สสจ นำเสนอ @KPP_Present_14082557

Report
วิสัยทัศนจั
์ งหวัดกำแพงเพชร
“ผู้นำกำรผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัย และกำร
ทPosition
องเที
ย
่ วถิน
่ กำร
มรดกโลก”
่
พัฒนำ
เมืองเกษตรปลอดภัย
อุตสำหกรรมแปรรูป
ย
่ วถิน
่ มรดกโลกและธรรมชำติ
ทองเที
่
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป และ
กำรตลำดสิ นค้ำเกษตร
2. ส่งเสริม พัฒนำ และบริหำรจัดกำรกำรทองเที
ย
่ ว
่
ให้มีคุณภำพสู่สำกล
ศนส
์ ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำแพง
“ประชำชนกำแพงเพชร มีสุขภำพดี โดยกำรมี
ส่วนรวมของทุ
กภำคส่วน
่
ภำยใต
กำรพั
ฒนำระบบสุขภำพอย
ม
1. พั
ฒนำระบบบริ
หำร
2. ำงมี
พัฒมนำระบบบริ
2.
สรำตรฐำน
้
่เสริ
้ำงและ กำร
จัดกำรด
ขภำพทีม
่ ี ภำยในปี 2568” สุสนั
ขภำพให
1. ำนสุ
บสนุ นให
้ พัฒนำระบบ
้มีค้ ุณภำพ
คุณสุ
ภำพ
ขภำพให้คุณภำพ
และประสิ
ประสิ ทธิภำพ
ำพทัว
่ ถึง
[GG]
ตำมหลัและเป็
กธรรมำภิ
บำล
นธรรม
พั
น
ธ
ยุทธศำ
3. ส่งเสริมและ
3. สร้ำงเสริ
ขภำพ
สนัมบสุสนุ
น [PP]
กิ
จ
ป้องกั
น
ควบคุ
ม
โรค
สตร
ใหภำคีเครือขำยมี
้
่
และคุส
มครองผู
บริ
โ
ภค
้ ่ วนรวมในกำร
้
่
โดยกำรมี
ส่วนร
วม
่ ขภำพ
พัฒนำด
ำนสุ
้
ของภำคีเครือขำย
่
์
E0 = 80 ปี
HALE = 72
มำตรฐำน
ประชำชน
มี และ
ระบบส่งตอที
สุขภำพและ
่ ไ่ ร้
[IP-OP]
รอยตอ
จิตสำนึ กทีด
่ ด
ี ้ำน
่
สุขภำพ
4. กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำม
[GG]
กฎหมำยและกำร
4. กฎหมำยและกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
ภคดำน
้
ดำนสุ
้ สุขภำพ
กำรแบงเขต
่
ปกครอง
- 11 อำเภอ
จ.
- 78 ตำบล
ตำก
- 956 หมูบ
่ ำน/27
้
ชุมชนเมือง
- 25 เทศบำล(3
ทม./22 ทต.)
- 64 อบต. /1 อบจ.
จ. GPP อันดับ 2 ของเห
ภำคเกษตร 20%
สุโขทั
อุตสำหกรรม 52
ย
(20%เป็ นอุตสำหกรรมเ
จ. องเที
กำรท
ย
่ ว
่
พิษณุ โลก
จ.
พิจต
ิ ร
พมำ่
ะชำกร 728,631 คน
1% ของ POP ประเทศ )
ำน
253,170 หลังคำเรือน
เฉลีย
่
3 คนตอหลั
ง
่
ระชำกรสูงอำยุ = 13.73 %
พืน
้ ที่ 8,600 ตร.กิโลเม
จ.
(1.7% ของประเทศ)
เกษตร
60 %
ป่ำไม้
2
ทีอ
่ ยูอำศั
ย
18 %
่
โครงสรำงประชำกร
้
ชำย
ปี
2547
หญิ
ง
ชำย
ปี
2556
หญิ
ง
ชำย 361,867 คน | หญิง
ชำย 360,001 คน |
ประชำกร
366,764 คน
หญิง 365,435 คน
.41% วัยแรงงำน 67.10% วัยเด็ก 18.25 %
วัยแรงงำน 66.18%
สั ดสวน
9.93% ภำระพึง่ พิง 46.70% สูงอำยุ่ 13.73 % ภำระพึง่ พิง 48.32%
สถำนะสุขภำพของ
ประชำชน
อำยุคำดเฉลีย
่ (Life
เมือ
่ แรกเกิด (E )
Expectancy)
ระดับ
รวม ชำย หญิง
0
71.1
ประเทศ 2556
0
74.3
ปี 2546 76.82
4
กำแพงเพ
70.3
ปี 2556 73.27
ชร
5
ทีอ
่ ำยุ 60 ปี (E60)
รวม
ชำย
หญิง
78.10
19.90
23.10
78.66
23.01
22.17
22.99
76.42
19.68
18.45
20.92
เป้ำหมำย
E
80
ผลตำง
- 3.58
-=
2.24
- ปี
3.33, HALE
- 3.72 - 2.07
0
่
3.99
= 72 ปี
ควำมครอบคลุมหลักประกันสุขภ
ประกันสั งคม
14.52 %
ขำรำชกำร
้
3.85 %วำงสิ
ทธิ ์ 0.41 %
่
UC 81.22 %
ทรัพยำกรดำนสำธำรณสุ
ข
้
* กำลังกอสร
ำงตึ
ก 8 ชัน
้ 156 เตียง
่
้
โรงพยำบำลทั
ว่ ไป (410 เตียง) 1 แห่ง
ถำนบริกำรสำธำรณสุ
ข
นอกสั งกัด/เอกชน
รพ. 90 เตียง 2 แ
รพ.สต.สั งกัด อปท. 4 แหง่
โ
รพ.
ศูนยบริ
5 แหง่
์ กำรฯ เทศบำล
โ
รพ.
โรงพยำบำลเอกชน
2 แหง่
รพ. 10 เตียง 1
คลินก
ิ แพทย ์
64 แหง่
คลินก
ิ ทันตแพทย ์
17 แหง่
Ext.OPD 1 แหง่
สถำนพยำบำล
128 แหง่
ร้ำนขำยยำปัจจุบน
ั
130 แหง่
ร้ำนขำยยำแผนโบรำณ 52 แหง่
รพ.สต.เดีย
่ ว
25 แหง่
รพ.สต.ในสั งกัด 121
แห่ง อขำย
รพ.สต.เครื
่
46 เครือขำย
่
ศสม.
2
บุคลำกรสำธำรณสุขตอประชำกร
่
998 คน
47 63
• ประเทศ
ทันตแพทย ์
1 : 8,000
• เขต 3
1 : 13,884
• กำแพงเพชร 1
: 15,497
107
• ประเทศ
เภสั ชกร
1 : 5,000
• เขต 3
1 : 9,328
• กำแพงเพชร 1
: 11,561
อสม.ทีไ่ ดรั
่ ่ วยกำร
้ บคำป
พยำบำล
• ประเทศ
1 : วิ
951
ชำชีพ
• เขต 3
1 : 702
• กำแพงเพชร 1
:• ประเทศ
730
แพทย ์
1 : 5,000
• เขต 3
1 : 5,717
• กำแพงเพชร 1
: 6,807
บุคลำกรแพทยแผน
์
ไทย 99 คน
- รพท. 8 คน, รพช.
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำทีส
่ ำยวิชำชีพ
สำยงำนวิชำชีพหลักในโรงพยำบำล (ร้อยละของ FTE
พืน
้ ที่
กำแพงเพ
ชร
เขต 3
สถำน
บริกำร
แพทย ์
ทันต
แพทย ์
เภสั ช
กร
พยำบำล
วิชำชีพ
รพท.
57.32
42.22
67.64
77.42
รพช.
45.35
62.80
60.59
94.62
รพท.
57.37
73.99
69.94
78.92
รพช.
45.43
62.09
78.47
110.08
1 คนตอ
่
ปชก.
3,081
เฉลีย
่ ตอ
่
หน่วย
2.00
1,924
2.21
สำยงำนวิชำชีพหลักในระดับปฐมภูม ิ (สั ดส่วนตอ
่
พยำบำลวิชำชีพ
นักวิชำกำรฯ/จพ.
ปชก.)
สำธำรณสุข
พืน
้ ที่ / สถำน
บริกำร
กำแพงเพ
ชร
1 คนตอ
่
ปชก.
ศสม.
2,465
เฉลีย
่ ตอ
่
หน่วย
2.5
รพ.
สต.
3,834
1.11
เป้ำหมำยและภำรกิจ
เกิด(ตอพั
่ น)
12
10
8
6
4
8.46
3.89
9.21
4.5
8.65 8.82
4.45
8.77 8.43
4.94 5.29
5.75
7.59
8.1
5.39 5.31
2
ตำย(ตอพั
่ น)
9.34
8.32
6.25 6.21
0.28 0.31 0.21
0
47
48
49
เป้ำหมำย
50
51
52
53
54
55
56
10 เดือน
57
E0 = 80 ปี , HALE
= 72 ปี
ปัญหำสุขภำพและพฤติกรรม
อัตรำตำยตอแสนปร
่
เสี่ ยง
31.29
ระบบ…
21.41
มะเร็งทุกชนิด
12.90
ปอดอักเสบ
8.65
หลอดเลือด…
4.94
ควำมดัน…
3.29
31.06
21.17
18.01
12.23
2.47
9.07
CKD
Success…
COPD
7.83
3.57
7.15
AIDS
6.19
ลูกตำยแมตำย
่
36.01
4.94
ติดเชือ
้ ใน…
84.25
38.07
9.74
อุบต
ั เิ หตุ
เบำหวำน
105.97
พฤติกรรมเสี่ ยง
1.กินหวำน มัน เค็ม , ผ
25
สำรปนเปื้ อนในอำหำร
57
2.ออกกำลังกำยน้อย, อ้วน
3.เครียด, สุรำ บุหรี่
4.สิ่ งแวดลอม/มลภำวะเป็
นพ
้
ลดกำรตำยก
อนวั
ย
่
0
0.00
20.00
40.00
60.00
อันควร
25% ในปี
2568
80.00
100.00 120.00
อัตรำป่วยของผูป
้ ่ วยนอกตำมรหัส
อัตรำป่วยตอพั
ICD10
่ นประช
369.30
390.75
ควำมดันโลหิตสูง(I10)
134.20
139.84
113.60
136.45
82.90
101.33
84.30
101.22
39.01
50.83
42.90
49.57
26.26
36.78
30.70
36.57
30.10
32.38
เบำหวำนไมมี
่ ภำวะแทรกซ้อน(E119)
เยือ
่ บุจมูก/ลำคออักเสบเฉี ยบพลัน(J00)
คออักเสบเฉี ยบพลัน(J029)
ปวดทองช
้
่ วงบน(K30)
ปวดศี รษะจำกควำมเครียด(G442)
กลำมเนื
้อเคล็ด(M626)
้
ตอมทอนซิ
ลอักเสบเฉี ยบพลัน(J039)
่
URI (J069)
ฟันผุถงึ ชัน
้ เนื้อฟัน(K021)
-
50
255
7
100 150 200 250 300 350 400 450
อัตรำป่วยของผูป
้ ่ วยในตำมรหัส
อัตรำป่วยตอแสนประช
่
ICD10
1,013.68
ควำมดันโลหิตสูง(I10)
514.8
เบำหวำนไมมี
่ ภำวะแทรกซ้อน(E119)
350.38
โลหิตจำงทีม
่ ไิ ดระบุ
รำยละเอียด(D649)
้
275.72
ไขหวั
้ ดใหญ(J111)
่
หลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน(J209)
227.55
2557
ตอกระจกในคนสู
งอำยุ(H259)
้
215.34
2556
ทำงเดินปัสสำวะอักเสบ(N390)
271.61
ระบบหำยใจลมเหลวเฉี
ยบพลัน(J960)
้
244.98
2555
257.74
ปอดบวมจำกเชือ
้ แบคทีเรีย(J159)
194.06
ไตวำยเฉี ยบพลัน(N179)
0
500
1000
1500
2000
10 อันดับโรคทีต
่ องเฝ
้
้ ำระวังทำงระบำดวิทยำ
อัตรำตอแสนประ
(มค.-ก.ค.57)
่
1253.08
1412.12
อุจจำระรวง
่
ไข
มื
อำหำรเป็
อไข
เลื
ปอด
หวั
ดน
้เท
้ อำปำก
้ ดออ
ใหญ
บวม
พิกษ ่
316.02
403.19
223.35 สถำนกำรณกำรเกิดโรครำยเดือน
สถำนกำรณกำรเกิ
ดโรครำยเดือน
์
253.06
์
300
400300
200
150
2557
248
300 301 326166
106.72 300250
2557 25 2
Median
257
250 178
97
150
200
57 5…
200
216
112 204
86
Median
118.01
100
2556
150
93
73
72
90
200 100
77
2556
58 56
2556
100
50
100
72.84
50
46
47
37
17
2557
2
106.86 100 5005050 16 18
0 0
มี.ค. เม.ย. พ.ค. Jun
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. Sep
ก.ย.
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
0Janม.ค. Febก.พ. Mar
47.92
Jan Feb MarAprAprMay
May Jun JulJul Aug
Aug Sep Oct
Oct Nov
Nov Dec
Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
92.95
กลุกลุ
่ มอำยุ
่
กลุ
มอำยุ
เพศ
่ มอำยุ
59.21
84.69
48.75
ชำย หญิง
78.9
หญิง
45.85
68.44
27.26
48.2
ไข้ไมทรำบสำเหตุ
่
ปอดบวม
ตำแดง
สุกใส
มือ เท้ำ ปำก
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เลือดออก
อำหำรเป็ นพิษ
STD
0
200
400
600
800
1000 1200 1400 1600
OP Visit ภำพรวมจังหวัด
ผู้รับบริกำร(ค
3,000,000
รัง้ )
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
Operating Activity :
Workload OP รวม
NCD = 20-25%
OP รพ.
2,431,781
2,129,717
1,218,957
1,070,541
500,000
-
10
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เดื
2557
อน
IP Visit ภำพรวมจังหวัด
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
Operating Activity :
Workload 86,146
77,997 77,250
83,862
83,769
69,696
49,174
50% Admit รพ.
กำแพงเพชร
1/3 Refer จำก
โรงพยำบำลชุมชน
- Acute Appendicitis
NCD = 20-25%
- Labour Pain
- UGIH
69,900
10
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
เดือน
ระบบขอมู
้ ลสำหรับบริหำรจัดกำ
มีระบบคลังขอมู
่ ำรเชือ
่ มโยงขอมู
้ ลสุขภำพทีก
้ ลจำก
หน่วยบริกำรทุกแหงและ
่
จัดทำระบบ MIS สำหรับบริกำรจัดกำร วำงแผน
ระบบขอมู
้ ลสำหรับบริหำรจัดกำ
- มีตวั ชีว้ ด
ั 123 ตัวชีว้ ด
ั โดยประมวลผลจำก Data
Center และใช้บันทึกผำนทำงเว็
บไซต ์ ซึ่งครอบคลุม
่
ตัวชีว้ ด
ั ทัง้ หมดของกระทรวงและเขต และมีระบบกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ควำมถูกต้อง ครบถวน
ทันเวลำ
้
(Monitoring Data)
ณ
กำรเบิกจำยงบประมำณภำพรวม
่
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2557
15 กรกฎำคม 2557
รำยกำร
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน 57
งบอุดหนุ น
งบกลำง
รวม
งบประม
ำณ
513.43
68.50
83.54
1.69
95.88
763.04
เป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 : ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
เบิกจำ่
ไมรวม
รวม
้
กอหนี
่
่
ย
PO
PO
- 511.81 99.68 99.68
1.43
41.49 60.57 62.66
41.97
22.85 27.36 77.60
1.30 77.15 77.15
95.88
100
100
43.40 673.33 88.24
93.93
หนวย : ลำ
่
้
กำรบริหำรงบประมำณรวม
DHS
่
ประเภท
แผนควบคุม
ปี 2557
เป้ำหมำย : ร้อย
66.72
รำยไดละ
/้
คำใช
ร้อยละ
่
้จำย
่
จริง
รำยได้ (ลำน
้
2,204
1,322
60.01
บำท)
คำใช
ำ้
่ ประเมิ
้จำย(ล
่
2,179
1,396
64.08
น
ผลกำรตรวจสอบคุ
ณ
ภำพบั
ญ
ชี
อ
เ
ิ
นบำท)
คะแนนภำพรวม
แมข
่ ำย
่
คะแนนภำพรวม
100
%
แผนสุขภำพ PP
Service Plan
1.หัวใจและหลอดเลือด
2.มะเร็ง
3.NCD
4.ตำ ไต
5.อุบต
ั เิ หตุ
6.จิตเวช
7.ทำรกแรกเกิด
ยุทธฯ 8.ทันตกรรม
5สำขำหลัก
ยุทธฯ 4 9.ยุ10.ปฐมภู
ท
ธฯ มฯิ
1.51
11.ปฐมวั
3
1 ย/สตรี
ยุทธฯ
12.วัยประถมศึ
กษำ(5-14ปี )
% 2 26.15
27.21
13.วัยรุน/นั
กศึ กษำ(15-21ปี )
่
%
%ยทำงำน
45.1314.วั
15.ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
%
16.แผนงำนพั
ฒนำคน
17.แผนงำนพัฒนำระบบขอมู
้ ล
18.แผนงำนกำรเงินกำรคลัง
19.แผนกฎหมำยสุขภำพ
20.กำรพัฒนำแผนงำนและประเมินผล
21.แผนงำนระบบคุณภำพ
22.แผนงำนพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
23.แผนงำน สวล.ทีเ่ อือ
้ ตอกำรพั
ฒนำสุขภำพ
่
24.แผนพัฒนำเครือขำยและภำคี
สุขภำพ
่
25.กำรบริหำรจัดกำรทัว
่ ไป
งบประมำณ 215,661
2,240,585
5,872,665
10,519,868
2,783,745
3,103,605
6,273,475
6,849,255
12,022,088
9,688,999 1.บำรุง
5.อื
น
่ ๆ
2.
2,231,010
15%
8,125,110
24%
สป.สธ.
1,258,353
16%
20,571,695
4.UC
22,241,735
6,482,97844%
3.เบิก
19,636,491
3,190,268
แทน
4,235,914
1%
576,030
9,920,142
2,878,030
19,224,960
13,638,636
2,690,935
19,404,600
สั ดส่วนยุทธศำสตร ์
สั ดส่วนแหลงงบประมำณ
่
สั ดส่วนงบประมำณ เปรียบเทียบ
งบประมำณ 215,661,173 บำท
ยุทธ
ศำสตร ์
เครือขำย
่ CUP
ฝ่ำย สสจ.
