BON LIBRE

Report
หลักการผลิตวิดที ัศน์
สรชัย กมลลิม้ สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเด็นทีศ่ ึกษา
• กระบวนการผลิตวิดที ัศน์
• การเขียนบทวิดที ศั น์
• การใช้ เสี ยงในงานวิดที ัศน์
กระบวนการผลิตวิดที ศั น์
กระบวนการผลิตวิดที ศั น์
• กระบวนการผลิตวิดที ัศน์ ประกอบด้ วย 3
ขั้นตอน ได้ แก่
1. ขั้นก่ อนการผลิต (Pre - Production)
2. ขั้นการผลิต (Production)
3. ขั้นหลังการผลิต (Post - Production)
ขั้นก่ อนการผลิต (Pre-Production)
• ขั้นก่ อนการผลิต (Pre - Production) เป็ นขั้นตอน
แรกทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่ างยิง่ เนื่องจากเป็ นการ
กาหนดแนวทางในการผลิตทั้งหมด แบ่ งได้ 3
ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
1. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย รู ปแบบรายการ
2. การเขียนบท
3. การวางแผนการถ่ ายทา
Pre-Production
1. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย รู ปแบบรายการ
• ในการผลิตสื่ อทุกชนิดจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการกาหนด
กลุ่มเป้าหมายหลัก (target group) เพือ่ ให้ ผ้ ูผลิต
สามารถเลือกใช้ สื่อได้ ตรงตามทีก่ ลุ่มเป้าหมาย
เปิ ดรับ สามารถกาหนดเนือ้ หา และรู ปแบบได้ ตรง
ตามทีก่ ลุ่มเป้าหมายสนใจ ซึ่งจะทาให้ การผลิตสื่ อ
ประสบความสาเร็จ
Pre-Production
2. การเขียนบท
• การเขียนบทถือเป็ นหัวใจของขั้นก่ อนการผลิต
(Pre - Production) และกระบวนการผลิตทั้งหมด
เนื่องจากบททาหน้ าทีเ่ สมือนแบบแปลนในการ
สร้ างบ้ าน นอกจากนั้นแล้ วบทเป็ นจุดชี้วดั จุดแรกที่
จะบอกได้ ว่าสื่ อนั้นๆจะประสบความสาเร็จหรือไม่
Pre-Production
3. การวางแผนการถ่ ายทา
• การวางแผนการถ่ ายทาเป็ นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฉาก
สถานที่ การกาหนดและประสานงานบุคลากรในทีมการ
ผลิต เช่ น พิธีกร นักแสดง ตากล้ อง เจ้ าหน้ าที่ด้านแสง
• นอกเหนือจากการวางแผน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การ
ประสานงานแล้ ว ในขั้นตอนนีอ้ าจหมายรวมถึงการ
ซักซ้ อมบทของนักแสดง การทดลองการถ่ ายทาในบาง
ฉากโดยใช้ ตัวแสดงแทน การซ้ อมคิว (cue) หรือการถ่ าย
ทาส่ วนที่จะนาไปใช้ ขณะถ่ ายทาจริง เช่ น
ขั้นการผลิต (Production)
• ขั้นการผลิตเป็ นขั้นตอนการถ่ ายทาจริง ซึ่งได้ แก่
การแสดง การกากับรายการ การบันทึกภาพและ
เสี ยง ตามสถานที่ทปี่ รากฎในบททีเ่ ขียนขึน้ เป็ น
ต้ น
ขั้นหลังการผลิต (Post - Production)
• ขั้นหลังการผลิตเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ ายในการผลิต
วิดที ศั น์ ขั้นตอนนีจ้ ะเป็ นการตัดต่ อภาพและเสี ยง
การลงเสี ยงบรรยายเพิม่ เติม การใส่ เทคนิคพิเศษ
ด้ านภาพ (special effect) เทคนิคพิเศษด้ านเสี ยง
