PPT Poslovne finance

Report
Poslovne finance
Barbara S. Podlesnik
[email protected]
Ljubljana, 13.11.2014
Poslovne odločitve se sprejemajo decentralizirano,
posledice se centralizirajo na bančnem računu.
Poslovni cikel
Podjetniške finance
•
•
Kdo skrbi za področje financ v vašem podjetju?
•
•
Zagotavljanje plačilne sposobnosti
Maksimiranje dobička
Zakaj mora direktor poznati osnovne računovodske izkaze?
•
•
Kaj se dogaja v podjetju?
O čem govori računovodja?
•
•
Za napake računovodstva odgovarja podjetnik
Vsi dogodki vplivajo na finančno stanje
Finance ….računovodstvo
• Finance so poslovna funkcija kot
proizvodnja, trženje,
kadri…računovodstvo pa je beleženje
teh aktivnosti.
• Računovodstvo:
• knjigovodstvo,
• računovodsko analiziranje,
načrtovanje in nadzor,
• evidentiranje poslovnih dogodkov in
vrednotenje le teh.
Merjenje uspeha
• Prihodek, realizacija,.. rezultat so
sredstva in dolgovi
• Dobiček…poslovni rezultat
• Denarni tok… finančni rezultat
• Vrednost podjetja: statična, dinamična
Informacije o podjetju za odločanje
•
•
•
•
•
•
•
Bilanca stanja
Izkaz uspeha
Izkaz finančnih tokov
Izkaz denarnih tokov
Izkaz gibanja kapitala
Strateški načrt
Letni poslovni načrt
Poslovni jezik - pojmi
Dobiček iz poslovanja
Terjatve
Dobro ime
Neposredni stroški
Režijski stroški /overhead
Odpisi
Revizija
Denarni tok
Najemnina
Bilanca stanja
Odraža “finančno” stanje na določen pretekli dan.
sredstva
Kapital – lastnikovo
premoženje
Dolgovi – posojila in
dobavitelji
Premoženje podjetja
Viri financiranja premoženja
Sredstva = Dolgovi + Kapital
Premoženje podjetja, ki je posledica preteklih
poslovnih odločitev.
Breme ali priložnosti za doseganje
prihodnjih ekonomskih koristi
Sredstva = Dolgovi + Kapital
Dolgovi podjetja nastali v preteklosti.
Bremenijo poslovanje danes in jutri.
Sredstva = Dolgovi + Kapital
Premoženje lastnika, ko od
premoženja podjetja odštejemo
dolgove podjetja
čista sredstva
Uporabna vrednost bilance
•
•
•
•
Vrednost sredstev?
Vrednost dolgov?
Kapital?
Dobiček?...Kje je med sredstvi?
Izkaz poslovnega izida (IPI) / Izkaz uspeha
•
•
•
•
Prihodki?
Odhodki?
Dobiček?
Denar?
Plačujem davek na uspeh, denarja pa ni.
Denarni tok
• Denarni tok povezuje
•
•
•
računovodske izkaze
podjetja
Ogledalo našega
poslovanja
Pozitivni denarni tok
je predpogoj za obstoj in
rast podjetja
Podjetje mora v vsakem
trenutku skrbeti za
ustrezno likvidnost
Kapital
Sredstva
Obveznosti
do virov
Prihodki
- Odhodki
Dobiček
i
Načrt denarnih tokov
Začetno stanje denarja
+ dobiček iz poslovanja
+ amortizacija
+ zmanjšanje zalog / – povečanje zalog
+ zmanjšanje terjatev / – povečanje terjatev
+ povečanje obveznosti iz poslovanja / - zmanjšanje obveznosti iz poslovanja
+/- DENARNI TOK IZ POSLOVANJA
+ finančni prihodki
+ prodaja / – nabava OS
+ povečanje /– zmanjšanje rezervacij za obveznosti in stroške
+ zmanjšanje /– povečanje dolgoročnih finančnih naložb
+ zmanjšanje /- povečanje kratkoročnih finančnih naložb
+/- DENARNI TOK IZ INVESTIRANJA
- finančni odhodki
+ povečanje /– zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
+ povečanje /– zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
+ povečanje /– zmanjšanje osnovnega kapitala
+/- DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA
= Končno stanje denarja
Zakon o finančnem poslovanju
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP)
• 14. člen insolventnost; načelo likvidnega in
solventnega poslovanja
• 15. člen prestrukturiranje; dolgoročna in
kratkoročna plačilna sposobnost
• 35. člen; poročilo o ukrepih finančnega
prestrukturiranja
Kapitalska ustreznost družbe
“Kapitalska družba mora zagotoviti, da
vedno razpolaga z ustreznim kapitalom
glede na obseg in vrste poslov, ki jih
opravlja pri opravljanju svoje dejavnosti,
ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri
opravljanju teh poslov”
Obseg poslov in kapitalska ustreznost
• Rast in kapitalska ustreznost
• Naložbenje
• Finančno posredniški položaj ali prenos
financiranja na nasprotno stranko
• Meje zadolževanja
• Alternative zadolževanju
• Tveganja rasti – NEPOVRATNI VENTIL
Obratni kapital
•
OBRATNI KAPITAL = Kratkoročna sredstva –
Kratkoročne obveznosti
•
Kratkoročna sredstva: zaloge, terjatve, denar,
kratkoročne finančne naložbe, AČR
•
Kratkoročne obveznosti: iz poslovanja, iz
financiranja, PČR.