ร้อย
ร้อย
งปม.
กอหนี
้
งปม.
กอหนี
้
่
่
ละ
ละ
39,069,1 12,217, 31.2 17,318, 8,264,8 47.7
1
18
052
7
297
01
2
71,791,1 10,468, 14.5 25,535, 18,456, 72.2
2
97
700
8
725
360
8
52,653,9 4,690,4
6,025,9 2,742,0 64.3
3
8.91
26
75
45
17
8
1,794,97
1,471,9
45.5
4
24,510 1.37
957,019
4 ยุทธ -> 25 แผนงำน
-> 614
5
90 ข้อมูล ณ 30
0
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชีว้ ด
ั ปี 2557
ยุทธศำสตร ์
ผำนเกณฑ
ไมผ
ตัวชีว้ ด
ั
รอ
่
่ ำนเกณฑ
่
์
์
ทัง้ หมด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ประเมิน
1. พัฒนำสุขภำพตำม
15
8
61.54
กลุมวั
่ ย
2. พัฒนำและจัดระบบ
บริกำร
27
17
65.38
คุณภำพ
3. พัฒนำระบบริหำร
10
8
80.00
จัดกำร
4. ระบบ คบส.ดำน
้
ผลิตั
ตว
ภัชี
ณว
4
66.67
้ ฑด
ั ์ ทีร่ อประเมิน 6
สุขภำพ
-ร้อยละของเด็กอำยุ 3 ปี ทีม
่ ป
ี ญ
ั หำฟันผุ
-เด็กไทยมีควำมฉลำดทำงสติปญ
ั ญำเฉลีย
่
รวม
58
37 67.27
-ร้อยละของ ER,EMS คุณภำพ
5
38.46
2
9
34.62
1
2
20.00
-
2
33.33
-
18
32.73
3
ตัวชีว้ ด
ั ปี 2557 ทีย
่ งั ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
ตัวชีว้ ด
ั
ยุทธศำสตรที
่ กำรพัฒนำสุขภำพตำมวัย
์ 1
เกณฑ/์
เป้ำหมำย
ไมเกิ
่ น 20 ตอ
่
แสน ปชก.
2.กำรคัดกรองเบำหวำนและควำมดันโลหิต มำกกวำร
่ อยละ
้
สูง อำยุ 15 ปี ขึน
้ ไป
90
ไมน
อยกวำร
อยละ
่
้
่
้
3.อัตรำควำมสำเร็จของกำรรักษำวัณโรค
90
4. ควำมชุกของกำรบริโภคแอลกอฮอล ์
ร้อยละ13
อำยุ15-19ปี
5.คนพิกำรทำงกำรเคลือ
่ นไหว(ขำขำด)
ร้อยละ
100
ไดรั
บ
บริ
ก
ำรครบถ
วน
้
้
ยุทธศำสตรที
่ พัฒนำและจัดระบบทีม
่ ค
ี ุณภำพทีม
่ ม
ี ำตรฐำน
์ 2
1. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริกำร
1.อัตรำตำยจำกอุบต
ั เิ หตุทำงถนน
ผลงำน
25.06
85.17
83.7
39.62
96.23
ตัวชีว้ ด
ั ปี 2557 ทีย
่ งั ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
ตัวชีว้ ด
ั
เกณฑ/์
เป้ำหมำย
ยุทธศำสตรที
่ ค
ี ุณภำพทีม
่ ม
ี ำตรฐำน
์ ่ 2 พัฒนำและจัดระบบทีม
6. ร้อยละของห้องปฎิบต
ั ก
ิ ำรชันสูตร/เลป/
รังสี มีคุณภำพ
7.CMI ใน โรงพยำบำล M2
(ขำณุ )/ADjRw <0.5 รพ.กพ
8. ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนไดรั
้ บกำรคัด
กรองจอประสำทตำ
9. ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงควบคุม
ไดดี
้
ร้อยละ 100
0.8 / ไมมำกกว
ำ่
่
ร้อยละ 30
ผลงำน
75/75.1/81
.82
0.69
/33.98
ร้อยละ 60
57.30
ไมน
่ ้ อยกวำร
่ อยละ
้
50
47.18
ไมเกิ
20
่ นรอยละ
้
33.33
ยุทธศำสตรที
่ สนับสนุ น
์ ่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพือ
กำรจัดบริกำร
1. หน่วยบริกำรมีตนทุ
้ นตอหน
่
่ วยไมเกิ
่ น
เกณฑเฉลี
่ กลุมบริ
กำร
่
์ ย
ลดลงรอยละ10
พัฒนำและแกไขปั
ญหำ
้
สุขภำพตำมกลุมวั
่ ย
และกลุมเป
่ ้ ำหมำยเฉพำะ
หญิงตัง้ ครรภฝำกครรภ
ก
12 สั ปดำห ์
่
์
์ อน
และฝำกครรภ
ครบเกณฑ
์
์
เป้ำหมำยไมน
่ ้ อยกวำร
่ อยละ
้
ANC <12wk
100.00
60
ข้อมูลส80.00
ำรวจ 79.90 80.40 79.10 67.70 81.92
57.08
51.50
45.10
44.70
41.60=
ANC<12
40.00
68.320.00
%
0.00
ANC 5 ครัง้ 2553 = 2554
2555
ปัญหำกำรฝำกครรภไม
่
์
65.0 % 70.44 ์ ครบเกณฑ
60.00
2557
ทรำย
ทอง…
บึง
สำมัคคี
ปำงศิ ลำ
ทอง
โกสั มพี
นคร
ลำน
กระบือ
ไทรงำม
คลอง
ลำน
พรำน
กระตำย
่
คลองข
ลุง
ขำณุ วร
ลักษบุร ี
จำแนกรำย
• 69.35
คลอดกอนก
ำหนด
ขำดครั
ง
้
คุ
ณ
ภำพที
่
5 (
65.71
่
อำเภอ
55.24
38 wk 42.26
 2)
38.69 38.15
33.8 40.43
32
• ฝำกครรภครั
ขำดครัง้ คุณภำพ
์ ง้ แรกหลัง 12 wk23.4
ที่ 1 (12 wk)
• มำรับบริกำรไมตรงนั
ด เมือ
่ key ขอมู
่
้ ลไมตรง
่
กำหนด จะไมได
่ ครั
้ ง้ คุณภำพ
• ระบบกำร key ยังพบปัญหำไมขึ
้ ครัง้ คุณภำพ
่ น
เมือง
100
80
60
40
20
0
2556
ทำรกน้ำหนักน้อยกวำ่ 2,500 กรัม
ไมเกิ
7
่
่ นรข้อมูอยละ
้ ลจำแนกตำมโรงพยำบำลที
คลอด
ปัญหำดำน
้ 8.6 7.6
7
LBW
2557
1. ฝำกครรภ
ไม
่
์ ครบ
14
0
20
15
10
5
0
10.2
11.7
11.0
7.5
2555
11.0
4.1
6.4
2.6
60.0
%
2. ไมฝำกครรภ
4.0 %
่
์
3. ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วของ
้
3.1 คลอดกอนก
ำหนด
่
ข้อมูลจำแนกรำยอำเภอ ปี
40.4 %
14.1
3.2
ภำวะกำรเจริ
ญ
เติ
บ
โตช
ำใน
แนวทำงแก
ไข
้
10.0
้
9.5
9.2
8.2
8.2
6.9
- พัฒ(IUGR
ANC
ครรภ
)38.2%
์ นำบริกำร
คุณอำยุ
ภำพน้อยกวำ่ 20 ปี 27.7
3.3
%- กำรดูแลโภชนำกำรหญิงมี
ครรภ ์
- ชุมชนเขำมำส
้
่ วนรวมใน
่
กำรแกไข
้
6.2
2556
8.3 9.3
3.3
ข้อมูลสำรวจ
2557
LBW =
12.2
16.9 9.8
%
7.1
ภำวะโลหิตจำงในหญิงตัง้ ครรภ ์
หญิงคลอดมีภำวะโลหิตจำงทีต
่ รวจครัง้ ที่ 1 พบคำ่ Hct < 33 ไม่
50
2555
2556 เกินรอยละ
10
้
38.2
40
30
20
10
0
20.2
30.6
24.4
17.8
26.1
15
33.3
27.1
15.2
11.5
21.3
ข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรตรวจ Hct1 , Hct2 และ Hct ทีห
่ ้อง
คลอด
60
50
40
30
20
10
0
Hct 1
18.0
17.3 17.7
9.9
44.9
Hct 2
24.1
17.5
4.4
6.13.7
13.1
4.3
6.6
22.4
12.4 11.2
11.6
27.5
5.3
20.9
6.56.1
17.8
13.2
เด็กแรกเกิด 2 วันขึน
้ ไปไดรั
้ บกำร
เจำะเลื
ดตรวจ
TSH
มำกกวำ่ อ
11.2
มล.ยูนต
ิ /ลิตTSH
ร ไมเกิ
3
่ นรอยละ
้
เป้ำหมำย/กิจกรรม
2554 2555 2556 2557
เด็กแรกเกิดอำยุ 2 วันทีเ่ จำะ
เลือด
(รำย)
5,252
TSH มำกกวำ่ 11.2 มล.ยูนต
ิ /ลิตร
(รำย)
4453
25
20
15
10
5
0
6,529 6,083 4,485
680
469
ร้อยละ
10.4- 2557
7.7
ร้อยละผลงำนรำยอ
ำเภอ 8.6
ปี 2556
14.3
7.1
7.1
2556
6.3
2557
4.6
5.8
9.8
WHO: 3-19.9% ขำดสำร
14.3
13.5
350
7.8
12.6
เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่
อย
ำงเดี
ย
ว
่
ปี งบประมำณ 2553 2554 2555 2556 2557
ร้อยละ
62.9 68.7 69.7 42.46
ข้อมูลสำรวจ
Breast feeding =
35.0 %
100
75
50
25
0
67.10
ร้อยละเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแมอย
ยว
่ ำงเดี
่
72.48
79.47 79.08
67.65
52.78
78.13
55.47
75.56
46.24
39.33
62.3
ภำวะตกเลือดหลังคลอด ไมเกิ
่ นรอย
้
ปี งบประม 255 ละ
255 255
255 ปัญหำตกเลือดหลัง
5
คลอด
ำณ
4
5
6
7
ร้อยละ
8
6
5.4
4.5
4
0
1.1
1.33
2.5
4
ร้อยละของภำวะตกเลือดหลังคลอด
จำแนกรำยโรงพยำบำล
10
2
1.3
3.5
1.5
1.6
5.2
4.1
2.5
• กำรหดรัดตัวของ
มดลูกไมดี
่
• รกค้ำง
• กำรวัดปริมำณกำร
ยเลือด
ปีสูญเสี
2557
7.8
4.2
2.9
ภำวะทำรกแรกเกิดขำดออกซิเจน
ปี งบประม 25 2555 255 255
ำณ
54
6
7
ตอพั
่ น 24. 23.1 16.7 19.
กำรเกิด
3
0
3
48
ปัญหำทำรกแรกเกิด
ขำดออกซิเจน
• ทำรกคลอดกอนก
ำหนด
่
น้ำหนักน้อย
• มำรดำครรภเสี
์ ่ ยง
• มำรดำซีด
อัตรำทำรกแรกเกิดขำดออกซิเจน ปี 2556 จำแนกร
ไมเกิ
ดมีชพ
ี
่ น 25 ตอ
่ 1,000 กำรเกิ50.9
46.3
50.0
25.0
0.0
20.0
26.3
11.1
16.1
6.7
6.5
0.0
9.4
18.5
อัตรำมำรดำตำย ไมเกิ
่ น 15 ตอแสน
่
กำรเกิ
ดมี2554
ชพ
ี 2555 2556 2557
ปี งบประมำณ
2553
อัตรำตอแสน
่
กำรเกิด
16.6
15.9
44.4
15.9
สั ดส่วนสำเหตุกำรตำย , N=8
Bacteria
meningit
is
Acquire
d
pneumo
nia
ติดเชือ
้ ใน
กระแส
เลือด
AIDS
Amnioti
c fluid
embolis
m
0
กิจกรรมแกไขปั
ญหำกลุมมำรดำและ
้
่
ปกติ/ ทำรก
• รณรงคฝำกครรภ
ก
12 wk เลีย
้ งลูก
์
์ อน
่
ดวยนมแม
ชุมชน
เสี่ ยง
ป่วย
้
่
• อสม.เชีย
่ วชำญ
•18 ตโครงกำรพื
ำบลนมแมเพื
กแหง่
้ อ่ สำยใยรั
ที่ งบประมำณ
่ น
ครอบครั
ว
3,537,565
• รพ.สำยใยรักบำท
แหงครอบครั
ว
่
• ANC คุณภำพ
• LR คุณภำพ
•
โรงเรียนพอแม
่
่
•
ส่งเสริมโภชนำกำรหญิงตัง้ ครรภ ์
14 โครงกำรพืน
้ ที่ งบประมำณ
628,770
บำท
• SERVICE
PLAN
•
สูตก
ิ รรม ทำรกแรกเกิด
•
พัฒนำบุคลำกร
• Case conference
2 โครงกำรจังหวัด
งบประมำณ
187,670 บำท
2 โครงกำรพืน
้ ที่
งบประมำณ
เด็กอำยุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นำกำร
ย 2555 2556 2557
เด็ก 0-5 ปี สมวั
2554
ไดรั
้ บกำรประเมิน (รำย)
มีพฒ
ั นำกำรสมวัย
(รำย)
ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
99.9
99.8
99.9
99.7
99.9
42,220
42,681
20,846
33,642
42,003
42,518
14,528
33,603
99.5
99.6
69.7
99.9
100
99.8
99.8
100
นับสนุ น 21 โครงกำร งบประมำณ 4,243,695 บำท
99.7
99.9
ผลกำรสำรวจ/กำรประเมินพัฒนำกำร
เด็ก
กิจกรรม
ไดรั
้ บกำรประเมิน
Denver II
โครงกำรอบรม
นักส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
144
โครงกำร
กำรศึ กษำปัจจัยที่
มีผลตอพั
่ ฒนำกำร
เด็ก
391
- มีพฒ
ั นำกำร
สมวัย
130
90.3 %
334
- ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
14
9.7 %
57
85.4
%
14.6
%
ประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรดวย
้ Denver II 1
เดือน
ประเมินซำ้ Denver
II
14
57
น้ำนมไมเกิ
54
้ ปัจจัยเสี่ ยงสำเหตุ
่ นรอยละ
100
80
60
40
20
0
1. อนำมัยช่องปำกไมสะอำด
่
ข้อมูลจำกผลสำรวจ
2. มีพฤติกรรมกำรดืม
่ นมหวำน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ดูดนมหลับคำปำก
67.34
62.43
56.71
3. ไมได
น แปรงไม่
่ แปรงฟั
้
สะอำด
4. ทำนรสหวำน ขนมกรุบ
กรอบเกินวันละ 2 ครัง้
61.02 60.79
51.92
68.08 62.78
47.54
51.36
35.66
57.37
46.43
52.39
เด็กวัยเรียน (ป.6) เกิดโรคฟันผุในฟันถำวร
ไมเกิ
45
ร
อยละ
่ น
้
ปัจจัยเสี่ ยงสำเหตุ
Basel 255 255 255 1. อนำมัยช่องปำกไมสะอำด
่
ine
4
5
6
2. มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรรส
52.3 46.1 หวำน
ร้อยละ 60.46
1
6
ดืม
่ น้ำอัดลม รับประทำนขนม
กรุบกรอบเกินวันละ 2 ครัง้
100
80
60
40
20
0
64.68
47.11 44.63 45.34 41.99
40.74
58.65
46.92
24.05
68.13
27.6
โครงกำรสนับสนุ น 13 โครงกำร งบประมำณ 3,805
เด็กวัยเรียน 6-12 ปี มีภำวะอวนไม
้
่
เกินรอยละ
15
้
18
16
14
12
10.86
10
8
6
4
2
0
2556
12.66
7.44
5.66
8.69 8.57
6.67
8.26
9.91
9.55
5.83
9.09
คำเฉลี
ย
่ สติปญ
ั ญำเด็กไทยเปรียบเทียบ
่
ทัง้ ประเทศปี
2554
จำกกำรส
ำรวจของกรมสุขภำพจิ
ต
กำแพงเพชร มี IQ เฉลีย
่ 95.2 (ตำ่ สุดของ
เขต/ที่ 68 ของประเทศ)
45.6%
50
40
30
อัจฉริยะ(IQ ≥…
ฉลำด(IQ120-…
ำงฉลำด…
คอนข
้
่
ปัญญำปกติ…
2.6%2.1%
ปัญญำทึบ…
0
13.6%
6.1%8.4%
กำ้ กึง่ ปัญญำ…
10
ปัญญำออน(IQ
…
่
20
21.5%
กำรคัดกรองปัญหำพฤติกรรม
IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน
นักเรียน ป.1 ใน 8 โรงเรียน
จำนวน 148จคน
ำนวน(
ผลกำรประเมิน
แนวโน้มกำรมีปญ
ั หำกำรเรียนรู้
หรือแอลดี
แนวโน้มกำรมีภำวะสมำธิส้ั น
แนวโน้มกำรมีภำวะออทิสซึม
่
แนวโน้มกำรมีภำวะกำรเรียนจำก
ปัญหำระดับสติปญ
ั ญำตำ่ กวำ่
เกณฑ ์
ปัญหำกลุมพฤติ
กรรมดำนอำรมณ
่
้
์
ปัญหำกลุมพฤติ
กรรมดำนเกเร
่
้
ปัญหำกลุมพฤติ
กรรมดำน
่
้
คน)
ร้อยละ
29
19.59
13
4
8.78
2.70
18
12.16
12
11
8.11
7.43
6
4.05
โครงกำร/กิจกรรมเพือ
่ แกไข
้
ปัญหำ-พัฒนำสติปญ
ั ญำ
โครงกำร
แหลง่
งบประมำณ
งบประมำณ
99,350 - สป./UC
บำท
1.กำรสุ่มสำรวจสติปญ
ั ญำเด็ก
นักเรียน
(18 สิ งหำคม - กันยำยน
2557)
ศูนย ์
กิจกรรมสนับสนุ น
2. หนึ่งโรงพยำบำล/หนึ่ง
สุขภำพจิตที่
1. ประเมิน/คัดกรอง/กระตุ้น/ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรีย
น : ยหนึ
้ ปี
8
กำรเรี
น ่งชัน
เด็กประถมศึ กษำปี ท ี่ 1
2. กำรให้ควำมรูในกำรกำรท
ำแผนกำรเรียนรู้
้
รำยบุคคล
(Individualized Educational Program)
สถำนกำรณสิ์ ่ งแวดลอมและ
้
สำรวจสถำนที
2554
2555 2556
พฤติเ่ สีก่ ยงรรมสุ
ขภำพ
สถำนบริกำร/โรงแรม รี
สอรท
์
89/122
109/11
9
123/120
ควำมชุกในกำรดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล ์
ไม
เกิ
2553
2555 2556 2557 เขต ปี
่ นรอยละ
้ 2554 13
54
26.5
60
50
40
30
20
10
0
44.3
30.8
52.0
19.6
46.9
28.0
32.7
36.9
8.4
2557
100/17
9
ประเทศ
ปี 54
14.0
41.4
40.2
38.8
36.1
34.4 35.0
34.2 36.0
33.6
32.9
30.0
30.0
26.8
20.1
17.2
15.8
พฤติกรรมสุขภำพ
พฤติกรรมสุขภำพ
(นร.ช/ญ ชัน
้ ม.5/
ปวช 2)
อำยุเฉลีย
่ กำรมี SEX
ครัง้ แรก (ปี )
เคยมี SEX (ร้อยละ)
2555
2556
ชำ หญิง ชำย หญิง
ย
15
16
2557
ชำย หญิง
15
39.0 25.7 27.
