***** ITM 613

Report
ดร. ชุตมิ า เบี้ยวไข่มขุ

Trend ของเทคโนโลยี
 Faster Smaller Cheaper

Trend ของ software
 มีความเป็ น integrate มีความเป็ น standard มากขึ้น มีการแลกข้อมูลจาก
ระบบทีต่ ่างกันนามาใช้งานร่วมกันได้
 ERP (Enterprise System Package)

Trend ของระบบเครือข่าย
 มี bandwidth สูงขึ้น ความเร็ว internet สูงขึ้น ราคาถูกลง
 เป็ น Wireless หรือ มีความเป็ น mobility มากขึ้น

การทางานแบบ electronic world มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
 องค์กรลงทุนด้าน IT infrastructure
 พนักงานจะเป็ นพวก Knowledge workers ทางานแบบ anytime
anywhere เรียกว่า telecommuters
 มีการใช้เครื่องมือทีส่ นับสนุ นการทางานทีเ่ ป็ น teamwork มากขึ้น เช่น video
conferencing, email, document sharing, etc.
 มีการจ้างกลุม่ คนพวก free agent มากขึ้น
 ข้อดี/ข้อเสีย ของ e-world คืออะไรได้บา้ ง

วิวฒั นาการขององค์กร IT
 ยุค 1 accounting era ไม่มรี ะบบสารสนเทศ มีคนดูแลข้อมูล
 ยุค 2 Operational era เริ่มมีการใช้ระบบสารสนเทศ เริ่มมีหลายแผนก มี
DSS มี online transaction processing
 ยุค 3 Information era มีโปรแกรมภาษาประยุกต์ สนับสนุนงานของ
knowledge worker มี mainframe ทางานคู่กบั ไมโครคอมพิวเตอร์
 ยุค 4 network era มีการลงทุนด้านเครือข่าย เจ้าของธุรกิจเป็ นเจ้าของ
โครงการ IT
 ยุค 5 internet era เป็ น ebusiness บูรณาการงานทัง้ ระบบ
application เป็ นแบบ webbased มากขึ้น

การบริหารจัดการ IT Asset มี 3 มิติ
 มิติ 1 IT architecture
 มิติ 2 Relationship
Local application
 มิติ 3 Human
Share and standard IT
application
Share IT service and
IT component

บทบาทของบุคลากรทีด่ ูแลด้าน IT
 IS leader: CIO
 IS Manager: หัวหน้าแผนกต่างๆด้าน IT
 IS Professional: คน IT ทัว่ ไป
 Business Manager: ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ
 End user: ผูใ้ ช้งาน

วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์
 หลอดสุญญากาศ, transister, integrated circuit, VLSI

องค์ประกอบในระบบ computer
1.
2.
หน่วยประมวลผล CPU
▪ ALU     เปรียบเทียบ
▪ Control Unit ดึงชุดคาสัง่ ตีความคาสัง่ ควบุคมให้มกี ารทางานถูกต้องตามโปรแกรม
I/O
▪ Input device เช่น keyboard, mouse, MICR, OCR, digital camera, bar
code labeling
▪ Output device เช่น printer, microfilm, speaker, terminal
▪ Dump terminal เช่น ATM
▪ Multimedia
▪ Voice response Unit

องค์ประกอบในระบบ computer (ต่อ)
3.
▪
▪
▪
▪
▪
Memory (RAM)
หน่วยทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลก่อนเข้า CPU และหลังจาก CPU ประมวลผลเสร็จ
bit หน่วยข้อมูลทีเ่ ล็กทีส่ ุด 0 หรือ 1
1 Byte=8bits เก็บ 1 ตัวอักษร มีรหัสอักษร 2 แบบ คือ ASCII, EBCDIC
word คือหลาย byte
ข้อมูลจะหายไปถ้าไฟดับ
4. Storage device
▪ จุดพักข้อมูล เก็บเป็ นไฟล์ สามารถเก็บได้ใน HD Floppy disk CD Rom DVD
Rom Backup tape
▪ ข้อมูลไม่หายแม้ไม่มไี ฟเลี้ยง
▪ มีการเข้าถึงได้ 2 แบบ คือ sequential access กับ direct access

