Snímka 1

Report
KAZUISTIKA RODINY PTC
18 rokov rodina vystavená
domácemu násiliu zo strany otca a
otčima, ktoré sa stupňovalo
BALÍK PROBLÉMOV
• Nikto z rodiny nebol schopní násilie zastaviť, matka rezignovala –naučená
bezmocnosť, deformovaná perspektíva
• Prehlbovala sa hmotná núdza v rodine, v dôsledku exekúcií uvalených na
manžela v sume cca 6600 € – rodine hrozí strata bývania, matka
nezamestnaná , dcéra nezamestnaná – aktivačná činnosť...
• Deti boli dlhodobo vystavené nepredvídateľnému agresívnemu správaniu
otca, dlhodobo im otec prerušoval nočný spánok, obmedzoval ich vo
vývine, výžive, vulgárne ich napádal, dospelú nevlastnú dcéru sexuálne
obťažoval, syn začal kopírovať správanie otca, prejavoval poruchy učenia,
poruchy správania, zároveň trpel epilepsiou a prítomné boli u neho i
epileptické záchvaty. Dievčatá neprejavovali poruchy správania, nemali
však saturované potreby detí. U dospelej dcéry, ktorú otčim sex.
obťažoval sa rozvinula posttraumatická stresová porucha, bála sa byť
doma, vinila matku, že ju nevie ochrániť, cítila bezradnosť a zároveň
zodpovednosť za súrodencov, matku ....
INTERVENCIE PTC OD 2/2007
• Kaplán farnosti priviedol rodinu k odbornej
pomoci!!!! (vo február/2007)
• Až následne PTC Čadca mohlo vykonať 164
odborných intervencií v rozsahu 310 hodín do
10/2009(nie sú započítané intervencie a čas,
ktorý deti strávili na bezplatných táboroch
zameraných
na
zvyšovanie
sociálnych
spôsobilostí s ošetrovaním prežitej traumy)
INTERVENCIE PTC ČADCA OD 2/2007
• Sociálne, právne a psychologické poradenstvo
• Spísanie rozhodných návrhov ako napr. rozvod
manželstva a úprava práv a povinností, návrh na
oslobodenie od súdnych poplatkov, návrh na
úplné vylúčenie odporcu z užívania bytu a iné..
• Osobnú asistenciu v rámci súdnych a trestných
konaní, exekučných pohľadávok
• Zvyšovanie zručností ako sa zamestnať –
sprostredkovanie práce – matka, dcéra
INTERVENCIE PTC ČADCA -2/2007
• „Bezpečie“ svojpomocného klubu pre dospelých každú 1.
stredu v mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. + detská skupinka
• Právnička poradne odpovedala na výhražné listy agresora,
ktorý listami matku traumatizuje a vzbudzuje pocity viny
• Sprostredkovanie bezplatných táborov pre deti v roku 2007
2 pobytové tábory, v roku 2008 1 x tábor, v roku 2009 1x
denný tábor, v roku 2009 prebieha doučovanie cez dobrovolníčku,
preplácanie liekov v krízovej situácii, podpora donorov (primátor 1x,
europoslanec 1x...), preplácanie liekov –pohotovostný program od
2009 .....
• Sprostredkovanie ošatenia, školských pomôcok, balíčkov
sladkostí rodine...
• Zvyšovanie rodičovských kompetencií u matky, spolupráca
so špeciálnou pedagogičkou PPP Čadca, umiestnenie syna
v DKC Žilina –na dohodu s matkou (marec 2008-august
2008, ÚPSVaR Čadca ....
SLABÉ MIESTA
• Prehliadanie signálov DM až 18 rokov páchané
násilie – KAPLÁN prerušil.... Rodina sa mohla
chrániť skôr s menšími následkami pre RODINU i
SPOLOČNOSŤ
• Scitlivenie verejnosti , ale i odborníkov na DM
• Zdĺhavé súdne konanie, (konanie s obžalovaným
ešte nie je ukončené, rodina sa stále cíti násilnou
osobou ohrozená )
• Osobnosť matky, ...syndróm týranej osoby, ...jej
vierovyznanie, zdravotný stav, ...vek vo vzťahu k
výchove detí...,
SLABÉ MIESTA
• Následky
transgeneračného
prenosu
násilného správania - OTEC - SYN
• Oneskorené
zachytenie rodiny v
záchrannej soc. sieti - po 18 rokoch
• Práca s násilnou osobou
SILNÉ MIESTA
• Prerušenie cyklu násilia na deťoch, manželke, dospelej dcére
-...podnet KAPLÁN...
• Dostupnosť bezplatnej odbornej pomoci a služieb pre rodinu
...cez PTC Čadca.....
• Dosiahnutie „pokoja pre deti“ -zjavné zlepšenie zdravotného
stavu syna – odkedy nie je otec v domácnosti nemal
epileptický záchvat
• Rýchle a pružné súdne konanie –zákaz vstupu, rozvod
manželstva a úprava práv a povinností, vylúčenie z
užívania spol. bytu
SILNÉ MIESTA
• Aktívna spolupráca matky, dospelej dcéry, detí na
riešení sociálnych dôsledkov v rodine a prežitej
traumy
• Sprostredkovanie prepojenosti, nadväznosti
služieb
podľa potrieb rodiny – KAPLÁN,
zamestnanci PTC, polícia, kolízna opatrovníčka
ÚPSVaR Čadca, sudkyne, súdni znalci, špeciálna
pedagogička PPP Čadca, zamestnanci Detského
krízového centra – Náruč Žilina
Sme v systéme zodpovední voči klientovi nie za neho
• POZORNÍ ZAHRADNÍCI SI VŠIMLI, ŽE
SUSEDNÉ RASTLINY SA NAVZÁJOM
OVPLYVŇUJÚ, PODPORUJÚ ALEBO
BRZDIA V RASTE
• (čínske príslovie)
Interdisciplinárna
spolupráca
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Jarmila Majáková
sociálna pracovníčka
Poradensko-tréningové centrum Náruč Čadca

similar documents