Casovy manazment Majka

Report
Časový
manažment
Mária Pápežová
2012/2013
BMI ZU
Obsah prednášky:
•
1) Analýza času
• 2) Časový manažment
• Zlodej času
• 3) Štyri generácie manažmentu času
• Pozitíva a negatíva štyroch generácií manažmentu času
•
4) Manažér v zdravotníctve
1) Analýza času
• Čas je to najcennejšie, čo máme,
• Čas treba využívať, čo najefektívnejšie...
 Každý deň sa treba zamyslieť nad tým, čo človek musí urobiť a
koľko na to má času,
 Vybrať si nejakú ťažkú úlohu a začať ju riešiť,
 Cestou do práce si premyslieť, čo chcete cez deň urobiť,
 Pracovný deň si treba rozdeliť na 30 – minútové časti,
 V rámci pracovného programu si vyhradiť čas na premýšľanie,
 ... (1)
2) Časový manažment = manažérske funkcie
 Plánovanie
3 procesy: vyhľadávanie
formulovanie cieľov
praktická realizácia
 Organizovanie
reťazec OSCAR: O - cieľ podnikateľských činností
S - špecializácia
C - koordinácia
A - právomoc
R – zodpovednosť
 Vedenie ľudí – základná manažérska funkcia
 Kontrola - “Dôveruj, ale preveruj” (2)
Vedenie ľudí – základná manažérska funkcia
• Najlepšie využívať čas => riadiť čas svojich
podriadených a kolegov,
• Komunikácia:
o Verbálna- obojstranná, podnecuje zaangažovať
pracovníkov a umožňuje cibriť detaily,
o Písomná - pošta, e-mail – !!!pozor na rozlišovanie
bezcenných a dôležitých správ!!!, (1, 5)
Zlodej času
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nereálne ciele,
Nedostatok predvídavosti,
Zlá organizácia,
Nejasná perspektíva,
Nedostatok sebadisciplíny,
Lenivosť ,
Prepracovanosť => dovolenka (namiesto jednej dlhej
dovolenky sa doporučuje vziať si dve alebo tri kratšie),
Nedostatok sebadisciplíny,
Nedodržiavanie termínov,
Slabá komunikatívnosť ,
... (3)
3) Štyri generácie manažmentu času
 Prvá generácia
 základ: zápisníky
 požiadavky: pracovať na 100 %,
dodržiavať dead line,
 na konci každého dňa: vyhodnotenie,
príprava na nasledujúci deň, (3)
 Druhá generácia
 základ: plánovanie ,
príprava,
 základný princíp: kalendáre,
 cieľ: plánovanie,
stanovenie cieľov,
deľba úloh
 Tretia generácia
 základ: plánovanie,
priorizovanie (časovo náročné),
kontrola,
 charakteristický znak: detailnosť, (3)
 Štvrtá generácia
 základ: predošlé generácie,
 vychádza zo skutočnosti, že aktivity ľudí možno rozdeliť do
štyroch „kvadrantov“:
1. Kvadrant naliehavosti a stresu,
2. Kvadrant self a time manažmentu,
3. Kvadrant dôležitosti pre iných, nie pre nás,
4. Kvadrant prebytku, relaxácie, oddychu, (1)
Einsehowerov princíp
 dôležitosť má vždy prednosť pred naliehavosťou,
 v praxi môžu nastať štyri kombinácie významu a naliehavosti
pracovných úloh:
1. Naliehavé a dôležité úlohy,
2. Naliehavé a menej významné úlohy,
3. Menej naliehavé a dôležité úlohy,
4. Menej naliehavé a menej dôležité úlohy, (4)
Obrázok 1: Eisenhowerov princíp, (1)
Pozitíva a negatíva štyroch generácií
manažmentu času
+:
flexibilita,
efektivita,
prehľadnosť,
produktívnosť,
–:
strata kontroly,
potláčanie predstáv => všetko je naplánované,
slabá pružnosť,
málo spontánnosti, (3)
4) Manažér v zdravotníctve
=> profesionálny konflikt
 Zdravotníctvo – interdisciplinárny sektor
 Manžér v zdravotníctve - všestranne vzdelaný manažér/ lekár
=> hybridný klinický manažér
Obrázok 2: Podiel času, ktorý venuje lekár v manažérskej pozícii jednotlivým rolám:
klinickej práci a manažmentu, v závislosti od jeho pozícei v hierarchii organizácie.
(Podľa Boulton 2002). (4)
 Hybridný klinický manažér - expert pre klinickú prácu

o
o
o
o
ciele:
zdravie jednotlivcov,
kvalitná starostlivosť o pacienta,
chrániť celú populáciu,
podporovať a prispievať k dôstojnému životu
človeka,
o redukcia nákladov,
o zvyšovanie efektívnosti zdravotníckych zariadení ,
o ..., (4)
??? manažér alebo lekár ???
Málo ľudí má dostatok času, a predsa každý
vlastní takmer celý čas, ktorý je k dispozícii.
 Čas :
• Pojem,
• Výhody i nevýhody,
• Nie je možné predĺžiť ani zdvojnásobiť,
• ...
• Pri riadení svojho času sa musíme zaoberať jednak
rozvrhnutím úloh kedy robiť, ale najmä, čo robiť. (1)
„I ten najpomalejší, ak nestráca z očí cieľ, postupuje
rýchlejšie než ten, kto sa ponáhľa bez cieľa!”
Gotthold Ephrain Lessing
Použitá literatúra:
1.
2.
3.
4.
Hindle, Tim. Plánovanie času, Základy manažmentu. Bratislava: Prvé
slovenské vydanie. Vydavateľstvo Slovart, 2002. 71 s. ISBN 80-7145-6497
Jakušová, Viera. Základy zdravotníckeho manažmentu. Martin: Osveta,
2010. 142s. ISBN 978-80-8063-347-9
Suchánek, Lukáš. Manažment času In: eurea.sk [Online]. [cit.11.10.2012].
Dostupné z: http://www.eurea.sk/subory/prednasky,-navody-apomocne-materialy/data/L_Suchanek_Time_manazment.pdf
Bacharová, Ljuba. Lekár a manažér: dve rôzne roly. In: prohuman.sk
[Online]. [cit. 11.10.2012]. Dostupné z:
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/lekar-a-manazer-dve-rozne-roly
Ďakujem
za pozornosť!

similar documents