(sound effect) รวมทั้งการเผยแพร่ ส่ ู มวลชน
(distribution) และการประเมินผล (evaluation)
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเผยแพร่ สื่อวิดที ศั น์ ด้วย
การเขียนบทผลิตวิดที ศั น์
8 ขั้นตอนการเขียนบทวิดที ศั น์
•
•
•
•
•
•
•
•
กาหนดวัตถุประสงค์ ของการผลิตวิดที ัศน์
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาค้ นคว้ า หรือรวบรวมข้ อมูล
กาหนดเนือ้ หา (content) และระยะเวลาการนาเสนอ
กาหนดรู ปแบบการนาเสนอ (format)
วางโครงเรื่อง และทาต้ นฉบับ (ร่ าง)
เขียนบทฉบับสมบูรณ์ และแก้ ไข
จัดทาบทภาพร่ าง (story board)
การเขียนบทวิดีทัศน์
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ของการผลิตวิดที ศั น์
• ผู้ผลิตต้ องกาหนดว่ าการผลิตวิดที ศั น์ นีม้ คี วาม
ต้ องการอะไร เช่ น
• - เพือ่ ให้ ความรู้ เกีย่ วกับโครงการหนังสื อพร้ อมใช้
• - เพือ่ เปลีย่ นทัศนคติให้ นักศึกษาชั้น ม. 6 ใน
โคราชตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อ มทส
• - เพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรมให้ นักศึกษา มทส ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เป็ นต้ น
การเขียนบทวิดีทัศน์
2. กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
• กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจน เพือ่ ทีจ่ ะศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ รสนิยม เพราะ
กลุ่มเป้าหมายทีม่ ลี กั ษณะทางจิตวิทยา
ประชากรศาสตร์ ทแี่ ตกต่ างกันอาจมีความชอบ
และเปิ ดรับสื่ อแตกต่ างกัน
3. ศึกษาค้ นคว้ า หรือรวบรวมข้ อมูล
การเขียนบทวิดีทัศน์
• ศึกษาค้ นคว้ า หรือรวบรวมข้ อมูลจากแหล่ งต่ างๆ
ไม่ ว่าจะเป็ นการศึกษาจากเอกสารต่ างๆ จาก
อินเทอร์ เน็ต การสั มภาษณ์ การสนทนา
การเขียนบทวิดีทัศน์
4. กาหนดเนือ้ หา (content) และระยะเวลาการนาเสนอ
• กาหนดเนือ้ หา (content) เป็ นการกาหนด เลือก
และตรวจสอบเนือ้ หาให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ทีต่ ้งั ไว้ ปริมาณเนือ้ หาควรมีจานวนเท่ าใด เรื่องใด
เป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นต้ องนาเสนอ เหมาะสมกับ
ระยะเวลาทีต่ ้ องใช้ นาเสนอหรือไม่
5. กาหนดรู ปแบบการนาเสนอ (format)
การเขียนบทวิดีทัศน์
• กาหนดรู ปแบบการนาเสนอให้ เหมาะกับผู้รับสาร
รู ปแบบการนาเสนออาจแบ่ งได้ เป็ น
•
•
•
•
•
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Talking Head
สั มภาษณ์ (Interview)
สารคดี (Documentary)
วิธีการ (How - To)
สวมบทบาท (Role Play)
การเขียนบทวิดีทัศน์
6. วางโครงเรื่อง และทาต้ นฉบับ (ร่ าง)
• การกาหนดโครงเรื่องทีจ่ ะนาเสนอว่ าจะนาเสนอ
เนือ้ หาใดในช่ วงใด ใช้ เวลาในแต่ ละช่ วงประมาณ
