Marketing málotriednej školy

Report
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
BAS13_0002_2010_PKRB
Marketing málotriednej školy
Meno: Štěpánka Oscitá, Mgr.
Pracovisko: ZŠ 1. – 4.ročník Jablonec, okres Pezinok
 Marketing je systém riadenia školy, ktorý dosahuje
ciele prostredníctvom uspokojovania potrieb svojich
zákazníkov – žiakov a ich rodičov.
 Marketing spolu so zodpovedným hospodárením a
využívaním možností viaczdrojového financovania sú
jedinou cestou k úspechu školy v súčasnej
konkurencii medzi školami.
Cesta k úspechu vedie cez splnenie potrieb a
požiadaviek žiakov a ich rodičov.
 Každá
organizácia sa snaží plniť želania svojich
zákazníkov prostredníctvom tzv. marketingového mixu.
 Vo všeobecnosti v sebe zahŕňa „4 marketingové P“:
Product - produkt
Promotion - marketingová komunikácia
Place - miesto predaja
Price - cena
 Pre účely školy ako špecifickej inštitúcie, ktorá poskytuje
služby, je možné marketingový mix upraviť a doplniť tak,
aby čo najlepšie spĺňal jej požiadavky.
 Marketingový mix má škole pomôcť budovať si imidž,
získavať klientov, udržať si klientov a vytvoriť s nimi
obojstranne prospešné vzťahy.
 Oblasti
marketingového mixu školy:
Školské služby
Komunikácia školy
Cena vzdelania
Umiestnenie a fyzické prostredie školy
Zamestnanci školy
Atmosféra školy
 Každý prvok marketingového mixu môže:
- pomôcť škole presadiť sa na trhu vzdelania
- stať sa konkurenčnou výhodou
- odlíšiť školu od ostatných škôl a pomôcť jej
tak k úspechu.
Vitajte v ZŠ 1. – 4.ročník
Jablonec
NAŠA ŠKOLA PONÚKA
Školské služby
moderné vyučovanie – využívanie informačných
technológií (15 ks PC-Windows7, dataprojektor, plátno,
interaktívna tabuľa)
 anglický jazyk od 1.ročníka
 zdravá výživa:
školská mliečna liga DANONE
 kvalitné záujmové vzdelávanie:
- anglický jazyk – žiaci 1. a 2. roč.
- práca s počítačom
- hra na hudobný nástroj - klavír,
zobcová flauta
- šikovné ruky


Šport:
- týždenný plavecký výcvik v Pezinku
- kvalitné športové náradie a pomôcky
- telesná výchova na čerstvom vzduchu
- každodenný pobyt vonku
 Zábava:
- Mikuláš, vianočné posedenie
- vianočné tvorivé dielne
- MDD - školský karneval
- koncoročný školský výlet
 Dopravná výchova:
- návšteva dopravného ihriska
- súčasť vyučovacieho predmetu
„Mladý záchranár“
Kultúra a umenie, súťaže:
- divadelné predstavenie v TT, bábkové divadlo v škole
- návšteva knižnice, múzea
- výchovný koncert
- exkurzia - planetárium
- kúzelnícke predstavenie
- účasť v súťaži „Hviezdoslavov Kubín“
- účasť v speváckej súťaži „Slávik Slovenska“
- účasť v matematickej súťaži „Pytagoriáda“,
„Matematický klokan"
- účasť v medzinárodnej on line súťaži „Genius logicus“
- účasť v súťaži „Všetkovedko“
- zostavenie kultúrnych programov: Deň matiek,
Mesiac úcty k starším
- beseda s p.spisovateľkou Andreou Gregušovou

