ملانوم

Report
‫اما م علی علیه السالم فرمود ‪ :‬راض ی بودن یا راض ی نبودن به کاری مردم‬
‫را در آن شریک میکند ‪ .‬مثل جریان ناقه ثمود‬
‫سرطان ولو‬
‫انواع‬
‫‪ - ‬شایعترین ‪ :‬سلولهای سنگفرش ی ( ‪)%90-92‬‬
‫‪ - ‬مالنوم‬
‫‪ - ‬آدنوکارسینوم‬
‫‪ - ‬سلول های بازال‬
‫‪ - ‬سارکوم‬
‫کارسینوم اپی تلیوم ( سنگفرش ی)‪ :‬بازالوئید یا زگیلی ‪ ،‬کراتینیزاسیون‬
‫‪ ‬عوامل خطر‬
‫‪HPV - ‬‬
‫‪VIN - ‬‬
‫‪CIN - ‬‬
‫‪ - ‬لیکن اسکلروزیس*‬
‫‪ - ‬هیپرپالزب سنگفرش ی *‬
‫‪ - ‬سیگار‬
‫‪ ‬نکته ‪ :‬بیماری سنین یائسگی ( سن متوسط ‪ %15 ، )65‬زیر ‪40‬‬
‫ مصرف الکل‬‫ سرکوب سیسنم ایمنی‬‫ سابقه قبلی سرطان سرویکس‬‫‪ -‬برخی نژادها ( اروپائی)‬
‫عالئم‬
‫‪ - ‬اکثریت بدون عالمت‬
‫‪ - ‬خارش ( مهم)‬
‫‪ - ‬برآمدگی ( وجود یک توده)‬
‫ ترشح‬‫‪‬‬
‫ سوزش ادرار‬‫‪‬‬
‫‪ ‬کمتر شایع هستند ‪ -‬درد‬
‫ خونریزی از یک ضایعه زخمی‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫تشخیص‬
‫شرح حال‬
‫معاینه فیزیکی‪:‬‬
‫شکل ‪ :‬گوشتی ‪ ،‬زخمی ‪ ،‬لکوپالکی‪ ،‬زگیل‬‫ محل ‪ :‬بیشتر لب های کوچک و بزرگ و کمتر جای دیگر‬‫ ‪ -‬یک کانونی یا چندکانونی‬‫ ‪ -‬پاپ اسمیر ‪ ،‬کولپوسکپی سرویکس و واژن‬‫‪-‬‬
‫‪ -‬بیوپس ی ‪ KEYS :‬يا گوه ای با بی حس ی موضعی‬
‫راههای انتشار‬
‫‪ -1‬گسترش مستقیم ‪ :‬واژن ‪ ،‬یورترا ‪ ،‬مقعد‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬خونی ‪:‬دوردست‪ :‬ریه ‪ ،‬کبد ‪ ،‬استخوان‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬لنفاوی ‪ :‬اینگوئینال ‪ ،‬فمورال‪ ،‬ایلیاک‬
‫‪FIGO‬مرحله بندی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ،≥2 : IA‬محدود به ولو و پرینه‪،‬بدون متاستاز لنفاوی‪،‬تهاجم به استروما≤‪mm1‬‬
‫‪، ≤2 : IB‬‬
‫‪//‬‬
‫‪//‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪//‬‬
‫>‪mm1‬‬
‫‪:II ‬هراندازه‪،‬گسترش به بافتهای مجاور (پرینه‪1/3،‬تحتانی واژن و اورترا‪،‬آنوس)غدد لنفاوی –‬
‫‪‬‬
‫‪ ، // : III‬با یا بدون ‪//‬‬
‫‪‬‬
‫‪ : IV‬گسترش به دیگر مناطق ‪ 2/3 :‬فوقانی اورترا و واژن‪ ،‬ساختمانهای دیگر‬
‫(‬
‫‪//‬‬
‫‪ ) // ،‬غدد لنفاوی‬
‫‪+‬‬
‫پروگنوز بیماری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دو عامل مهم‪:‬‬
‫‪ -1‬اندازه تومر‬
‫‪ -2‬در گیری غدد لنفاوی ( تعداد‬
‫بقاء‬
‫)‬
‫درمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬ولوکتومی رادیکال ‪ ،‬دیسکسویون دوطرفه کشاله ران و غدد لنفاویی‬
‫‪ -2‬در صورت درگیری مقعد‪ ،‬سپتوم رکتوواژینال ‪ ،‬پیشابراه ‪ :‬تخلیه کامل لگن‬
‫‪‬‬
‫نکته ‪ -1 :‬قبل از شروع درمان کولپوسکپی واژن و سرویکس و ولو ضروری‬
‫‪ -2‬نوع درمان بر اساس شرایط بیمار تصمیم گیری شود‬
‫‪‬‬
‫نکته ‪ :‬تاثیرات روانی ولوکتومی ‪ :‬افراد مسن و خارش های طوالنی ‪ :‬ولوکتومی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افراد جوان ‪ :‬برشهای موضعی‬
‫عوارض جراحی‬
‫‪ -1 ‬زود رس ‪ :‬عفونت زخم ‪ ،‬باز شدگی‪ ،‬عفونت ادراری تناسلی‪ ،‬ترومبوز وریدی‬
‫‪ -2 ‬دیررس ‪ :‬ادم مزمن پا ‪ ،‬دیسپارونی ‪،‬بی اختیاری دیسترس ی ادرار‪ ،‬تغییر خلق ‪،‬‬
‫افسردگی‬
‫نقش و موارد رادیوتراپی‬
‫‪ ‬به تنهائی کاربرد ندارد‬
‫‪ - ‬پیش از عمل در موارد پبشرفته‬
