วิธีการดำเนินงาน

Report
โครงงานคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมการคานวณพืน
้ ที่
สามเหลีย
่ มมุมฉาก
รายชือ
่ สมาชิกกลุม
่ 5
ทีม
่ าและความสาคัญ
ในปัจจุบน
ั นี้ มีสต
ู รการคานวณหาพืน
้ ทีม
่ ากมาย
ทัง้ การหาพืน
้ ทีร่ ป
ู สี่ เหลีย
่ ม สามเหลีย
่ ม วงกลม เป็ น
ตน
่ ง การคานวณหา
้ ทางคณะผู้จัดทา ไดหั
้ วขอ
้ เรือ
พืน
้ ทีร่ ป
ู สามเหลีย
่ มมุมฉาก ซึง่ มีลก
ั ษณะมีมุมภายในมุม
หนึ่งมีขนาด 90° (มุมฉาก) ดานที
อ
่ ยูตรงข
ามกั
บมุมฉาก
้
่
้
เรียกวา่ ดานตรงข
ามมุ
มฉาก ซึง่ เป็ นดานที
ย
่ าวทีส
่ ุดใน
้
้
้
รูปสามเหลีย
่ ม
อีกสองดานเรี
ยกวา่ ดานประกอบ
้
้
มุมฉาก สูตรคานวณก็คอ
ื (1/2) * สูง * ฐาน
ซึง่
เราจะนาสูตรคานวณนี้ ไปสรางโปรแกรมการค
านวณ
้
พืน
้ ทีส
่ ามเหลีย
่ มมุมฉาก ดวยเหตุ
นี้ ทางคณะผู้จัดทา
้
จึงตองสร
างโปรแกรมนี
้ขน
ึ้ มา เพือ
่ ให้มีความสะดวกใน
้
้
การคานวณมากขึน
้
วัตถุประสงค ์
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การคานวณหาพืน
้ ทีส
่ ามเหลีย
่ มมุมฉาก
วิธก
ี ารดาเนินงาน
1. เสนอหัวขอโครงงาน
้
2. ศึ กษาค้นควาเกี
่ วกับการคานวณหาพืน
้ ทีข
่ องรูป
้ ย
สามเหลีย
่ มมุมฉากและสูตรทีใ่ ช้ในการ คานวณ
สามเหลีย
่ มมุมฉาก
3. ศึ กษาค้นควาเกี
่ วกับการเขียนโปรแกรมดวย
้ ย
้
ภาษาซี
และโปรแกรม Dev-C++ ทีใ่ ช้ในการ
เขียนโปรแกรม
4. วิเคราะห ์
ออกแบบและเขียนโปรแกรมการ
คานวณหาพืน
้ ทีข
่ องรูปสามเหลีย
่ มมุมฉาก
5. ทดลองใช้งานและทาการปรับปรุงเพือ
่ ให้เหมาะสม
กับการใช้งาน
6. จัดทาคูมื
่ อเอกสารการใช้งานระบบ
แผนผังความคิด
การเขียนโปรแกรม
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float flo_base , flo_height , flo_area;
cout << "Enter Base : ";
cin >> flo_base;
cout << "Enter Height : ";
cin >> flo_height;
flo_area = (0.5) * flo_base * flo_height;
cout << "Triangle Area Is " << flo_area << endl;
cout << endl;
}
system("pause");
return 0;
ผลการรันขอมู
้ ล
กอนลง
่
ขอมู
้ ล
พิมพข
์ อมู
้ ลความยาว
แลว
้ enter
พิมพข
์ อมู
้ ลความสูงแลว
้ enter ก็จะ
ปรากฏคาตอบ
สรุปการดาเนินงาน
โปรแกรมการคานวณหาพืน
้ ที่
สามเหลีย
่ ม ทางานเป็ นไปตามทีก
่ าหนด
ไว้
โปรแกรมสามารถคานวณหาพืน
้ ที่
สามเหลีย
่ มไดอย
กตอง
้ างถู
่
้

similar documents