Sekundární sféra - Schola Humanitas Litvínov

Report
 Je
souhrn všech výrobních a nevýrobních
odvětví
 Člení se do čtyř sfér




Primární
Sekundární
Terciální
Kvartérní
materiální výroba
materiální výroba
nemateriální výroba
nemateriální výroba









Primární = prvovýroba,
zajišťuje téměř všechny potraviny,
zpracování, př. spotřebovává přímo přírodní zdroje,
dělí se na:
lov
rybolov
Zemědělství
těžbu dřeva
Energetické podniky – výroba energie z obnovitelných x
neobnovitelných zdrojů
těžbu nerostných surovin – někdy řazena do
sekundární(provázána se zpracováním)
Sekundární = druhovýroba
= zpracovatelské podniky, např. potravinářství,
strojírenství
zahrnuje zpracování produktů z prvovýroby a výrobu
hmotných statků
dělí se na

Kusovou výrobu – největší variace výroby, zohlednění
individuálních požadavků, využívá univerzální stroje a
nástroje, dlouhé doby zpracování

Malovýrobu – malé kolekce, nižší náklady, využívá
univerzální stroje s menším podílem speciálizovaných

Masovou výrobu = sériová výroba– nejnižší náklady v
přepočtu na jeden kus, ale za cenu zaměnitelných
produktů, vysoké pořizovací náklady na
specializované přístroje a nástroje, velké množství
jednoho výrobku, variace jsou minimální
Terciální = služby
dělí se na:

Osobní – zajišťují služby lidem, osobám
Dělení
 obchod
 doprava
 státní správa
 finanční služby
 sociální služby
 školství
 veřejné služby

Věcné – zajišťují služby věcem, jsou spojené s
opravou nebo údržbou určité věci
opravují nebo zlepšují hmotné statky( vymalování
pokoje, oprava televizoru, čištění oděvů)
Kvartérní = zahrnuje oblast vzdělání, výchovy,
vědy a výzkumu
dělí se na
 Základní výzkum – zkoumá základní vztahy
a vlastnosti přírody bez zjevného,
konkrétního okamžitého užitku
 Aplikovaný – slouží pro jasný, konkrétní cíl,
např. hledají léky na určité nemoci,
metody řešení problémů a způsoby řízení
určitých jevů
Rozhodněte, do které hospodářské sféry patří tyto
firmy:
a) ČEZ
b) Státní lesy
c) Škoda Mladá Boleslav
d) Komerční banka
e) Katastrální úřad
f) Euromont a.s.
g) Schola humanitas

similar documents