30.5
44.23
6
9
29
5
*
ประสบกำรณดื
่
์ ม
28
32.7
36.92
แอลกอฮอล ์
อัตรำกำรใช้ถุงยำง
จำนวน
255 255
อนำมัย
2555 42.34
รวม
60.71
66.38
(คน)
6
7
นร.ชำย
ม. 5 (ร้อย
ละ)
จำนวน MSM 31
34 33
98
อัตรำกำรใชถุงยำง
อัตรำกำรตัง้ ครรภมำรดำอำยุ
์
สำเหตุของปัญหำ
<20
ปี
Baseli 25 255 255 255 1. ไมไดเตรียมตัวมี
ne
ร้อยละ
100
80
83.5
53.1
60
40
20
0
่ ้
54 5
6
7 เพศสั มพันธ ์
2. มีเพศสั มพันธโดย
์
65.
62.9 57.1 22.0 ไมไดปองกัน
่ ้ ้
2
3. ควำมไวใจคู
นอน
้
่
2556 2557
20.3
33.3
31.930.6
26.8
21.0
52.4
21.5
48.4
25.5
31.7
15.3
38.0
12.3
31.1
20.8 24.8
17.7
27.6
สถำนกำรณกำรคุ
มกำเนิด-ทำแท้ง
์
สั ดส่วนกำร
คุมกำเนิด
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ไมระบุ
่
13%
ไม่
คุมกำเ
นิด
31%
คุมกำเ
นิด
56%
สถิตจ
ิ ำนวนกำรทำแทง้ ปี
2554-2557
156
112
19
2554
94
11
2555
66
3
2556
แท้งทัง้ หมด
3
2557
อัตรำป่วยกำมโรค
สำเหตุของปัญหำ
Baseli
255
นอน
้
่
2554
2556 2557 1. ควำมไวใจคู
ne
5
2. ไมได
เตรี
ยมตัวมี
่
้
อัตรำป่วย
25.85 22.31 23.77 20.08 เพศสั มพันธ ์
ตอแสน
่
ประชำกร
อัตรำป่วยกำมโรค ปี 2557 เปรียบเทียบกับอัตรำป่วยของกลุมอำยุ
่
11-20 133.5
ปี จำแนกรำยอำเภอ
150
100
88.6
อัตรำป่วยรวม
47.743.02
38.6
35 26.96
33.21
50 21.15
29
24.716.52
20.77
20.521.83
20.07
13.39
12.08
4.55
0
0
0 3.740
0
สถำนกำรณโรคเอดส
์
์
สั ดส่วนปัจจัย
2553 พบผู้ป่วยสะสม 5,302 คน เสี ยชีวต
ิ 1,259 คน
คงเหล
เสี่ ยง
ผู้ติดเชือ
้
2553 25 25 25 25 เพศสั มพันธ ์
54 55 56 57 92.09 %
1000
800
600
400
200
0
รำยใหม่ (รวม)
189
อำยุ 15-19 ปี
8
201 184 183
6
8
8
แมสูลูก
66 4.73 %่ ่
ยำเสพติดชนิดฉี ด
6
1.56 %
อัตรำป่วยตอแสนประชำกร
รำยอำเภอ
่
700.06
846.76
610.47 556.72 570.24
642.23 673.06
555.86
344.44
532.47
615.57
381.99
กำรเขำถึ
อัตรำตำยจำกโรคเอดส
้ ์ งบริกำรดูแล
รักษำลำชำ
่ ้
Baseli
255
1. ไมทรำบสถำนะกำรติ
ด
2554
2556 2557
่
ne
5
เชือ
้ ฯ
อัตรำ
2. ทรำบแลวแต
ไม
้
่ ยอมเข
่
้ำ
3.75 3.56 2.65 0.59
สู่บริกำร
ตำย
ดูแลรักษำ
8
2556
6
4
2
0
5.29
2.58
1.52
0.73
0.41
3.15
2.18
0.86
0.6
2.72
0.75
2.39
0.46
2.04
1.1
0.96
2.33
2.08
1.1
0
2.65
0.59
ผลกำรดำเนินงำน TO BE NUMBE
1. มีสมำชิก TO BE NUMBER ONE = 179,633
2. มีชมรม TO BE NUMBER ONE = 263 ชมรม
ในชุมชน,
78 ชมรม
สถำนประกอบกำร,
22 ชมรม
สถำนศึ กษำ,
163 ชมรม
3. จัดตัง้ ศูนยเพื
่ นใจ TO BE NUMBER
์ อ
ONE ในสถำนศึ กษำ
ครบทุกแหง่
39 ศูนย ์
งบประมำณดำเนินงำนในกลุมวั
่ ยรุน่
กำรป้องกัน
มควำมรูทั
ิ /ทัศนคติ/
วัและส
ยเรี่ งเสริ
ยน
้ กษะชีวต
สร้ำงควำมตระหนัก/จัดบริกำรให้คำปรึกษำ/สรำง
้
เครือขำยกำรมี
ส่วนรวม/กำรอบรมครู
แกนนำ/บุหรี่
่
่
สุรำ /ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง/ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
/ พัฒนำระบบกำรส่งตอ
่ /กำรช่วยเหลือผู้ทีไ่ ดรั
้ บ
ผลกระทบ
41.62
%
งบ
อปท.
งบประมำณ
กิจกรรม-โครงกำร
6,739,940
บำท 105
6.52 %
งบ
สสส.
สคร.
สปสช.
51.86
%
งบปกติ
โครงกำร
• งบปกติ
56
โครงกำร (3,495,400 บ.)
• งบ อปท. 45
ดำเนินงำน
โครงกำร (2,805,340 บ.)
แลว
้ • งบสสส. สคร. สปสช.
เอกชน 4 โครงกำร
58.45
(439,00 บ.)
%
สถำนกำรณโรคหลอดเลื
อดหัวใจ (I20์
I25)
Baseline
อัตรำป่วย : แสน
ปชก.
อัตรำตำย : แสน
ปชก.
0
2556
492.83
501.68 470.91 451.99
32.92
29.96
34.0
2557
9.03
2556
61.84
60
20
2555
อัตรำตำยดวยโรคหลอดเลื
อดปี 2556้
2557
ำแนกรำยอ
ำเภอ
ไม
เกิ
ตอแสนประชำกร
่ น จ23
่
80
40
2554
28.78
9.35
34.44
17.22
0.00
46.20
44.46
26.48
7.23
3.91
16.61
12.08 13.20 9.45
4.85
2557
50.08
12.46
20.48
13.65
32.52
7.49
กำรประเมินปัจจัยเสี่ ยงตอกำรเป็
นโรคหัวใจ
่
และหลอดเลื
อ
ดสมอง
โรคเบำหวำน
ควำม
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.14
1.88
2.52
15.44 15.24 15.80
0.83
11.54
ครอบคลุ
ม 0.62
91.45%
0.92 1.30
0.81
1.00
1.47
1.24
11.08 15.21
16.48 13.25 14.59
19.02 12.69 13.74
77.48 77.94 73.71 83.91 73.91 81.84 79.85 83.56 79.00 75.95 80.94 78.83
โรคควำมดันโลหิตสูง
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
0.91
0.27
6.04
91.72
0.09
7.69
0.56
7.07
0.51
5.74
0.38
0.24
3.91
0.30
4.49
7.75
89.69 89.28 91.24 90.17
5.12
0.13
0.39
5.89
7.55
94.27 93.79
96.32
สูงมำก
ควำมครอบคลุม 85.97%
0.33 0.17
2.62
สูง
อันตรำ
ย
93.38 90.90
88.60
0.33
5.95
สูง
อันตรำ
ย
สูงมำก
91.60
อัตรำป่วยและอัตรำตำยโรค DM-HT ตอ
่
แสนประชำกร
โรคเบำหวำน
4000
3000
2601.48
2787.42
3043.04
3424.29
2000
1000
0
11
2554
11.98
2555
12.23
2556
3.29
อัตรำ
ป่วย
2557
โรคควำมดันโลหิตสูง
10000
8000
6000
6439.87
6894.60
7393.19
7985.08
อัตรำป่วย
4000
2000
0
อัตรำตำย
16.37
2554
19.97
2555
18.1
4.94
2556
2557
พฤติกรรม 3อ2ส ของกลุมเสี
่ ่ ยง
โรคเบำหวำน-ควำมดันโลหิตสูง
Base Line
ปี 2555
23.52
20.77
26.41
ปี 2556
20
17.6
21.48
สถำนกำร
ณ์
ปี 2557
34.76
16.81
20.77
20.51
22.97
12.97
8.98
7.99
8.19
11.04
10.10
9.84
พฤติกรรม
กินหวำน
กินมัน
กินเค็ม
ออกกำลัง
กำย
สูบบุหรี่
ดืม
่
แอลกอฮอล
ควำมครอบคลุมกำรคัดกรองเบำหวำนและ
ในประชำกรกลุมเป
ำหมำย (ไมรวมผู
ป่วย) อำยุ
่
้
่
้
ควำมดั
น
โลหิ
ต
สู
ง
ตัง้ แต่ 15 ปี ขึน
้ ไป
Basel 255 255 255 255
ine
4
5
6
7
เบำหวำ
น
92.5
-กลุม
่
0
สงสั ย
เป็ นโรค,
-กลุม
่
0.81
แฝง/
เสี่ ยง,
4.45
94.9
0
90.1
0
-กลุม
่
ปกติ,
94.74
ปี 2557 พบ DM รำยใหม่
กลุมปกติ
่
กลุมเสี
่ ่ ยง
กลุมสงสั
ยเป็ น
่
โรค
(< 100 mg/dl.)
(100 - 125 mg/dl.)
>= 126 mg/dl.)
85.1
7
Baseline
ควำมดัน
โลหิตสูง
-กลุม
่
แฝง/
เสี่ ยง,
36.86
255 255 255 255
4
5
6
7
92.4
8
93.2
2
90.1
2
-กลุม
่
ปกติ,
60.23
84.4
2
-กลุม
่
สงสั ย
เป็ นโรค,
2.91
2,846 คน
ปี 2557
0.78%พบ HT รำยใหม่ 8,200
กลุมปกติ
่
กลุมเสี
่ ่ ยง
กลุมสงสั
ย
่
(SBP < 120 mmHg. และ DBP
< 80 mmHg.)
(SBP = 120-139 mmHg. หรือ DBP
= 80-89 mmHg.)
(SBP >= 140 mmHg. หรือ DBP >=
ยุทธศำสตร ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่
ดำเนินกำร/ทรัพยำกร
เพือ
่ ลดโรค –ลดภำวะแทรกซ้อน –ลดพิกำร
–ลดตำย –ลดคำใช
่
้จำย
่
มำตรกำรหลักกลุมดี
่ +ชุมชน
-กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน/ควบคุมโรค
DM/HT หมูบ
่ ้ำนหรือชุมชนตนแบบ
้
-กำรคัดกรองโรคDM/HT
ประชำกรอำยุ 15 ปี ขึน
้ ไป
มำตรกำรหลั
กกลุมเสี
่
ย
ง
่
-ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมกลุมPre-DM/HT
่
-พัฒนำศักยภำพแกนนำและเครือขำยพั
ฒนำ หมูบ
่ น ล
่
่ ้ำนปรับเปลีย
มำตรกำรหลักกลุมป
่ ่ วย
-พัฒนำระบบบริกำร Clinic NCD คุณภำพ
-คัดกรองภำวะแทรกซ้อน
-พัฒนำศักยภำพเครือ
่ งมือและทักษะบุคลำกร ในกำรรักษำโรค
กระบวนกำรปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
โรคไมติ
อเรื
้ รัง 6 ประเด็น
่ ดตสุ
่ ขอ
(มะเร็ง, ควำมดันโลหิตสูง, หลอดเลืภำพ
อดและสมอง, ระบบไหลเวียนเลือด,
Pre- DM
Pre-HT
กลุมอ
่ วน
้
โปรแกรมปรั
บเปลีย
่ น
CKD, เบำหวำน)
พฤติกรรม 3 อ. 2 ส. กำรเตือนภัยเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมสุขภำพ
- อสม.เชีย
่ วชำญเบำหวำน
- องคกรไร
พุ
ยนรู้
ควำมดั
สูงนยกำรเรี
์ นโลหิ
้ งต/ศู
์
ตนแบบ
-ไรบุพุ
้ คงคลต
้ Intervention
้นแบบ
(หน่วยงำนรำชกำร อปท.
โรงเรียน
สถำนบริกำร
สำธำรณสุข)
- คลินิกไรพุ
้ ง DPAC (เชิง
รับ)
- คลินิกไรพุ
่ นที่
้ งเคลือ
(Mobile DPAC)
ประชำชนกลุมสี
่ ่
ยง
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
3 อ. 2 ส. และ
ลดระดับ
น้ำตำล/ควำมดัน
โลหิต ด
ลดกำรเกิ
ผู้ป่วย
โรคเบำหวำน
ควำมดันโลหิต
สูง
รำยใหม่
กระบวนกำรปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
กลุมเสี
่ ่ ยงโรคเบำหวำน-ควำมดันโลหิตสูง เข้ำรวมโปรแกรม
่
สุย่ ข
ภำพ
ปรับเปลี
นครบ
6 สั ปดำห ์
มีพฤติกรรมสุขภำพถูกตอง
ไมน
้
่ ้ อยกวำร
่ อยละ
้
100
80
60
40
20
0
86.64
83.93
92.22
100
81.32
81.63
68.93
64.96
45.92
48.66
70
88.57
74.76
กระบวนกำรปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
กลุมเสี
่ ่ ยงโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง เข้ำรวมโปรแกรม
่
ขภำพ
ปรับเปลีสุ
ย
่ นครบ
6 สั ปดำห ์
มีระดับน้ำตำล/ควำมดันโลหิตลดลง ไมน
50
่ ้ อยกวำร
่ อยละ
้
100
80
60
40
20
0
85.97
83.21
98.57
76.25
88.57
72.14
58.5
51.84
60.32
48.19
66.53
70.21
กระบวนกำรปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
กลุมเสี
นโลหิตสูง ไดรั
่ น
่ ่ ยงโรคเบำหวำน ควำมดั
้ บกำรปรับเปลีย
สุ
ข
ภำพ
พฤติกรรมสุขภำพ 4 ใน 5 กิจกรรม
100
80
60
40
81.82
70.09
75.29
72.82
62.74
60.02
45.47
46.53
42.86
52.06
61.82
23.81
20
0
1.กำรประเมินพฤติกรรมสุขภำพ
2.กำรถำยทอดควำมรู
่
้
3.กำรณรงคและกำรสื
่ อสำร
์
4.กำรจัดปัจจัยเอือ
้ ตอกำรปรั
บเปลีย
่ น
่
พฤติกรรมฯ
5.กำหนดและบังคับใช้มำตรกำรทำงสั งคม
ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหมจำกกลุ
ม
่
่
Baseli 255 เสี่ ยงสู
255
255 ท
เป้ำหมำ
ง
ในปี
ผ
ี่ ำนมำ
2555
่
ne
4
6
7
ย
ร้อยละ 3.49 4.45
2
1.5
0
0.5
5
ไมเกิ
่ น
10
กลุมเสี
่ ่ ยงโรคควำมดันโลหิตสูงป่วยเป็ นโรคควำมดันโลหิ
1.83ตสูงรำย
ใหม่
1.36
1
0.5
4.1
3
0.12 0.23
0.41 0.41 0.42 0.44 0.49 0.53 0.54
0.55
งบประมำณสนับสนุ นกิจกรรมโรค
ไมติ
่
่ ดตอ
สถำน
บริกำร
โครงกำ
ร
งบประมำณ
เมือง
ปำงศิ ลำทอง
บึงสำมัคคี
คลองลำน
ไทรงำม
ขำณุ วรลักษ
บุร ี
คลองขลุง
ทรำยทอง
วัฒนำ
ลำนกระบือ
โกสั มพีนคร
พรำน
8
6
3
11
15
3,263,930
2,957,261
627,620
3,499,058
1,278,341
5
2,219,490
8
2,742,704
9
1,220,770
3
10
730,370
2,193,025
5
1,406,430
สำธำรณสุข =
20,816,664
ทองถิ
น
่
้
= 1,322,335
ต้นน้ำ
=
1,814,556
กลำงน้ำ
=
14,497,515
ปลำยน้ำ
=
สั ดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเตำนม
มะเร็งปำกมดลูก
้
(ร้อยละ70)
และมะเร็งลำไส้ใหญและทวำรหนั
ก
่
100
80
60
40
20
0
2554
56.79
52.83
2555
2556
7571.43
2557
38.46
25
กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและ
ตรวจเต
ำนม
255
เป้ำหม
้
คัดกรอง % 2553
2555 2556 2557
4
ำย
Breast Screen
91.22 90.8
90.7 90.71 82.07
90 %
30-70 ปี
ตรี Pap
30-70
วยตั
วเอง จำแนกรำยอำเภอ
้
้
Smearปี30-มีกำรตรวจเตำนมด
87.11 38.33
90.59 90.948092.3
85.36 86.69
100
23.64
23.5
10.83
% 82.07
81.516.04
72.44
70.44
60
ปี
69.56
68.76
80
60
40
20
0
ร้อยละสตรี 30-60 ปี ไดรั
บกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
้
100
สะสมถึ
งปี 2557 จำแนกรำยอำเภอ
80
58.02 38.33
60
40
20
0
42.4 43.74 44.83 47.27 47.97
38.93
37.05
32.4
32.32
30.94
ศูนยเด็
์ กเล็ก
คุณภำพ 69%
85ศูนยเรี
์ ยนรู้/
องคกรไร
์
้พุง
วัดส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลนมแม่
เพือ
่ สำยใย
รักแหง
ปรับพฤติ่ กรรม
ครอบครัว
เกณฑ ์ 6
ข้อ
โครงกำร
สั งคม
สุขภำพดี
วิถธ
ี รรม
วิถไี ทย
พัฒนำ5
ระดับ
ตำบล
ตำบลจัดกำร
สุขภำพดี
วิสำหกิจชุมชน
หมูยับ
ยืน ดกำร
่ ง่ ้ำนจั
สุขภำพดี
66
ตำบล
(84.61%)
234
หมูบ
่ ้ำน
(24.47%)
สุขภำพ
อำเภอละ
ขยำยผล
1321
ตำบล
หมู่
50 มบ.ต้นแบบ
ชมรมสร
้ำงดี
ตำบลฟัน
3สุขตภำพ
ำบล
(1,251 แห่ง)
ขยำยผล 132
แห่ง
ชมรมอสม./
ตำบลตนแบบ
้
ดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว LTC
: 20 ตำบล
อำเภอละ
1
หมู
บ
่ ้ำน CBI
ตำบล
เกณฑ ์ 6
ข้อ
้
ขัน
กลไก
บันได 5
เก็ณฑ ์ 6
ขอ
้
แนวคิด “ชีท
้ ศ
ิ -ชีเ้ ป้ำ-เชือ
่ มเป้ำ-เชือ
่ มงำนบูรณำกำรสู่พืน
้ ที”่ อำเภอควบคุมโรค
เครือขำย
อำเภ
่
เข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
ด
ำเนิ
น
กำรทุ
ก
อ
ำเภอ100
สุขภำพอำเภอ
อัตรำป่วย/อัตรำตำย
อ
% ในพืน้ ทีล่ ดลง
(DHS)
346 หมู่
(36.19%)
โรงเรียน โรง
ครัว สถำน
ประกอบกำร
ตลำด ส้วม
โรงฆำสั
่ ตว ์
โครงกำรสั งคมสุขภำพดี วิถธ
ี รรม
วิถไี ทย
วัดพระบรมธำตุ
มหำจุฬำลงกรณรำช
์
วิทยำลัย
Environme
ntal
Health
ทธ
เรียนรูตำมแนวพุ
้
Buddha
Based
Learning
ศำสตร
เป็
นฐำน
์
(BBL)
“ธรรมำธิปไต
สุขภำวะทำงกำย
จิตใจ ย”
สั งคมและ
จิ3ส.