•
NETO OBRATNI KAPITAL – izločimo finančni
del
•
Cilj: čim nižji ali negativen obratni kapital
Obratni kapital
Bruto obratni kapital
vs.
Neto obratni kapital
Kapital podjetja
• Dolgoročni viri
• Kapital in dolgovi
• Lastni kapital:
• Osnovni kapital
• Rezerve
• Bilančni dobiček
Dejavniki finančnega uspeha
Optimiranje virov financiranja glede
na naložbe - sestava virov in
diskontni faktor
• Obratni kapital : fin-posredniški
položaj
• Denarno poslovanje
• Obvladovanje tveganj
•
BS / IPI
SREDSTVA
IZKAZ POSL. IZIDA
VIRI SREDSTEV
Osnovna sredstva
Prihodki od prodaje
KAPITAL
Dolgoročne finančne
naložbe
NV prodanega blaga
Dolgoročna posojila
“Goodwill”, Ljudje,
blagovne znamke...
Amortizacija
Stroški prodaje
Splošni stroški vodenja
Zaloge
Dobiček iz poslovanja
Terjatve do kupcev
Neto prihodki financiranja
Kratkoročne finančne
naložbe
BRUTO DOBIČEK
Denar
ČISTI DOBIČEK
Davki
Kratkoročna posojila
Obveznosti do dobaviteljev
Primer – nabava OS / stroški
nabava A
6.000.000
plačilo 2 leti
obresti 10%
amortizacija 5%
A
nabava B
obresti
5.000.000 amortizacija
plačilo takoj
FS naložbe
1. leto
2. leto
0
300.000
300.000
3. leto
4. leto
0 600.000 600.000
300.000 300.000 300.000
300.000 900.000 900.000
B
obresti
amortizacija
FS naložbe
500.000
250.000
750.000
500.000
250.000
750.000
500.000
250.000
750.000
500.000
250.000
750.000
razlika
450.000
450.000
-150.000
-150.000
Uspešnost poslovanja
Učinkovitost, uspešnost – delamo
prave stvari na prav način
• Likvidnost … plačilna sposobnost
• Ravnotežje
• Obvladovanje tveganj
•
Učinkovitost financiranja
• Obvladovanje obratnega kapitala in rast
podjetja
• Obračanje terjatev
• Obračanje zalog
• Obračanje dolgov
• Obvladovanje denarnega toka
Obvladovanje obratnega kapitala
• Denar je kri (GORIVO) podjetja.
• Problemi obratnega kapitala = težave z denarnim
tokom
Podjetja gredo v stečaj zaradi praznega TRR
in ne zaradi izgube
ali neprimernega izdelka ali storitve.
Obratni kapital
Bruto obratni kapital
vs.
Neto obratni kapital
Optimiranje OK
Optimiranje nabavno – prodajne
verige
• Optimiranje količine denarja vezanega
v posamezni nabavno – prodajni fazi
•
•
Primeri
Posojilo = zaloge + terjatve - dobavitelji
Nabava na
kredit
Prodaja na
kredit
dnevi vezave zalog
obveznosti do dobaviteljev
Plačilo
dobaviteljem
IZDATEK
Plačilo kupcev
PREJEMEK
dnevi vezave terjatev
Lastno
financiranje
Predplačila in zadolženost
nabava
prodaja
dnevi vezave zalog
predplačilo
IZDATEK
PREJEMEK
dnevi vezave terjatev
Lastno
financiranje
Finančne odločitve se sprejemajo
decentralizirano
NABAVA, PRODAJA, PROIZVODNJA…
posledice se centralizirajo na TRR.
