ไฟล์ที่แนบมาด้วย

Report
นายแพทยจั
์ กราวุธ จุฑา
สงฆ ์
@Yasothon Hospital ๑๙
มกราคม ๒๕๕๘
จำได ้ไหม
การจ ัดบริการเขตบริการสุขภาพที่ 10
รพ.หว้านใหญ่
แบ่งเป็น 3 โซน
220 กม.
รพ.ไทยเจริญ
170 กม.
รพ.เขมราฐ โซนเหนือ  รพ.มุกดาหาร
110 กม.
ิ ธิ
โซนกลาง  รพ.สรรพสท
ประสงค์
โซนใต้  รพ.ศรีสะเกษ
140 กม.
รพ.ภูสงิ ห์
110 กม.
รพ.นา้ ยืน
และพ ัฒนา รพ.ระหว่างทาง
ั
ให้มศ
ี กยภาพสู
ง
ข้ อมูล
จำนวน
รพ.ระดับ A
สรรพสิทธิประสงค์
รพ.ระดับ S
5 แห่ ง
รพ.ระดับ M1
2 แห่ ง
รพ.ระดับ M2
5 แห่ ง
รพ.ระดับ F1-3
58 แห่ ง
P1-2
866 แห่ ง
ประชำกร
4,544,048 คน
5 จังหวัด 70 อำเภอ 612 ตำบล 7,318 หมู่บ้ำน
4
2
1 แห่ ง
1 แห่ ง
0
7 แห่ ง
0
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำภำพรวมเขต
• G6 I32 โรงพยำบำลมีคำ่ ดัชนีผู ้ป่ วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถำน
บริกำรสุขภำพ ตำม Service plan ผ่ำนเกณฑ์ทก
ี่ ำหนด
ี่ วชำญทีผ
• G8 I45 จำนวนสำขำเครือข่ำยผู ้เชย
่ ำ่ นระดับควำมสำเร็จ
กำรพัฒนำ Service plan ระดับ 4 ผ่ำนเกณฑ์ตวั ชวี้ ด
ั ทุกตัว (10
สำขำ)
• G8 I53 ร ้อยละกำรสง่ ต่อผู ้ป่ วยนอกเขตบริกำรลดลง (ร ้อยละ 50)
ั ยภำพเชย
ี วชำญระดับสูง เขตบริกำรสุขภำพที่ 10
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำศก
ลาด ับ
โรงพยาบาล
ระด ับ
CARDIAC
TRAUMA
CANCER
NEW BORN
ไต
ตา
STROKE
1
ิ ธิประสงค์
สรรพสท
A
1
1
1
1
1111
11
1
1
2
ศรีสะเกษ
S
2 (60)
2 (59)
2 (58)
2(58)
2(60)
3
ยโสธร
S
3(60)
2(58)
3(59)
2(59)
4
อำนำจเจริญ
S
3(58)
3(59)
3(60)
2(58)
5
มุกดำหำร
S
3
3(58)
3(58)
2(59)
6
50 พรรษำฯ
S
3(59)
7
เดชอุดม
M1
3(59)
8
วำรินชำรำบ
M1
3(59)
9
กันทรลักษ์
M2 (M1)
3(58)
3(59)
10
ตระกำรพืชผล
M2(M1)
3(58)
3(60)
11
ั
อุทม
ุ พรพิสย
M2
3(60)
12
พิบล
ู มังสำหำร
M2
3(60)
4(61)
3(60)
13
ขุขน
ั ธ์
M2
3(58)
4(61)
3(61)
14
ขุนหำญ
F1
3(61)
15
รำษี ไศล
F1
3(61)
16
เลิงนกทำ
F1(M2)
3(59)
2(58)
3(61)
3(58)
3(59)
4 (61)
x(y) หมำยถึง x= ระดับ , y = ปี งบประมำณทีต
่ ้องบรรลุเป้ ำหมำย
2(58)
2(58)
2(58)
2(58)
2(58)
3(59)
3(60)
3(59)
3 (61)
3(59)
2(59)
2(59)
2(59)
2(59)
2(59)
1
2(60)
1(59)
2(60)
2(58)
2(60)
2(58)
2(59)
2(58)
2(59)
3
2(59)
3
3(60)
3
3(60)
3
3(60)
3
3(60)
3
3(60)
3
3(60)
3
2(58)
เครือข่ำยจังหวัดยโสธร
เชือ
่ มโยงกลไกการพัฒนา
SP : DHS : กลุมวั
่ ย :
FCT
ไปดวยกั
น
้
เชือ
่ มโยง SP กับ DHSและการพัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
ตัง้ แตระดั
บปฐมภูมโิ ดยทีม FCT
่
เขตสุขภาพGOAL ประชาชน
SP (รพศ./
รพท.)
