เอกสารดาวน์โหลด

Report
ื่ ม
1.CKD clinic : คลินก
ิ ชะลอไตเสอ
1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ขา่ ย
ทีม
่ แ
ี พทย์+สหสาขา
2.CKD clinic level 2 ระด ับรพช.
3.CKD clinic level 3 ระด ับรพ.สต.
ื่ สารและสร้างความเข้าใจแก่
- การจ ัดอบรมความรู ้ ท ักษะ- มีการสอ
่ ยน้อง โดยการอบรมmanager
โรงพยาบาลเครือข่าย พีช
่ ว
- และการลงเยีย
่ ม รพช.
่ ต่อ
- สร้างแนวทางการดูแล และสง
-การค ัดกรองแต่ละระด ับ ระด ับรพ.สต. ดาเนินกิจกรรมเชงิ รุก หลายแห่ง
สร้างเสริมสุขภาพ
- เริม
่ ดาเนินการในโรงพยาบาลรพช.แม่ขา่ ย
ขอบข่ ายการให้ บริการ
CKD
Stage 2
ค่ า GFR 60-89
ไตเริ่มเสื่อม
Stage1
Stage 3
ค่ า GFR >90
ค่ า GRF 30-59
ไตปกติหรือเริ่มผิดปกติ
ไตเสื่อม
ชุมชน-เครื อข่ าย-รพ.
สต
Stage 4
ค่ า GFR 15- 29
ไตเริ่มวาย
Stage 5
ค่ า GFR 0-14
ไตวาย
โรงพยาบาลหนองคาย
2.HD:Hemodialysis
(การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม)
• การควบคุมคุณภาพหน่ วย
• การเตรียมศูนย์ ไตเทียมรองรับผู้ป่วยหลังจากPD-drop out
• การผ่ าตัดต่ อเส้ นเลือดสาหรับล้ างไต
3.CAPD:Continuous Amburatory Peritoneal Dialysis
1.การเข้าถึงการวางสายล้างไต < 14 ว ัน
(มีแพทย์วางสายครบทุกจ ังหว ัด)
2. การขยาย Node
ั
จ.หนองคาย ได้แก่ รพ. โพนพิสย
จ.อุดรธานี อยูร
่ ะหว่างดาเนินการต่อเนือ
่ ง
้ ทะเบียน
: รพ.บ้านดุง รอการตอบร ับขึน
: รพ.กุมภวาปี อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
: รพ.หนองหาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จ.สกลนคร ทีร่ ับผูป
้ ่ วยแล้วได้แก่
: รพ.สว่างแดนดิน
: รพ.วานรนิวาส
4.KT:Kidney Transplant(การเปลีย
่ นไต)
KT center ศูนย์เปลีย
่ นถ่ายไต รพศ.อุดรฯ
-Living related Transplantationมีผ้ ูป่วยผ่ าตัด KT
•
•
•
•
1 ราย
( กันยายน 2556)
- Cadaveric related Transplantation ก่ อนส.ค.2557
แต่ งตัง้ คณะกรรมการส่ งเสริมการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ ายไต
กาหนดแผนดาเนินงานฯด้ านปลูกถ่ ายไต
ส่ งบุคลากรศึกษาดูงานด้ านการปลูกถ่ ายไต
จัดประชุมวิชาการ “การปลูกถ่ ายไต ก้ าวใหม่ ของโรงพยาบาล
อุดรธานี”
จำนวนเครือ
่ งไตเทียม(ภำครัฐฯ)
60
เปรียบเทียบปี
2555-2556
55
54
50
สกลนคร
38
37
เลย
หนองบัวลาภู
30
10
อุดรธานี
นครพนม
40
20
หนองคาย
20
18
7
8
7
0
2555
19
18
16
14
8
บึงกาฬ
2556
HD
•
•
•
•
•
•
•
นค 40 M 20/20 ……1ต่อ 12500
อด 89 M 8/90 …….1ต่อ 16000
นคร 61 M 0 …………1ต่อ 11500
สกล 82 M 38/44 …………1ต่อ 15800
เลย 31 M 18/31 …………1ต่อ 2000
หนองบัว 19 M ………… 1ต่อ 26000
บก 14 M
………… ………… 1ต่อ 29000
จำนวนเครือ
่ งไตเทียม(ภำคเอกชน)
ปี 2556
90
90
หนองคาย
80
อุดรธานี
70
นครพนม
60
สกลนคร
50
เลย
44
หนองบัวลาภู
40
30
20
