ทิศทางการดำเนินงาน

Report
1. ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพมีมาตรฐานตาม
เกณฑที
่ าหนด
์ ก
2. อปท. มีการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดานผลิ
ตภัณฑ ์
สุขภาพ
้
3. ร้าน/สถานประกอบการดานยาได
้
้
มาตรฐาน
4. สถานพยาบาลรัฐและเอกชนมี
มาตรฐาน
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงผ
่ าน
่
การประเมินมาตรฐานในสุขศึ กษา (
รพ.บานม
วง)
้
่
2. ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไปไดรั
้ บการ
ตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ ยง
(ดาเนินงาน ตค.-ธค.56)
3. หมูบ
นแบบด
านการปรั
บเปลีย
่ น
่ านต
้
้
้
พฤติกรรมเพิม
่ ขึน
้ อีก 3 หมูบ
ง่
่ าน/แห
้
1. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ UC ถูกต้อง
100%
2. การบันทึกเวชระเบียน
มีคุณภาพ
ตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
3. รพ.มีภาวะเสี่ ยงทางการเงิน Risk
Score ไมเกิ
่ นระดับ 4
4. ทุก รพ.มีแผนการใช้จายเงิ
นทีม
่ ี
่
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ
1. สถานทีท
่ างานน่าอยูน
่ ่ าทางานผาน
่
เกณฑระดั
บดีมาก
์
2. สกลนครรักษอนามั
ยใส่ใจสิ่ งแวดลอม
้
์
สู่อีสานสาธารณสุข
3. เกษตรกรปลอดภัย
4. อาหารปลอดภัย 100% (คน/รร./
ศูนยเด็
์ กเล็ก)
5. ร้าน/แผงลอยจาหน่ายอาหารได้
1. อุบต
ั เิ หตุ : ER/EMS มีคุณภาพ
≥70%
:
ผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ
่ ี รษะ
อัตราการตายลดลง
:
ทุกอาเภอมีแผนการตอบโต
ภาวะฉุ กเฉิน/
ภัยพิบต
ั ิ
2. EPI :
กลุมวั
้ ฐาน
่ ยไดรั
้ บวัคซีนพืน
4. วัณโรค
: ผลสาเร็จการรักษา
90%
5. ไข้เลือดออก :
เฝ้าระวังลูกน้า
ยุงลาย
- หลังคาเรือน
พบได้
ไมเกิ
่ น 10%
- รร./วัด/หน่วยงาน
6.พยาธิใบไมตั
: คัดกรองประชาชน
้ บ
อายุ 40 ปี ขน
ึ้ ไป 80%
(ตาบลมวง)
: อัตราตายมะเร็งตับไม่
่
เกิน 24 :แสน ปชก.
: การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ตาบลตนแบบ
้
ปลอดพยาธิใบไมตั
้ บ 1 ตาบล/อาเภอ
:
ผูปวยไดรับการดูแล
1. บุคลากรสาธารณสุขไดรั
้ บการพัฒนา
สมรรถนะอยางน
่
้ อย 90%
ทา self need , unite need ,
organization need
2. รพ.พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผานเกณฑ
่
์
40%
างน
3. รพ.ทุกแหงมี
้ อย 1
่
่
่ ผลงานเดนอย
ผลงาน
4. คปสอ. ทุกแห่งตองพั
ฒนาระบบบริการการ
้
ดูแลตอเนื
่ ่อง(COC)
-
การสรางเสริ
ม
้
ขภาพ80 ปี ยงั แจว๋
อาเภอสุขสุภาพดี
1
อาเภอ
ตาบลนมแม่
2 ตาบล/อาเภอ
(ดงหมอทองใต
,โนนสะอาด)
้
้
ตนแบบ
LTC 1 ตาบล/อาเภอ (หนอ
้
งกวัง่ )
ศูนยเด็
1 ศูนย/อ
์ กเล็กคุณภาพ
์ าเภอ
(คายาง)
รร.ตนแบบปลอดบุ
หรี่
1 รร./อาเภอ
้
- ตาบลจัดการสุขภาพดี 2 ตาบล/อาเภอ
ว)
อแก
(มวง,บ
้
่
่
- หมูบ
ดการสุขภาพ
ทุกหมูบ
่ านจั
้
่ าน/
้
อาเภอ
- วัดส่งเสริมสุขภาพดีเดน
1วัด/อาเภอ
่
(หนองกวัง่ )
- รพ.มีคลินิกผูสู
้ งอายุผพิ
ู้ การ 100%
- WCC คุณภาพ
- รพ.มีห้องคลอดคุณภาพ
- สตรีอายุ 30-70 ไดตรวจเต
านม
>80%
้
้
(ดาเนินงาน ตค-ธค.56)
- สตรีอายุ 30-60 ไดตรวจ
Pap smear>90%
้
ดาเนินงาน ตค-ธค.56)
- ผู้ป่วยยาเสพยติ
่ บไปเสพซา้ >80%
์ ดไมกลั
- ผู้สูงอายุผานการคั
ดกรอง
่
- หญิงตัง้ ครรภได
ขณะ
้ บการดูแลกอนคลอด
่
์ รั
คลอด
หลังคลอด
- เด็กอายุ 0-5 ปี ไดรั
้ บการดูแล/พัฒนาการ/
วัคซีน/โภชนาการ
- แผนยุทธศาสตรอ
์ าเภอ
- แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารอาเภอ
- คน
- เงิน
- ลงทุน
- อุบต
ั ภ
ิ ย
ั
- พัฒนาระบบข้อมูลขาวสาร
่
- ความครอบคลุม
- การนาไปใช้ประโยชน์
- ลดความซา้ ซ้อน/ลดภาระ
- รพ.สต.ติดดาว
- คปสอ.ติดดาว
อยางน
่
้ อย
4 ดาว
- PCA ขัน
้ ที่ 2
สรุปงานทีต่ ้ องดาเนินการในปี 2557
3 แผนงาน + 5 กลุ่มวัย + 20 ตัวชี้วดั คารับรองปฏิบัตริ าชการ
+ 6 งาน ได้ แก่
1. HA
2.Home Care
3. รพ.สต/คปสอ.ติดดาว
4. มะเร็งท่ อนา้ ดี
5.ระบบบัญชีเกณฑ์ คงค้ าง
6. Cataract

similar documents