(OMI) MHMP

Report
Prověření skladby a
posouzení činnosti
Odboru městského
investora (OMI) MHMP
Prezentace závěrů projektu
Radek Muška
Praha, 25. 10. 2011
O projektu
• Cílem projektu bylo posoudit a navrhnout koncepční změny v rámci:
o stávajících procesů a organizace OMI
o nákladové stránky OMI
o stanovování hodnotících kritérií u zadávání veřejných zakázek
• Projekt byl realizován v období červenec – září 2011 společností
Deloitte na základě zadání radního HMP Radka Lohynského
2
© 2011 Deloitte Česká republika
Klíčové příležitosti pro zlepšení řízení investic
Hlavního města Prahy
3
Č
Název příležitosti
1
Zavedení controllingu portfolia projektů a manažerského reportingu o portfoliu projektů. Za tímto účelem
byla navržena změna organizační struktury OMI ve smyslu zakomponování samostatného oddělení kontroly
kvality projektů. Pro účely projektového reportingu a controllingu celého životního cyklu investice bylo
doporučeno zavedení projektové karty investiční akce v elektronické podobě.
2
Navržení a zavedení transparentního procesu/metodiky schvalování investičních akcí před jejich zařazením
do návrhu rozpočtu. Pro každou navrhovanou investiční akci bylo doporučeno zpracování rámcového
ekonomického posouzení (business case), které by umožnilo průřezové porovnání projektů před jejich
zařazením do návrhu rozpočtu.
3
Zavedení metodiky/procesu pro střednědobé ekonomické plánování.
4
Stanovení metodiky/procesu pro změnu celkových investičních nákladů (CIN) stavby.
5
Zavedení jednotné metodiky pro změnové řízení uzavřených smluv, která bude efektivně zohledňovat
velikost stavby a předmětné změny.
6
Zavedení metodiky pro:
• stanovování hodnotících kritérií včetně způsobu omezení kvantifikovatelných dílčích hodnotících kritérií
• posuzování obsahu nabídek
• zadávání zakázek malého rozsahu
7
Navržení zefektivnění a implementace procesu vyvádění z majetku OMI/HMP.
8
Zavedení strategie a jednotných pravidel/procesu pro výkup pozemků.
9
Jednoznačné a jednotné stanovení kompetencí za reklamační řízení v rámci smluv se zhotoviteli.
10
Posílení pravidelné kontroly projektu Nové ústřední čističky odpadních vod v Tróji Radním.
© 2011 Deloitte Czech Republic
Nároky na kapitálové výdaje OMI převyšují disponibilní
zdroje
Projekty jsou do rozpočtu na daný rok zařazovány bez zohlednění náběhové křivky jejich nákladů, která je na
počátku mírná a ve střednědobém horizontu strmě roste.
Vývoj výše investic v letech
(doba trvání investice 6 let)
Nároky na kapitálové výdaje OMI 2012 - 2021
Pomalý
růst
nákladů
(dle návrhu rozpočtu na rok 2012)
25
100%
Prudký růst
nákladů
90%
20
80%
60%
nároky nových investic v návrhu
rozpočtu na rok 2012
0186 - Kolektor Revoluční-Dlouhá
Pomalý
růst
nákladů
4500 - Kolektor Centrum I.
50%
0000 - Kolektor Jungman.-Rytířská
40%
průměr
mld. Kč
70%
15
nároky zahájených investic/staveb
(před 2012)
disponibilní zdroje - historický průměr
rozpočtu OMI na kapitálové výdaje
(2008-2011)
10
30%
lineární průběh vývoje investičních
nákladů
20%
Předpoklady grafu:
-všechny navrhované inv. akce
v rozpočtu na rok 2012 jsou
schválené
-výše CIN a složení portfolia
investičních akcí jsou do roku
2021 neměnné
5
10%
0%
Stav k 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ukázka rozložení celkových investičních nákladů
(CIN) v letech, a to u investičních akcí zařazených do
návrhu rozpočtu na rok 2012 trvajících 6 let.