สุขภาพดี
DHS
Single Plan/Single
Management
Self
Care
CBL
FCT
Service Plan
R2R ปฐมภูม ิ
๑) Health
Prevention
SRM๒) Health
ลปรร
Promotion
๓) Early
๕ กลุมวั
่ ย
Detection
/Essential Care
&treatment
ยโสธร ๒๗ ธค.๕๗ เปิ ดตัวทีมหมอ
ครอบครัวในงานกีฬาสา”สุข /ชีแ
้ จงใน
เวทีจด
ั ทาแผนระดับจังหวัด
แพทยที
์ ่
ปรึกษา
จาก รพ.
แมข
่ าย
่
ทีมสห
วิชาชีพ
จาก
รพ./สสอ
แพทยที
์ ่
ปรึกษา
จาก รพ.
แมข
่ าย
่
แพทยที
์ ่
ปรึกษา
จาก รพ.
แมข
่ าย
่
แพทยที
์ ่
ปรึกษา
จาก รพ.
แมข
่ าย
่
ทีมสห
วิชาชีพ
จาก
รพ./สสอ
ทีมสห
วิชาชีพ
จาก
รพ./สสอ
ทีมสห
วิชาชีพ
จาก
รพ./สสอ
จานวน
รพ.สต.
ร
อสม. กลุมวั
่ ย
รพ.สต.
กลุมติ
่ ด
Care giver
บาน
ติด
้
เตียง
ผังโครงสรางที
มหมอครอบครัว เขต
้
สุ
ข
ภาพที
่
๑๐
จนท.สธ.(หน.
ทีมอาเภอ ทีมตาบล ทีมชุมชน
แพทยและที
มสหสาขา
์
วิชาชีพจาก รพช.
อยางน
่
้ อย 5 สาขาเช่น
ทันตแพทย/เภสั
ช/
์
พยาบาลเวช/นักกาย/Lab
อืน
่ ๆนักจิต/PG/นัก
โภชนาการ
และทีม
จาก
สสอ. (นับโซน
แพทย
์
ตามแพทย)์
ทีม)/อสม./อปท./
กานัน/
ผู้ใหญบ
่ ้าน/แกน
นา/จิตอาสา/ภาคี
อืน
่ ๆ(นับ ตาม
จนท.รพ.สต. )
25
2
จนท.สธ. จาก รพ.
สต. /PCU เช่น
พยาบาลเวช /นวก /
ทันตา/ แพทยแผน
์
ไทย /จนท.สธ.อืน
่ ๆ
(นับ ตาม รพ.
สต.+PCU)
1
1
1
...
20
1
1: 1,250
ดูแลรพ.สต.
1-3 แห่ง/ทีม
ครอบครัว/
ประชาชน
...
...
1: 1,250
1
2
14
1: 1,250
1
2
25
20
1
25
...
20
ขอมู
้ ลทีมหมอประจาครอบครัว เขต
สุขภาพที่ ๑๐
ทีม
อุทีบมลราชธานี
ชุมชน
ทีมอาเภอ
๑๒๓๐
ตาบล
อุบลราชธานี
๘๕
ศรีสะเกษ ๖๖
ยโสธร
๓๕
อานาจเจริญ
๒๔
๒๔๗
มุกดาหาร
๓๗ ทีม
อุบลราชธานี
๓๖๔
ศรีสะเกษ
๒๘๑
ยโสธร ๑๒๓
อานาจเจริญ
๘๕
๙๓๘
มุกดาหาร ๘๕
ทีม
รวมทัง้ หมด
๕,๐๕๓
ทีม
ศรีสะเกษ
๑,๒๖๕ ทีม
ยโสธร
๕๖๘
ทีม
อานาจเจริญ
๔๔๖ ทีม
มุกดาหาร
๓๕๙
๓,๘
๖๘
แนวทางการดาเนินงาน FCT
เขตสุขภาพที่ ๑๐
๑.ให้ทุกอาเภอ
ดาเนินการภายใน
เดือน มค. ๒๕๕๘
- จัดโครงสรางหมอประจ
าครอบครัว
้
ให้แลวเสร็
จ
้
- มอบหมายภารกิจทีมหมอประจา
ครอบครัว โดยระบุรายชือ
่ เจ้าหน้าทีใ่ นทีม
จานวนประชากร /จานวนหมูบ
านวน
่ าน/จ
้
อสม.ทีร่ บ
ั ผิดชอบทัง้ ระดับอาเภอ ระดับตาบล
และ ผูจด
ั การ FCT ระดับอาเภอ (หน.
