Finanční hodnota značky Josef Trnka, 04.11.2010

Report
Finanční hodnota značky
Josef Trnka, 04.11.2010
1
Finanční hodnota značky
Cílem semináře je hledat odpovědi na
otázky:
Je potřeba znát ocenění značky?
2
Finanční hodnota značky
Cílem semináře je hledat odpovědi na
otázky:
K čemu je potřeba?
3
Finanční hodnota značky
Cílem semináře je hledat odpovědi na
otázky:
Za jakých okolností?
4
Finanční hodnota značky
Cílem semináře je hledat odpovědi na
otázky:
Z čeho vycházet?
5
Finanční hodnota značky
Cílem semináře je hledat odpovědi na
otázky:
Pro koho?
6
Finanční hodnota značky
• Z jakých úhlů pohledu je vhodné / nutné
značku zkoumat pokud jí chceme ocenit?
• Co tvoří equity značky?
• Kde se s oceněním značky pracuje?
7
Základní pohledy na značku
•
•
•
•
Marketingový (brand managerský)
Účetnický (nehmotné aktivum)
Investiční / Strategický
Daňový
8
Co tvoří finanční hodnotu
značky?
• V současnosti není jednotný pohled ani
metodika oceňování značek.
• Existuje řada standardů.
– Interbrand
– Millward Brown
• Mnoho proprietárních oceňovacích
modelů.
9
Univerzální standard
PROČ NEEXISTUJE?
– Různé cenotvorné faktory značky v různých
odvětvích (utilities X kosmetika)
– Odlišný přístup k budování značky u
společností s obdobným předmětem
podnikání
– Hodnota značky má oportinuitní charakter (je
úměrná schopnosti značku využít a vytěžit).
10
Příklad 1
Jaké jsou hodnototvorné faktory značek a
jak byste postupovali při jejich ocenění:
1. ČEZ
2. Seznam.cz
3. David Beckham
11
Účetní pohled
• Značka je nehmotné aktivum.
V oblasti nehmotných aktiv zejména značek,
práv k duševnímu vlastnictví, patentů a
licencí znalostních produktů je obtížné
stanovit jejich fair value.
Proč?
12
Účetní pohled
•
•
•
•
•
Jakou cenu použít?
Odpisovat? Ano/Ne? Jak?
Přecenění? V kterých případech.
Alokace nákladů a výnosů značky.
Princip věrného a správného zobrazení a
hodnota značky.
13
Investiční pohled
• Investice do značky
– Brand management, PR, PA, Marketing,
Komunikace atd. … to vše jsou typické
náklady / investice vložené do budování
značky.
– Jaká je efektivní míra investic do značky? Jak
ji lze stanovit?
14
Ocenění značky
• Pro korektní ocenění značky je vždy
potřeba stanovit vhodnou metodiku dle
oblasti působnosti značky.
• Je třeba najít cenotvorné faktory z
jednotlivých oblastí pohledu na značku.
• Ocenění značky vztahovat k benchmarku.
– Oblast působnosti (industry)
– Region působnosti (geograficky)…
15
Investiční pohled
• ROI značky odpovídá nebo je vyšší k ROI celé
firmy.
• V opačném případě je značka přeinvestovaná.
• ROI značky je nutno sledovat v delším horizontu
než je jedno účetní období.
• Investiční budget (často zejména marketingový)
je třeba parametrizovat dle ROI značky, nikoli
dle toho co firma „unese“!
16
Ocenění značky
• Diskontovaná hodnota budoucích příjmů
ze značky
– Diskontní faktor
– Časové období
– Index loajality
17
Ocenění značky
• Příjmy značky
– Price premium proti obdobným neznačkovým
produktům
– Margin premium
– Stabilní příjmy od zákazníků loajálních značce
– Licence, franchise fee
– Daňová optimalizace
18
Příklad 2
•
•
•
•
Jaká je hodnota značky Apple?
Které faktory jsou cenotvorné pro značku Apple?
Kde se hodnota značky Apple odráží?
Kolik je vhodné do značky Apple investovat
ročně pro udržení její hodnoty a přínosu pro
firmu?
