Superhidrofbobne povr*ine

Report
Superhidrofobne površine
Avtor: Jure Gantar
Mentor: asist. dr. Miha Ravnik
Uvod
Površinska napetost, mejni kot
Histereza mejnega kota, zatik mejne črte
Wenzelov model
Cassie-Baxterjev model
Dvojna hrapavost
Digitalna mikrofluidika
Uporaba







2
Površinska napetost
Površinska napetost ( )je posledica privlačnih sil med
molekulami kapljevine.

3
Mejni kot

Kot med površjem kapljevine in površino trdnega
predmeta

Youngova enačba:
4
Hidrofilne površine
Hidrofobne površine
Superhidrofobne površine



popolna omočitev površine
kapljevina sploh ne omoči


površine
Hidrofobne snovi imajo tipične mejne kote okrog 120°do
130°.

5
Neidealne površine
Niso gladke, lahko so celo heterogene po kemijski sestavi

Primeri različnih umetno ustvarjenih
površin bakra. Stebrički so iz
fotorezistorja.
Vir: N. J. Shirtclie, G. McHale, M. I. Newton, G. Chabrol, C.
C. Perry, Dual-scale roughness produces unusually water
repellent surfaces, Advanced Materials, 2004
6
Histereza mejnega kota
Največji mejni kot pred premikom mejne črte imenujemo
napredujoči (advancing) mejni kot, najmanjšega pa
umikajoči (receding) mejni kot.

Histereza mejnega kota

7
Vir: http://www.kruss.de/en/newsletter/newsletterarchives/2008/issue-19/application/application02.html
Zatik mejne črte

Lokalno tekočina s trdno snovjo oklepa Youngov kot. Na
ostrem robu opazimo spremenljivost mejnega kota.

Sila potrebna za premik mejne črte čez nepravilnost:
8
Stanja tekočine na hrapavi površini

Wenzelov način - tekočina
napolni razpoke v površini

Cassie-Baxterjev način: v utorih
ostane ujet zrak, tekočina delno
leži na vrhovih hrapave površine
in delno na ujetem zraku.
9
Wenzelov model

Parameter, s katerim opišemo površino imenujemo
hrapavost (r). Definiran je kot razmerje med dejansko
(celotno) površino in navidezno površino.
Sprememba energije pri premiku mejne črte

V ravnovesju velja

Dejanski mejni kot lahko izrazimo z Youngovim, ki bi veljal
za idealno gladko površino.

10

Hidrofobnost ali hidrofilnost površine se povečata.
Enačba ima omejeno veljavnost saj v resnici ne moremo
doseči menjega kota 180°, čeprav enačba to dopušča.

Okvirno velja za hrapavosti

Vir: David Quere, Non-sticking drops, 2005 Reports on Progress in Physics
11
Cassie-Baxterjev model

V utorih ostane ujet zrak, tekočina delno leži na vrhovih
hrapave površine in delno na ujetem zraku.

Stik površine in kapljevine opredelimo z deležom
površine, ki je v stiku s kapljevino in ga označimo s
12
.

Analogno kot pri Wenzelovem modelu tudi tu izrazimo
dejanski mejni kot z Youngovim.

Za opažene vrednosti mejnih kotov 160° pri Youngovem kotu
110° ugotovimo, da je v stiku s tekočino le okrog 10%
površine.
13

Za dan Youngov kot lahko na primeru sinusoidne povrsine
opazimo, da stopi Cassie-Baxterjev model v veljavo, le če
je strmina 'nepravilnosti’ dovolj velika. Prav tako tudi
amplituda.

Splošno sta na isti površini lahko mogoča oba režima.
Tekočina izbere tistega z nižjo energijo, to je z manjšim
mejnim kotom. Za dano površino lahko izrazimo kritični
mejni kot. Če je Youngov kot večji od kritičnega nastopi
Cassie-Baxterjev režim.
14
Dvojna hrapavost


Posebaj učinkovita za hidrofobnost.
Lotus - površje sestavljeno iz 10µm do 20µm visokih in10
do 15µm širokih papil. Na teh so naloženi epikutikularni
voski, ki so hidrofobni in tvorijo drug nivo hrapavosti
(reda velikost 1µm).
ESM slika površine rastlin Nelumbo nucifera (indijski lotus) – levo
in Colocasia esculenta (taro) - desno, merilo predstavlja 20µm
Vir: W. Barthlott, C. Neinhuis, Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces, Planta 1997
15
Lotusov efekt


Mejni kot se poveča bolj, kot bi omogočala samo fina ali
samo groba hrapavost.
Samočiščenje
Prikaz samočiščenja, kapljica živega srebra na površini Colocasia
esculenta z merilom 50µm - levo in primerjava prehoda kaplje skozi
nečitoče na gladki - sredina in superhidrofobni površini – desno
Vir: W. Barthlott, C. Neinhuis, Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces, Planta 1997
16
Samočiščenje
Vir: http://wthielicke.gmxhome.de/bionik/indexuk.htm
17
Odboj kapljice na superhidrofobni površini
Vir: http://www.naturesraincoats.com/Experiments_Droplet%20Impact.html
18
Digitalna mikrofluidika

Je manipuliranje posameznih kapljic s spreminjanjem
električnega polja. Običajno s priklapljanjem napetosti na
posamezne elektrode postavljene v mrežo.
Vir: M. Abdelgawad, A. R. Wheeler, The Digital Revolution: A New Paradigm for Microfluidics, Advanced Materials, 2009
19
Elektroomočevanje



Sprememba mejnega kota zaradi prisotnosti električnega
polja.
Ob površini trdne snovi se nabere plast ionov, ki jo
obravnavamo kot kondenzator.
Lippmanova enačba:
Popravek površinske energije zaradi električnega
prispevka (energija kondenzatorja). - skok v
električnem potencialu na meji med fazama

Zaradi različnih mejnih kotov se kapljica začne premikati.
20
Tipi naprav


Zaprti tip - omogoča odmerjanje, premikanje, cepljenje in
združevanje kapljic.
Odprti tip - običajno ne zmorejo odmerjati ali cepiti
kapljic, so pa boljši pri hitrem mešanju, možnosti
premikanja večjih kapljic in lažjega dostopa do vzorcev za
zunanje senzorje.
21
Premikanje kapljice
Vir: http://www.ee.duke.edu/research/microfluidics/
22
Vir: http://www.ee.duke.edu/research/microfluidics/
23
Uporaba

Digitalna mikrofluidika – laboratorij na čipu






na čipu premikamo vzorce in reagente, jih po potrebi mešamo
in na njih opravljamo različne teste
velika prilagodljivost platforme
ne potrebuje mehaničnih elementov (ventili, mikrokanali)
sočasno upravljanje več vzorcev
Površine, ki se same čistijo - vetrobranska stekla.
Tekstilna industrija - oblačila, s katerih takoj odteče voda.
24
Zaključek







Površinska napetost, mejni kot
Histereza mejnega kota, zatik mejne črte
Wenzelov model
Cassie-Baxterjev model
Dvojna hrapavost – lotusov efekt, samočiščenje
Digitalna mikrofluidika – elektroomočevanje, zaprti in
odprti tip
Uporaba
25
Viri
26

similar documents