 Projekty
„S láskou ku krajšiemu detstvu“
- výzva pre žiakov, rodičov i pedagógov po
celý rok vytvárať a udržiavať pokojnú atmosféru,
vzájomnú dôveru a hodnoty, ktoré kladne ovplyvňujú
harmonický rozvoj osobnosti našich detí
„Týždeň zdravia“
- besedy so zdravotníkmi, ochutnávka
zdravých potravín, športový deň, súťaž o najčistejšiu
triedu, ochrana životného prostredia - čistenie potoka,
exkurzia u včelára, chovateľa exotického vtáctva,
návšteva poľovníka, ...
„Vianočná akadémia“
- akcia pre celú obec; vianočný program
žiakov, pohostenie vianočným pečivom vyrobeným
matkami žiakov
Komunikácia školy

reklama – informačná vitrína na budove školy
propagácia prostredníctvom zamestnancov – veľmi dobré
pracovné i medziľudské vzťahy v celom kolektíve školy; jednotné
vystupovanie podporené spoločnými hodnotami a cieľmi; šírenie
dobrého mena školy medzi klientmi školy, ale aj mimo školy
(obyvatelia obce, budúci potenciálni klienti – rodičia detí v MŠ)


internetová komunikácia – aktívna internetová stránka školy
priamy marketing – príhovory riaditeľky na začiatku školského
roka a pri Vianočnej akadémii, augustové listy triednej učiteľky
budúcim prvákom, rodičovské združenia, denné osobné
rozhovory pedagogických zamestnancov s rodičmi žiakov

propagácia prostredníctvom zriaďovateľa a poslancov
obecného zastupiteľstva – stabilne dobré vzájomné vzťahy;
podpora a pomoc zo strany zriaďovateľa a ob.zastupiteľstva

Cena vzdelania
Zvýhodnený normatív pre málotriedne školy nám umožňuje z vlastného
rozpočtu nakúpiť pre žiakov moderné učebné materiály, pomôcky, rôzne
pracovné a zábavné zošity, ktoré obohatia a spestria vyučovací proces v škole.
Rodičia našich žiakov vynakladajú minimálne finančné náklady na vzdelávanie.
Povinne si hradia len:
- fond ZRPŠ (10€/rok)
- poplatok za ŠKD (4€/mesiac)
- hromadné poistenie žiakov (cca 3€/rok)
Z fondu ZRPŠ dokážeme každoročne vykryť náklady na rôzne kultúrne
predstavenia, školský výlet, dopravu na plavecký výcvik, ceny do školských kôl
súťaží, hodnotný darček pre odchádzajúcich žiakov 4.ročníka a drobné darčeky
pri rôznych príležitostiach počas roka-začiatok roka, Mikuláš, zápis do 1.roč.,
MDD, koniec roka).
Počas roka hľadáme aj iné finančné zdroje:
- sponzori (prispievajú nám miestni futbalisti, poľovníci, súkromní
podnikatelia, ...)
- zber papiera
- výťažok z vianočných tvorivých dielní
- dobrovoľné vstupné na Vianočnú akadémiu
Umiestnenie a fyzické prostredie školy
ZŠ stojí v strede obce pri hlavnej ceste. Je to prízemná
budova v tvare písmena L s tromi veľkými učebňami a
zborovňou. Má bezpečný, múrom ohradený, priestranný
školský dvor, ktorý využívame na každodenný pobyt vonku,
TEV a športové aktivity v ŠKD. V tesnej blízkosti školy je voľná
príroda – polia, vinohrady, potok.
 ZŠ je v zdravom a peknom prostredí malej obce, moderne
vybavená. Spĺňa všetky predpoklady pre kvalitné vzdelávanie
a výchovu žiakov 1. – 4.ročníka.

Zamestnanci školy
všetci zamestnanci sú plne
kvalifikovaní
 svoju prácu vykonávajú veľmi
svedomito a zodpovedne
 v rámci možností, najmä
vzhľadom na náročnú
organizáciu práce a nízky počet
zamestnancov v málotriednej
škole, sa priebežne vzdelávajú
 sú empatickí voči žiakom,
rodičom i voči sebe navzájom
 svoju prácu chápu viac ako
poslanie, nie zamestnanie

Atmosféra školy
malý počet žiakov (cca 30)
umožňuje pedagógom pristupovať
k žiakom veľmi individuálnym
spôsobom a vytvárať takmer
„rodinnú“ atmosféru školy
 so žiakmi sú v neustálom
kontakte (vyuč.hodina i prestávky),
a to využívajú na osobné
rozhovory, povzbudenia, pomoc a
usmernenia
 svojím osobným príkladom ich
vychovávajú k tolerancii, zdravým
medziľudským vzťahom, k pomoci,
priateľstvu, spravodlivosti a
vzájomnej dôvere

Ďakujeme za pozornosť
a tešíme sa práve na vás!

similar documents