Izračun vezave obratnega kapitala
Dnevi vezave terjatev
Dnevi vezave zalog
Vezave dobaviteljev
=
=
=
Terjatve
Prihodki
x
Zaloge
Stroški prodanega blaga x
Obveznosti do dobav
Vrednost nabave
x
365 Dni
365 Dni
365 Dni
Kalkulacija prodajne cene
• Ali s prodajno ceno pokrijemo vse stroške
poslovanja?
• Ali so v kalkulaciji tudi tveganja?
• Koliko je v kalkulaciji financiranja?
• Delež lastne ali kupčeve neučinkovitosti?
• Kalo, garancije?
Denarno poslovanje
Cilj obvladovanja denarja je v minimiziranju
potrebne količine denarja na računih s
hkratnim izboljšanjem posojilne sposobnosti
in KU podjetja.
Primer TRR
Alternativni viri financiranja
Lahko usodno pomembni za podjetja s hitro rastjo
• Factoring
• Leasing
• Tvegan kapital
• Kompenzacijske verige
VELJA TUDI ZA NAŠE
POSLOVNE PARTNERJE
Uspešnost?
•
•
•
•
Donos na sredstva - ROA
Donos na kapital - ROE
Donos na prodajo – ROS
Zahtevana stopnja donosa – CAPM* → WACC
VELJA ZA VSE VRSTE NALOŽB
• Poslovni in finančni izid
• Doseganje načrtovanega PI in denarnega toka
Zahtevana stopnja donosa
CAPM= Capital Assets Pricing Model
rz = ro + (rt - ro) x ß
rz - zahtevana stopnja donosa,
ro - donosnost netveganih naložb (donosi
državnih obveznic),
rt - povprečna donosnost tveganih naložb,
(rt - ro) - premija za tveganje,
ß - mera sistematičnega tveganja.
[
Stroški virov financiranja
• Stroški tujih virov – efektivna obrestna
mera
• Stroški lastnih virov – zahtevana stopnja
donosa
• Povprečno ponderirana cena kapitala
STROŠKI FINANČNE STISKE
Metode vrednotenja naložb
Doba
vračanja
Neto sedanja
vrednost (NPV)
Notranja stopnja
donosa (IRR)

Meri potreben čas, da se naložba
povrne;
tveganja naložbe - TRAJANJE

Določa sedanjo vrednost denarnih tokov
naložbe.

Določa projektno donosnost. Pri kateri
diskontni stopnji bi bila NSV bodočih
denarnih tokov enaka 0.
Primerjava projektov
denarni tokovi naložbe
kapital
dolg
podjetje A podjetje B
20
80
80
20
cena dolga 10%
cena kapitala 20%
diskontni faktor A?
diskontni faktor B?
LETA projekt X projekt Y
1 10.000,0 10.000,0 izdatki
2
8.000,0
500,0
3
5.000,0
1.000,0
4
1.000,0
1.000,0
5
1.000,0
5.000,0
6
500,0
8.000,0
15.500,0 15.500,0 prejemki
projekt X (80/20)
projekt X (20/80)
projekt Y (80/20)
projekt Y (20/80)
Primer: rast in finančni načrt
SS 1.000.000
Z 300.000
T 500.000
D
50.000
1.850.000
PP 1.700.000
ČD 105.000
TK 800.000
DP 400.000
KP 300.000
D 350.000
Poslovni načrt
1.
2.
3.
4.
5.