• Je vhodné značku Apple odepisovat?
• Kam značku Apple dále expandovat?
19
Příklad 2
Apple Inc.
Sales. 65.2b
Aktiva. 47b
Mkt. Cap. 283b
Net income. 18.3b
P/E.: 16
P/BV. 5.9
20
Příklad 2
Kapitálový trh v případě Apple Inc
Je ochoten zaplatit 283 b USD za aktiva v
rozvaze společnosti v objemu 47 b USD.
Za co trh platí 236 b USD, které nejsou
aktivy společnosti v její rozvaze?
21
Dopady ocenění značky
• Zařazení oceněné značky do rozvahy
společnosti zreálňuje účetní pohled na
hodnotu společnosti.
• Podporuje expanzi a realizaci strategie
společnosti.
• U silných značek má výrazný vliv na
hodnoty ukazatelů finanční analýzy
podniku.
22
Dopady ocenění značky
• Ochrana proti nepřátelskému převzetí.
• Dodatečný zdroj financování (kapitalizace,
ručení, sekuritizace).
• Správná investiční politika značky.
• Systematická aktivní péče o značku a
snaha o její vytěžení a expanzi.
23
Rizika ocenění značky
• Chybně oceněné a zejména
nadhodnocené zařazení značky mezi
aktiva společnosti zvyšuje riziko Enron
efektu.
• Při chybné / nízké znalosti trhu a
budoucích trendů je nutně i chybně
oceněna značka.
24
Význam ocenění značky a
dalších nehmotných aktiv
• Roste!
• V informační a znalostní společnosti je
hodnota nehmotných aktiv zásadní.
• Stále roste podíl majetku v nehmotné
formě k hmotnému majetku ve firmách
25
Význam ocenění značky
• Znalostní firmy mají naprostou většinu
majetku v nehmotné formě:
– Značky
– Know how, znalostní báze
– Licence
– Data a Informace
– Patenty, postupy, metodiky
26
Význam ocenění značky
• U znalostních firem je dramatický rozdíl
mezi účetní hodnotou a tržní hodnotou
(tržní kapitalizací).
– Účetní, ale i právní standardy se zpožděním
reagují na vývoj globálního businessu a
přechod ke znalostní společnosti.
27
Hodnota značek
• Nejhodnotnější značky se dříve budovaly
dlouhá desetiletí až staletí.
• Nyní je rychlost růstu hodnoty značky
enormně rychlá (řádově jde o roky).
28
Hodnota značek
Pro výpočty hodnoty značky je potřeba zjistit
výkon značky:
– Aktuální
– Potenciální
Nejhodnotnější značky roku 2010 dle
Millward Brown.
29
Hodnota značek
Nejhodnotnější značky jsou ty které:
• Mají vysoký výkon v aktuální i potenciální
kategorii
• Sledují a stimulují budoucí trendy
• Pohyby v poptávce
• Změny v životním stylu společnosti
30
Hodnota značek
• Oceňování značek je součástí širší
problematiky oceňování nehmotných aktiv
• Podíl hodnoty nehmotných aktiv na
celkových aktivech společností roste
• Znalostní firmy mají naprostou většinu
hodnoty v nehmotných aktivech ( i více
než 90%)
31
Hodnota značek
• Hodnota značky a dalších nehmotných
aktiv úzce souvisí s úrovní marketingu a
hodnotou strategie společnosti.
• Je dána schopností vytěžit značku a
maximalizovat tak její výkon.
• Značka je výrobní nástroj.
32
Hodnota značek
• Pozor hodnota naší značky je ovlivněna
hodnotou ostatních značek v
konkurenčním poli!
• Vnitřní hodnota a výkon naší značky roste
pokud naše značka roste rychleji než trh a
konkurenční značky.
• Může silně kolísat v závislosti na
relativním postavení mezi konkurenty.
33
Závěr
• Ocenění nehmotných aktiv patří do rozvah
firem.
• Vždy je třeba postupovat konzervativně a
obezřetně.
• Univerzální model pro ohodnocení značky,
ale i dalších nehmotných aktiv neexistuje.
• Značka má vždy jen budoucí hodnotu.
34

similar documents