Digitálne vysielanie televízie

Report
Digitálne
vysielanie
televízie
Veronika Bednáriková
2/30
Obsah
 Princíp fungovania digitálnej TV
 Podsystémy a ich výhody
 Zariadenia potrebné na digitálne
vysielanie
 Pokrytie SR digitálnym systémom
 MPEG2 a MPEG4
Digitálne vysielanie televízie
3/30
Princíp fungovania digitálnej
televízie
 Obrazový a zvukový signál
koncový stupeň
anténa
Multiplexor
kóder
modulátor
televízny prijímač
koncový používateľ
Digitálne vysielanie televízie
4/30
Digitálne vysielanie televízie
5/30
Podsystém DVB-S
 digitálne vysielanie cez satelit
 príjem signálu priamo z družice
prostredníctvom satelitnej antény alebo
satelitného digitálneho prijímača
 potreba satelitného kompletu
Digitálne vysielanie televízie
6/30
Výhody využívania DVB-S
 široký výber programov vo vysokej kvalite
 tematické, prémiové, bezplatné okruhy
programov
 rozšírené výhody (voľba jazyka, rodičovská
zámka)
 pre rôzne typy televíznych prijímačov
 umožňuje pripojenie viacerých TV
Digitálne vysielanie televízie
7/30
Podsystém DVB-C
 vysielanie cez systémy MMDS, MVDS a
káblové siete
 zároveň vysiela analógovo
 odlišuje sa väčšou ponukou programov,
funkciami a zvyšujú komfort sledovania
 potrebný je set – top box alebo MMDS či
MVDS anténu
Digitálne vysielanie televízie
8/30
Výhody využívania DVB-C
 vysoká kvalita obrazu a zvuku
 možnosť nahrávania na vnútornú pamäť
 funkcia „time-shift“
 výber jazyka pri sledovaní programu
 vysielanie v širokouhlom formáte
 podporuje rozhlasové vysielanie
Digitálne vysielanie televízie
9/30
IPTV technológia
 televízia šírená cez počítačovú sieť
 funkcie závisia od nápaditosti tvorcov
(informácie zo sveta, počasie, kurzový
lístok)
 využívaný vo veľkých komplexoch
(nemocnice, hotely)
 nie je potrebná koaxiálna sieť
Digitálne vysielanie televízie
10/30
Výhody využívania IPTV
 dobrá digitálna kvalita
 dokáže šetriť náklady
 bezproblémové šírenie signálu
Digitálne vysielanie televízie
11/30
Digitálne vysielanie televízie
12/30
Digitálne vysielanie televízie
13/30
Podsystém DVB-T
 európsky systém pozemného digitálneho
vysielania TV
 týmto systémom sa televízne programy
vysielajú, spracúvajú aj prenášajú k
divákom v digitálnej forme
Digitálne vysielanie televízie
14/30
Výhody využívania DVB-T
 príjem signálu bez „sneženia“ a
„duchov“
 kvalitný príjem pomocou jednoduchých
antén
 možnosť vysielania aj v HDTV
 podpora rozvoja elektronického mediálneho
trhu
 zvýšenie atraktívnosti programovej ponuky
 možnosť využívania aj iných služieb ako len
TV programy
Digitálne vysielanie televízie
15/30
Zariadenia potrebné na využívanie
digitálneho vysielania
 polovica obyvateľstva prijíma signál cez
káblové televízie, satelit alebo
telekomunikačné siete
 druhá polovica prijímala signál cez
individuálnu anténu alebo spoločnú
anténu
Digitálne vysielanie televízie
16/30
Set – top box
 rieši problém na analógovom televíznom
prijímači
 pripája sa ku TV na miesto, kde bola
zapojená anténa, pri novších TV pomocou
SCART,HDMI
 základné služby
- EPG
- HDTV
- interaktívne služby
Digitálne vysielanie televízie
17/30
Set – top boxy
Digitálne vysielanie televízie
18/30
Technická norma a logo
 norma TNI 36 7554: „Technická
špecifikácia prijímačov DVB-T určených
pre slovenský trh“
 všetky set – top boxy, ktoré vyhovujú
tejto norme majú dostanú povolenie na
používanie loga „ vhodné pre slovenské
DVB-T“
Digitálne vysielanie televízie
19/30
Digitálne vysielanie televízie
20/30
Integrovaný digitálny TV
 výhodný
ak zvažujete kúpu nového TV
 stačí sledovať funkcie, ktoré sú potrebné
na digitálne vysielanie
 rozlíšenie 16:9
Digitálne vysielanie televízie
21/30
Počítač
 pomocou DVB-T modulu (PCI
karta,
PCMCIA karta, USB modul)
 výhoda je, že máme možnosť nahrávania
na hardisk
Digitálne vysielanie televízie
22/30
USB modul, PCI a PCMCIA karta
Digitálne vysielanie televízie
23/30
Iný príjem digitálneho signálu
 príjem signálu pomocou satelitu
 využitie káblových
televízií
 vysielanie cez internet
Digitálne vysielanie televízie
24/30
Pokrytie digitálnym signálom na
Slovensku
 vysielače v testovacej verzii (Bratislava,
Banská Bystrica, Košice)
 dve možnosti kompresie MPEG2 a
MPEG4, kde prvá je lacnejšia a
jednoduchšia, druhá alternatíva vytvára
väčší priestor pre viac staníc
Digitálne vysielanie televízie
25/30
Pokrytie signálom na SR
Digitálne vysielanie televízie
26/30
MPEG2
 využívaný formát digitálneho signálu
 je jadrom mnohých DVD formátov, ale nemajú
ich špecifikáciu
 základné časti:
- systémová sekcia (kontajnery MPEG-TS,
MPEG-PS)
- video sekcia – súčasťou je prekladané video
- audio sekcia – rozšírené o nižšie dátové toky
Digitálne vysielanie televízie
27/30
MPEG4
 prebratých
veľa vlastností z predchodcov
 rozšírenie o VRML, podpora pre 3D
rendering aj objektovo – orientované
kompozitné súbory
 rozdelený na 28 častí
Digitálne vysielanie televízie
28/30
Otázky ?
Digitálne vysielanie televízie
29/30
ZDROJE










http://sk.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://dvbt.towercom.sk/
http://www.digimedia.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
http://www.connectingsystems.sk/index.php?option=com_content&view
=article&id=44&Itemid=70
http://www.digitalnatelevizia.sk/informacie/dvb-t/co-je-dvb-t.html
http://pocitace.sme.sk/c/4257518/digitalne-vysielanie-vsetko-co-o-nompotrebujete-na-uvod-vediet.html
http://digitalnevysielanie.info/
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ve
d=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Feartu.tuke.sk%2Farchiv%2FPristupny%2Ftt%2FDigit%25E1lna%2520telv
%25EDzia%2520final.doc&ei=T6x1T7ioDMT4sgau04nDAw&usg=AFQjCN
GSpRjrgI5dWfMyaSpgwxUbTL_p5A&sig2=B3NU8cn9aGj7O5ojAanUDA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzne_digit%C3%A1lne_pozem
sk%C3%A9_vysielanie
Digitálne vysielanie televízie
30/30
Ďakujem za pozornosť
Digitálne vysielanie televízie

similar documents