Elektronicke_bankovnictvo

Report
Pavol Mikolaj
4.A
Obsah
Priblíženie jednotliných foriem
elektronického bankovníctva
 Výhody a nevýhody elektronického
bankovníctva
 Bezpečnosť
 Phishing
 Pharming

Najčastejšie formy
elektronického bankovníctva
Internet banking
 Home banking
 Phone banking
 GSM alebo mobil banking
 Mail banking

Internet banking
Internet banking sprístupňuje bankové
služby prostredníctvom internetu drobným
klientom banky. Umožňuje využívať rovnaké
služby ako priamo v pobočke banky bez
nutnosti viazať sa na konkrétne miesto.
 Internet banking umožňuje predovšetkým:
zisťovať zostatky na účte,
históriu bankových operácii,
zadávať príkazy na úhradu, inkaso,
zakladať termínované alebo sporiace účty,
investovať do podielových fondov a pod.

Home banking

je služba, ktorá je vhodná najmä pre veľké
spoločnosti. Je založený na prepojení
osobného počítača klienta s informačným
systémom banky. Umožňuje prístup k účtu
s možnosťou priameho prepojenia
s účtovným systémom klienta. Spojenie je
možné len cez počítač, v ktorom je
nainštalovaný špeciálny softvér.
Bezpečnosť je zabezpečená
prostredníctvom hesiel, šifrovania správ
a elektronickým podpisom.
Phone banking

ide o službu, pri ktorej sa na spojenie
klienta s bankou používa klasická
telefónna linka. Klient tak môže
komunikovať s operátom call centra
alebo je spojený s informačným
systémom banky, ktorý ho navádza na
jednotlivé kroky. Klient si potom
vyberá z ponuky prostredníctvom
použitia číslic telefónu.
GSM alebo mobil banking

ide o službu, pri ktorej klient
prostredníctvom mobilného telefónu
môže vykonávať bankové operácie.
Bankové operácie sa vykonávajú
prijímaním a odosielaním SMS správ.
Služba je viazaná na konkrétne číslo
SIM karty a mobilné číslo. Všetky
vymieňané informácie sú šifrované.
Mail banking

cieľom služby je zasielať klientovi
prostredníctvom verejnej komunikačnej
siete internet do jeho e-mailovej
schránky správy napríklad výpisy z účtu
v elektronickej podobe, potvrdenia
o zrealizovaných transakciách či
informácie banky.
Výhody EB.






K výhodám elektronického bankovníctva nesporne
patrí:
možnosť komunikovať s bankou 24 hodín denne 7 dní
v týždni /teda aj v čase keď je reálne banka zatvorená/,
pohodlnejšia komunikácia, možnosť komunikovať
s bankou prakticky z celého sveta,
možnosť vykonávať aktívne operácie, napríklad zadávať
príkazy k platbe, ale aj pasívne operácie ako napríklad
prijímať výpisy z účtu a informácie o ponúkaných
produktoch,
ovládanie účtu cez mobil, internet, e-mail, telefón
a podobne,
nižšie poplatky ako za služby v banke
Nevýhody EB.

Pri týchto službách elektronického
bankovníctva je vyššia miera
zodpovednosti za prípadné zlyhania
prenesená na užívateľa týchto služieb.
Ten je zodpovedný za dostatočné
zabezpečenie počítača, ochranu
vstupných dát a pod..
Bezpečnosť


Šifrovanie (symetrické, asymetrické – prenos
súkromného kľúča)
Rôzne úrovne zabezpečenia:
 Identifikačné číslo (ID)
 PIN
 Heslo

Potvrdzovanie transakcií:




Jednorázové heslá
Záložné otázky
SMS autorizácia
Elektronický podpis (EP)
Phishing


(z ang. password fishing – doslova rybolov hesiel) je
činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od
používateľov rôzne heslá, napr. k bankovému účtu.
Väčšinou prebieha tak, že sa založí webstránka, ktorá
vyzerá ako presná kópia už existujúcej dôveryhodnej
stránky, alebo ponúka nejaké výhody po prihlásení cez
ich webstránku.
Meno a heslo zadané do phishingovej stránky, sa
odošlú podvodníkovi, ktorý ich môže zneužiť.
Pharming

je spôsob, ktorým môže haker pripraviť o úspory
klienta, ktorý využíva IB. Každej mennej adrese
napríklad ib.banka.sk prislúcha číselná adresa
napríklad 215.5.214.144. Presmerovanie takejto
adresy môže haker uskutočniť buď napadnutím
servera DNS alebo zmenou súboru hosts priamo
na počítači používateľa. Ak používateľ zadá
mennú adresu do internetového prehliadača,
miesto stránky banky sa zobrazí jej dokonalá
napodobenina.
Ďakujem za pozornosť

similar documents