Service plan - เขตบริการสุขภาพที่ 1

Report
Service plan
สาขาไต
นพ.ประนาท เชี่ยววานิช
• บริการ CKD
• คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง
• ทา CAPD
A-F1
> 80%
ระดับ A = 100%
S = 100%
• HD
• เปิ ดศูนย์ รับบริจาคอวัยวะ
ผ่ านมาตรฐานตามเกณฑ์
ระดับ A 3 แห่ ง
Service plan
โรคไต
ผลการดาเนินงานปี 2557
- ด้ าน Service
1. เปิ ด CKD clinic
2. คัดกรองโรคไต
3. บริการ CAPD
ระดับ A-F1
> 80%
ระดับ A = 100%
S = 100%
ไม่ตอ้ งรอคิว
Service plan
โรคไต
ผลการดาเนินงานปี 2557
- ด้ าน Service
4. HD
5. ศูนย์ รับบริจาคอวัยวะ
- A
- S
- M1
- M2
ระดับ A 3 แห่ ง
Service plan
โรคไต
ผลการดาเนินงานปี 2557
1.
2.
3.
4.
5.
Work
อายุรแพทย์ โรคไต
พยาบาลไตเทียม
พยาบาล CAPD
นักกาหนดอาหาร
เภสัชกร
- ขาด รพ. แม่ ฮ่องสอน แพร่ น่ าน
- ไม่ ได้ มาตรฐาน
- ไม่ มี
Service plan
โรคไต
Information
ขาดโปรแกรมจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน CKD
Service plan
โรคไต
Instrument
- การตรวจ Serum Cr
- Enzymatic method
- Kidney biopsy
ไม่ได้ตรวจ
Service plan
โรคไต
ปั ญหา
1. ขาดโปรแกรมลงทะเบียนโรคไต
2. Lab
- การตรวจ Serum Cr
3. บุคลากร - แพทย์
- พยาบาล
- เภสัชกร
- นักกาหนดอาหาร
Service plan
โรคไต
แผนบริการ ปี 2558
1. คัดกรองความเสี่ยง
และมีโปรแกรมลงทะเบียน
2. พัฒนา CKD clinic
มีตรวจชีว้ ัดตามมาตรฐาน 15 ตัวชีว้ ัด
3. บริการ CAPD
ติดตามอัตราการตาย, อัตราการติดเชือ้
4. พัฒนาโครงการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ ายอวัยวะ
5. การวัดค่ า eGFR โดยใช้ Enzymatic method
6. บริการ HD
Service plan
โรคไต
แผนระยะยาวในการพัฒนาต่ อไป
 พัฒนาเครือข่ ายปลูกถ่ ายอวัยวะ และการรับบริจาคอวัยวะ
 คัดกรองและป้องกันการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
 พัฒนาการล้ างไตแบบ CAPD โดยมีเครือข่ าย
Service plan
โรคไต
ราคา Lab Serum Cr ในภาพรวมของเขต
ในปั จจุบัน 454,500 บาท (ขาดข้ อมูล เชียงราย และเชียงใหม่ )
• ต้ นทุนในการตรวจแต่ ละครัง้ ๆ ละ 4 บาท
• ค่ าตรวจ Lab Serum Cr ด้ วย Enzymatic method
ประมาณ 20 บาท/ครัง้
Service plan
โรคไต
ความต้ องการ การสนับสนุนในภาคเขต
 มีการใช้ โปรแกรมลงทะเบียนโรคไตเรือ้ รังแบบองค์ รวม
 การตกลงราคาค่ า Lab Serum Cr ด้ วย Enzymatic method
ในราคากลาง (แบบรวมเขต)
 ขอความร่ วมมือ รพช. ในการพัฒนาดูแลแบบองค์ รวม
พัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง

similar documents