Povečanje prodaje za 30%
Investicija 400.000
Kupci +30 dni
Zaloge + 50.000
Obrestna mera 10%
Bilanca na koncu
OS
zaloge
terjatve
denar
skupaj
1.400.000
440.000
831.644
50.000
2.721.644
pp
2.210.000
kapital
905.000
dolg posojila
300.000
krat. Posojila
100.000
dobavitelji
455.000
skupaj
1.760.000
manjko virov
961.644
bilanca na začetku leta
OS
1.000.000
zaloge
300.000
terjatve
500.000
denar
50.000
skupaj
1.850.000
prihodki
dobiček
kapital
800.000
dolg posojila
400.000
dni
krat. Posojila
300.000 obrat
dobavitelji
350.000
skupaj
1.850.000
koz
64,4
5,7
kot
107,4
3,4
kod
75,1
4,9
koz
kot
kod
1.700.000
105.000
poslovni načrt
prihodki od prodaje +30%
naložbe 400.000
terjatve + 30dni
zaloge +50.000
obresti 10%
načrtovana bilanca na koncu leta
OS
1.400.000
kapital
905.000
zaloge
440.000
dolg posojila
300.000
terjatve
831.644
krat. Posojila
100.000 obrat
denar
50.000
dobavitelji
455.000
skupaj
2.721.644
skupaj
1.760.000
manjko virov
961.644
pp
2.210.000
440.000,0 831.643,8 455.000,0
5,0
2,7
4,9
47
Viri financiranja
•
Lastniško
• Lastna sredstva: Prihranki, prijatelji, družina
• Tvegani kapital - poslovni angeli, skladi
tveganega kapitala
•
Dolžniško
• Krediti
•
Nepovratna sredstva
• Donacije
• Razpisi
Prednosti finančnega načrtovanja
•
•
•
•
•
Enostavno orodje upravljanja
Jasno določeni cilji
Merilo za nagrajevanje po v naprej znanih ciljih
Finančni načrt kot pogodba
Utečena pot, ki se rutinsko izvaja iz leta v leto
Slabosti finančnega načrtovanja
•
•
•
•
•
Potreben čas za načrtovanje 30 % časa vodenja
Stroški načrtovanja ?
Ni neposredne dodane vrednosti
Sredstvo represije
Iskanje objektivnih izgovorov za nedoseganje
finančnega načrta
• Neprimerljivost v času in prostoru s konkurenco
• Neprilagodljiv tržnim spremembam
• FN kot pogodba temelji na odsotnosti zaupanja
Formula poslovanja
•
•
•
•
•
•
Pogodbe
Prihodki
Zaposleni
Neposredni stroški
Režijski / splošni stroški
Terjatve
Dobiček iz poslovanja
Rast prihodkov
+ Nadzor stroškov.
Maksimalen dobiček
Pogodbe
• Dogovori v pogodbah vplivajo na finance
in denarni tok
Pogoji plačila
Intelektualna lastnina
Garancije
Roki zaključka
Penali
Boniteta partnerja
čim prej, tem bolje
kupčeva, če plača
čim manj, tem bolje
čim dalj, tem bolje
čim manjši, tem bolje
stalno preverjati
Stroški dela
• Stroški dela predstavljajo pretežni del
stroškov
 Fiksni stroški – plače, nadomestila
 Variabilni stroški – variabilni del plač, nagrade
 Ohranjati rezervo za nagrade / stimulacije
Uporabljati kombinacijo – fiksne/variabilne plače; zaposleni/zunanji
rastoči / zanesljivi prihodki
prihodki iz projektov/nepredvidljivi
Rastoče podjetje
Sezonski prihodki
Specifična znanja
zaposleni, fiksne plače
variabilne plače; zunanji
zaposleni, fiksne plače
zunanji izvajalci
zunanji strokovnjaki
Splošni / Administrativni / Režijski stroški
•
Lahko predstavljajo tudi do 25% v strukturi stroškov
• Zelo pomemben nadzor
•
Sestavine
• Najemnine, stroški obratovanja (čiščenje,
ogrevanje, elektrika)
• Storitve (računovodstvo, revizorji, davčniki, IT)
• Odpisi / zmanjšanje vrednosti
• R&D
• Iskanje novih priložnosti
• Kadrovanje
• Svetovalci, pravniki, odvetniki
Denarni tok
Denar je kralj.
Pomemben vpliv na denarni tok imajo:
 Terjatve
 Delo v teku – material, zaloge
 Obveznosti
Terjatve
Odgovornost za izterjavo terjatev:
•
•
Prvi korak – finance
Drugi korak – finance, prodaja, vodstvo – kdor ima večjo moč
Pomembno – terjatve so naš denar v rokah kupcev
Ne sme nas biti sram in ne smemo imeti slabega občutka, ko
terjamo svoj denar.
Pripravite se na izgovore:
• Gospa za plačilni promet je na dopustu
• Račun še ni parafiran
• Čakamo na priliv, čez par mesecev bomo lahko plačali.
Ne popuščajte.
Davki
• Odločitev – postati DDV zavezanec ali
ne
• Davek na dohodek pravnih oseb
• Akontacija davka na dohodek od
dejavnosti
• Plače - dohodnina, prispevki
• Poslovna / davčna bilanca
• Davčni pregledi
Priprava IPI
• www.poslovninacrt.org
• www.racunovodja.com
Informativni izračun plače
• Primer: excel

similar documents