องค์ประกอบในระบบ computer (ต่อ)
5. Cache Memory
▪ อยู่ระหว่าง memory กับ CPU ทางานด้วยความเร็วสูง เป็ นเหมือน buffer

Concept ของการเก็บ Program (store program)
 1 program ประกอบด้วยหลายคาสัง่ (instruction)
 Machine cycle มี 4 basic operation คือ
▪ Fetch ดึงคาสังจาก
่ memory
▪ Decode แปลคาสัง่
▪ Execute กระทาการตามคาสัง่
▪ Store เก็บผลลัพธ์ ส่งกลับ memory

วิวฒั นาการของภาษาคอมพิวเตอร์
 ยุค 1 Machine language
 ยุค 2 Assembly language เป็ นชุดคาสัง่ ย่อ ต้องมี assembler
แปลให้เป็ น machine language
 ยุค 3 3GL หรือ procedural language ใกล้เคียงภาษามนุ ษย์ เช่น C,
Fortran, Cobol, Basic, Pascal ต้องมี compiler หรือ
interpreter การแปลงคาสัง่
 ยุคก่อน 4 Object oriented Language เช่น C++ PHP
Java และภาษาในตระกูล visaul มีหลักคิดคือการ reuse
 ยุค 4 4GL หรือ non-procedural language เช่น SQL

ประเภทของ software
1. Application SW ได้แก่
▪ โปรแกรมประยุกต์ ทางานเฉพาะตามทีถ่ กู สร้าง เช่น โปรแกรม SPSS, โปรแกรมด้านบัญชี
▪ Productivity SW ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น MS word, MS
excel, MS powerpoint, Desktop Publishing, browser
▪ Groupware SW ช่วยการทางานเป็ น team เช่น email, share
calendar, share document, web board
2. Support Software ได้แก่
▪ Operating System
▪ เช่น DOS, Window, UNIX
▪ Multitasking: ความสามารถของ OS ทีจ่ ดั การให้ CPU สามารถทางานได้หลาย
งานพร้อมกัน
▪ Multiprocessing: ความสามารถของ OS ทีจ่ ดั การการทางานของคอมพิวเตอร์ทม่ี ี
CPU มากกว่า 1 ตัว
▪ Virtual memory : ใช้เนื้อทีใ่ น HD ทาหน้าทีเ่ สมือนเป็ นหน่วยความจาหลัก
▪ Network Operating System ระบบปฎิบตั กิ ารในเครือข่าย ช่วยให้มกี าร
share resource ในระบบเครือข่าย
2. Support Software ได้แก่
▪ Programming SW
▪ C BASIC PASCAL COBOL
▪ ภาษา COBOL เก่งเรื่องตัวเลข ด้านบัญชี
▪ SQL ใช้ดงึ ข้อมูลจากฐานข้อมูล
▪ Markup language เช่น HTML ใช้เขียน web แบบ Static , XML
ผูกกับ web service มากขึ้น
▪ OOP การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็ นหลักของ Web service ในปัจจุบนั
▪ Web service มี 2 ค่ายคือ JAVA และ MS
▪ Web application programming จะติดต่อกับ DB เป็ นแบบ
dynamic ต้องมีการโปรแกรมฝัง่ Server และ Client
2. Support Software ได้แก่ (ต่อ)
▪ DBMS (Database management system)
▪ เช่น MS Access, MS SQL, Oracle
▪ เป็ นตัวจัดการการเข้าถึงข้อมูล จัดการผูใ้ ช้ จัดการ security
▪ Relational DB เป็ นทีน่ ิยมมาก มีการเก็บในลักษณะตารางความสัมพันธ์
▪ DB ต่างจาก File processing
▪ CASE (computer Aided software engineering)
▪ กลุม่ ของ SWทีช่ ่วยในกระบวนการพัฒนา SW ตัง้ แต่เก็บ Requirement,
Design, Documentation, QA, Testing
2. Support Software ได้แก่ (ต่อ)
▪ Communication interface program
▪ เช่นการติดต่อระหว่างเครื่องทีเ่ ป็ น workstation
▪ การเชื่อมต่ออาจจะเป็ น LAN WAN
▪ Protocol สาหรับระบบ internet คือ TCP/IP
▪ Protocol สาหรับ web browser คือ HTTP
▪ Protocol สาหรับ การรับส่ง file คือ FTP
▪ Utility program
▪ เช่น โปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อมูล ป้ องกัน ไวรัส โปรแกรมเกี่ยวกับระบบความมันคง
่ และ
โปรแกรมจัดการสิทธิ์ผูใ้ ช้

