Service Plan - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Report
ประชุมเครือขายผู
เชี
่ วชาญ
่
้ ย
Service Plan
เพือ
่ เตรียมรับการนิเทศ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒ ชัน
้ ๕
โรงพยาบาลยโสธร
วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุ ข
: ภายในทศวรรษต่ อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้ อมอย่ างยัง่ ยืน
๓
ยุทธศาสตร ์
๑ ยุทธศาสตรพั
่
์ ฒนาสุขภาพตามกลุม
วัย
๒. ยุทธศาสตรที
์ ่ 2: พัฒนาและ
จัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการไดพั
่ ย
้ ฒนาสุขภาพตามกลุมวั
๓. ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 :พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพือ
่ สนับสนุ นการ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2: พัฒนาและจัดระบบ
บริการทีม
่ ค
ี ุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการไดพั
้ ฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
การเขาถึ
้ งบริการ
1.ลดความแออัด และเวลารอคอย
2. ส่งตอผู
่ ้ป่วยนอกเขตบริการ (ลดลง
รอยละ
50)
้
3. รอยละของผู
ป
้อหัวใจ
้
้ ่ วยโรคกลามเนื
้
ขาดเลือดเฉี ยบพลัน(STEMI) ไดรั
้ บยา
ละลายลิม
่ เลือด และ/หรือ การขยายหลอด
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2:
พัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ
เขาถึ
้ งบริการไดพั
้ ฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
กลุมระบบบริ
การ
่
รอยละของอ
าเภอทีม
่ ี District Health
้
System (DHS) ทีเ่ ชือ
่ มโยงระบบบริการ
ปฐมภูมก
ิ บ
ั ชุมชนและทองถิ
น
่ อยางมี
คุณภาพ
้
่
(ไมน
่ ้ อยกวา่ 50)
STEMI
หัวใจ
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
เฉี ยบพลัน ไดรั
ดเส้น
้ บการรักษาดวยการเปิ
้
เลือดดวยการให
้
้ยา Fibrinolytic Agent
หรือขยายหลอดเลือดดวยบอลลู
น หรือ
้
ไดรั
อ
่ ให้ยาละลายลิม
่ เลือด/ทา
้ บการส่งตอเพื
่
บอลลูนขยายเส้นเลือดเทากั
่ บหรือมากกวา่
รอยละ
50 ในปี 2556 และมากกวา่
้
80% ในปี 2558
ไต
ไต
1.มี CKD Clinic ตัง้ แต่
ระดับ F1 ขึน
้ ไปเป็ นอยางน
่
้ อย
ใน 1 ปี และพัฒนาดีขน
ึ้
ตามลาดับ
2.คิวบริการ HD, CAPD มี
Stroke
หลอดเลือด
1. มีStroke Unit ทุก รพ.
ระดับ A เป็ นอยางน
่
้ อย และ รพ.
ระดับS ทีพ
่ รอม
้
2. ระดับ S ,M1 ทุก รพ.
สามารถให้ Thrombolytic agent
ไดใน
1 ปี และมีจานวนผูป
้
้ ่ วย
Surgery
1.มีการกระจายการผาตั
่ ดผู้ป่วยไส้
ติง่ อักเสบ ออกจาก รพศ.(A) ไปยัง
รพ.ในเครือขายที
เ่ ครือขายเป็
นผู้
่
่
กาหนด >50% ใน 2 ปี
๑. สถานการณ์ โรค
- ปัญหาขอบเขต โซนเขตบริการ “ไทยเจริญ /นิคมคาสร้ อย/ดอนตาล”
๒. ข้ อมูลด้ านบริการ แยกรายอาเภอ
“กุด
ชุ ม/ไทยเจริญ/ดอนตาล”
๓. จุดเน้ น
- ไต (ดึงข้ อมูลรายอาเภอ CKD)
- CAPD
- ศัลยกรรม (รพร.จะทาส่ วนใหนได้ )
- ไต Stemi/stroke คุณหมอไก่
(สามารถเปิ ดบริการ คนไข้ ประมาณ ๕๐ ราย) ทีมแพทย์อบรม ๒ คน
จัดตั้งคลินิก ปัญหา สั ญญาเดิมหมด
STEMI
- การให้ SK กาลังประเมินสถานการณ์
-
Stroke
- คุณหมอโป้ง
คนไข้ ที่มีอาการ โอกาสได้ ยา ต้ องได้ ยาจาก
รพ.ยโสธร ต้ องดูระยะเวลา
ศักยภาพ
• การมองภาพที่เชื่อมโยง ระหว่าง รพท. /รพ.แม่ข่าย
• STEMI ประชุม ๒ รอบ
การขับเคลือ่ น Service Plan ยโสธร
• ดูที่ศกั ยภาพของ แพทย์เชี่ยวชาญ แผนพัฒนา Service plan
ข้ อมูลทีน่ าเสนอ
• ภาพรวมระดับจังหวัด
• ภาพรวม node (รพร.เลิง)
• การขอรับการสนับสนุน
• รพป่ าติ ้ว ดาเนินการไปบางส่วน ให้ ตาม cpg
• CKD
• ความไมชั
่ ดเจนในแตละสาขา
่
(โจทก)์
• การจัดทาแผนพัฒนาใน ปี
๕๗
- แผนรายสาขา
- แผนรวม
• เป้าหมายตัวชีว้ ด
ั รวมกั
น
่
Stroke
- การบริหารจัดการ
ไมมี
่ งบประมาณ
- ทีมงานมีความอยากทา มีความภาคภูมใิ จ
แต…..
่
- ปัญหาความลาช
่ ้าของงบประมาณ เลขา
คณะเชีย
่ วชาญติดตาม
(แผนพัฒนาที่
ชัดเจน)
- แผนการพัฒนาบุคลากรของเขต
- แผนพัฒนาภาพจังหวัด
- ระบบการให้คาปรึกษา ระหวาง
่
รพ.ยส/ลูกขาย
การซือ
้ เครือ
่ งมือ
่
สื่ อสาร
• ขอมู
่ ต
ี าม service plan
้ ลทีม
• ระบบเครือ
่ งมือ น่าจะมีทุกแหง่
ช่องทางการบริหารจัดการระหวาง
่
แมข
กขาย
(ภาระงานที่
่ าย/ลู
่
่
เพิม
่ ขึน
้ )
• เอ็กซเรย ์
่ ให้
• กันงบส่งเสริม/ป้องกันเพือ
เครือขายได
ด
่
้ าเนินการ
ข้ อเสนอแนะ
• ระบบส่งตอ
ใบรีเฟอร ์
่
• กรณี CASE ดวน
/กรณี
่
CASE เรือ
้ รัง
• ขอตกลงร
วมระบบ
DATA
้
่
CENTER (การแกปั
้ ญหาการรับรู้
ขอมู
้ ล)
ประเด็น
• การจัดทาแผนภาพรวม
(สั ปดาหที
์ ่ ๒ ของเดือน มค.)
• การจัดทาแผนแยกรายสาขา
• แผนการเยีย
่ ม รพท.เยีย
่ มทุก
รพช อยางน
่
้ อย
๑ ครัง้
• การบริหารจัดการรวม
่
อืน่ ๆ
• การนิเทศของ สปส. ตัวเชือ
่ มการพัฒนา
ของจังหวัดเรา
• รพ.ทรายมูล มีหมอ med

similar documents