10
บึงกาฬ
20
13
6
NA
0
2556
NA
จำนวนผู้ป่วยลำงไตทำงช
้
่ องทอง
้
(CAPD)
เปรียบเทียบปี
2555-2556
498
500
450
450
400
อุดรธานี
นครพนม
379
371
สกลนคร
350
300
เลย
256
216
บึงกาฬ
177
200
100
หนองบัวลาภู
229
250
150
หนองคาย
140
105
93
85
50
0
2555
2556
145
115
CAPD
•
•
•
•
•
•
•
นค 229 ……1ต่อ 2183
อด 450 …….1ต่อ 3550
นคร 140 …………1ต่อ 5000
สกล 498 …………1ต่อ 2610
เลย 216 …………1ต่อ 2870
หนองบัว 145 ……1ต่อ 3448
บก 115 ……… 1ต่อ 3565
ระยะเวลำรอคอยกำรวำงสำยลำงไต
้
ทำงช่องทอง
(<14วัน)
้
วัน
14
14
เปรียบเทียบปี
14
14
2555-2556
หนองคาย
14
อุดรธานี
12
นครพนม
10
8
สกลนคร
7
7
7
7
7
เลย
7
หนองบัวลาภู
6
บึงกาฬ
4
2
3
1
3
1
0
2555
2556
จำนวนผูป
้ รัง
้ ่ วยโรคไตเรือ
เปรียบเทียบปี
2555-2556
75777416
8000
หนองคาย
อุดรธานี
7000
6000
5879
สกลนคร
5000
4000
3000
2000
นครพนม
เลย
4246
3127
3066
2334
2314
1839
หนองบัวลาภู
3209
2766
บึงกาฬ
1950
1000
NA
0
2555
NA
2556
จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรือ
้ รัง(รำยใหม)่
เปรียบเทียบปี
5992
2555-2556
6000
หนองคาย
อุดรธานี
5000
นครพนม
สกลนคร
4000
3326
เลย
2787 หนองบัวลาภู
3000
บึงกาฬ
2000
797 893
1000
299
0
NA
254
NA
2555
750
545
NA
NA
2556
284
CAPD ในพวง
บริกำรเขต 8
COPD center
Node : 2556
ั
รพ.โพนพิสย
รพ.ท่าบ่อ
รพ.นาแก
รพ.บ้านดุง
รพ.บ้านผือ
รพ.กุมภวาปี
รพ.หนองหาร
รพ.วานรนิวาส
รพ.สว่างแดนดิน
ั
การพ ัฒนาศกยภาพ
:ความรูแ
้ ละท ักษะ
1.ครงที
ั้ 1
่ เรือ
่ ง CKD management
จัดร่วมกันกับการอบรม NCD manager
ี ง ปลาย มีค.56)
( ณ โรงแรมบ ้านเชย
2.ครงที
ั้ 2
่ ว ันที2
่ 6-28 มิย.56 ณ โรงแรมอ ัศวรรณ หนองคาย
พัฒนาความรู ้และทักษะแก่บค
ุ ลากร เน ้น รพช./รพ.สต.
เรือ
่ ง การจัดการ CKD &CAPD เน ้นความร่วมมือของทุกจังหวัด
ี ร่วมมือกัน แชร์วท
โดยสหวิชาชพ
ิ ยากรจากจังหวัดหนองคาย อุดรฯ
สกลฯ
(มี Model จากรพ.ทีท
่ าได ้ดีเป็ น ต ้นแบบ)
3.สรุป ถอดบทเรียน แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และสรุปผลการดาเนินการ
ต ้นกันยายน2556
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรCKD/CAPD
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเป็ นรู ปแบบแก่เครื อข่ายในการ
พัฒนาระดับจังหวัด
รู ปแบบการประชุม
• บรรยาย
• อภิปราย
• ฐานเรียนรู้
วิทยากรจากจังหวัดเครือข่ ายเขต8 ร่ วมมือ-ร่ วมใจกัน
ฐานเรียนรู้ CKD
1. ฐานการคัดกรองและการจัดการ CKD
2. ฐานอาหาร 3. ฐานยา 4. ฐานกิจกรรมบาบัด
ฐานเรียนรู้ CAPD
1.ฐานยา 2. ฐานอาหาร 3. ฐานการเปลีย่ นถุงนา้ ยา
4. ฐานการดูแลแผลช่ องทางออก 5. ฐานการเยีย่ มบ้ าน
ประเมินผลแบบไม่เครี ยดและมีรางวัล
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

similar documents