Vodná energia

Report

Voda je základ života, tvorí 70 % v
ľudskom tele a 2/3 na povrchu Zeme
Rozlišujeme tri tipy vôd
1.
2.
3.
Slaná voda - tvorí najväčšiu časť Zeme
Sladká voda – je náš jediný zdroj pitnej
vody
Ľadovce- zamrznutá voda v tuhom
skupenstve, na povrchu sa zjavuje iba
1/10
Rozlišujeme :

1. Povrchová
2. Podzemná
3. Dažďová







Podľa využitia poznáme 3 druhy vôd.
Pitná, úžitková, odpadová
Pitná voda je dôležitá pre náš život.
Využitia pitnej vody: Varenie, Splachovanie, umývanie a
ďalšie
Úžitková voda má viaceré využitia ale nemôžeme ju však
používať na všetko jej využitia sú: polievanie záhrady,
umývanie okien, na postreky záhrady mnoho iných využití .
Odpadová voda je jednou z najrozšírenejších vôd
pôvodne z nej bola pitná alebo aj úžitková voda, ktorá sa
znečistila, a potom prechádza do čistiarní vôd cez

Napriek tomu že je voda veľmi potrebná, dokáže
narobiť aj veľké škody: záplavy, cunami a mnoho
iných katastrof ( vypísali sme len tie najobvyklejšie)
Vlna cunami pred zničením okolia
toto zanechala po sebe vlna cunami

Na Slovensku za týchto zdrojov využíva najviac vodná energia a to hlavne na výrobu elektrickej
energie v mnohých vodných elektrárňach, kde sa vyrobí až devätnásť percent z celkového množstva
spotrebovanej energie. Vodné elektrárne na Slovensku delíme do troch skupín: akumulačné,
prietokové a prečerpávacie vodné elektrárne .

Akumulačné vodné elektrárne – zhromažďujú pritečenú vodu do vodných akumulačných nádrží a tým
zabraňujú vzniku nielen rozsiahlych záplav v období zvýšeného výskytu zrážok , ale voda v nádržiachpriehradách zabezpečuje nepretržitú a efektívnu prevádzku hlavne v čase najvyššieho odberu
energie . Je to napr. Gabčíkovo, Liptovská Mara, Oravská priehrada...

Prietokové vodné elektrárne – pracujú bez akumulačných nádrží. Ich výkon je úplne závislý na prietoku
daného vodného toku. Tieto elektrárne sú k prírode najšetrnejšie. Najviac prietokových elektrární je
vybudovaných na rieke Váh- Vážska kaskáda.

Prečerpávacie vodné energie – majú dve nádrže – hornú akumulačnú a spodnú vyrovnávaciu nádrž.
V čase denných špičiek voda steká potrubím hornej nádrže do alternátorov, kde sa vyrába el.
energia. V noci, keď je elektrický prúd lacnejší, alternátory pracujú ako elektromotory pre čerpadlá
tlačia vodu nahor . U nás máme zatiaľ jedinú prečerpávaciu vodnú elektráreň – Čierny Váh.

similar documents