Podle návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou finanční potřeby běžících
investic o cca 6,85 mld. Kč vyšší než odhad výše rozpočtu OMI
a až v roce 2013 by měly být s příjmy rozpočtu vyrovnané .
V důsledku nedostatku fin. prostředků v rozpočtu na daný rok dochází k:
• prodloužování doby realizace investic (vysoká rozestavěnost)
• zkracování rozsahu prací u již uzavřených smluvních závazků
• konzervování staveb
• generování finančních pozastávek (dluhů)
• omezování nových investic
4
© 2011 Deloitte Czech Republic
V průběhu realizace investice dochází k nedostatečně
dokumentované změně / nárůstu celkových investičních
nákladů (CIN)
Pro stanovování a změnu CIN neexistuje jednotná metodika a rozsah již schválených akcí se rozšiřuje. Změna CIN se
nesleduje a neodůvodňuje. V oficiálním návrhu rozpočtu na rok 2012 narostly CIN všech běžících investic oproti
roku 2011 o 15,4 mld. Kč.
CIN ve schváleném rozpočtu na rok 2011 se u vzorku investičních akcí* oproti roku 2008 navýšily o 1,74 mld. Kč (3%).
CIN v prozatím neschváleném návrhu rozpočtu na rok 2012 se u téhož vzorku navýšily oproti roku 2008 o podstatných
12,17 mld. Kč (18%).
Změna / nárůst CIN v rozpočtu na rok 2008
oproti rozpočtu na rok 2011
Změna / nárůst CIN v rozpočtu na rok 2008
oproti návrhu rozpočtu na rok 2012
3%
14%
snížení CIN nebo ponechání
na původní úrovni
26%
48%
23%
navýšení CIN o méně než 50
mil. Kč
snížení CIN nebo ponechání
na původní úrovni
43%
14%
navýšení CIN o méně než 50
mil. Kč
navýšení CIN o 50 - 150 mil.
Kč
navýšení CIN o 50 - 150 mil.
Kč
navýšení CIN o více než 150
mil. Kč
navýšení CIN o více než 150
mil. Kč
29%
*Analýza byla provedena na vzorku 36-ti investičních akcí, jejichž celkové investiční náklady představují 68,3 mld. Kč, tj. 45,4% celkových
investičních nákladů všech projektů v roce 2011. Vzorek se tvořil vyčleněním investičních akcí, které byly zařazené jak do rozpočtu v roce
2008, tak do návrhu rozpočtu na rok 2012 (tj. vyloučeny byly např. akce, které byly zahájeny až v roce 2009). Ze vzorku byly vynechány
investiční akce, u nichž vzhledem k návrhu rozpočtu na rok 2012 nedošlo ke změně CIN.
5
© 2011 Deloitte Czech Republic
Dochází k prodlužování doby realizace investic
Prodloužení termínů dokončení staveb na zkoumaném vzorku
0 let
13%
8 let
11%
7 let
4%
2 roky
9%
6 let
11%
3 roky
8%
5 let
19%
4 roky
25%
Průměrné prodloužení plánované doby realizace u celého zkoumaného vzorku je 4,2 roku a u investic
označovaných za strategické to je 5,6 roku.
K prodloužení doby realizace investic dochází z následujících důvodů:
• nedostatek finančních prostředků na financování investic v rozpočtu na daný rok
• komplikace s výkupem pozemků
• komplikace se získáváním příslušných povolení (územní řízení, stavební povolení)
• technické komplikace v průběhu stavby
• rozšiřování rozsahu projektu
*Analýza byla provedena na vzorku 55 investičních akcí (z celkových 175), jenž byly zařazeny v rozpočtu na rok 2011 i v návrhu rozpočtu
na rok 2012. Vynechány byly investiční akce, u nichž nedošlo ke změně CIN. Do vzorku byly zařazeny všechny investice označené jako
strategické.
6
© 2011 Deloitte Czech Republic
Děkuji za pozornost

similar documents