เกริ่นนา
1. Batch processing / Online processing
▪ batch จะสะสม transaction ไว้และนาเข้าระบบทีเดียว
▪ Online เมือ่ ป้ อนข้อมูล จะเป็ นการเข้าสู่ระบบทันที
2. Interactive system / In-line system
▪ Interactive ระบบทีโ่ ต้ตอบกับ user ได้ทนั ที
▪ In-line ป้ อนข้อมูลแบบ online แต่ประมวลผลแบบ batch
3. Functional Information System
▪ แบ่งตามฟังก์ชนั ่ การทางานเช่น แผนกการตลาด, บัญชี, บุคคล
• Distributed System หรือ Client/Server
 สาหรับองค์กรทีม่ กี ารประมวลผลมาก
 มีการกระจายโหลดของการประมวลผลไปที่ Server หรือ Client
 ถ้ามีการประมวลผลที่ client มากกว่า server เรียกว่า Fat
client/server
 ถ้ามีการประมวลผลที่ server มากกว่า client เรียกว่า Thin
client/server
 Client/Server/ middleware
 Clent/server แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 2-tier กับ 3-tier
configuration

การแบ่งประเภทสารสนเทศและการสือ่ สารในองค์กร
1. Transaction Processing System (TPS)/Enterprise
Resource Planning System (ERP)
▪ TPS ระบบประมวลผล transactionรายวัน เช่นธุรกิจ super store, ธนาคาร,
ระบบรองรับงานพวก business operation เช่น payroll system,
order entry system
▪ ERP จะบูรณาการ business application ต่างๆเข้าด้วยกัน สนับสนุนทุก
ฟังก์ชนั ่ ทัวองค์
่ กร
▪ ERP Module มีความหลากหลาย เพือ่ ธุรกิจทัง้ ประเภทและขนาดทีต่ ่างกันสามารถ
ประกอบและนาไปประยุกต์ใช้ได้เลย
▪ ตัวอย่างผูผ้ ลิตระบบ ERP ได้แก่ SAP, PeopleSoft.Inc.,Oracle
2. Data Warehouse
▪ สร้าง warehouse  บริหารจัดการ warehouse access and
analyze ดึงข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ประมวลผล
▪ ข้อมูลของ warehouse จะนามาวิเคราะห์ คาดการณ์กรณีต่างๆได้
3. Customer Relationship Management
▪ วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
▪ ข้อมูลในระบบ CRM ได้แก่ การตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้า
▪ มี 5 ประเภท
4. Office Automation /groupware
▪ ชุดโปรแกรมสนับสนุนการทางานใน office
▪ เช่น email, word processing, desktop publishing,
calendar, imaging, document preparation, web board,
conferencing, chat, messaging
▪ รวมทัง้ พวก secretary workstation, VoIP, Resource sharing,
Video Conferening
▪ Groupware นามาสนับสนุนงานของ office automation
5. Intranet
▪ การใช้มาตรฐานของ internet ให้ใช้ application ได้แต่จากัดในเฉพาะองค์กร
▪ Extranet ให้ใช้ผ่านระบบ internet ระหว่างหน่วยงานทีไ่ ด้สทิ ธิ์
6. Factory Automation
• การควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงาน เช่น Robot หรือการประกอบ หรือการลาเลียงทาง
สายพาน
• MRP คือการวางแผนสัง่ ซื้อวัตถุดบิ
• CIM คือระบบ MRP + การควบคุมวัตถุดบิ ในโรงงาน