ตวิญ3อ.
ญำณ
วัดนำควัชร
โสภณ
มหำมกุฏรำช
วิทยำลัย
Health
Literacy
ควำมรอบรู้
สุขภำพ
ภูมค
ิ ุ้มกัน
ทำงปัญญำ
1น.โรงเรียน
จัดสิ่ งแวดลอม
บ้ำน วัด
้
ที่
สถำนบริกำร อปท.
เอือ
้ ตอ
่ องกันโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง/หลอดเลือดและ
ควบคุ
ม
ป
สุขภำพ้
หัวใจ/เอดส์ และมะเร็ง
บุคคล + ครอบครัว +
โครงกำรสั งคมสุขภำพดี วิถธ
ี รรม
วิ
ถ
ไ
ี
ทย
นวัตกรรมกำรขับเคลือ
่ นกระบวนกำร
เพิบ
่ ้ำนจั
กระบวนกำรพั
ฒนำทำงจิ
หมู
ดกำรสุขภำพดี
วิถธ
ี รรมต
่ม
วิถไี ทย เพืจิอ
่ ตมุวิ
งสู
ขภำวะทำงกำย
่ ญ
่ สุญำณ
ตวิญญำณ
ของ
สรใจ้ำงจิสัตงคมและ
สำนึก จิ
ควำมมี
สติและ
บุคคล ครอบครั
ควำมตระหนั
กรู้ วและชุมชนสั งคม
โดยจัดกำรปัจจัยเสี่ ยง ไดแก
่ สูบ
3 ส. สี ล สมำธิ ปัญญำ ้ ไม
1) ลดหวำน มัน เค็ม กินผัก่
บุหรี่ เพิมไม
่ สุรำ
่ ม
่ ขึน
้ ดื
3 อ.2)อำหำร
อำรมณ
ลด PRE DM
– HT์ ออก
กำลัง3)กำยลด Re-admitt
ภำวะแทรกซ้อนโรคเรือ
้ รัง
วยและตำยจำกโรคติ
ดตวิอและ
ลดป
่ ถไี ทย
่
หมูบ
ำนสุ
ข
ภำพดี
วิ
ถ
ธ
ี
รรม
ึ้
่ ้ 4) Hb A1C สั ดส่วนดีขน
โรคไม
ติ
่ ดต3งอ
่ ปำกมดลู
ตรวจคั
ดกรองมะเร็
ขยำยครอบคลุ5)
มทุ
กตำบลๆละ
หมู่ ก= 234
ม
่ ขึน
้
้5,000,000
เป็มะเร็
นเงิงนเตำนมเพิ
บำท
Health Social Setting
หมูบ
่ ้ำน
จัดกำร 582
หมูบ
่ ้ำน
ปรับเปลีย
่ น 186
โรงเรียน
ส่งเสริมฯ
ศูนยเด็
์ กเล็ก
213
ตำบล
หมูบ
่ ำ้
น
บูรณำ
กำร
ลดโลกรอน
้
40 ตำบล
จัดกำร
11 ตำบลนมแม่
11 ตำบล
LTC
3 ตำบลฟัน
ดี
Health Social Setting
จัดทำฐำนขอมู
้ ล Health social setting
เป็ นรำยหน่วยบริกำร(รพ./รพ.สต.)
ตำบล หมูบ
วัด โรงเรียน
ศูนย ์
่ ำน
้
เด็กเล็ก ตลำด
โรงฆำสั
่ ตว ์
สถำนประกอบกำร
รำนยำ
้
รำนช
ำ Clinic
้
สถำนบริกำร และองคกร
ชมรม
์
เพือ
่ ขยำยผล...คืนขอมู
่ น
้ ล...แลกเปลีย
เรียนรู้ เพือ
่ กำรจัดกำรปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรมสุขภำพ
ระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและสั งคม
ธนำคำรวิถธ
ี รรม วิถไี ทย จังหวัดก
• Human Approach ธนำคำรควำมดี ประยุกต ์
จำก จ.เชียงรำย
และตัวชีว้ ด
ั ของงำนสำธำรณสุขแตละกลุ
มวั
่
่ ย /
จปฐ.(บุคคล/ครอบครัว)
• ให้พืน
้ ทีด
่ ำเนินกำรปรับใช้
โดยให้คำคะแนน
่
ควำมดี
รวมถึงผู้รับรองตำม
ควำมเหมำะสม
1. ดำนคุ
ณธรรม จริยธรรม กำรรักษำศี ล
จำนวน
้
7 ข้อ สรุป รวมทัง
มำตรกำร
้ สิ้ น
2. ดำนประโยชน
ส
กำรเสี ยสละ กำรเขำร
้
่
้ วม
่
์ ่ วนรวม
เชิงบวก
71 ขอ
กิจกรรม
้
ในชุมชน และสิ่ งแวดลอม จำนวน 14
ชุดกิจกรรมบูรณำกำรกิจกรรมส่งเสริม
ป
องกั
น
โรคลงสู
ท
องถิ
น
่
้
่
้
บ้ำน วัด โรงเรียน
ศูนยเด็
โรงฆำสั
่ ตว ์
์ กเล็ก ตลำด
สถำนประกอบกำร
สถำนบริกำร
Setting
สถำนที่
จำหน่ำย
อำหำรและ
กำรจำหน่ำย
อำหำรในที่
หรือทำง
สำธำรณะ
ตลำด
เกณฑเป
์ ้ ำหมำย
ร้ำนยำ ร้ำนชำ Clinic
และองคกร
ชมรม
์
กิจกรรม/มำตรกำร
เทศบำล/อบต.สนับสนุนดำเนินกำร
1.ร้ำนอำหำรและแผงลอย
1.จัดทำแผนงำน/โครงกำร ส่งเสริมและ
จำหน่ำยอำหำรไดมำตรฐำน
สนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินงำน
้
Clean Food Good Tasteรอย
้ พัฒนำสถำนประกอบกำรรำนอำหำรและแผง
้
ละ 80
ลอยฯ
2.กำรบังคับใช้ทำงกฎหมำย กรณี
ผู้ประกอบกำรไมปฏิ
ั ต
ิ ำมขอก
่ บต
้ ำหนด
ท้องถิน
่
2.ตลำดประเภทที่ 2 ไดรั
้ บกำร 2.กำรบังคับใช้ทำงกฎหมำย กรณี
ประเมินคุณภำพ ร้อยละ 80 ผู้ประกอบกำรไมปฏิ
ั ต
ิ ำมขอก
่ บต
้ ำหนด
ท้องถิน
่
1.ตลำดประเภทที่ 1 ผำน
1.จัดทำแผนงำน/โครงกำร ส่งเสริมและ
่
ธนำคำรควำมดีตำบลแมลำด
รับฝำก–
่
“ปลูกฝังควำมคิดถอนควำมดี
ปลูกฝังจิตสำนึก
ฝึ กเป็ น
นิสัย
นวัตกรร
ม
ควำมรู้
คู่
คุณธรรม
อบต.แม่
ลำด
อ.คลองข
รวมใจท
ำควำมดี”
่
มี
คุณธรร
ม
มีส่วน
รวม
่
มีควำม
โปรงใส
่
ซือ
่ สั ตย ์
สุจริต
นิยำมควำมดี
ของคน
ตำบลแมลำด
่
เป็ น
แบบอยำง
่
ทีด
่ ี
มีจต
ิ
อำสำ
มีควำม
สำมัคคี
มีควำม
เสี ยสละ
อัตรำป่วย-ตำยดวยโรคหลอดเลื
อดสมอง
้
(I60-I69) ในผู
สู
ง
อำยุ
้
อัตรำตำยไมเกิ
่ น 190 ตอประชำกร
่
แสนคน
2500
2000
1906
2046
1760
อัตรำ
ป่วย
1685
1500
1000
500
198
255
2554
2555
195
76
0
2556
2557
ผู้ป่วย Ischemic Stroke ไดรั
้ บยำ
ละลำยลิ
ม
่ กเลื
อดเพิ
ม
่ ขึน
้ ม่ เลือดทำงหลอดเลือดดำ
กำรพัฒนำบริ
ำรกำรให
้ยำละลำยลิ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
อุดตัน SFT (Stroke
Fast Track)
2557
เกณ
255
รำยกำร
2555
(ตค-กค
ฑ์
6
57)
17.6 23.
อัตรำกำรไดรั
60%
16.66
่ เลือด
้ บยำละลำยลิม
5
29
ระยะเวลำเฉลีย
่ ในกำรให้กำรรักษำ
ม
่ เลือด
ดวยยำละลำยลิ
75.6 86.
้
นำที
86.75
ทำงหลอดเลือดดำ (door to needle
7
75
time)
อัตรำตำยของผู้ป่วย Stroke ทีไ่ ด้
5.8
ร้อยละผู้สูงอำยุไดรั
้ บกำรคัดกรองเบำหวำน/
ควำมดันโลหิตสูง
Baseline
100
80
60
40
20
0
2555
DM
90.44
HT
96.15
2556 2557
เป้ำหมำย
57
90.2
86.40
90
5
90.2
80.15 HT 90
DM
5
ผู้สูงอำยุมฟ
ี น
ั ใช้งำนไดอย
ฟน
ั หลัง 4
้ ำงเหมำะสมมี
่
สำเหตุ52
ปจ
ั จัยเสี่ ยง
คูสบขึ
ไป
ร
น
้
อยละ
่
้
1 วัยทำงำนและผู้สูงอำยุเป็ นโรค
ผลกำรสำรวจ(ปี )
2554 2555 2556
38.22 41.97 57.81
100
80
60
40
20
0
66.4
48.38
แลวไม
ได
้
่ รั
้ บกำรรักษำ
2. เข้ำไมถึ
แพง
่ งบริกำร
เสี ยเวลำทำงำน ไมมี
่ คนพำไป
3. สูญเสี ยฟัน และยังไมได
่ ใส
้ ่ ฟัน
เทียม
69.28 61.9 66.77
65.63
37.26
65
30.76
65.33
57.81
49.65
โครงกำรสนับสนุ น 13 โครงกำร งบประมำณ 780
สถำนกำรณผู
่ น
ึ้ ทะเบียน
้ กำรทีข
์ พิ
ประเภทควำมพิกำร
ทำงกำรมองเห็ น
ทำงกำรไดยิ
้ น/สื่ อ
ควำมหมำย
ทำงรำงกำยหรื
อกำร
่
เคลือ
่ นไหว
ทำงจิตหรือพฤติกรรม
ทำงสติปญ
ั ญำ
ทำงกำรเรียนรู้
ออทิสติก
พิกำรซำ้ ซ้อน
ไมระบุ
่
รวมทัง้ หมด
จำนวน(รำย)
2,339
2,923
15,011
1,121
1,763
34
36
1,461
330
25,018
คนพิกำรขำ
ขำด
408 คน
คนพิกำรทำงกำรเคลือ
่ นไหว (ขำขำด)
ไดรั
บริกำรครบถ
วน
้ ปี บ2557
้
พบพิกำรขำขำด
100 96.08
จังหวัด
บึงสำมัคคี
ปำงศิ ลำทอง
ทรำยทอง…
ลำนกระบือ
คลองขลุง
ขำณุ วร…
คลองลำน
อุบต
ั เิ
หตุ,
65.7
1
80
60
40
20
0
ไทรงำม
เบำหว
ำน,
10.48
อืน
่ ๆ
,
15.24
เมือง…
พิกำร
แต่
กำเนิด
, 6.67
มะเร็ง,
1.9
91.67
90.91
พรำนกระตำย
่
100
สดส่วนสำเหตุควำมพิกำร
โกสั มพีนคร
408 คน
ไดรั
ร้อยละ
้ บบริกำรครบถวน
้
96.08
100
100 96.4997.44 100
100 100 100
กระบวนกำรแกปั
้ ญหำกลุมป
่ ่ วย-คนพิกำร
และผู้สูงอำยุทต
ี่ ด
ิ เตียง
งบกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภำพจังหวัด
1. ซือ
้ อุปกรณเครื
่ งช่วยควำม
์ อ
พิกำรให้แกคนพิ
กำร
่
นกยภำพผู
2,400,000.-บำท
2. พัเป็ฒนเงิ
นำศั
้ดูแล อส
ม.เยีย
่ มบำนเชิ
งรุก
้
เป็ นเงิน 1,523,851
อมคนพิ
กำรและ
3. ปรับสภำพแวดล
้
บำท
ผู้สูงอำยุ และ
ผู้ทีอ
่ ยูในระยะที
จ
่ ำเป็ น 45
่
รำย
รวมเป็ นเงิ
ทัง้ นสิ้ น846,958.43 บำท
เป็นนเงิ
4,770,809.43 บำท
83
อัตรำกำรบำดเจ็บและเสี ยชีวต
ิ จำก
อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ท
ำงถนน
แนวโนมอัตรำบำดเจ็บจำกอุบต
ั เิ หตุทำง
้
2000
1000
ถนน
1882.56 1975.95 1873.45
1507.78 1338.21 1773.091724.26
1093.69
0
2550
2551
10
0
2554
2555
2556
2557
อัตรำ
อัตรำกำรตำยผู
ป
วยบำดเจ็
บ
ต
อสมอง
่
ตำย
36.79 ้ ่
40
20
2553
แนวโน้มอัตรำกำรเสี ยชีวต
ิ จำกอุบต
ั เิ หตุ
ทำงถนน
50
30
2552
27.14
28.54ปี
เสี ยชีว ิ
ต
2550
33.86
33.16
33.28
33.99
2556 = 5.11 ตอแสนประชำกร
่
ปี 2557 = 4.20 ตอแสนประชำกร
่
2551
2552
2553
2554
2555
2556
24.06
2557
ภำคีเครือขำยด
ำนกำรแพทย
ฉุ
่
้
์ กเฉิน
ขึน
้
ปฏิบต
ั ิ
ลำ
ภำคีเครือขำย
ทะเบีย งำน
่
ดับ
น
จริง
1 โรงพยำบำล(ALS)
12
12
โรงพยำบำล
2 ส่งเสริมสุขภำพ
30
3
ตำบล(BLS)
องคกรปกครอง
์
3
80
42
ส่วนทองถิ
น
่ (FR)
้
4 มูลนิธฯิ (FR)
1
1
5 สมำคมกูภั
2
2
้ ยฯ(FR)
รวมทัง้ จังหวัด
125
60
เสี ยชีว ิ
ตทีเ่ กิด
เหตุ
49.26
%
โครงกำรสนับสนุ นกำรดำเนินงำนดำน
้
อุบต
ั เิ หตุ
• โครงกำรพัฒนำงำน
กำรแพทยและ
์
สำธำรณสุขฉุ กเฉิน
• โครงกำรลดอุบต
ั เิ หตุ
ทำงถนน
• โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ(Service
Plan) สำขำอุบต
ั เิ หตุ
• โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ส่งตอผู
่ ้ป่วย
เพิม
่ หน่วย
FRให้
ครอบคลุ
ม
สร้ำง
พัฒนำ
ภำคี
หน่วย
เครือขำ่
พืน
้ ฐำน
ยทุกภำค
รพ.สต.
