie je na
obrázku znázornený.
Mészárosová, Tereňová
6
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
p2 = n2α
R16
m2
Pri riešení danej úlohy použijeme pomocný rez anuloidu.
Rovina rezu  inciduje s priamkou p a je kolmá na nárysňu.
k2r


x1,2
o
p

m1
o1
Postup rysovania:
1) Zobrazíme obrys anuloidu v pôdoryse a náryse.
2) Zobrazíme stopy roviny rezu .
3) Rovina rezu  je kolmá na nárysňu, preto nárysom
rezovej krivky kr je úsečka kr2.
p1α
p1
Mészárosová, Tereňová
7
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
p2 = n2α
12
m2
k2r
22
r
32 = 42 = 52 = 62
2'
R
x1,2
Postup rysovania:
4) Zobrazíme body 1 (11, 12) a 2 (21, 22), v ktorých rovina
rezu  pretína hlavný meridián m.
31
Ďalej postupujeme ako pri reze všeobecnej rotačnej plochy:
5) Zvolíme pomocnú rovinu '   (v ľubovoľnej vzdialenosti
od roviny ). Prienik roviny ' s rovinou rezu  je hlavná
priamka prvej osnovy Ih.
41
m1
o1
51
I α
h1
p1α
61
21
11
Prienik roviny ' s anuloidom sú dve rovnobežkové
kružnice s polomermi R a r. Ich priesečníky s hlavnou
priamkou Ih sú body rezu 3, 4, 5, 6.
Poznámka: Ak hlavná priamka Ih pretína obidve rovnobežkové
kružnice, získame 4 body rezu. Ak sa jednej kružnice dotýka a druhú
pretína, získame 3 body rezu. Ak hlavná priamka pretína len jednu
rovnobežkovú kružnicu, získame 2 body rezu. Ak sa priamka dotýka
len jednej rovnobežkovej kružnice, získame jeden bod rezu. Ak
p1 nepretína ani jednu z nich, tak vo zvolenej pomocnej rovine '
neexistuje žiadny bod rezu.
8
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
m2
p2 = n2α
2''
r
r
R
2'

o
R
x1,2
 '''

m1
Postup rysovania:
6) Využijeme súmernosť anuloidu podľa roviny rovníka.
Rovinu '' vedieme tak, aby pretínala anuloid
v rovnobežkových kružniciach s polomermi r a R ako
v kroku 5.
o1
Poznámka: Hlavná priamka prvej osnovy roviny rezu  pretína len
väčšiu rovnobežkovú kružnicu, preto získame len dva body rezu.
I α
h1
p1α
p1
Mészárosová, Tereňová
9
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
m2
k2r
2''''
x1,2


o
p
71

111
81
m1
o1
91
121
Postup rysovania:
7) Postup z bodu 5) opakujeme pre ďalšie vhodne zvolené
pomocné roviny:
''' je rovina rovníka a hrdlovej kružnice.
'''' je rovina spodnej kráterovej kružnice.
I α
h1
p1α
101
p1
Mészárosová, Tereňová
10
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
m2
k2r
2''''
x1,2
71
Postup rysovania:
8) Postup z bodu 5) opakujeme, aby sme narysovali čo
najväčší počet bodov rezovej krivky kr podľa požiadaviek
na presnosť rysovania.
111
Poznámka: Opäť využijeme súmernosť anuloidu a zvolíme dve roviny
(nad a pod rovníkom) tak, aby rovnobežkové kružnice mali rovnaké
polomery.
81
m1
o1
91
121
p1α
101
p1
Mészárosová, Tereňová
11
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
12
m2
k2r
22
2''''
x1,2

o
p
71
111
Postup rysovania:
9) Pôdorys rezovej krivky kr nakreslíme približne,
cez všetky body, ktoré sme narysovali presne,
vedieme krivku (nie lomenú čiaru).
81
I α
s1
m1
o1
91
21
11
121
p1α
I α
h1
101
k1r
p1
Poznámky:
1) Rezová krivka kr je súmerná podľa spádovej priamky
prvej osnovy roviny rezu , ktorá pretína os o anuloidu.
2) Bod 1 je najvyšším bodom rezu a leží najviac vpravo.
Ordinála bodu 1 je dotyčnicou rezovej krivky kr.
3) Body 11 a 12 na kráterovej kružnici sú najnižšie body rezu
a ležia najviac vľavo. Hlavná priamka prvej osnovy roviny
rezu , ktorá s nimi inciduje, je dotyčnicou rezovej krivky kr.
Mészárosová, Tereňová
12
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
m2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
W2
r
k2
Z2
Y2
X2
x1,2

o

2''''
71

X1
111
Postup rysovania:
10) Určíme viditeľnosť rezovej krivky v pôdoryse:
V pôdoryse je viditeľná časť anuloidu, ležiaca nad
rovinou rovníka a hrdlovej kružnice.
Rozhranie viditeľnosti rezovej krivky tvoria body 7, 8, 9
a 10 na rovníku a hrdlovej kružnici.
Y1 8
1
m1
o1
91 Z1
121
11) Priesečníky priamky p s rezovou krivkou kr
označíme X, Y, Z, W. To sú priesečníky priamky p
s anuloidom.
W1
p1α
101
k1r
p1
Mészárosová, Tereňová
13
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
m2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
W2
Z2
Y2
X2
o

p
 '''
x1,2
71

X1
111
Určíme viditeľnosť priamky p vzhľadom na anuloid.
Postup rysovania:
12) Viditeľnosť v pôdoryse:
Body Z a W sú nad rovinou rovníka, preto sú v pôdoryse
viditeľné.
Body X a Y sú pod rovinou rovníka, preto nie sú
v pôdoryse viditeľné.
Y1 8
1
m1
o1
91 Z1
121
Poznámka: V pôdoryse úsečka od bodu Y1 po obrys anuloidu (po
hrdlovú kružnicu) nie je viditeľná, ale úsečka od bodu Z1 po obrys
(po hrdlovú kružnicu) je viditeľná.
W1
p1α
101
k1r
p1
Mészárosová, Tereňová
14
Zobrazte prienik priamky p s anuloidom, ktorý je daný osou rotácie o a hlavným meridiánom m.
o2
m2
p2 = n2α
2''
2'''
2'
W2
Z2
Y2
X2
x1,2

o
'
p
71

X1
111
Postup rysovania:
13) Viditeľnosť v náryse:
a) Viditeľnosť anuloidu:
Rovina ' ('   ; o  ' ) a kráterové kružnice
rozdeľujú anuloid na 4 časti:
Predný vonkajší oblúk (fialový) je viditeľný.
Predný vnútorný oblúk (červený) nie je viditeľný.
Zadný vonkajší oblúk (zelený) nie je viditeľný.
Zadný vnútorný oblúk (modrý) nie je viditeľný.
b) Viditeľnosť priamky:
Bod W je viditeľný. Body Z, Y a X nie sú viditeľné.
Y1 8
1
m1
o1
91 Z1
121
W1
p1α
101
k1r
p1
Mészárosová, Tereňová
15

similar documents