DSS




ปัญหาแบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไร้โครงสร้าง
Input ของ DSS อาจเป็ น TPS หรือ data warehouse ก็ได้
องค์ประกอบของ DSS คือ Database management
system, Model based management system,
dialog management system
DSS แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ Specific DSS และ DSS
generator

Data mining
 คือเทคโนโลยีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในปริมาณมหาศาล
 ตัวอย่าง SW ทีเ่ ป็ น data mining เช่น oracle9i, oracle mining
suite, enterprise miner IBM, etc.
 เทคนิคในการทา data mining เช่น decision tree, clustering,
NN, generic algorithm
 การนา data mining ไปใช้ ได้แก่ cross-selling, customer churn,
customer retention, direct marketing, Fraud
detection, interactive marketing, market basket
analysis, market segmentation, payment or default
analysis, trend analysis

Group Support system
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็ นกลุม่ ใช้ในการประชุม

GIS
 ระบบทีใ่ ช้ขอ้ มูลทัง้ เชิงกายภาพ เชิงภูมศิ าสตร์
 ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารจัดการด้านสาธารณะ, การใช้
ข้อมูลดาวเทียมในเชิงการทหาร, การวางผังเมือง, งานป่ าไม้, การสร้างแผนที,่ การ
วางแผน logistic routing, etc.
 วิธกี ารในการทา GIS มี 3 วิธี คือ Raster, Vector, Geodatabase
model

EIS
 ระบบเรียบเรียงข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหาร
 เป็ นรูปแบบเชิงสรุป เป็ นภาพรวม ง่ายต่อการใช้งาน
 เช่น ระบบ BI

KMS
 ระบบทีช่ ่วยจัดเก็บองค์ความรูใ้ นองค์กร
 จัดเก็บในเรื่อง ยุทธศาสตร์ และ กระบวนการ
 เป้ าหมายคือ พัฒนาองค์กรให้เป็ น learning organization

AI
 แบ่งเป็ น 6 แขนง คือ Natural language, Robotics,
Perceptive system, Generic programming, Expert
system, Neural network

Virtual Reality
 SW เพือ่ สร้างสิง่ แวดล้อมเสมือนจริง เช่นสร้างแบบจาลองต่างๆ
 นอกจากช่วยในการออกแบบ อาจนามาใช้ train ในงานบางงานทีม่ คี วามเสีย่ ง

SDLC / Water fall Model
 วิธกี ารแบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือ Definition Phase,





Construction Phase, Implementation Phase
แต่ละ phase จะมีการรับประกันคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบในระยะ
ถัดไป
ให้ความสาคัญต่อการจัดเก็บเอกสาร
ในการพัฒนาจะเป็ น project based โดยบุคลากรในทีมจะมาจากงานด้าน IT และมา
จากทุกภาคธุรกิจ มี project manager ควบคุมโครงการ
SA วิเคราะห์ระบบ ใกล้ชดิ กับภาคธุรกิจ มีทกั ษะในการแก้ปญั หา เข้าใจฟังก์ชนั ่ ของงาน
ธุรกิจค่อนข้างดี
Business sponser ผูส้ นับสนุนงบประมาณ เป็ นเรื่องทีส่ าคัญทีจ่ ะทาให้ระบบสาเร็จ
ผูม้ อี านาจควรรับทราบความก้าวหน้าเพือ่ ให้รูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งการพัฒนา

SDLC / Water fall Model
 ความสาเร็จของระบบมีปจั จัย 3 อย่างคือ
1. ขนาดของโครงการสามารถบริหารจัดการได้
2. มีการเก็บ requirement ทีช่ ดั เจนตัง้ แต่ตน้ มีการนิยามความต้องการต่างๆอย่าง
ละเอียด
3. ได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ สนับสนุนเชิงนโยบายและ งบประมาณ
 ข้อดี/ข้อด้อย