กิจกรรม
สร้ำง
ส่วน
/BLS
พัฒนำ
อำสำสมั
กำรเนิน
หน่วย
คร
ปฏิบต
ั ก
ิ ำ
งำนภำคี
ฉุ กเฉิน
ร
เครือขำย
ชุมชน
่
ระดับสูง
ประจำ พัฒนำ
(ALS)
พั
ฒ
นำ
หมูบ
ำน
ศั กยภำพ
่ ้
คุณภำพ
อำสำสมัค
EMS
รกู้ชีพ
อันดับ
เลื
อ
ดออก
ไข
สถำนกำรณ
ปี
2557
ประเทศไทย 15,595 รำย อัต์ รำป่วย้
กำแพงเพชร 571รำย อัตรำปของ
่ วย
6
24.13 ตอแสนประชำกร
78.63 ตอแสนประชำกร
ประเทศ
่
่
เสี ยชีวต
ิ
18 รำย อัตรำป่วยตำยรอย
เสี ยชีวต
ิ
1 รำย อัตรำป่วยตำย
้
ละ 0.12
ร้อยละ 0.18
จำนวนผู้ป่วยโรคไขเลื
้ อดออกรำยเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบปี
300
2557
2556 และคำมั
250
่ ธยฐำน 5 ปี
Median
200
2556
150
100
50
0
25
20
จำนวนผู้ป่วยโรคไขเลื
้ อดออกรำยสั ปดำห ์ ปี 2557 เปรียบเทียบ
ปี 2556 และคำมั
่ ธยฐำน 5 ปี
Median
2014
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
สถำนกำรณไข
้ อดออก ปี 2557
์ เลื
อัตรำป่วยไขเลื
้ อดออก
จำแนกรำยอำเภอ
อัตรำป่วยผู้ป่วยไขเลื
้ อดออก
จำแนกกลุมอำยุ
่
สถำนกำรณไข
้ อดออก ปี 2557
์ เลื
พบผู้ป่วยไขเลื
้ อดออก
ในพืน
้ ที่ 65 ตำบล
จำกทัง้ หมด 78 ตำบล
(83.33%)
พบผู้ป่วย
ไมพบผู
่
้ป่วย
พบผู้ป่วยใน 280
หมูบ
่ ้ำน
จำก 957 หมูบ
่ ้ำน
พบผู
(29.25%)
้ป่วยใน 18
ชุมชน
จำก 27 ชุมชน
สถำนกำรณไข
ปี 2557
้ อดออก
์ เลื
ม.7 บำนนำถัง
้
ต.ถำ้ กระตำยทอง
ม.2 บ้ำนทุง่
เมือง
ต.วังตะแบก
ม.3 บ้ำนเขำแกว
้
ต.พรำนกระตำย
่
ม.6 บ้ำนบอสำม
่
แสน
ม.7 บ้ำนศรี
โยธิน
ต.หนองปลิง
หมูบ
ม
่ ผ
ี ป
ู้ ่ วย
่ ำนที
้
ตอเนื
่ ่อง 3 สั ปดำห ์
พบใน
5
หมูบ
่ ำน
้
สถำนกำรณไข
้ อดออก ปี 2557
์ เลื
เกิด GEN 2
9 หมูบ
8
่ ำน
้
ตำบล
ม.1 ต.โกสั มพี
ม.4 ต.นำบอค
่ ำ
ม.11,ม.13
ต.ไตรตรึง
ม.3
ต.พรำนกระตำย
่
ม.5
ต.หนอง
หลวง
ม.10 ต.หนองปลิง
ม.5 ต.นครชุม
ม.1 ต.ตลองข
ลุง
Dengue Serotype, 2004-2014
(week 30)
คำดั
ู น้ำยุงลำย (สสจ.สุ่มประเมิน)
่ ชนีลก
เดือน พ.ค. - ก.ค. 2557
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
พ.ค.57
47.50 55.13 44.35
HI
มิ.ย.57
140.00
143.59
77.42
23.43 19.0212.42
CI
BI
ร้อยละภำชนะทีพ
่ บลูกน้ำ
เดือน พ.ค. ก.ค. 2557
40
30
20
10
0
31.25 32.14
พฤษภำคม 2557
มิถุนำยน 2557
กรกฎำคม
30.36 2557
26.79
21.88
19.64
16.9620.83
16.07
15.18
10.428.9312.5
10.41
8.93
5.36
5.217.14
มำตรกำรเรงรั
ญหำ
่ ดแกไขปั
้
ไขเลื
้ อดออก
Public
1. ประชุม War room (Web-conference) สั ปดำหละ
์
Health
ครัง้
1
2. ระบบรำยงำนทีร่ วดเร็ว ( Hotline , SFR online ) /
วิเครำะหสถำนกำรณ
MIS )
โรค(
์
์
3. ทีม SRRT สอบสวน ควบคุมโรค เป็ นเครือขำย
่
4. ควบคุมโรค Day 0-3-10 และ ทำซำ้ ทุก 7 วัน จนกวำ่
โรคสงบ (พน
- ประเมินผล HI , CI
่
่ และกำจัดแหลงฯ)
< 10
และ ไมพบผู
่
้ป่วยรำยใหม่ ใน 4 สั ปดำห ์
5. ประชำคม กำหนดมำตรกำรทำงสั งคม ในพืน
้ ทีแ
่ พร่
ระบำดสูง
6. จัดรณรงค ์ “Big Cleaning Day” ทุกสั ปดำห ์ ในพืน
้ ที่
แพรระบำดสู
ง โดยประสำนควำมรวมมื
อกับ เทศบำล /
่
่
มำตรกำรเรงรั
ญหำ
่ ดแกไขปั
้
ไขเลื
้ อดออก
Medicin
1.
e Monitor shock ทุก
รพท./รพช.
เริม
่
บันทึก Platelet เริม
่ ลดลง
2. รพท./รพช. ส่งตรวจ PCR AFRIMS
กำแพงเพชร
ทุกรำย
3. พัฒนำศั กยภำพบุคลำกร
แพทย ์
พยำบำล
จนท.สส. ปี 2557 :
5 สิ งหำคม
2557 โดย
สถำบันสุขภำพ
เด็กแหงชำติ
มหำรำชินี
่
4. เฝ้ำระวังผูป
่ อ
ี ำกำรไขมำกกว
ำ่ 2 วัน
้ ่ วยทีม
้
สถำนกำรณโรควั
ณโรค
์
อัตรำป่วยวัณโรคทุกประเภทและวัณโรคเสมหะบวกรำยใหมต
่ อ
่
ประชำกรแสนคน
ขึน
้ ทะเบียนปี งบประมำณ 2550-2556 ปี 2557 (1 ตค. ถึง
30 มิย. 57)
140
120
100
95.7
90.7
101.7
103.9
106
111.2
91.3
80
60
54.7
50.6
47.9
50.8
51.2
122
55.7
64
46
40
20
0
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
TB
Total
ผลสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก
รำยใหม่ (> 90%)
ผลสำเร็จรักษำ
วัณโรค
1.รักษำหำย/
ครบ
(Success)
2. เสี ยชีวต
ิ
(Died)
3. ขำดยำ
(Default)
4. รักษำ
ปี งบประมำณ
255 25
255 255
2550 2551 2552
5 56
3
4
85.7
83.
75.3 80.1 85.2
86.6 87.6
5
7
13.9 11.1 10.5 13.4 11.3 7.8 9.5
6.4
5.1
2.3
0.3
2.1
2.1 2.1
กลุมอำยุ
และสำเหตุกำรเสี ยชีวต
ิ ของผู้ป่วย
่
เสมหะบวกรำยใหม่
จำนวน
จำนวน
กลุมอำยุ
ร้อยละ
่
(N=33)
ร้อย
สำเหตุกำรชีวต
ิ (N=33
ละ
)
ตำ่ กวำ่
3
9.1
วัณโรค
13
40 ปี
40-49 ปี
7
21.2
โรคเรือ
้ รังรวม
่
6
(DM,Pneumonia,S
50-59 ปี
9
27.3
eptic,ไต)
60-69 ปี จำนวนผู
6
18.2ณโรคดือ
เอดส์
7
ป
วยวั
้
ยำหลำย
้ ่
70 ปี ขึน
้ ขนำน
ปี 92555
จำนวน
1 ไม
รำย
(อำเภอพรำน7
(MDR
–TB)
27.3
ทรำบ
่
ไป
กระตำย
1)
่
ปี 2556 จำนวน 5 รำย (อำเภอเมือง 3
รำย/ลำนกระบือ 1/ขำณุ ฯ 1)
ปี 2557 จำนวน 3
รำย (อำเภอเมือง 2
42.4
18.2
21.2
21.2
คลินิกวัณโรคทีม
่ ค
ี ุณภำพผำนเกณฑ
่
์
มำตรฐำน
เกณฑ ์
= คะแนนประเมิน
มำกกวำหรื
อเทำกั
่
่ บ 90
เป้ำหมำย
= 4 อำเภอ
ผล
อำเภอ
คะแนน
ประเมิน
เมือง
ขำณุ วรลักษบุร ี
คลองขลุง
พรำนกระตำย
่
86
88
88
89
ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
ไมผ
่ ำนเกณฑ
่
์
มำตรฐำนทีไ่ มผ
ส่วนใหญเป็
่ ำน
่
่ น
DOT และผลสำเร็จของกำรรักษำ
ปัญหำและแนวทำงแกไข
้
1. ผลสำเร็จของกำรรักษำยังตำ่ กวำตั
้ ด
ั (มำกกวำ่
่ วชีว
ร้อยละ 90) สำเหตุส่วนใหญผู
ิ กอนกำร
่ ้ป่วยเสี ยชีวต
่
สิ้ นสุดกำรักษำ และกำรรักษำทีล
่ มเหลว
้
2. กลุมอำยุ
ทเี่ สี ยชีวต
ิ ส่วนใหญอยู
มผู
่
่ ในกลุ
่
่ ้สูงอำยุและ
ผู้ป่วยเอดส์
3. ขำดกำรกำกับกำรกินยำแบบมีพเี่ ลีย
้ ง(DOT) และกำร
ติดตำมเยีย
่ มบำนโดย
จนท.ยังขำดควำมตอเนื
้
่ ่ อง
4. ส่วนใหญผู
่ ด
ิ เชือ
้ เอชไอวีเสี ยชีวต
ิ กอน
่ ้ป่วยวัณโรคทีต
่
แนวทำงแกไข
ส (ARV)
้ ไดรั้ บยำตำนไวรั
้
5. พบผู้ป
ณโรคดือ
้ ยำหลำยขนำน(MDRญหำมี้ อำกำรสงสั
1. ปั
ค้นหำผู
ย่ วยวั
วัณโรคในกลุ
มเสี
่ ่ ยง
TB)เพิพ
ม
่ ขึ
้ย
2. เน้นหนักในกำรมี
เี่ ลีน
้ งกำกับกำรกินยำตอหน
่
้ ำ (DOT) ทีไ่ มใช
่ ่ ญำติ
ตลอดระยะเวลำ กำรรักษำหรือ
อยำงน
่
้ อยในช่วงกำรรักษำระยะเข้มข้น
3. กรณีผ้ป
ู ่ วยวัณโรคไมมำรั
บบริกำรตำมนัด
ทำนยำไมถู
ขำด
่
่ กตอง
้
ยำ หรือหลังกำรรักษำ
ยังมีผลเสมหะเป็ นบวก
จะตองแจ
้
้งให้สถำนบริกำรทุก
แห่งทรำบ เพือ
่ จะไดด
้ ำเนินกำรแกไข
้
ปัญหำ
พัฒนำและจัดระบบ
บริกำรทีม
่ ค
ี ุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
ผู้ป่วยนอกไดรั
้ บบริกำรทำงกำรแพทย ์
โครงกำร จำนว งบประมำณ
เป้ำหม
แผนไทย-ทำงเลื
อ
ก
Base Line
น
ำย
2554
2555
2556
2557
1.9
2.1
4.3
16
16.0
14.0
12.0
10.0
11.42
10.03
8.98
0.0
139,500
4
57,200
ชุมชน
7
147,910
7.45
8.11
6.07
6.0
2.0
3
ปี 2555
8.0
4.0
เจ้ำหน้ำที่
ผู้ป่วย
6.04
3.65
1.50
7.40
3.74
2.11
ผลกำรดำเนินงำนแพทยแผนไทยด
ำน
้
์
กำรบริ
ก
ำร
ผู้ป่วยนอกไดรั
บ
บริ
ก
ำรแพทย
แผนไทยฯ
ปี 2557 ไมน
้
่ ้ อย
์
16
14
12
10
8
6
4
2
0
กวำร
16
่ อยละ
้
2554
8.6
3.9
1.41.3
รพท.
2555
8.6
5.3
2.22.32.9
รพช.
5.3
2.32.2
สสอ.
7.5
4.3
2.22.1
จังหวัด
ลดควำมแออัด
โรงพยำบำลระดับ A และ S มีอต
ั รำครองเตียงไม่
เกินรอยละ
85
้
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
105.70%
96.10%
77.50%
73.90%
72.30%
69.70%
68.30%
2555
2556
2557
85.40%
80.40%
63.05%
49.70%
ลดระยะเวลำกำรรอคอย
ร้อยละของระยะเวลำรอคอยเฉลีย
่ ของผูรั
้ บบริกำร
ผู้ป่วยนอก รพท./รพช.
20.00
15.26
13.80
13.40
-50.00
์
ทะเล
ทุงโพธิ
่
ลำนกระบือ
ไทรงำม
บึงสำมัคคี
-3.17
ทรำยทองวัฒนำ
-40.00
ปำงศิ ลำทอง
-30.00
คลองลำน
-20.00
คลองขลุง
-10.00
9.09
7.58
3.20
ขำณุ วรลักษบุร ี
0.00
7.20
กำแพงเพชร
10.00
12.19
-37.97
- คลินิกนอกเวลำรุงอรุ
ณ คลินิกสนธยำ
่
- โครงกำรศูนยสุ
์ ขภำพชุมชนเมือง 2 แหง่
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลขนำดใหญ่ เพือ
่ ลด
กำรส่งตอผู
่ ป
้ ่ วยนอกเขตบริกำร ลดลง
ปี งบประมำณ รอยละ
ปี งบประมำณ
ปี งบ 2557 (ตค.50
้
2555
2556
มิย.)
กำรส่ง 255 255 เปลีย
่ น
2556 เปลีย
่
2557 เปลีย
่ น
ตอ
4
5
แปลง 2555 (B)
น 2556 (B) แปลง
่
(A) (B)
(A)
แปล (A)
ง
นอก
119 เพิม
่ ขึ้
123 ลดลง 123 112 ลดล 81
135
เขต
ง
น
กำรถูกปฏิเสธกำรส่งตอผู
ป
วยของ
รพ.นอกเขต
่
้
่
ส่วนก
6
11.4 5
7
4 24.48
4
34.40
9
ปี
งบ2557
(ตค.ลำง
3
ปี งบบริ
2555
ปี งบ
2556
ก
ำร
จ.ก
ำแพงเพชร
มิย.)
รวมส่ง
144จำน127ถูก
127
86
งตอ
จำน 118
ถูก
จำน 126
ถูก
่
่
ตกำรส
อ
ร้อย
รอย
่
วน ปฏิเ
วน ปฏิเส ้
วน ปฏิเ ร้อยละ
ละ
ละ
ส่ง สธ
ส่ง
ธ
ส่ง สธ
นอกเขต 123 9
119 2
112
9
ส่วนกลำง 4
0
1.59
0 7.09 6
1 8.47 7
กำรที่ 3 ปี
อขำยบริ
ส่งตอนอกเครื
่
่
2557Top tens Pdx ผู้ป่วย
Top tens Pdx ผู้ป่วยใน
Pneumonia,…
8.15
นอก
Chronic ischaemic heart…
Bronchitis,…
5.98
Malignant neoplasm of…
Dyspepsia
5.98
Systemic lupus…
4.90
3.10
1.59
COPD,…
5.43
Atherosclerotic heart…
1.31
Gastroenteriti…
5.43
Malignant neoplasm of…
1.27
Epilepsy, unspecified
1.23
Heart disease, unspecified
1.15
Liver cell carcinoma
1.06
Singleton,…
5.43
Spontaneous…
4.35
Gastroenteriti…
3.80
Myocardial…
3.26
Urinary tract…
2.72
ร้อยละ
Malignant neoplasm of…
1.02
Chronic kidney disease,…
0.91
ร้อยละ
ผู้ป่วยโรคกลำมเนื
้อหัวใจขำดเลือด
้
เฉี ยบพลัน (STEMI)
ไดรั
่ เลือด และ/หรือ กำรขยำย
้ บยำละลำยลิม
หลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 70) ปี งบประมำณ 2557
ปี งบประมำณ 2556
82
57
(ตค.56 - พค.57)
ไดรั
้ บ รอย
้
ผู้ป่วย
ยำ
ละ
SK
69.51
39
37 94.87
11
7
63.64
12
7
58.33
15
7
46.67
10
5
50.00
12
4
33.33
6
1
16.67
โรงพยำบำ
ล
ระ
ดั
ไดรั
บ ร้อย
้
บ ผู้ป่วย
ยำ SK ละ
กำแพงเพชร
ขำณุ วรลักษ
บุร ี
S
M
2
F
1
F
คลองขลุง
พรำนกระตำย
่
อัตรำป่วยตำยโรคกลำมเนื
้อหัวใจขำดเลือด
้
เฉี ยบพลัน (STEMI)
อัตรำตำยไมเกิ
่ น 15%
30
25
20
15
24.5
15.7
อัตรำ…
อัตรำ…
24
16.65
13.61
10
13.5
17.74
12.5
5
0
2554
2555
2556
2557
สถำนกำรณผู
้ ่ วยโรคทำงจิต
์ ป
เวช
อัตรำกำรฆำตั
หรือ
่ วตำยสำเร็จไมเกิ
่ น 6.5 ตอประชำกรแสนคน
่
แนวโนจำกปี
วตำยและฆ
งบประมำณ ำตั
ร้อยละ ำตั
้ มกำรพยำยำมฆ
่ 2556
่ 10วตำย
สำเร็จ
อัตรำตอแสน
่
60 ประชำกร
50
39.9
40
30
20
7.7
10
0
2553
โรค
โรคจิต
โรค
ซึมเศร้ำ
โรคออทิ
Success
attempt
34.25
34.43
35.26
9.63
9.23
8.81
2555
2556
2554
คำประมำณ(ร
อย
คำดกำรณผู
่
้
์ ้ป่วยใน
ละ)
พืน
้ ที่ (คน)
1.0
7,260
2.3
13,526
ลดลง
กำรเขำถึ
ม
้ งบริกำรผูป
้ ่ วยโรคซึมเศรำในกลุ
้
่
ประชำกรอำยุ
ปี ขึ
น
้ ไป
Baseli 255415255
2556
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
96.95
ne
ร้อยละ
5
14.74 20.50 54.25
85.65
63.89
42.62
27.64 27.64
58.96
57.23
51.8 51.78
39.4
26.17
ทีม
่ ำ : ข้อมูลระดับอำเภอ ศูนยข
ข สำนักงำน
์ อมู
้ ลสำรสนเทศดำนสำธำรณสุ
้
สำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลระดับจังหวัด โปรแกรมเฝ้ำระวังโรคซึมเศรำ้ กรม
3
1
ศูนยให
์ ้คำปรึกษำคุณภำพ(Psychosoc
เชือ
่ มโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยำเสพ
ร้อยละ
70 ของโรงพยำบำลชุ
มชน
ติด บุ
หรี่ OSCC
คลินิกวัยรุนฯลฯ
่
ปี งบประมำ
ศูนยให
์ ้คำปรึกษำคุณภำพ
ร้อยละ
ณ
(Psychosocial Clinic)
2556
1.รพ.ไทรงำม 2. รพ.คลองข
40
ลุง
3. รพ.พรำนกระตำย
4. รพ.
