Teorija ir uždaviniai

Report
Cikliniai skaičiavimai
CIKLAS FOR
KARTOJIMAS
Kuo ypatingos dalybos / ir % su sveikaisiais
skaičiais?
 Kaip aprašomi realieji skaičiai?
 Kam reikalingas failas iomanip?
 Ką nurodome su komanda setprecision?
 Kam naudojamas sąlygos sakinys IF?

PAMOKOS UŽDAVINYS
Po mokytojo paaiškinimo kas yra ciklas,
mokiniai, naudodamiesi žemiau pateikta
medžiaga, parašys programą, kuri apskaičiuoja
bendrą
grandinės
varžą.
Savarankiškai
komentarų pagalba paaiškins kiekvieną
programos eilutę. Klasėje pradės ir namie
užbaigs programą, kuri skaičiuos klasės
mokinių ūgių vidurkį.
UŽDUOTIS

Elektros grandinę sudaro n nuosekliai sujungtų
laidininkų, kurių varžos yra r1, r2, ..., rn omų.
Reikia apskaičiuoti grandinės varžą r.
ALGORITMAS
Tarkime, kad elektros grandinę sudaro n = 4
nuosekliai sujungti laidininkai, kurių varžos yra r1
= 2; r2 = 4; r3 = 1,5; r4 = 4. Bendroji grandinės
varža skaičiuojama sumuojant visų laidininkų
varžas.
 Žinant laidininkų skaičių n ir kiekvieno laidininko
varžą rlaid, grandinės varžą r galima rasti pagal
algoritmą, kurio veiksmai kartojami n kartų:

įvedama laidininko varža rlaid;
 skaičiuojama grandinės varža r = r + rlaid.

ALGORITMAS

Prieš pradedant vykdyti veiksmus, būtina žinoti
n reikšmę, o kintamojo r pradinė reikšmė turi
būti lygi nuliui. Žemiau pavaizduota kaip
atliekami veiksmai.
Ciklas vykdomas
i-ąjį kartą
Įvedama i-ojo
laidininko varža
Skaičiuojama grandinės
varža r = r + rlaid
1
2
r=0+2=2
2
4
r=2+4=6
3
1,5
r = 6 + 1,5 = 7,5
4
4
r = 7,5 + 4 = 11,5
PROGRAMOS PRADINIŲ DUOMENŲ APRAŠYMAS IR ĮVEDIMAS
Programos pradžioje aprašykite naudojamus
kintamuosius: laidininkų skaičių n, laidininko
varžą rlaid, grandinės varžą r ir žinomo
kartojimų skaičiaus ciklo kintamąjį i.
 Parašykite kintamojo n reikšmės įvedimo
klaviatūra sakinius: pranešimo, kokią reikšmę
įvesti, sakinį cout ir reikšmės skaitymo sakinį
cin.

PROGRAMOS PAVYZDYS
PRADINĖS REIKŠMĖS KINTAMAJAM r PRISKYRIMAS IR
REZULTATO IŠVEDIMAS Į EKRANĄ
Papildykite programą priskyrimo sakiniu, skirtu
r pradinei reikšmei nurodyti.
 Papildykite programą sakiniu, skirtu r reikšmei
įvesti.

PAGALBA


Šiame sakinyje nurodoma, kad apskaičiuotai elektros
grandinės varžos reikšmei r išvesti į ekraną skiriamos 6
pozicijos, iš kurių 2 – trupmeninei daliai. Manipuliatorius
fixed rodo, kad trupmeninė dalis visuomet turi būti iš 2
skaitmenų. Taškui, kuris atskiria trupmeninę dalį nuo
sveikosios, taip pat skiriama viena pozicija.
Įrašykite ir įvykdykite programą. Klaviatūra įveskite
skaičių 4 ir spustelėkite klavišą Enter. Ekrane matysite:
CIKLO SAKINIO ANTRAŠTĖ. VEIKSMAI CIKLE

Ciklo sakinyje atliekami keli veiksmai, todėl jie
turi būti rašomi tarp skliaustų { ir }.
 Po
priskyrimo kintamajam r pradinės reikšmės
užrašykite ciklo sakinį:
VISA PROGRAMA
PROGRAMOS VYKDYMAS

Įrašykite ir paleiskite programą. Klaviatūra
įveskite skaičių 4 ir spauskite Enter. Ekrane
matysite:

Iš eilės suveskite laidininkų varžas: 2, 4, 1.5, 4.
Po kiekvienos įvestos varžos spaudžiame Enter.
Ekrane matysite:
SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS
Klasėje mokosi n mokinių. Jų ūgiai atitinkamai
yra u1, u2, ..., un centimetrų. Parašykite
programą, kuri apskaičiuotų vidutinį klasės
mokinių ūgį uvid.
 Pasitikrinimui. Kai n = 5, o u1 = 179, u2 =180,
u3 = 178, u4 = 179, u5 = 175, turi būti
spausdinama:

 Vidutinis
klasės mokinių ūgis uvid = 178,20 cm.
KAIP MUMS SEKĖSI?
Su kokiu ciklu susipažinome?
 Kam reikalingi ciklai?
 Kas nutiktų jeigu ciklas būtų begalinis?


similar documents