Prototyping
 การสร้างต้นแบบ เนื่องจากมีเทคโนโลยีหรือ SW ทีส่ นับสนุนการสร้างต้นแบบให้ทาได้อย่าง
รวดเร็ว
 ใช้ตน้ แบบเพือ่ ให้ผูใ้ ช้ทดลอง และเก็บ feedback มาปรับปรุง
 Prototyping เป็ น evolutionary development คือมีการพัฒนาทีละ
เล็กๆ
 ใช้ Prototyping เพือ่
1.
2.
3.
4.
สร้างตัวอย่างหน้าจอ ตัวอย่างรายงาน หรือ แบบฟอร์ม
ทา pilot project หรือ Prove of conception
ใช้เพือ่ การเลือก feature บางอย่างในโปรแกรมทีม่ คี วามซับซ้อน
ใช้ทดแทน SDLC

Prototyping
 กรณีทน่ี า Prototyping มาแทน SDLC ได้ เช่น
▪ เก็บ requirement ยาก
▪ ระบบต้องการการพัฒนาด้วยความรวดเร็ว
▪ SDLC ไม่เหมาะกับระบบทีต่ อ้ งการความเทีย่ งตรงสูง
 บางครัง้ นา prototyping มาเป็ น step ในการเก็บ requirement
ของ SDLC ได้
 ข้อดี/ข้อด้อย

Newer Approach: Rapid Application
Development (RAD)
 ผสมระหว่าง SDLC กับ Prototyping
 JAD (joint application design) ผูใ้ ช้ตอ้ งเข้าร่วมโครงการแบบให้เวลา
เกือบทัง้ หมด
 มีการใช้ Tool

Agile




ทีมพัฒนาเล็ก project ขนาดไม่ใหญ่
ทีมแต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาสูง ทาหน้าทีไ่ ด้หลายฟังก์ชนั ่
มีการเก็บ feedback ทุกขัน้ ตอน มีการทดสอบค่อนข้างถี่
ยืดหยุ่น


คือการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวกับ e-commerce








1994 มี web browser
1995 มี web content
1996 Search engine ได้รบั ความนิยม
1997 มี Push Technology
1999 มี customization technology
2000 มี XML, digital signature, peer-to-peer
2001 internet technology เติบโตมาก มี Boardband Internet
2002-2003 มี wireless technology

B2C (Business to customer)
 E-commerce ให้บริการจากบริษทั หรือร้านค้าหรือจากธุรกิจ สู่ผูบ้ ริโภคโดยตรง
 ข้อมูลทีบ่ นั ทึกใน Cookies ช่วยนาไปใช้วเิ คราะห์ลูกค้า
 Web browser มีเทคโนโลยีการฝังตัวของ multimedia ทาให้ web มี
ลูกเล่นมากขึ้น
 Internet มีความเร็วสูงขึ้น สือ่ ทีใ่ ส่ใน web จึงมีมากขึ้น

B2B
 การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
 เทคโนโลยี XML เป็ นภาษาทีท่ าให้สร้าง tag ได้เอง ซึง่ ช่วยให้มกี ารรับส่งข้อมูลเป็ น
ลักษณะฐานข้อมูล ซึง่ ดีกว่าเทคโนโลยีดกี ว่า EDI เพราะ EDI ผูกติดกับเทคโนโลยีของบาง
บริษทั
 ข้อดี/ข้อเสีย ของ EDI

IT Security
 ความกังวลในเรื่อง security ทาให้ ecommerce ในเมืองไทยไม่ได้รบั
ความนิยม
 มาตรการควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการผ่าน internet ทีน่ ิยมคือ
Firewall (อุปกรณ์ทอ่ี ยู่ระหว่างอินเตอร์เน็ตกับโครงข่ายภายในองค์กรเพือ่ ป้ องกัน
การ hack
 มาตรการทีจ่ ะทาให้แน่ใจว่าข้อมูลทีส่ ่งผ่านระบบเครือข่ายจะไม่ถกู ละเมิด ทาได้โดยการ
encryption, digital signature หรือการทา certificate
authority(CA)