่
ทรำยทองวัฒนำ
2557
1. รพ.ไทรงำม
2. รพ. 72.72
คลองลำน
3. รพ.ขำณุ วรลักษบุร ี 4. รพ.
คลองขลุง
5. รพ.ลำนกระบือ
6. รพ.
บึงสำมัคคี
7. รพ.ทรำยทองวัฒนำ 8.
รพ.ทุงโพธิ
ทะเล
์
่
หมำยเหตุ
จำนวน รพช 10 แห่ง
โรงพยำบำลทีย
่ งั ตองพั
ฒนำศูนยให
้
์ ้
คำปรึกษำคุณภำพ(Psychosocial
Clinic) 3 แห่ง ไดแก
้ ่
1.รพ.พรำนกระตำย
และ รพ.ปำง
่
ศิ ลำทอง
กำรให้บริกำรยังไมครบทุ
ก
่
กลุมวั
่ ย
2.รพ.โกสั มพีนคร เป็ นโรงพยำบำล
ANC - LR - WCC คุณภำพ (รอยละ
้
70)LR คุณภำพ
ANC คุณภำพ
WCCคุณภำพ
ลำดับ
1
2
3
4
โรงพยำบำ ประเมิน
ล
ตนเอง
กำแพงเพช
ผำน
่
ร
ขำณุ วร
ผำน
่
ลักษบุร ี
คลองขลุง
ผำน
่
พรำน
ผำน
่
กระตำย
่
ทีมจังหวัด
ประเมิน
ตนเอง
ทีมจังหวัด
ประเมิน
ตนเอง
ทีมจังหวัด
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
5
คลองลำน
ผำน
่
6
ไทรงำม
ผำน
่
7
ลำนกระบือ
ผำน
่
ประเมิน
ก.ย.57
ผำน
่
ประเมิน
ก.ย.57
ผำน
่
ผำน
่
8
9
ปำงศิ ลำ
ทอง
บึงสำมัคคี
ทรำยทอง
ผำน
่
ประเมิน
ก.ย.57
ผำน
่
ประเมิน
ก.ย.57
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ไมผ
่ ำน
่
ผำน
่
ประเมิน
ผำน
่
ผำน
่
ประเมิน
ผำน
่
ผำน
่
ประเมิน
ผำน
่
ผำน
่
ผำน
่
ประเมิน
ก.ย.57
ผำน
่
ผำน
่
ไมผ
่ ำน
่
ผำน
่
ศูนยพั
้
์ ฒนำเด็กเล็กไดมำตรฐำน
อยละ
ร
70
ผลกำรประเมิ
น
้
ศูนยพั
ฒ
นำ
์
ปี งบฯ
เด็กเล็ก
ผำน
่
มำตรฐำน
ร้อยละ
2556
213
147
69.01
2557
206
142
68.93
9 โครงกำร 755,580 บำท , ทันตฯ 11
โครงกำร 1,415,763 บำท
อำเภอมีทม
ี Mini MERT,MCATT,SRRT
คุณภำพ ร้อยละ 80
ปี งบประมำ ทีม MCATT ร้อย
หมำยเหตุ
ณ
ละ
รอยละของอ
ม
่ ท
ี ม
ี Mini
้ คุณภำพ ำเภอที
1. อ.เมือง คุณภำพ
2556 MERT
60 ทีมระดับอำเภอ 10 ทีม
2. อ.ขำณุ วร
ร้อยละ
50
กษบุร ี ผลงำน
รลัอยละของอ
ำเภอที
ม
่
ท
ี
ม
ี
้3. อ.คลองขลุง
MCATT
คุ
ณ
ภำพ
4. อ.ทรำยทอง
ผลงำน
ร
อยละ
18.18
(รอ
วั
ฒ
นำ
้
ร5.อยละของอ
ำเภอที
ม
่
ี
้
อ.ปำงศิ ลำ
ซ้อมแผน)
ทอง
คุณภำพ
6. อ.บึงสำมัคคี
ผลงำน ร้อยละ
100
2557
1. อ.ขำณุ วร
18.1 ทีมระดับอำเภอ 11 ทีม
ลักษบุร ี
8 ทีไ่ มผ
่องจำกยัง
่ ำนมำตรฐำนเนื
่
2. อ.บึงสำมัคคี
ไมมี
่ กำรซ้อมแผนประจำปี และ
SRRT
ทีม
กำรพัฒนำคุณภำพงำนห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรชันสูตร
สำธำรณสุขของโรงพยำบำล
โดยใช้มำตรฐำน L.A. ของสภำ
เทคนิคกำรแพทย ์
กำรประเมิน
2554
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ร้อยละของ
4 รพ.
5 รพ.
6 รพ.
8 รพ.
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำร
กำแพงเพชร
+
+
+
ชันสูตร
พรำน
คลองขลุง บึงสำมัคคี คลอลำน
สำธำรณสุขของ
กระตำย
ลำนกระบือ
่
โรงพยำบำลใน
ไทรงำม
จังหวัดมีคุณภำพ ขำณุ วรลักษ
และมำตรฐำน
บุร ี
(ผำน
LA.)
่
ยังไมผ
LA. 3 รพ. ส่งแบบประเมินตนเองแลว
่ ำน
่
้
ไดแก
้ ่ รพ.ปำงศิ ลำทอง, รพ.ทรำยทองวัฒนำ ,
รพ.โกสั มพีนคร(เปิ ดใหม)่
ร้อยละของ
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำ
ร
ชันสูตร
สำธำรณสุข
ของ
โรงพยำบำล
ในจังหวัดมี
คุณภำพ
และ
มำตรฐำน
เป้ำหมำย
ผลงำนรอบ
6 เดือนแรก
(ต.ค.56มี.ค.57)
ผลงำนรอบ
6 เดือนหลัง
รพ.สต. 17 แห่ง
รพ.สต.12 แห่ง
รพ.สต.15แหง่
รพ.สต.10 แห่ง
รพ.สต. 6 แห่ง
รพ.สต. 9 แห่ง
รพ.สต.8 แห่ง
รพ.สต.3 แห่ง
รพ.สต.4 แห่ง
รพ.สต.7 แห่ง
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
่ ดำเนินกำร
เริม
3 แห่ง
3 แห่ง
5 แห่ง
0
5 แห่ง
5 แห่ง
3 แห่ง
0
0
0
ร้อยละ
100
ศสม. 2
แห่ง
รพ.สต.
120 แห่ง
รวม 122
แห่ง
เริม
่
ดำเนินกำร
ประเมิน
(มำตรฐำน
ใหม)่
ผำน
่
45 แห่ง
ทอง
ทรำย
ทอง
โกสั มพี
ลำน
กระบื
ลำ
ปำงศิ อ
ลำน
บึง
คคี
สำมั
ไทรงำม
ง
ลุ
พรำน
กระต
่
คลองำย
ขำณุ วร
กษบุร ี
ลั
คลองข
อ.เมืองฯ
รวม
ศสม. 2 แห่ง,
รพ.สต. 29แหง่
ผลงำน
่ ดำเนินกำร
เริม
ผลสำเร็จ/
ตัวชีว้ ด
ั
1 แห่ง
กำรพัฒนำคุณภำพงำนห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรชันสูตร
หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
กำรพัฒนำคุณภำพงำนห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรรังสี
วินิจฉัยของโรงพยำบำล
โดยใช้เกณฑกำรประเมิ
นคุณภำพงำนรังสี วน
ิ ิจฉัยของ
์
กรมวิทยำศำสตรกำรแพทย
์
์
ข้อมูล
รอยละของห
ั ก
ิ ำร
้
้องปฏิบต
รังสี วน
ิ จ
ิ ฉัยของ
โรงพยำบำล ในจังหวัดมี
คุณภำพและมำตรฐำน
(ผำนเกณฑ
ฯ)
่
์
- รพ.ทีผ
่ ำนเกณฑ
ฯ์
่
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
4 รพ.
รอยละ
้
36.36
3รพ.
รอยละ
้
27.27
9 รพ.
รอยละ
้
81.82
คลองขลุง คลองขลุง ไมผ
2
่ ำน
่
ลำนกระบือ ลำนกระบือ แหง่ ไดแก
้ ่
ไทรงำม
ไทรงำม ทุงโพธิ
ท
์ ะเล
่ งโพธิ
ไดแก
รพ.บึ
ง
สำมั
ค
คี
และทุ
ท
์ ะเล
้ บึง่ สำมัคคี
่
บึงสำมัคคี
รพ.ทีไ่ มมี
่ จนท.รังสี
+รพ.โกสั มพีนคร(เปิ ดใหม่ )
ประเด็นเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน Service
Plan
ปี
2557
สำขำ
เปำหมำยโรค
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
โรคมะเร็ง
ทำรกแรกเกิด
อุบต
ั เิ หตุ
ศัลยกรรม+ออร ์
โธปิ ดก
ิ ส์
้
STEMI , Stroke
ผู้ป่วยมะเร็ง 5โรคทีส
่ ำคัญ(เตำนม
ปำกมดลูก ตับ
้
และทอน
ก) กำร
่ ้ำดี ปอด ลำไส้ใหญและทวำรหนั
่
ค้นหำระยะ 1, 2 , กำรเขำถึ
้ ตอนกำร
้ งบริกำรทุกขัน
รักษำ กำรผำตั
่ ด
ภำวะแทรกซ้อนในเด็กทำรกแรกเกิด , อัตรำกำร
เสี ยชีวต
ิ ทำรกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกวำเกณฑ
่
์
ลดอุบต
ั เิ หตุทำงถนน , พัฒนำระบบ EMS , ER
คุณภำพ , ซ้อมแผนอุบต
ั เิ หตุ
รพช.ผำตั
่ ดไส้ติง่ อักเสบ , อัตรำผู้รับบริกำรผู้ป่วยนอก
ลดลง , อัตรำตำยผู้ป่วยทีม
่ ภ
ี ำวะติดเชือ
้ ทีท
่ ำให้เกิดเนื้อ
ตำยและช็อคลดลง , Non-displaced fracture , OA
ประเด็นเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน Service
Plan
ปี
2557
สำขำ
เปำหมำยโรค
จิตเวช
ทันตกรรม
ไต
้
โรคจิตและโรคซึมเศรำ้ , ผู้ป่วยติดสำรเสพติด
ฟันผุในเด็ก 3 ปี , ฟันผุในเด็ก 12 ปี , ผู้สูงอำยุม ี
คูสบ
4 คู่ , กำรเขำถึ
่
้ งบริกำร
ไตเรือ
้ รังในผู้ป่วย DM, HT , พัฒนำระบบกำร
รำยงำน CKD-EPI
พัฒนำระบบกำรส่งตอ
, ขยำยบริกำรกำรบำบัด
่
ทดแทนไต
ตำ
Blinding Cataract , Diabetic Retinopathy
โรคไมติ
่ ด ตอ
่ DM (HbA1C >80%) ,อัตรำกำรre-admit ,ภำวะ
(NCD)
hypo-hyperglycemia ลดลง
องครวม
์
ลดกำรรอคอยนำน ลดควำมแออัด
ผู้ป่วยโรคเรือ
้ รัง / คนอ้วน /
ยำเสพติด
เน้นกำรพัฒนำ
คำ่ CMI รำยโรงพยำบำล ปี 25562557(ต.ค-มิย.57)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1.
2
1.26
0.
80.68
56
56(ตค-มิย)
57(ตค-มิย)
0.98
0.69
0.79
0.57
0.6
0.78
0.55
0.45
0.60
0.71
0.53
ผู้ป่วยในรักษำรำยโรงพยำบำล จำแนกคำAdjRW
่
2557(ตค56-มิย57)
(โดยช่วงขอมู
ส O800 Z370 และZ380 )
้ ล<0.5ไมรวมรหั
่
Adjrw <0.5
จังหวัด
ทุงโพธิ
ทะเล
์
่
บึงสำมัคคี
ทรำยทองวัฒนำ
ปำงศิ ลำทอง
ลำนกระบือ
ไทรงำม
คลองลำน
พรำนกระตำย
่
คลองขลุง
ขำณุ ฯ
กำแพงเพชร
37.67
Adjrw0.5-2
53.04
53.86
9.29
44.75
34.90
60.53
46.46
4.57
51.67
67.08
39.76
53.69
43.38
22.47
68.50
26.27
0.91
2.79
2.93
9.04
69.71
4.02
44.45
51.88
3.68
43.81
52.95
3.24
33.98
0.00
1.88
32.02
57.46
1.39
20.00
51.70
40.00
60.00
14.32
80.00
100.00
ผู้ป่วยในของโรงพยำบำลกำแพงเพชร
จำแนกตำมที่ รพช.ส่งตอ
่
ปี 2556
AdjRW<0.5
จังหวัด
ทุงโพธิ
ทะเล
์
่
บึงสำมัคคี
ทรำยทองวัฒนำ
ปำงศิ ลำทอง
ลำนกระบือ
ไทรงำม
คลองลำน
พรำนกระตำย
่
คลองขลุง
ขำณุ ฯ
โกสั มพีนคร
AdjRW0.5-2
39.41
52.83 7.76
56.76
39.64 36
47.75
50 2.55
30.03
57
56.49
42.860.65
64.16
30.645.2
37.43
55.46 7.11
34.01
58.25 7.74
37.86
48.53 13.61
38.21
55.86 5.93
28.75
0
12.97
59.82 11.43
50
100
ปี 2557
AdjRW <0.5
จังหวัด
ทุงโพธิ
ทะเล
์
่
บึงสำมัคคี
ทรำยทองวัฒนำ
ปำงศิ ลำทอง
ลำนกระบือ
ไทรงำม
คลองลำน
พรำนกระตำย
่
คลองขลุง
ขำณุ ฯ
โกสั มพีนคร
AdjRW0.5-2
24.75
55.60
19.65
22.74
60.15
17.11
22.45
51.39
26.16
25.83
56.54
17.63
27.54
55.46
17.01
25.52
52.61
21.87
23.69
58.83
17.48
23.28
55.03
21.69
23.50
59.16
17.34
24.40
55.14
20.46
23.02
54.47
22.52
43.39
0
44.83 11.78
50
100
่ ค
ี ำAdjRW<0.5
10 อันดับโรคผู้ป่วยทีม
ส่ง
่
ตอในเครื
อขำยจั
งหวัด
่
่
Gastroenteritis and colitis…
Singleton, born in hospital
Acute bronchitis, unspecified
Spontaneous vertex delivery
Pneumonia, unspecified
Other and unspecified…
Chronic obstructive…
Acute tubulo-interstitial…
Lobar pneumonia,…
Gastrointestinal…
0
28.06
27.86
27.35
26.12
24.39
19.59
14.49
11.63
11.63
11.43
5
10
15
20
25
30
กำรดำเนินงำนของศูนยประสำนงำนกำร
์
สำยให
1.บริหำรจัดกำรเครือข
่่ งตอผู
่ ้เกิดควำมเชื
้ป่วย อ่ มโยงกันในกำร
รับส่งตอโรงพยำบำลในเครื
อขำย
่
่
ให้มีประสิ ทธิภำพ
เช่น มีทำเนียบเครือขำยผู
่ วชำญ
่
้เชีย
พร้อมทัง้ มีแนวทำงกำรส่งตอ
่
2.วิเครำะหข
่ ค
ี ำน
้ ลส่งตอผู
่ ้ป่วยทีม
่ ้ำหนักสั มพัทธต
์ อมู
์ ำ่ กวำ่ 0.5
ในปี นี้มก
ี ำรพัฒนำในโรค UGIH ,STEMI , Anemia
,Delivery , Appendic พัฒนำโรงพยำบำลเป็ นกลุม
่
( 5 Node ) เช่นกำรให้ยำ SK ,มีศัลยแพทยรั
์ บผิดชอบ
ศั ลยสั์ ญจรใน Case elective ในแตละNode
่
3.กำรพัฒนำระบบขอมู
อบรมกำรใช้
้ ลสำรสนเทศ
โปรแกรมบันทึกขอมู
้ ลกำรส่งตอ
่ โปรแกรม Thai refer
โดยโรงพยำบำลกำแพงเพชร และมีแผนจะใช้ทัง้ ระบบ
ปัจจุบน
ั เริม
่ ดำเนินกำร
รพ.สต./ศสม. มีกำรจัดให้บริกำร
สุ
ข
ภำพช
องปำกคุ
ณ
ภำพ
่
เป้ำหมำยรอยละ
45 ของ ศสม. และ รพ.สต.
