include - WordPress.com

Report
IZGLED PROGRAMSKOG PROZORA
DEV C++ ZA APSOLUTNE POČETNIKE
Analiza programa
#include<cstdlib>
#include<iostream>
Ove naredbe ćemo pisati na početku svakog C++
programa,na početku programa saopštavamo
računaru koje biblioteke želimo koristiti.
#include- naredba koja obavještava koje naredbe
želimo koristi
iostream- skup naredbi koje nam omogućavaju
komunikaciju s programom.
Cstdlib- biblioteka standardnih naredbi
Using namespace std;
Moglo bi se dogoditi da se u dvije različite biblioteke
nađu dvije naredbe istog naziva a različite namjene,
Ovom naredbom obavještavamo prevodioca da
ćemo koristiti standardne nazive naredbi.
Int main()
Označava da na ovom mjestu počinje sam
program.Sve prije ove naredbe ne smatra se
programom,nego uputama prevodiocu kako će
prevesti program koji slijedi.
{}
oynačavaju prostor unutar kog se nalazi
program.{ označava početak programa.
{
Cout<<„ovo je moj tekst“<<endl;
System(„PAUSE“);
Return 0;
}
Prvom naredbom naređujemo računaru da
tekst pod navodima ispise na zaslonu
računara.
<<endl;naređujemo računaru da pređe u novi
red
Ovom naredbom naređujemo računaru da
stane i čeka tako dugo dok ne pritisnemo
neku tipku
Označava kraj programa.Nakon ove naredbe
program se gasi.
Oynačava kraj prostora unutar kojeg se nalazi
program.
GRUBA SKICA PROGRAMA
#include<cstdlib>
#include<iostream>
using namespace std;
Int main()
Ovo je početak programa,dovoljno
je da znamo da te naredbe moramo
napisati na početku svakog
programa.
{
Cout<<„ovo je moj tekst“<<endl;
System(„PAUSE“);
Return 0;
}
Glavni dio programa u kome
određujemo šta će naš program
raditi.
Naredbe koje pišemo na kraju
programa.Dovoljno je da znamo da
ih moramo napisati na kraju da bi
program radio.
DEV C++
1#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
Naredbom int ili float formiramo u
int main()
računaru prostor u koji spremamo
{
brojeve int(cijele),float(decimalne)
float T;
float n;
float t;
Ispis na zaslon
cout<<"OSCILATORNA KRETANJA"<<endl;
računara
cout<<"unesi period oscilovanja T=";
cin >> T;
U rezervisani prostor
cout<<"unesi broj oscilacija n=";
unosimo brojeve preko
cin >> n;
tastature
t=T*n;
cout<<"vrijeme za koje se izvrsi" <<" "<< n
<<" " <<"oscilacija je ";
cout<< t;
Ispis izlaznog rezultata
cout<< "s"<<endl;
cout << endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
ZAPREMINA KVADRA
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a;
int b;
int c;
int V;
cin>>a;
cin>>b;
cin>>c;
V=a*b*c;
cout<<V;
cout<< endl,
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
ARITMETIČKI OPERATORI
OPERATOR
IME
+
Sabiranje
-
Oduzimanje
*
Množenje
/
Dijelenje
%
Ostatak cjelobrojnog dijelenja
RELACIJSKI OPERATORI
OPERATOR
IME
==
Jednakost
!=
Nejednakost
>
Veće
>=
Veće ili jednako
<
Manje
<=
Manje ili jednako
LOGIČKI OPERATORI
OPERATOR
IME
!
Logička negacija
॥
Logičko ili
&&
Logičko i
IF(x<0)
Ispitujemo da li je sadržaj promjenjive broj manji od broja 0
IF(x==0)
Ispitujemo da li je sadržaj promjenjive broj jednak broju 0
IF(x=0)
Ispitujemo da li je promjenjiva jednaka 0
IF(x!=0)
Ispitujemo da li je sadržaj promjenjive različit od 0
FUNKCIJE
Rezultat=pow(x,potencja);
Rezultat=sin(ugao);
Rezultat=abs(x);
Rezultat=sqrt(x);
stepenovanje broja
trigonometrijske funkcije
apsolutna vrijednost broja
kvadratni korijen broja
Zadatak 1. Napisi program za racunanje zapremine kocke.
Zadatak 2.Napisi program koji ispisuje apsolutnu vrijednos unesenog
broja.
Zadatak 3.Napisi program koji racuna dijagonalu pravougaonika ako
su zadane stranice a i b.