แนวทางการดาเนินงาน FCT
เขตสุขภาพที่ ๑๐
๒. ทีมหมอประจาครอบครัว
สารวจ /
เอ็กซเรย ์ ขอมู
ิ เตียง
ผู้
้ ลผูสู
้ งอายุตด
พิการ
Palliative Care ภายใน
มค. ๒๕๕๘
๓. สื่ อสารนโยบายกับทีมหมอประจา
ครอบครัวทุกระดับ
๔. อบรม อสม.นักบริบาลชุมชน (Care
Giver) รพ.สต.ละ ๑๐ คน
แผนการพัฒนาทีม FCT เขต
สุขภาพที่ ๑๐
๑. อบรม Care Giver (ผู้สูงอายุ /ผู้
พิการ/Palliative care) ใน ทุกอาเภอ
รพ.สต.ละ ๑๐ คน (ใช้งบอบรม อส
ม.สบส.๑๐ ) ดาเนินการให้แลวเสร็
จ
้
ภายใน มค.๕๘
๒. อบรม FCT อาเภอละ ๕ คน(รพ./
สสอ./รพ.สต.)
ใช้งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนากระบวนการเยีย
่ ม
เสริมพลังตามเกณฑ ์ DHS-PCA
เขตสุขภาพที่ ๑๐
กิจกรรมที่ ๑ อบรมครู ข ทีมเยีย
่ ม
เสริมพลัง หลักสูตร ๑ วัน
(ภายในเดือน มค.๕๘)
กิจกรรมที่ ๒ ประเมินผลโดยทีม
เยีย
่ มสารวจ
DHS-PCA
๕ วัน /๕ จังหวัด (ภายในตน
้
กพ.๕๘)
กิจกรรมที่ ๓
แลกเปลีย
่ นเรียนรู้
DHS/สรุปผลการดาเนินงาน เครือขาย
กลยุทธ ์
การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอเขต
สุขภาพที่ ๑๐
7. ปฏิรูปเขตบริการ
สุขภาพ
2. Family Care
Team
3. DHS - 4. การพัฒนาสุขภาพ
PCA
ตามกลุมวั
่ ย
1. ทศวรรษแหงการพั
ฒนาเครือขาย
่
่
บริการสุขภาพระดับอาเภอ
จุดแข็ง ความสาเร็จ
1. ทีมนาไดรั
้ บการพัฒนา
ตอเนื
่ ่ อง
2. สั มพันธภาพทีด
่ ภ
ี ายใน
เขตบริการ
3. การขับเคลือ
่ นระดับ
นโยบายที
ช
่ ด
ั เจน
สถานการณ
ในพืน
้ ที่
์
1. การขับเคลือ
่ นเชือ
่ มโยง
Service plan กับ DHS
2. การขับเคลือ
่ น DHS
แบบพืน
้ ทีน
่ ารอง
่
3. รูปธรรมการบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
4. การทาหน้าทีพ
่ เี่ ลีย
้ งของ
แมข
่ าย
่ 6. Care Giver/Care
5. Service Plan
LOGO
หลักการสาคัญของการพัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอ
District Health
System : DHS
“ระบบสุขภาพอาเภอทีเ่ ชือ
่ มโยงกับ
service Plan และการพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุมวั
บปฐมภูมโิ ดยทีม
่ ย ตัง้ แตระดั
่
หมอประจาครอบครัว”
กลยุทธในการพั
ฒนาระบบ
์
สุขภาพอาเภอ
กลยุทธที
์ ่ ๑
: บูรณาการ DHS กับการ
พัฒนาสุขภาพกลุมวั
่ ย และ Service plan
กลยุทธที
: การพัฒนาศักยภาพทีมหมอ
์ ่ ๒
ครอบครัว (Family Care Team) ดานเวช
้
ศาสตรครอบครั
ว และพัฒนาทีม Monitor and
์
Evaluation ( M&E)
กลยุทธที
์ ่ ๓: พัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศสุขภาพ
กลยุทธที
์ ่ ๔: พัฒนาระบบสนับสนุ นระบบ
สุขภาพอาเภอ
DHSทีเ่ ชือ
่ มโยงกับ SP และการพัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
ตัง้ แตระดั
บปฐมภูมโิ ดยทีม FCT
่
เขตสุขภาพGOAL ประชาชน
SP (รพศ./
รพท.)