Basel 255 255 255
้
อยูประจ
ำและหมุนเวียน 67 แหงจำก
132 แหง่ ine
่
่
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80
36.67
47.06
50
เพิม
่ ศั กยภำพ
4
5
ร้อยละ 26.61 27.7
100 100 100
6
6
50.7
6
66.67
50
50
โครงกำรแกไขปั
ญหำ
้
งบประมำณ
44.44
50.76
33.33
ปัญหำ/อุปสรรค
1. Unit
ทำฟัน มีไมครบทุ
กแหง่ ขำด
7 โครงกำร
่
28
แหง่
2,104,522
บำท
2. ไมมี
ยงให้บริกำร
่ ผู้ช่วยขำงเตี
้
สั ดส่วนผู้ป่วยนอก DM/HT ทีไ่ ปรับกำร
รักษำที่ ศสม./รพ.สต.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เป้ำหมำย > ร้อยละ
50
= 55.42
ปี … ปี …
%
= 56.11 %
68.74 67.93 65.19
50.86
51.69
46.64
89.33
76.72
72.72
56.11
56.07 54.57
44.9
กำรควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดไดดี
้ ใน
Baseliผูป
255
2555 255 เป้ำหมำย
วยเบำหวำน
้
่
ne
4
6
57
ร้อยละ 51.4ไ
52.6
40HbA1c
%
่ ด59.81
รั
ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนที
้ บกำรตรวจ
100
6
ตรวจHbA1c
85.97 86.53
90
80.92 83.2 84.77
73.65 75.96 76.57
80
71.98
70
61.54
56.15
53.33
60 51.11 53.09
51.92
50
48.55
47.24 48.95 48.13 43.36
50
42.25
40
30.03
28.42
30
20
10
0
ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงทีควบคุมควำมดัน
Baselin 255
255 เป้ำหมำย
โลหิ2555
ตไดดี
้
e
4
6
57
70
60
50
40
30
20
10
0
ร้อยละ
34.56 40.63
44.7
60.0
65.50 40.57
8
50 %
51.14 53.46 53.59 54.3247.81
50.07
48.19
45.11 47.09
ผู้ป่วยเบำหวำนไดรั
้ บกำรคัดกรองเบำหวำน
เข้ำจอประสำท
คัดกรอง 57.3%
Baseli 255 255 255 เป้ำหมำ
ยิง
ne
ร100
้อยละ
4
5
6
55.7
40.4
76.71
7 ตรวจตำ
2
ย 57
60 %
ผิดปกติ
3.7%(413 คน)
Laser
154 คน
73.2 73.92 78.42
80
57.3
57.62 60.89
51.17
51.04
60
45.42 47.49 49.09
40
20
6.67
6.27
5.08
4.59
3.59
3.7
1.61
1.31
1.1
0.9
0.34
0
150
100
50
37.27
แนวโน้มอัตรำป่วยโรค
จอประสำทตำ 84.22
95.25
54.13
59.10
2554
2555
2557
0
2553
2556
กำรประเมินภำวะไตวำย e-GFR
1
33.68
34.05
ควำมดันโลหิตสูง
2556
2557
36.77
29.01
2
34.95
35.49
35.91
42.54
3
24.91
25.01
22.92
24.75
4
4.96
3.97
3.30
2.85
5
1.50
1.36
1.10
0.85
ครอบคลุ
ม
84.13
69.59
63.79
54.11
ระยะ
เบำหวำน
2556
2557
มี CKD Clinic
โรงพยำบำลทุกแหง่
CKD clinic รพ.ระดับ
F1 ขึน
้ ไป ใน
แตละเครื
อขำย
่
่
Clinic สำมำรถเปิ ดให้บริกำรไดในโรงพยำบำลชุ
มชนทุกแ
้
ยกเวน
ำงด
ำเนินกำร
้ รพ.โกสั มพีนคร อยูระหว
่
่
กำรตรวจประเมินรับรองมำตรฐำนคลินิก NCD
คุณภำพ
- ประเมินตนเอง
จังหวัดประเมิน 100%
- อยูระหว
ำงกำรตรวจรั
บรองมำตรฐำนระดับเขต
่
่
วันที่ 1-2,8 กันยำยน 2557
ผู้เสพยำเสพติดทีผ
่ ำนกำรบ
ำบัดในระบบ
่
เป้ำหมำยกลั
ไม
น
อย
่
้
สมัครใจไม
บ
ไปเสพซ
ำ้
่
กวำรอยละ 80
่ ้
รอยละ
้
100
95
90
85
80
75
70
94.3
90.0
92.7
94.2
94.1
94.8
96.7
91.2
96.0
92.0
96.6
91.8
91.1
87.5
89.5
ประเทศ
2553
2554
2555
เขต
กำแพงเพชร
2556
2557
(พ.ค.)
ทำรกแรกเกิดน้ำหนักตำ่ 2,500 กรัม
เสี ยชีวต
ิ ภำยใน 28 วัอันตรำตำยลดลง
ประเภททำรกแรกเกิด
2556 2557
ทำรกเกิดมีชพ
ี น้ำหนัก < 2,500
กรัม
เสี ยชีวต
ิ ภำยใน 28 วัน
5%
583
455
-
23
12
-
จำนวนทำรกแรกเกิดน้ำหนักตำ่ 2,500 กรัม เสี ยชีวต
ิ
ร้อยละ
4.1
2.6
36.5 %
20 19
ภำยใน 28 วัน
จำแนกรำยโรงพยำบำล
25
56
15
10
5
0
9
0 1
1 0
0 0
1 0
1 1
0 1
0 0
1 0
0 0
0 0
ฒนำ
สถำนกำรณกำรพั
์
Service DHS
Plan & Quality
1. ลดควำมแออัด
2. เพิม
่ กำรเข้ำถึงบริกำรโดยพัฒนำ ศสม. 3.
พัฒนำระบบรับ-ส่งตอผู
่ ้ป่วย/ขอมู
้ ล
DHS
คปสอ.
• ทุกอำเภอผำน
ขัน
้ 3 ->
่
สู่ ขัน
้ 4
PMQA PCA HA พบส.
• ODOP 2.4 ลำน
28
้
โครงกำร
1.Long term care, 2.Modified
–CKD Clinic
3.Teenage Preg. 4.CA Liver :
Liver fluke ,
5. ศพด.ปลอดโรค 6. ไอโอดีน
5 Node ,
ทุตย
ิ ภูม ิ
รพ.แม
ข
ผำนรั
บรอง HA
7
่ ำย
่ แห่ง
่
•
(เหลืออีก 5 แห่ง)
• ขอรับกำรประเมิน ปี 2557
รพ.ไทรงำม /บึงสำมัคคี/
ลำนกระบือ
• แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
รพช.หัตถกำร
เบือ
้ งตน
้ , Re-opening
OR
• Referral system: 5 เรือ
่ ง
ปฐมภูม ิ
25:46
/132
PCA
ขัน
้ 2=
9 แหงขั
้
่ น
1 = 2 แหง่
พืน
้ ทีเ่ ป้ำหมำย
ดำเนินกำร DHS
• ดำเนินกำรทุกอำเภอ ร้อยละ 100
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือขำยสุ
ขภำพระดับอำเภอ
่
เครือขำยบริ
กำรสุขภำพที่ 2 และ 3
่
สำนพลังอำเภอสุขภำวะ เชือ
่ มปฎิบต
ั ก
ิ ำรดวยระบบข
อมู
้
้ ล
สุขภำพ
- อำเภอคลองลำน
- อำเภอไทรงำม
•ผลกำรประเมิ
ดำเนินกำรพัฒนำโดยใช
Appreciation และ
นกำรพั้ DHS-PCA
ฒนำตำมเกณฑ
์
DHML
พัฒนำ
DHS
อ
ำเภอคลองลำน
• ผำนขัน
้ ที่
3 จำนวน
11 อำเภอ และ
่
ยกระดับกำรพัฒนำตอเนื
่
่ ่องตอไป
• ดำเนินกำร ODOP ทุกอำเภอ 28
โครงกำร
• งบประมำณทัง้ สิ้ น 2,488,920
บำท
บรอง
โรงพยำบำลผำนกำรรั
่
คุณภำพ 7 แห่ง
รพ.ขำณุ วร
ลักษบุร ี
รพ.พรำน
กระตำย
่
รพ.
กำแพงเพ
ชร
รพ.ทุงโพธิ
์
่
ทะเล
รพ.ทรำยทอง
วัฒนำ
รพ.คลองข
ลุง
รพ.คลอง
ลำน
ผำนบั
นไดขัน
้ 2 = 4 แห่ง เตรียมกำร
่
ขอรับรองในปี 2557
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
เพือ
่ สนับสนุ นกำร
จัดบริกำรสุขภำพ
กำรบริหำรและจัดกำร
ทรัพ
ยำกรบุ
คคล
มีนโยบำยใช้กรอบอั
(FTE / Population
ตรำก
ำลังทีค
่ วรมี
based และ Service based)
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรกำลังคนในจังหวัด โดยมี
คณะกรรมกำร พบส.สำขำตำงๆ
่
และคณะกรรมกำร CHRO ของจังหวัดช่วยพิจำรณำ
กลัน
่ กรอง คลำกรตำม Service P
แผนพัฒนำสมรรถนะบุ
มีกำรกำหนดตัวบุคคล ตำมแผน Service
Plan ของเขตบริกำรสุขภำพที่ 3 เรียบรอย
้
แลว
้ พบปัญหำในบำงหลักสูตร ยังไมมี
่ สถำนที่
ฝึ กอบรม
(เช่น พยำบำลเฉพำะทำง สำขำเวชปฏิบต
ั ิ
ฉุ กเฉิน (Emergency Nurse Practitioner)
กำรบรรจุขำรำชกำร
้
หน่วยบริกำร
รพท.
รพช.
รพ.สต.
รวมจังหวัด
จำนวนทีจ
่ ้ำงเป็ น พกส. (รำย)
ลูกจ้ำง
ร้อยละ
สำย
ชัว
่ ครำว สำยวิชำชีพ
รวม
สนับสนุ น
499
93
356
449 89.98
642
182
459
641 99.84
209
103
106
209 100.00
1,350
378
921
1,299 96.22
กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณ
กำรบรรจุกำลังคนเขำสู
้ ่ ตำแหน่ง พกส. พบวำ่ ใน
ภำพรวมจังหวัดสำมำรถดำเนินกำรจ้ำงได้ ร้อยละ 96.22
โดยในส่วนของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จำกเดิมมี
ลูกจ้ำงชัว
่ ครำวกลุมเป
่ ้ ำหมำยทัง้ หมด 909 รำย ลำอออก
กอนด
ำเนินกำรทำสั ญญำจ้ำง จำนวน 58 รำย คงเหลือ
่
851 รำย แสดงเจตนำไมเข
่ ำรั
้ บกำรประเมินเขำสู
้ ่ ตำแหน่ง
พกส. จำนวน 1 รำย ไดรับกำรจำงเป็ น พกส.จำนวน
กำรเงินกำรคลัง
- จัดอบรมแนวทำงกำรจัดทำแผนให้ทุก
หน่วยงำน
- หน่วยบริกำรทุกแหงมี
่ แผนกำรเงินกำรคลังรวม
่
และแผนกำรลงทุนรวม
่
- ติดตำมกำรใช้แผนและวิเครำะหอย
อเนื
์ ำงต
่
่ ่อง
- บริหำรกำรเงินกำรคลังสุขภำพ (CFO)
อเนื
อยำงต
่ ่อง โดยบริหำรใน
่
รูปเครือขำยทั
ง้ ในระดับจังหวัด รวมทัง้ ระดับ
่
โรงพยำบำล
- นำเสนอขอมู
นกำรคลัง
้ ลสถำนกำรณกำรเงิ
์
ภำพรวมจังหวัด
และรำยโรงพยำบำลในทีป
่ ระชุม
Bed
> 1.5
≥ 1.0
≥ 0.8
Liquid
Index
StatusIndex
SurviveInde
x
Risk
Scoring
ประเมินภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 7 ระดับของ
โรงพยำบำล ไตรมำส 3-57
กำแพงเพช 410
ร
1.89
1.65
1.33
152,057,7 (20,873,99
05.18
8.33)
0
1
0
1
ขำณุ วรลักษ 60
บุร ี
2.80
2.63
2.48
82,656,63 (14,792,63
1.42
0.84)
0
1
0
1
คลองขลุง
60
2.17
1.94
1.83
46,899,45 (12,117,84
3.72
2.57)
0
1
0
1
พรำน
กระตำย
่
60
1.76
1.57
1.47
26,330,71 (7,151,685.
5.84
74)
0
1
0
1
คลองลำน
60
3.39
2.88
2.71
51,020,66 (2,539,560.
7.57
23)
0
1
0
1
หน่วย
บริกำร
Current
Serv Ratio
(เทำ)
่
Quick
Ratio
(เทำ)
่
Cash
Ratio
(เทำ)
่
ทุนสำรอง
สุทธิ
กำไรสุทธิ
รวมคำเสื
่ ่ อม
รำคำ
(ลำนบำท)
้
(ลำนบำท)
้
ำงกำรเงิ
น
และผลกำรด
ำเนิ
น
งำน
รพ.โกสั
ม
บาท
40,000,000
ทุนสำรองสุทธิ
ิ
สนทร
ัพย์รวม
31,146,569
30,000,000
ิ
สนทร
ัพย์หมุนเวียน
20,000,000
เงินสด
10,700,898
7,284,331
10,000,000
ิ
้ นหมุ
หนีส
นเวียน
6,059,144
4,358,515
0
บาท
10,000,000
8,334,604
1,000,000
.-ต
ต่ ต ค.
ค
ต้งั . - พย
แต
่ ตค .
.ต้งั
แต ธค.
่ ตค
ต้งั . - มค
แต
่ ตค .
ต้งั . - กพ
แต
่ ตค .
.ต้งั
แต มีค.
่ ตค
ต้งั . - เม
ย
แต
่ ตค .
.พ
ต้งั
แต ค.
่ ตค
.- ม
ิ ย.
ต่ ต
ค
ต้งั
แ
ต้งั
แ
-5,000,000
57
57
พ
ค.
.5
7
เม
ย
57
มค
ี .
.5
7
มย
ิ .
16,181,876
บาท
รายได้ ท้งั หมดไม่ รวม
งบลงทุน
4,000,000
-2,000,000
14,140,519
8,497,317
รายจ่ ายทั้งหมดไม่ รวม
ค่ าเสื่ อมราคา
รายได้ ท้งั หมดรวม
งบลงทุน
รายจ่ ายทั้งหมดรวม
ค่ าเสื่ อมราคา
กาไรสุ ทธิไม่ รวมค่ า
เสื่ อมราคา
กาไรสุ ทธิรวมค่ า
เสื่ อมราคา
-3,751,142
ต้ งั แ
ต่ ต
ต้ งั แ ค. - ต
ต่ ต ค.
ต้ งั แ ค. - พ
ต่ ต ย.
ต้ งั แ ค. - ธ
ต่ ต ค.
ต้ งั แ ค. ต่ ต มค.
ต้ งั แ ค. - ก
ต ่ พ.
ต้ งั แ ตค. ต่ ต มีค.
ต้ งั แ ค. - เ
ต่ ต มย .
ต้ งั แ ค. - พ
ต่ ต ค.
ค.
-ม
ิ ย.
7,000,000
กพ
.5
7
มค
.5
6
ธค
56
พ
ย.
.5
6
ตค
.5
6
3,416,567
กย
13,000,000
ิ ต้
้ นที
หนีส
่ องชำระ
ด้วยต ัวเงิน
-7,684,558
ประสิ ทธิภำพกำรใช้เตียง/ครองเตียง
มิถุนำยน 2557
อัตรำกำรใช้ ณ
3.4
120
เตียง
80
%ทรำยทองวัฒไทรงำม
นำ
บึงสำมัคคี
คลองลำน
100
80
ปำงศิ ลำทอง
60
ทุงโพธิ
ท
์ ะเล
่
พรำนกระตำย
่
ลำนกระบือ
คลองขลุง
ขำณุ วรลักษบุรี
วัน
กำแพงเพชร
40
20
0
0%
20%
40%
60%
80%
อัตรำกำรครอง
เตียง
100%
120%
่ กลุม
ตนทุ
่ นเกณฑเฉลี
่ วยไมเกิ
่
้ นตอหน
่
์ ย
ระดับบริกำรเดียวกัน
สถำนบริกำร เตียง
Mean + SD
IPD
OPD
2555
IPD
OPD
กำแพงเพชร 410 13,438.2
825.30 9,478
2
2556
IPD OPD
2557
IPD
OPD
663 10,777 753
11,126
794
ขำณุ วรลักษ
บุรี
60
12,095.6
617.87 11,710
2
491 11,137 528
12,515
583
คลองขลุง
60
12,095.6
617.87 8,811
2
363
9,431
402
9,940
463
พรำน
กระตำย
่
60
12,095.6
617.87 11,509
2
505
9,454
551
13,339
622
คลองลำน
60
12,095.6
617.87 14,512
2
378 12,180 390
13,302
620
MOC Per Productivity+Gov.Sp
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ต้นทุน (HGR)
mean
ตนทุ
นแปร ณ ไตร
้ นคำใช
่
้จำยผั
่
งบ
มำส 3 ปีแผน 2557
วิเครำะห
รอย
Plan Name
ต้นทุนยำ
ต้นทุนเวชภัณฑมิ
์ ใช่
ยำและวัสดุกำรแพทย ์
แผนควบคุม
์
มิถุนำยน 30/06/25
57
ผลตำง
่
้
ละ
251,139,455 188,354,591 205,684,07 17,329,484.1 9.20
9
.81
.74
5.99
79,998,670. 59,999,002. 79,423,030 19,424,027.5 32.37
7
89
52
.46
ต้นทุนวัสดุ
127,247,142 95,435,356. 95,807,623 372,266.40
วิทยำศำสตรกำรแพทย
์
์
73
.30
.13
0.39
คำใช
่
้สอย
55,784,115.
74,378,821.
53,161,095 2,623,020.64 4.70
83
10
.18
คำสำธำรณู
ปโภค
่
43,321,486. 32,491,114. 29,233,634 3,257,480.48 10.03
ตนทุ
นแปร ณ ไตร
้ นคำใช
่
้จำยผั
่
มำสจำแนกรำย
3 ปีแผน 2557
งบวิเครำะห ์
ร้อย
หมวดคำใช
แผนควบคุม
่
้จำย
่
40.00
ถุนำยน 30/6/2557
อมิำเภอ
ผลตำง
่
35.96
ต้นทุ
นยำ
30.00
25.69
188,354,591
251,139,455
205,684,07 17,329,484.
.81
19
.74
5.99
19.33
ละ
9.20
18.03
20.00
คำสำธำรณู
่ -40.00 ปโภค
รวม 12 รพ.