E-commerce Framework
 ชัน้ ล่างสุดคือระบบสือ่ สาร เครือข่าย
 ชัน้ 2 คือเทคโนโลยีการ publish บนเว็บไซต์
 ชัน้ 3 คือ message and knowledge distribution เช่นพวก
protocol ต่าง
 ชัน้ 4 คือ common business services จะได้แก่
authentication, electronic payment, etc.
 ชัน้ บนสุดคือ application ทีต่ ดิ ต่อกับผูใ้ ช้ไม่วา่ จะเป็ นแบบ B2B B2C
C2C

ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ e-commerce





Tax Policies
Copyright Laws
Antitrust Laws
Privacy Issues
Opportunity/Treat ผลกระทบ
 Five Forces Model แบ่งผลกระทบเป็ น 5 ด้านคือ Supplier power,
customer power, Threat of new entrants, Threat of
substitute products or services, responses of
competitors
 Opportunity จากผลกระทบ ได้แก่…
 Threat จากผลกระทบ ได้แก่ …



Atomic Business model มี 8 model ตาม 3 มุมมองคือ
1.
2.
3.
Customer transaction
Customer data
Customer relationship
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Content provider
Direct-to-customer เช่น amazon.com, dell.com, landsend.com
Full service provider
Intermediary เช่น ebay.com, yahoo.com, manheim.com
Shared infrastructure
Value net integrator
Virtual community
Single point of contact
Atomic business model ทัง้ 8 model คือ
กรอบ 7C ทีแ่ สดงว่า website มีการออกแบบทีด่ ี ได้แก่ …


CIO ผูร้ บั ผิดชอบด้านสารสนเทศทัง้ หมดในองค์กร
IS leadership ต้องจัดการ organizational assets ได้แก่
Human resource
▪ คานึงถึงการฝึ กอบรม และ IT competency ของ IT Professional และ IT
literacy ของทุกคนในองค์กร
▪ Positionด้าน IT เรียงจาก สูงไปตา่ คือ CIO, IS Director, System
Development Manager, System Maintenance Manager, IS
Planning Manager, Data Center Manager, Manager of webbased Technology, Telecommunication manager, system
programming manager, Database administrator, Project
Manager, Quality Assurance Manager, Computer security
manager
2. Organizational Data
1.

IS leadership ต้องจัดการ organizational assets ได้แก่
Physical Infrastructure CIO ต้องมีมาตรการ นโยบายการจัดการ IT Infrastructure HW ระบบ
โครงข่าย โดยนโยบายต้องกล่าวถึง
3.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Locationของการวาง server
การกาหนด spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
กาหนดระบบ OS และนโยบายในการ maintenance
การทาซา้ เช่น การสารองข้อมูล การมี server 2 ตัว การเชื่อม internet ไว้ 2 ช่องทาง เป็ นต้น
กาหนดมาตรฐานของโปรโตคอลต่างๆทีต่ อ้ งใช้
จัดสรร bandwidth เพือ่ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ตรวจสอบปริมาณ traffic ให้สอดคล ้องกับ การจัดสรร bandwidth
การหาจุดเหมาะสมระหว่างความมันคงของข้
่
อมูล กับ ความง่ายในการใช้งาน
การครอบคลุมของ network access
การให้บริการข้อมูลภายนอก
•
IS leadership ต้องจัดการ organizational assets ได้แก่
4. Application Portfolio
▪ ในองค์กรมี sw อะไรบ้าง
▪ SW เหล่านัน้ ถูกติดตัง้ ไว้ทใ่ี ด
▪ แต่ละ SW ทา function อะไรได้บา้ ง (data driven หรือ process driven
▪ ประสิทธิภาพของ SW แต่ละตัวทีม่ อี ยู่
▪ สถานะของ SW เช่น version
ดังนัน้ โยบายของ application portfolio

similar documents