สุขภาพดี
DHS
Single Plan/Single
Management
Self
Care
CBL
FCT
Service Plan
R2R ปฐมภูม ิ
๑) Health
Prevention
SRM๒) Health
ลปรร
Promotion
๓) Early
๕ กลุมวั
่ ย
Detection
/Essential Care
&treatment
s,^j[hko
1. โรคห ัวใจ
1. Chronic Diseases
1. สตรีและเด็ก
2. โรคมะเร็ง
2. MCH
2. ว ัยเรียน เยาวชน
3. ทารกแรกเกิด
3. EMS
4. สูตก
ิ รรม
4. Mental Health

5. กุมารเวชกรรม
5. Disabilities
5. อุบ ัติเหตุ
6. Dental Health
6. จิตเวช
7. High risk groups
7. ท ันตกรรม
(Pre-school, Adolescent,
Elderly)
ั
8. ศลยกรรม
9. อายุรกรรม
10. ออร์โธโปดิกส ์
11. ตา
8. P&P
9. Acute Minor Diseases
10. End of life care
12. ไต
Family Care Team/Care

4. สูงอายุ
5. ผูพ
้ ก
ิ าร 
3. ว ัยแรงงาน
๑) Prevention
๒) Promotion
๓)Early Detectio
๔) Early Refer
Management Team
LOGO
สาขา
จุดเชือ
่ ม Service Plan : DHS
ความ
เชีย
่ วช
าญ
๑.
- การคัดกรองมะเร็งเตานม
มะเร็งปาก
้
มะเร็ง มดลูก
และมะเร็งตับ
- พัฒนารูปแบบ palliative care
๒.
- การคัดกรอง ความเสี่ ยง
หัวใจ Cardiovascular disease
๓.
- Primary prevention /Stroke
Stroke awareness
(ออนแรงแขนขา
มึนชาตามัว หน้ามืด
่
LOGO
ปวดหัว ลิน
้ รัวเดินเซ)
สาขา
จุดเชือ
่ ม Service Plan : DHS
ความ
เชีย
่ วช
าญ
๕.ทารก - ส่งตอทารกแรกเกิ
ดภาวะวิกฤต
่
แรกเกิด - ติดตามผูป
้ ่ วยทารกกลุมเสี
่ ่ ยงหลัง
จาหน่าย
๖.สูต ิ - การพัฒนาศูนยเด็
์ กเล็กคุณภาพ
กรรม - ANC คุณภาพ
โดยวิชาชีพ(High
Risk Pregnancy)
- MCH board ระดับเขต จังหวัด
อาเภอ
๗.ไต - การคัดกรองกลุมเสี่ ยง CKD ในผูปLOGO
วย
สาขา
จุดเชือ
่ ม Service Plan : DHS
ความ
เชีย
่ วชา
ญ
๘. ๕ - ลดการ Refer Out Appendicitis
สาขา - ลดการ Refer Out Complicated
หลัก pneumonia
- มีคูมื
่ อ Trauma HI Guideline
- การรณรงคอุ
ั เิ หตุ โดยใช้สื่ อ
์ บต
เดียวกัน
๙.ทัน - เฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุมอายุ
๑
่
ตกรรม ปี ครึง่ – ๓ ปี
LOGO
สาขา
จุดเชือ
่ ม Service Plan : DHS
ความ
เชีย
่ วชา
ญ
NCD/ - อาเภอควบคุมโรคเขมแข็
ง
้
ศูนย ์ - กาหนดพืน
้ ทีเ่ สี่ ยงตามสภาพปัญหา
วิชาการ - DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM :
DMHS
LOGO
กลยุทธ ์ ๕: เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลัง
เป้าหมาย
๑. มี single plan ครอบคลุม ๕ กลุม
่
วัย/SP ๑๑ สาขา ทุกอาเภอ
๒. รอยละ
๘๕ ของงบกองทุนสุขภาพ
้
ตาบลทีส
่ นับสนุ นการดาเนินงาน PP
๓. บูรณาการระบบกองทุนสุขภาพเพือ
่
พัฒนาสุขภาพอาเภอ
กลยุทธ ์ ๖: พัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ประชาชน และทีมสุขภาพ มีความสุข
ความเชือ
่ มัน
่ ศรัทธา และมีส่วนรวมต
อ
่
่
ระบบสุขภาพอาเภอ
ROAD MAP
ประชาชนเขาถึ
้ งระบบ
บริการ
ทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
ระยะสั้ น (1 ปี )
1. ขับเคลือ
่ น DHS ตาม
UCCARE
2. จัดโครงสราง
พัฒนาทีม
้
สุขภาพ