1
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
float a;
float x;
float V;
cout<<"Unesi stranicu kocke a=";
cin>>a;
cout<<endl;
cout <<"Unesi stepen-potenciju x=";
cin>>x;
cout <<endl;
V=pow(a,x);
cout<<"zapremina kocke je" << " ";
cout<<V;
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
stepenovanje
2
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int x;
int A;
cout<<"unesi neki cio broj x=";
cin>>x;
cout<<endl;
A=abs(x);
cout<<"apsolutna vrijednost broja je"<<" ";
cout<<A<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
3
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
float a;
float b;
float d;
cout<<"unesi stranicu pravougaonika a=";
cin>>a;
cout<<"unesi stranicu pravougaonika b=";
cin>>b;
d=sqrt(a*a+b*b);
cout<<"dijagonala zadanog pravougaonika je"<<" ";
cout<<d<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
DIJAGONALA PRAVOUGAONIKA
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x;
cout<<"unesi neki cio broj x=";
cin>>x;
cout<<endl;
if (x>0)
{
cout<<"broj je pozitivan"<<endl;
}
else
if (x<0)
{
cout<<"broj je negativan"<<endl;
}
else
if( x=0)
{
cout<<"broj je nula"<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
ISPITIVANJE CIJELOG BROJA,POZ,NEG ILI 0
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a;
int b;
int k;
cout<<"unesi broj a=";
cin>>a;
cout<<"unesi broj b=";
cin>>b;
k=a/b;
if (a%b==0)
{
cout<<"kolicnik je cio broj";
}
else
if (b==0)
{
cout<<"dijeljenje s 0 nema smisla";
}
else
if(a%b>0)
{
cout<<"kolicnik nije cio broj";
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
KOLICNIK BROJEBA a i b
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x;
cin>> x;
if(x>0)
{
cout<<"broj je pozitivan"<<endl;
}
else
if(x<0)
{
cout<<"broj je negativan"<<endl;
}
else
if(x=0)
{
cout<<"broj je nula"<<endl;
}
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int broj;
int a;
int b;
int c;
int x;
cout<<"unesi cijeli trocifren broj"<<endl;
cin>>broj;
if ((broj >= 1000)&&(broj <= 100))
{
cout<<"unijeli ste pogresan broj"<<endl;
}
else
a=broj/100;
b=(broj % 100)/10;
c=broj % 10;
x=a+b+c;
{
cout<<"zbir cifara zadanog broja"<<broj<<"je"<<"
"<<x<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Zbir cifara zadanog trocifrenog broja
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float a;
float b;
float c;
cout<<"unesi broj a=";
cin>>a;
cout<<"unesi broj b=";
cin>>b;
cout<<"unesi broj c=";
cin>>c;
if((a>b)&&(a>c))
{
cout<<"najveci je a= "<<a<<endl;
}
else
if((b>a)&&(b>c))
{
cout<<"najveci je b="<<b<<endl;
}
else
{
cout<<"najveci je c="<<c<<endl;
}
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Najveci od tri zadana broja
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a;
int b;
int c;
cout<< "unesi broj a=";
cin>>a;
cout<<"unesi broj b=";
cin>>b;
cout<<"unesi broj c=";
cin>>c;
if ((a==b)||(b==c)||(a==c))
{ cout<<"ponovi unos,brojevi moraju biti razliciti"<<endl; }
else
if((a>b)&&(a>c)) { cout<<"Najveci je "<<a<<endl; }
else
if ((b>a)&&(b>c)) { cout<<"najveci je"<<b<<endl;
}
else
{ cout<<"najveci je "<<c<<endl; }
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Najveci od tri zadana broja
using namespace std;
int main()
{
int n,a,b,c;
cout<<"unesi neki trocifren prirodan broj";
cin>>n;
a=n/100;
b=(n/10)%10;
c=n%10;
if((a>b)&&(b>c))
{cout<< "najmanji broj od cifara zadanog broja je" <<c*100+b*10+a<<endl;}
else
if((n>0)&&(a>c)&&(c>b))
{cout<<"najmnanji broj od cifara zadanog broja je"<<b*100+c*10+a<<endl;}
else
if((n>0)&&(b>c)&&(c>a))
{cout<<"najmanji broj od cifara zadanog broja je"<< a*100+c*10+b<<endl;}
else
if((n>0)&&(c>a)&&(a>b))
{cout<<"najmanji broj od cifara zadanog broja je"<<b*100+a*10+c<<endl;}
else
if((n>0)&&(c>b)&&(b>a))
{cout<<"najmanji broj od cifara zadanog broja je"<<a*100+b*10+c<<endl;}
else
{cout<<"najmanji od cifara zadanog broja je"<<c*100+a*10+b<<endl; }
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Najmanji od cifara unesenog trocifrenog broja
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a1,b1,c1,a2,b2,c2;
cout<<"unesi stranice prve kutije"<<endl;
cin>>a1>>b1>>c1;
cout<<"unesi stranice druge kutije"<<endl;
cin>>a2>>b2>>c2;
if((a1>a2)&&(b1>b2)&&(c1>c2)){cout<<"Moguce je"<<endl;}
else
if((a1>b2)&&(b1>c2)&&(c1>a2)){cout<<"moguce je"<<endl;}
else
if((a1>c2)&&(b1>a2)&&(c1>b2)){cout<<"moguce je"<<endl;}
else
cout<<"nije moguce"<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
KUTIJE

similar documents