Sažeti predlog praktične politike

Report
AKTIVNO UČEŠĆE ORGANIZACIJA
CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU
KRERIANJA PRAKTIČNE POLITIKE
TUTORSKI PROGRAM ZA IZRADU SAŽETIH PREDLOGA
ZA PRAKTIČNU POLITIKU
SVRHA PREDLOGA ZA
PRAKTIČNU POLITIKU
»da obezbedi sveobuhvatnu i ubedljivu
argumentaciju kojom se obrazlažu
praktičnopolitičke preporuke iznete u
predlogu, i na taj način ostvari uticaj na ciljnu
publiku kao instrument za donošenje odluka i
kao poziv na akciju.«
Pisanje delotvornih predloga za javnu
praktičnu politiku, str.19 (Jang i Kvin)
PREDLOZI POLITIKA KOJI SE KORISTE U PROCESU KREIRANJA
POLITIKA
Vrste predloga
Razlike


Ciljna grupa
Studija praktične
politike
Sažeti predlog (Brif)
praktične politike
Prikaz (Memorandum)
praktične politike
Usmerena ka drugim
stručnjacima iz oblasti
Usmeren ka donosiocima
odluka
Usmeren ka širim
zainteresovanim grupama
praktične politike
Fokus
Na problemu. Široko
predstavljene preporuke i
analiza problema praktične
politike
Na javnost. Specifična
poruka o praktičnoj politici
je dizajnirana tako da ubedi
ključne zainteresovane
aktere
Na javnost. Specifična
poruka o praktičnoj politici
je dizajnirana tako da ubedi
ključne zainteresovane
aktere
Kontekst upotrebe
Promocija i debata o
rezultatima istraživanja o
praktičnoj politici, informiše
sažeti predlog (brif)
Koristi se za zastupanje i
lobiranje
Koristi se za zastupanje i
lobiranje, kao i da ohrabri
zainteresovane da dalje
čitaju npr. sažeti predlog
praktične politike
Metodologija
Može uključiti dosta primarnih
istraživanja
Retko su uključena
primarna istraživanja
Retko su uključena
primarna istraživanja
Jezik/
terminologija
Može biti veoma
disciplinaran,
specifičan/tehnički
Mora biti veoma jasan i
jednostavan
Mora biti veoma jasan i
jednostavan
Dužina
Do 60 strana
Između 6 i 15 strana
Do 4 strane
OPŠTI STRUKTURNI ELEMENTI STUDIJE POLITIKE I
SAŽETKA POLITIKE
Sažeti predlog
praktične politike
Naslov
Rezime
Kontekst i značaj problema
Kritika opcija
Preporuke
KARAKTERISTIKE DOKUMENTA
• Fokus – svi aspekti sažetog predloga praktične politike
(počev od poruke koju nosi pa do spoljnjeg izgleda)
moraju se strateški usmeriti na postizanje cilja –
ubeđivanje ciljne grupe. Na primer, argumenti koje
nudite morate da gradite na onome što čitalac već zna
o datom problemu, morate kroz argumente da
upoznajete čitaoca sa onim što još uvek ne zna i morate
da ih napišete jezikom koji odražava vrednosni sistem
vašeg čitaoca, odnosno da koristite ideje, dokaze i jezik
koji će ih ubediti.
• Stručnost, a ne o istraživanje– vašu ciljnu grupu najčešće
ne interesuju istraživačke/analitičke procedure koje su se
koristile za pribavljanje dokaza, ali ga veoma interesuje
piščev pogled na problem i moguća rešenja koja se
baziraju na novim dokazima.
KARAKTERISTIKE DOKUMENTA
• Praktičnost i izvodljivost – sažeti predlog praktične politike
je instrument koji je orijentisan na akciju. Otuda,
argument iz sažetog predloga praktične politike mora
da se gradi na stvarnim dešavanjima u praksi, a
preporuke koje nudi moraju biti realne za ciljnu grupu.
• Baziranost na dokazima – sažeti predlog praktične
politike je sredstvo komunikacije koje pišu analitičari, te
stoga svaka potencijalna ciljna grupa ne samo da se
nada da će dobiti racionalne argumente, već je jedina
stvar koja može da ih pridobije argument koji je
potkrepljen dokazima o postojanju određenog
problema i o posledicama do kojih dovodi prihvatanje
određene alternative.
KARAKTERISTIKE DOKUMENTA
• Ograničenost – da bi se pružio dovoljno obuhvatan i u isto vreme
fokusiran argument na malom prostoru, fokus sažetog predloga praktične
politike mora se striktno držati datog problema ili područja tog problema.
• Sažetosti – ciljne grupe najčešće nemaju vremena da čitaju dubinske
argumente na 20 strana. Otuda, sažeti predlog praktične politike retko
prelazi 4-6 strana
• Jasnost – ovo se ne odnosi samo na jasnost i jednostavnost jezika (dakle,
ne samo na žargon i pojmove , već i na pružanje argumenata koji su
lepo obražloženi, koji se lako prate i koji su usredsređeni na široku, ali
informisanu čitalačku publiku.
• Pristupačnost – pisac sažetog predloga praktične politike treba da
omogući da čitalac jednostavno koristi dokument, on treba da izdeli tekst
na podnaslove koji su dovoljno jasni i deskriptivni da čitaoca vode kroz
tekst.
• Promotivnost– sažeti predlog praktične politike mora da bude lep na oko
potencijalnom čitaoc, kako bi se ostavio povoljan utisak
(profesionalizam, inovativnost...). Otuda, mnogi autori sažetih predloga
praktične politike koriste elemente promotivnih materijala (flajera) – boje,
logoi, fotografije, slogani, ilustrativni citati
Osnove praktično-političke argumentacije
Prošlost i sadašnjost
( PRAKTIČNO – POLITIČKA LOGIKA)
Elementi
predloga za
praktičnu
politiku
Argumentacija
Suštinsko
pitanje na koje
dajemo odgovor
Opis problema
Problem
Zašto delujemo?
Opcije
Rešenje
Koju strategiju
(ne)primenjujemo?
Zaključci i
preporuke
Primena
Budućnost
Kako primeniti
odabranu
strategiju?
8
DINAMIKA IZRADE SAŽETOG
PREDLOGA ZA PRAKTIČNU POLITIKU
• Izrada skice sažetog predloga za praktičnu politiku
+ konsultacije 25. oktobar – 10. novembar
• Izrada prve verzije sažetog predloga za praktičnu
politiku+ konsultacije - 10. novembar – 1. decembar
• Izrada druge verzije i rad sa ekspertom – 1
decembar 15. decembar
• Konačna verzija sažetog predloga za praktičnu
politiku – 15 decembar – 27 decembar

similar documents