3. จัดระบบบริการเวช
ศาสตรครอบครั
ว/ สนับสนุ น
์
เครือ
่ งมือปฏิบต
ั งิ าน FCT
4. เสริมสร้างสมรรถนะดาน
้
การจัดการ(DHML)
5. จัดทา Single Plan
ระดับอาเภอ
6. บริหารงบแบบ Single
ระบบสุขภาพอาเภอ
เข้มแข็ง
ระยะกลาง (3 ปี )
1. เสริมสรางศั
กยภาพ
้
FCT ดานเวชศาสตร
้
์
ครอบครัว ครอบคลุม
ทุกพืน
้ ที่
2. พัฒนา DHS สู่
DHS-PCA ขัน
้ ที่ 5
ร้อยละ 60
3. พัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน
ประชาชน/ชุมชน
พึง่ พาตนเองได้
Self Care
ระยะกลาง (5 ปี )
1. มีระบบสุขภาพ
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
(สุขภาพดี
รายได้
ดี
คนดี)
2. พัฒนา DHS สู่
DHS-PCA ขัน
้ ที่ 5
ร้อยละ 100
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
เพิม
่ ศั กยภาพการบริการตามระดับสถานบริกา
เป้าหมาย M2 : รพร.เลิงนกทา
1. เปิ ดบริการ ICU ภายในปี 2559
2. ให้บริการ ยา SK รวมกั
บ รพ
่
3. เป็ น NODE ดานศั
ลกรรม ( ผา่
้
4. เป็ น NODE ดานสู
ตก
ิ รรม ( กา
้
5. เป็ น NODE ดานกุ
มารเวชกรรม
้
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
พัฒนาศั กยภาพการบริการฟอกไต
สถานการณ ์ : มีเครือ
่ งฟอกไต 5
แห่ง
( รพ.ยส,รพร.เลิงนกทา,รพ.คาเขือ
่ นแก
และรพ.นาย
พิจารณาเ
เพือ
่ ลดระยะ
( รพ.กุดชุม/รพ.มหาชนะชัย หรือ ไ
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
พัฒนาศั กยภาพการบริการโรคมะเร็ง
เป้าหมาย
บาบัด
: รพ.ยโสธร ให้เคมี
ระบบคัดกรอง
จัดระบบ palliative care
รพ.สต.มี
ทุกอาเภอ
โดยทีมนักบริบาลครอบครัว FCT
กาหนดเป้าหมายพัฒนาบุคลากร
ดานโรคมะเร็ง
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
พัฒนาศั กยภาพการบริการโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
เป้าหมาย
: การคัดกรองโรคหัวใจ
กาหนด
แนวทางปฏิบต
ั เิ ดียวกันในการคัดกรอง
( คัลเลอ ชารจ/
์ อีแกต สกอร ์ )
การบริหารยา SK ข้อกาหนดการ
บริการ/รีเฟอร ์
(รพร.เลิง/๕๘)คาเขือ
่ นแกว
้ (๕๙) มหา/
กุดชุม(๖๐)
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
พัฒนาศั กยภาพการบริการ
STROKE
เป้าหมาย
: เน้นระบบเฝ้าระวังป้องกัน
เสริม Awareness ชุมชน
พิจารณา
การบริหารยา RTPA
พิจารณาการบริการ
CT ของ
M2 ( รพร.เลิงนกทา )
ข้อกาหนดการรีเฟอร ์
(ออนแรงแขนขา
มึนชาตามัว หน้ามืด
่
ปวดหัว ลิน
้ รัวเดินเซ)
หมาย Service Plan : ภาพรวมเครือขายจั
งหวัดยโ
่
พัฒนาศั กยภาพการบริการ
เป้าหมาย
สายใยรัก
newborn
: ข้อกาหนดการรีเฟอร ์
ทบทวนระบบขอมู
รพ.
้ ล
อุปกรณ ์ ที่
จาเป็ น ในการบริการ/รีเฟอร ์
( รถรีเฟอรศั
์ กยภาพสูง/ตูอบ
้
ตู้เพือ
่ รีเฟอรเด็
์ ก
/
ดาเนินการ
: Service Plan
๒๕
Service plan จังหวัด
- Service plan จังหวัดสาขา
เชีย
่ วชาญ
- ศูนยเชี
ย
่ วชาญ
์ plan
Service
อาเภอรพ.ยโสธร
•
- single plan ครอบคลุม ๕ กลุม
่
วัย
- SP เน้น ๑๑ สาขา ทุกอาเภอ
• อ่ มกับนิ
เทศติดตาม ตรวจเยีย
่ มเครือขาย
่
เชื
DHS
Service plan
•

similar documents