‫‪ - ‬پیش از عمل در درگیری غدد لنفاوی‬
‫‪ - ‬پس از عمل برای درمان غدد لنقاوی‬
‫‪ - ‬پس از عمل برای کاهش عود‬
‫‪ - ‬جایگزین عمل در موارد تومر اولیه و کوچک درزنان جوان‬
‫عود سرطان ولو‬
‫‪ ‬ارتباط نزدیک با تعداد غدد لنفاوی درگیر شده‬
‫‪ ‬اکثرا طی دو سال اول بعد از درمان ابتدائی‬
‫انواع دیگر سرطان ولو‬
‫‪ ‬مالنوم ‪:‬‬
‫ نادر است‬‫‪‬‬
‫ اکثرا جدید هستند ‪ ،‬گاهی نشات گرفته از یک خال‬‫‪‬‬
‫ در پوست تیره بیشتر است‬‫‪‬‬
‫ اکثرا عالمت ندارد‪ (.‬فقط یک ضایعه پیگمانته در حال گسترش‬‫‪‬‬
‫اکسزیون موضعی‬
‫ < ‪1MM‬‬‫‪‬‬
‫‪ ‬کارسینوم غدد بارتولن‬
‫ نادر است‬‫‪‬‬
‫ شایعترین عالمت ‪ :‬درد پرینه و توده ولو‬‫‪‬‬
‫( افتراق با کیست یا آبسه)‬
‫‪‬‬
‫سرطان واژن‬
‫‪ ‬سرطان اولیه ناشایع است ‪.‬‬
‫‪ ‬اکثرا متاستاز از جای دیگر‬
‫‪ %2-3‬تومرهای بدخیم دستگاه ژنیتال را تشکیل میدهد‬
‫شایعترین محل‪ :‬یک سوم فوقانی و خلفی واژن‬
‫اتیولوژی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪HPV -1‬‬
‫‪ -2‬سرطان سرویکس ( سابقه کمتر از‪ 5‬سال پیش ‪ :‬متاستازیک)‬
‫‪‬‬
‫مکانیسم ایجاد بعد از سرویکس‬
‫بیماری باقی مانده در اپی تلیوم واژن‬
‫آمادگی واژن برای کانسر (‪)HPV‬‬
‫‪ // // //‬به دنبال رادیوتراپی‬
‫عالئم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ خونریزی بدون دلیل واژن‬‫ ترشح غیر طبیعی ( بدون وجود علت)‬‫ در موارد پیشرفته‪:‬‬‫ تکرر ادرار‬‫ اسپاسم مثانه‬‫ هماچوری‬‫‪ -‬یبوست‬
‫در گیری قسمت های خلفی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در گیری قسمت قدامی‬
‫‪ -‬ملنا‬
‫تشخیص‬
‫‪ -1‬شرح حال‬
‫‪ -2 ‬معاینه دقیق واژن و سرویکس ( اسپکولوم‪ :‬مشاهده دقیق همه دیواره ها)‬
‫‪ -3 ‬کولپوسکپی ( در پاپ اسمیر غیر طبیعی‪ ،‬خونریزی بدون علت و اریتما)‬
‫‪ -4 ‬بیوپس ی‬
‫‪ %80-90 -1‬سلول سنگفرش ی ( بخش فوقانی)‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬مالنوم ‪ :‬شایع و به شدت بدخیم‬
‫‪ ‬نوع تومر‬
‫‪ -3‬آدنو کارسینوم ‪ ،‬سارکوم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آدنوکارسینوم اولیه نادر است ( متاستاز از ‪:‬کولون‪،‬آندومتر‪ ،‬تخمدان)‬
‫غربالگری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اندیکاسیون ها‬
‫ سابقه نئوپالزی ‪ ،‬دیسپالزی و کانسر سرویکس‬‫‪ -‬سابقه سرطان ولو‬
‫‪‬‬
‫پاپ اسمیر سالیانه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غربالگری‬
‫معاینه دو دستی دقیق ولو و واژن در مراجعات مداوم‬
‫مرحله بندی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :I‬محدود به واژن‬
‫‪ : II‬گسترشبه بافتهای زیر بدون گسترش به دیوار لگن‬
‫‪ : III‬گسترش به دیوار لگن‬
‫‪ : IV‬گسترشبه خارج از لگن حقیقی ( درگیری مثانه و رکتوم)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫راه انتشار‬
‫مستقیم به بافتهای نرم‬
‫انتشار لنفاوی‬
‫انتشار خونی ( دیررس به کبد‪ ،‬استخوان ‪ ،‬ریه)‬
‫درمان‬
‫‪‬‬
‫متناسب با شدت بیماری‬
‫ واژینکتومی‬‫‪ -‬رادیوتراپی‬
‫‪‬‬
‫عوارض درمان‬
‫ فیستول مثانه یا روده‬‫ سیستیت‬‫‪ -‬فیبروز و تنگی واژن ( دیسپارونی)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استروژن موضعی‪ ،‬آموزش‬

similar documents