Portfólió bemutatásaKN

Report
Portfólió bemutatása
Készítette Kovács Nándor
KONRACB.PTE
Mi a portfólió?
„A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye,
amelyek megvilágítják valakinek egy adott
területen szerzett tudását, jártasságát,
hozzáállását”
(Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993)
Mi a célom a portfóliómmal?
A tanári kompetenciáim meglétének bizonyítása
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának
gyakorlása során alkalmas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a tanulói személyiség fejlesztésére
tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére
a pedagógiai folyamat tervezésére
a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének,
készségeinek és képességeinek fejlesztésére
az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony
fejlesztésére
a tanulási folyamat szervezésére és irányítására
a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására
szakmai együttműködésre és kommunikációra
szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre
Portfólióm felépítése
A portfóliómat 5 részből állítottam össze:
1. Bevezető, bemutatkozó esszé
2. Óraterv
3. Iskola, mint tanulási környezet:
A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja
4. Szakcikk összegzése értékelés
Csapó Benő: Az iskolai tudás
5. Tanulói kérdőív kirtékelése
Saját kérdőív 6. és 8. oszt. tanulók szabadidejéről
1. Bevezetés, bemutatkozó esszé
Bemutatkozás
Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre
Szakmai fejlődésem állomásai
Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a
pedagógiához, az informatikához kapcsolódó tanulmányaimat,
szakmai fejlődésem állomásait .
Ezekkel a következő kompetenciáimat fogom alátámasztani:
8. Szakmai együttműködés és kommunikáció
9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Óraterv
A tanítási gyakorlatom elemzése, reflexiók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az óra helye, célja,
A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi
követelményeknek?
Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni?
Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e?
Motiválás
1. A tanuló személyiségfejlesztése
Tanulásszervezés
2. Tanulói csoportok, közösségek
Differenciálás
alakulásának segítése,
Megvalósultak-e a következők:
fejlesztése
Tanulói önállóság
3. Szaktudományi, szaktárgyi és
Egyéni korrekció
tantervi tudás integrálása
4. A pedagógiai folyamat tervezése
Felzárkóztatás
5. A tanulási folyamat szervezése
Tehetséggondozás
és irányítása
Saját munkám értékelése
6. A pedagógiai folyamatok és a
tanulók
személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése
Iskola, mint tanulási környezet:
A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja
Az iskolám „Egész-ség” programjának a bemutatása:
I. Bevezetés, a témaválasztás indoklása
II. Az anyaggyűjtés módszere
III. Az egészség fogalma
IV. Az egészségnevelés alakulása a magyar iskolarendszerben
V. Az iskola szervezetfejlesztési törekvései, a program előzményei
VI. A mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés létrejöttének közvetlen
előzményei
1. A szülők és a tanulók elvárásai
2. A pedagógusok elvárásai
VII. Az „Egész-ség” program leírása
Céljainkat a következőkben fogalmaztuk meg:
A program fő fejlesztési területei
Az alkalmazott módszerek
VIII. Az „Egész-ség” program rövid krónikája
VIII. A mentálhigiénés szervezetfejlesztés eredményei
A tanulói személyiség fejlesztése:
(1.kompetencia)
A program legfontosabb célja a mentálhigiéné nevelése. A fejlesztési
területek e cél megvalósítása érdekében kerültek kidolgozásra.
A lelki egészségnevelést szolgálja:
•
a helyes önismeret,
•
pozitív énkép,
•
önértékelés fejlesztése,
•
stressz kezelési technikák megtanítása,
•
a döntéshozatal fejlesztése.
A szociális fejlődést segíti elő:
•
az erőszakmentes konfliktus-kezelési technikák elsajátítatása
•
a hatékony kommunikáció.
A fizikális egészség alapja: az előző kettő, de az egészséges életstílusok
megismertetése is ezt szolgálja.
Az egészség a legfontosabb emberi értékek egyike, értékrendünkben
kiemelt szerepet játszik. Így a tanulók személyiség fejlesztésén belül
a program az értékrend alakítását is szolgálja.
A tanulói csoportok, közösségek (2.kompetencia)
alakulásának segítése, fejlesztése:
•
Az egészségnevelési program egyik célkitűzése a személyi
környezethez való pozitív viszony, amely megvalósítását a
személyiségfejlesztés területén már említett helyes önismeret,
pozitív énkép, kommunikáció és kooperáció kialakítása szolgálja.
•
A program módszerei a közvetlen élményen , tapasztaláson alapuló,
csoporton belüli együttműködésre épülő munka-formák is ennek a
kompetenciának a fejlesztését szolgál-ják.
A pedagógiai folyamat tervezése:
(3.kompetencia)
A szervezetfejlesztés során a pedagógiai folyamat
tervezésének lépései nyomon követhetőek.
- Az iskola működésében, a társadalomban tapasztalt
problémák feltérképezése kérdőívek segítségével.
- A tapasztalatok összegyűjtése, helyzetelemzés készítése.
- A helyzetelemzés alapján a problémák azonosítása, a
pedagógiai eljárások kidolgozása, tervezése.
- A terv megvalósítása, a tapasztalatok naplózása.
- Tanévenként az összegyűjtött tapasztalatok felülvizsgálata
szükséges módosítások elvégzése, a program
módosítása.
- A 10 év pedagógia tapasztalatainak átfogó elemzése,
korrekciók a programban.
Szakcikk összegzése reflexiók
Csapó B.: Az iskolai tudás c. könyve
Iskolai és hasznosítható tudás: a természettudományos
ismeretek alkalmazása c. fejezet reflektív feldolgozása
Csapó Benő: Az iskolai tudás.
Osiris, Budapest, 2. jav. kiad. 2002. , 4. fejezet:
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák
hatékony fejlesztése
9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az informatika és a pedagógus kapcsolódó
szerepei, az IKT által biztosított lehetőségei
Az ezredfordulótól a nemzetközi tanárképzési gyakorlat
elemzésével kompetencia-modelleket dolgoztak ki, ezen
kompetencia rendszert 5 fő alappontban fogalmaztak meg,
melyekhez alapvető tanári szerepek kapcsolódnak:





5.
Az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek
Az IKT eszközök kiválasztása
Számítógéppel segített tanulási órák tervezése és végrehajtása
Az IKT használata információszerzésre és tanulásra:
Az informatikai kultúrával kapcsolatos társadalmi etikai, jogi és
egészségügyi szabályok ismerete és betartása
6.
az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony
fejlesztésére
a tanulási folyamat szervezésére és irányítására
7.
a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására
Mellékletek
Irodalomjegyzék
Fotók az „Egész-ség” programhoz
Kérdőívek diagrammjai

similar documents