โกสั มพีนคร
์
ทะเล
ทุงโพธิ
่
ทรำยทอง
บึงสำมัคคี
ปำงศิ ลำทอง
ลำนกระบือ
ไทรงำม
คลองลำน
พรำนกระตำย
่
คลองขลุง
ขำณุ วรลักษบุร ี
กำแพงเพชร
13.76
ต้นทุนเวชภัณฑมิ
์ ใช่ยำ10.08
79,998,670. 59,999,002. 79,423,030. 19,424,027.7.48
32.37
10.00
และวั
สดุกำรแพทย ์
6.37
57
89
52
3.45 46
3.21
ต้นทุ0.00
นวัสดุ
วิทยำศำสตร ์
127,247,142 95,435,356. 95,807,623. 372,266.40 0.39
-10.00
73
กำรแพทย
.30
13
์
-20.00
-5.66
-14.56
2,623,020.6
คำใช
74,378,821. 55,784,115. 53,161,095.
่
้สอย
4.70
4
83
10
18
-30.00
-33.62
43,321,486. 32,491,114. 29,233,634. 3,257,480.4 10.03
8
91
54
43
แผนกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ ์
ร
วมกั
น
่
เป้ำหมำย : เครือขำยบริ
กำรในระดับเขตและจังหวัดมี
่
คำใช
ร
อยละ
10
่
้จำยลดลงในภำพรวม
่
้
กำรจัดซือ
้ ยำ วัสดุ
กำรแพทย ์
และวัสดุวท
ิ ยำศำสตรร์ วม
่
จังหวัด/เขต
ยำ
วัสดุ
ซือ
้ รเวชภั
วมจั
งณ
หวัฑ
ด/เขต
ซือ
้ กำรแพทย
รวมจั
งหวัด ์ 16
่
่
์
วัสดุวท
ิ ย
ฯ ำง
อยูระหว
่
่
รำยกำร
ดำเนินกำร
มูลคำ่ 587,517 บำท
ในระดับเขต
คิดเป็ น 0.74 % ของ
(ในระดับจังหวัดไมได
คิดเป็ น 3.66 % ของ
่ ้
กำรจัดซือ
้
ดำเนินกำร)
กำรจัดซืมีอ
้ กำรจัดซือ
ซือ
้ รวมเขต
34
รพท.
้ ยำในปี
น
ี
ส
้
ง
ู
กว
ำมู
ล
ค
ำกำรจั
ด
ซือ
้ ใน
่
่
่
ยำทัง้ หมด
ปี 2556 รรำยกำร
้อยละ 1.67
อยูกระหว
่ ำรจัำงด
่ ดซืำเนิ
โรงพยำบำลชุมชนมี
อ
้ เพินม
่ กำร
ขึน
้ รอยละ 9.06
56 รำยกำร
มูลคำ่ 10,995,486
บำท
้
ตนทุ
้ ยำของ
้ นกำรจัดซือ
ข้อมูลโรงพยำบำล
เปรียบเทียบปี 2556/2557 (ระยะเวลำ
9 เดือน)
ต้นทุนกำรจัดซือ
้ ยำของ รพท. ลดลงร้อยละ 5.74 / รพช.
เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
9.06
้
ตนทุ
้ วัสดุกำรแพทย ์
้ นกำรจัดซือ
ขของโรงพยำบำล
้อมูลเปรียบเทียบปี 2556/2557 (ระยะเวลำ 9 เดือน)
โรงพยำบำลทัว่ ไปมีกำรจัดซือ
้ เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
้
10.84 / รพช.ซือ
้ ลดลง 4.76
ตนทุ
้ วัสดุวท
ิ ยำศำสตร ์
้ นกำรจัดซือ
ขของโรงพยำบำล
้อมูลเปรียบเทียบปี 2556/2557 (ระยะเวลำ 9 เดือน)
ภำพรวมทัง้ จังหวัดมูลคำต
้ วัสดุวท
ิ ยำศำสตร ์
่ นทุ
้ นกำรจัดซือ
เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
3.68
้
แผนงำนควบคุมปริมำณกำรใช้
เวชภัณฑ ์
โรงพยำบำล
กำแพงเพชร
ขำณุ วรลักษ
บุร ี
คลองขลุง
พรำน
กระตำย
่
คลองลำน
ไทรงำม
ลำนกระบือ
ปำงศิ ลำทอง
บึงสำมัคคี
ทรำยทอง
วัฒนำ
สั ดส่วนรำยกำร
ED : NED
84 : 16
สั ดส่วนมูลคำ่
ED : NED
85 : 15
90 : 10
94 : 6
71 : 29
73 : 27
95
92
91
91
95
91
59
81
80
64
98
67
:
:
:
:
:
:
5
8
9
9
5
9
93 : 7
:
:
:
:
:
:
41
19
20
36
2
33
80 : 20
รพท. รพ
ช.
80:2 90:
0
10
แผนงำนควบคุมปริมำณกำรใช้
เวชภั
ณ
ฑ
เปำหมำย: สั ดสวนมูลคำกำรจัดซือ
้ ยำ ์ ED:NED -> รพท.
้
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
่
16
10
6
84
90
94
่
80:20
และ
รพช.
90:10
5
5
95
8
9
9
92
91
91
95
9
7
11
8
91
93
89
92
NED
ED
โรงพยำบำลส่วนใหญใช
่ ้ยำในบัญชียำหลัก
แห่งชำติ ( ED ) เป็ นหลัก
รพท. มำกกวำร
80 / รพช. มำกกวำ่
่ อยละ
้
กำรส่งเสริมกำรใช้ยำในบัญชี
ยำหลั
ก
แห
งชำติ
่ ยำ ED:NED -> รพท.
เป้ำหมำย: สั ดส่วนมู
ลคำกำรจั
ด
ซื
อ
้
่
100
80
60
40
20
0
15
85
80:20 และ รพช. 90:10
2
29
71
27
73
19
20
41
81
59
80
33
36
98
64
67
20
80
10
15
90
85
NED
ED
มูลคำกำรจั
ดซือ
้ ยำ ED : รพท. ร้อยละ 85 / รพช.
่
ส่วนใหญต
90
่ ำ่ กวำร
่ อยละ
้
กำรบริหำรคลังเวชภัณฑอย
ปร
่
์ ำงมี
อัตรำกำร
สำรองยำ
เดือน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.39
2.50
1.87
1.56
1.09
1.44
รพ
ท.
ไมเกิ
่ น1
เดือน
รพ ไมเกิ
่ น2
ช. เดือน
2.96 2.78
2.27 2.18
1.95
2.00
ตนทุ
ำนเวชภั
ณฑ ์ :
้ นคำใช
่
้จำยด
่
้
OPD VISIT
เป้ำหมำย
รพท.
รพช.
ยำ
158
63
วัสดุ
กำรแพทย ์
87
32
วัสดุ
วิทยำศำสตร ์
43
36
มูลคำกำรใช
่
้ยำ : OPD VISIT
รพท รพ
.
ช.
158 63
มูลคำกำรใช
่
้วัสดุกำรแพทย ์ :
OPD VISIT
รพท.
รพช.
71
32
มูลคำกำรใช
ิ ยำศำสตร ์
่
้วัสดุวท
กำรแพทย ์ : OPD VISIT
รพท 46
.
รพช 36
.
รอยละมู
ลคำกำรจั
ดซือ
้ ยำรวม
้
่
่
เขต/จังหวัด
เป้ำหมำย
ร้อย
10
7.43
8
4.82
2.54
รวม
์
ทุงโพธิ
…
่
ทรำย…
บึงสำมัคคี
ปำง…
0.54
ลำน…
ไทรงำม
3.69
2.04 1.84
1.35
คลองลำน
0
กำแพงเ…
2
ขำณุ วร…
1.88
2.75
2.56
พรำน…
4
4.42
โกสั มพี…
4.88
คลองขลุง
6
ปัญหำอุปสรรค ขอเสนอแนะ
และ
้
แนวทำงแกไข
้
1. กำรจัดซือ
้ รวมแตละครัง้ โดยเฉพำะกำรจัดซือ
้ รวม
่
่
่
ระดับเขตตองใช
้
้เวลำนำน
ทำให้เสี ยโอกำสในกำรจัดซือ
้ หลำยเดือน
2. กำรซือ
้ รวมวั
สดุกำรแพทย ์ มีข้อจำกัดดำน
่
้
ผู้ใช้งำนในแตละโรงพยำบำล
่
ทำให้เกิดปัญหำในกำรกำหนดคุณสมบัตเิ ฉพำะ
จำนวนรำยกำรในกำรจัดซือ
้
จึงมีไมมำก
่
3. กำรจัดซือ
้ วัสดุวท
ิ ยำศำสตรร์ วมกั
นระดับจังหวัด
่
และระดับเขต
มีข้อจำกัดดำนเครื
อ
่ งมือทีม
่ ค
ี วำมแตกตำงกั
น
้
่
ของแตละโรงพยำบำล
่
จัดจ้ำงงบลงทุน สำมำรถลงนำมสั ญญำในไต
ไดรั
บ
กอหนี
้ ร้อย
้
่
ลำดับ
รำยกำร
หมำยเหตุ
ละ
จัดสรร
ผูกพัน
งบประม 176,208, 51,940,
คงเหลือ รพ.
ำณ
900
000
สิ่ งกอสร
ำง
กำแพงเพชร
่
้
88. 1 รำยกำร
รำยกำร
9
8
88
งบประม 12,993,8
12,884,
90
ครุภณ
ั ฑ ์ ำณ
680
รำยกำร
20
20
100
งบประม 189,202, 64,824,
ำณ
790
680
เป้ำหมำยรอยละ
้
กฎหมำยและกำรคุมครอง
้
ผูบริ
้ โภค
ดำนสุ
ขภำพ
้
ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรปัญหำ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
สุ
ข
ภำพ
์
เกณฑเป
์ ้ ำหมำย = ดำเนินกำรครบ
5 ขัน
้ ตอน
ขัน
้ ตอน
แตที
งตั
มครอง
่ ่ ง้ คณะกรรมกำรคุ
้
1
ผูบริ
้ โภคและควำมปลอดภัยดำน
้
อำหำร
ผลกำรดำเนินงำน
- คณะกรรมกำรอำหำรปลอดภัย
ฯ แตงตั
่ ง้ แลว
้
- คณะกรรมกำร คบส. อยู่
ระหว
ำเนินกำร
่ตอน
ขัน
้ ำงด
วิเครำะห
่ ยง และจัดทำ
์
ที่ 5ควำมเสี
ขอเสนอแนะ/แนวทำง
ในกำร
้
พัฒนำกำรดำเนินงำน
อยูระหว
ำง
่
่
ดำเนินกำร
ขัน
้ ตอน
รวบรวมสรุ
ที่ 2 ปและทบทวน
ตรวจสอบ เฝ้ำระวังคุณภำพ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย ของผลิตภัณฑสุ
์ ขภำพ
มีกำรค้นหำปัญหำดำนผลิ
ตภัณฑสุ
่ ำคัญของ
้
์ ขภำพทีส
จังหวัด ได้ 2 รำยกำร คือ
1. น้ำบริโภคในภำชนะบรรจุทป
ี่ ิ ดสนิทไมได
่ ้
มำตรฐำน
2.กำรขำยยำสเตียรอยด ์
กำรด
ำเนินงำน
โครงกำรทีแ
่ กปั
้ ญหำ 20
ขั
น
้ ตอน
ขั
น
้
ตอน
โครงกำร (งบฯ = 2,939,125 บำท)
สรุ
ดำเนิ
อ
่
ทีป่ ผลกำร
4
ที่ นกำรตำมแผนงำนเพื
3
ดำเนินงำนตำม
แกไขปั
ญหำผลิตภัณฑ ์
้
สุขภำพทีส
่ ำคัญ
แผนเพือ
่ แกไข
้
ปัญหำ
ผลกำรดำเนินงำน
อยูระหว
ำง
่
่
ดำเนินกำร
- ตรวจสถำนประกอบกำร
428 แหง่
จำกเป้ำหมำย
576 แหง (74.31 %)
ผลกำรตรวจรำนขำยยำ
ปี 2557
้
อำเภอ
เมือง
ขำณุ วรลักษ
บุร ี
คลองขลุง
พรำน
กระตำย
่
คลองลำน
ไทรงำม
ลำนกระบือ
โกสั มพีนคร
ปำงศิ ลำทอง
บึงสำมัคคี
ทรำยทอง
ปี 2557
ตรวจ
ผำน
่
83
80
ร้อยละ
96.38
35
34
97.14
23
23
100
13
12
92.31
11
10
8
0
3
5
10
9
8
0
3
5
90.91
90.00
100
0.00
100
100
7
7
100
ผลกำรสุ่มเก็บตัวอยำงอำหำร
่
ประเภทอำหำรทีต
่ รวจ
ปี 2556
ปี 2557
ตรวจ ผำน
ร้อยละ ตรวจ ผำน
ร้อยละ
่
่
น้ำบริโภคในภำชนะ
54
43 79.63 35
33 94.28
บรรจุทป
ี่ ิ ดสนิท
น้ำแข็ง
3
3
100
นมโรงเรียน
2
2
100
2
2
100
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภำพ
6
6
100
11
11
100
ชุมชน
น้ำปลำ
1
1
100
1
1
100
เส้นกวยเตี
ย
๋ ว
7
4
57.14
๋
ตรวจสำรปนเปื้ อน
3,360 3,327 99.02 656 650 99.08
5 ชนิด
1. รวม
น้ำบริโภค3,416
– ตั3,353
กเตือ98.16
น เปรี
ย
บเที
ย
บปรั
บ
715 704 98.46
2. กวยเตี
ย
๋ ว – ตักเตือน แจ้งจังหวัดตนทำงด
๋
้
ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนอำหำร
ปลอดภัย 5 ขัน
้ ตอนประเมิน Primary
จัดตัง้ คณะ
1. จัดทำแผนดำเนินงำน
กรรมกำรฯ
อำหำรปลอดภั
ย ไข
แผนแก
14
้
ให้ครอบคลุมหน
โครงกำร
่ วย
งำนในสั งกัดงบ 2,330,145
บำท
2. ดำเนินกิจกรรมด
ำน
้
GMP.
49 แห่ง จำก
อำหำรปลอดภั
ย ่ง = 79.03
รถหน
อ
่ นที
62่ วยตรวจสอบเคลื
แห
%่
และผลิตภัณฑเก็์ บตัวอยำง
่
่ 704 ตย. =
อำหำร 715 ตย./ผำน
98.46 %
3. ดำเนิน1กิจกรรมด
ำเนินงำนด
ยโรงอำหำรใน
ในสถำน
้ ร้ำนอำหำรและ
ตลำดประเภท
ตลำดประเภท
2 ำนอำหำรปลอดภั
ประกอบกำรต
ำงๆ
(ตลำดสด)
ตรวจประเมิ
น
แผงลอยฯ
โรงพยำบำล
่
ผำนเกณฑ
ตลำด
คุณภำพ
ผำนเกณฑ
ผำนเกณฑ
่
์
่
์
่
์
สดน่ำซือ
้
104แหง่ = 90.43
CFGT
มำตรฐำน
100 %
%
80.28 %
91.67 %
4. มีระบบติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนดำเนินงำน
กำรรำยงำนผล
อำหำรปลอดภัย มีและ
มีกำร
ในกำรประชุม คป
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สจ. 1 ครัง้
5. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
ดำนอำหำรปลอดภั
ย เสนอตอผู
้
่ ตรวจ
้
รำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
อยูระหว
ำงเตรี
ยมกำร
่
่
ผลกำรติดตำมประเมินคุณภำพตลำดนัด ปี
2557 รำยอำเภอ
รอยละ
้
100
100
80
60
40
20
0
100
100
100
100
100
100
100
67
90
57
57
80
กำรส่งเสริมสุขภำพดำนอำหำรและ
้
โภชนำกำรในโรงพยำบำล
70
25
56
58.35
60
45.45
50
40
30
20
10
27.27
18.18
16.66
16.66
9.10
8.33
0
ไมผ
่ ำน
่
พัฒนำได้
ดี
ดีเดน
่
มีปญ
ั หำเรือ
่ ง เมนูอำหำร
และอำหำรเบรค
กำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
น้ำประปำ
อำเภอ
เมือง
กำแพงเพชร
ขำณุ วรลักษ
บุร ี
คลองขลุง
พรำนกระตำย
่
คลองลำน
ไทรงำม
ลำนกระบือ
โกสั มพีนคร
ปำงศิ ลำทอง
บึงสำมัคคี
จำนวน
ตัวอยำง
่
คลอรีนอิสระได้
มำตรฐำน
จำนวน ร้อยละ
28
8
28.57
11
2
18.18
67
46
51
17
10
4
27
39
7
6
11
9
1
-
10.45
11.76
64.71
90.00
25.00
-
สนับสนุ นดำน
้
วิชำกำรแกองค
กร
่
์
ปกครองส่วนทองถิ
น
่
้
นิเทศติดตำมให้
ข้อเสนอแนะองคกร
์
ปกครองส่วนทองถิ
น
่
้
และผู้ประกอบกำรอยำง
่
ตอเนื
่ อง
่
ตรวจประเมินรับรอง
ประสิ ทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเรือ
่ ง
ร
องเรี
ย
น
้
เรือ
่ งรองเรี
ยนของผู้บริโภคดำเนินกำรภำยในเวลำไม่
้
เกินกำหนด 60 จำน
วัน ดำเนิน ร้อย
ประเภท
วน
กำร
ละ
หมำยเหตุ
1. ทำฟันโดยให้ผู้ช่วยทันต
แพทยท
์ ำแทน
ข้อร้องเรียน
2. ประกอบเวชกรรมโดย
ดำนบริ
กำร
3
3
100
้
ไมได
รั
บอนุ ญำต
่
้
สุขภำพ
3. ถอนฟันทีค
่ ลินก
ิ แลวติ
้ ด
เชือ
้ ดกำรตำมขัน
ข้อร้องเรียนเรือ
่ งเหตุรำคำญไดรั
้ ตอนที่
้ บกำรจั
กขำหนด
จำน ดำเนิน ร้อย 1. ผลิตน้ำดืม
่ ไมมี
้อรประเภท
้องเรียน
่ อย.
หมำยเหตุ
กำร
ละ 2. ห้ำงสรรพสิ นค้ำจำหน่ำย
ดำนผลิ
ตภัณฑ ์ วน
2
2
100
้
สุขภำพ
อำหำรหมดอำยุ
ลักษณะของเหตุรำคำญ
ข้อร้องเรียน
ดำนเหตุ
้
5
5
100
1) กำรเลีย
้ งสั ตว ์ = 2 รำย
ฟำรมไก
,กำรเลี
ย
้ ววัว
์
่
2) กำรเกษตร = 2 รำย
ลำนมัน,โรงสี ขำว
้
ขอบคุณคะ่

similar documents