เท่ าใด เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นโครงร่ างของบทก่ อนที่จะ
เขียนบทสมบูรณ์ ต่อไป
การเขียนบทวิดีทัศน์
7. เขียนบทฉบับสมบูรณ์ และแก้ไข
• เป็ นการนาโครงร่ างทีท่ าวางไว้ มาลงรายละเอียด
ภาพ และเสี ยงทั้งหมดทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวิดีทศั น์
ประเภทของบทอาจแบ่ งได้ เป็ น
1. Two – Column Script
2. Wide - Column Script
3. Screenplay - Column Script
4. Four - Column Script
Two – Column Script
การเขียนบทวิดีทัศน์
ภาพ
CU พิธีกร
LS หน้ า
บรรณสาร
เสี ยง
สวัสดีครับท่ านผู้ชม วีดทิ ศั น์ ชุดที่
ท่ านรับชมอยู่นี้ จะนาท่ านรู้ จักกับ
ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา
ประกอบด้ วยงานต่ างๆ ได้ แก่
Wide – Column Script
ภาพ
การเขียนบทวิดีทัศน์
CU พิธีกร
เสี ยง
สวัสดีครับท่ านผู้ชม วีดิทศั น์ ชุดทีท่ ่ านรับชมอยู่นี้ จะนาท่ าน
รู้จักกับศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ภาพ
LS หน้าบรรณสาร
เสี ยง
ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา ประกอบด้ วยงานต่ างๆ ได้ แก่
8. จัดทาบทภาพร่ าง (story board)
การเขียนบทวิดีทัศน์
เป็ นการนาบทฉบับสมบูรณ์ มาวาดเป็ นภาพให้ ชัดเจนเพิม่
มากขึน้ เพราะจะเห็นองค์ ประกอบของภาพ มุมกล้ องที่
ต้ องการ
การเขียนบทวิดีทัศน์
8. จัดทาบทภาพร่ าง (story board)
การเขียนบทวิดีทัศน์
8. จัดทาบทภาพร่ าง (story board)
การเขียนบทวิดีทัศน์
8. จัดทาบทภาพร่ าง (story board)
ภาพ : แนทกาลังเดินข้ ามถนนเพือ่ ไปที่ร้านกาแฟ
เสี ยง : เสี ยงรถวิง่ ไปมาตามท้ องถนน
คาศัพท์ ที่เกีย่ วข้ องกับการเขียนบทวิดที ัศน์
•
•
•
•
คาศัพท์ เกีย่ วกับภาพ
คาศัพท์ เกีย่ วกับกล้ อง
คาศัพท์ เกีย่ วกับเสี ยง และการตัดต่ อ
คาศัพท์ อนื่ ๆ
คาศัพท์ เกีย่ วกับภาพ
คาศัพท์ เกีย่ วกับกล้ อง
• Pan การเคลือ่ นกล้องไปในแนวนอน
• Tilt การเคลือ่ นกล้องไปในแนวตั้ง
• Zoom การทาให้ ภาพใกล้ / ไกลโดยไม่
เคลือ่ นย้ ายกล้อง
• Dolly การเลือ่ นกล้องเข้ าหาวัตถุทถี่ ่ าย
คาศัพท์ เกีย่ วกับเสี ยง
•
•
•
•
•
•
Sound Effect (SFX)
Fade in
การนาเสี ยงเข้ า
Fade out การนาเสี ยงออก
Fade up
เพิม่ ความดังของเสี ยง
Fade down ลดความดังของเสี ยง
Fade under เปิ ดเสี ยงคลอเบาๆ
คาศัพท์ เกีย่ วกับการตัดต่ อ
• Fade in / out การนาภาพเข้ า / ออก
• CUT การเปลีย่ นภาพหนึ่งไปเป็ นอีก
ภาพหนึ่งทันที
• Dissolve การเปลีย่ นภาพโดยขณะที่ภาพ
ที่ 1 ค่ อยๆจางลง ภาพที่ 2 จะค่ อยๆชัดขึน้
• Wipe การเปลีย่ นภาพโดยทีภ่ าพถูก
กวาดไปจากหน้ าจอ
การใช้ เสี ยงในงานวิดที ศั น์
ประเภทของเสี ยงในงานวิดที ศั น์
• เสี ยงที่ใช้ ในการผลิตวิดีทัศน์ แบ่ งออกเป็ น
4 ประเภท คือ
1. เสี ยงคาบรรยาย (Narrator)
2. เสี ยงพูด หรือเสี ยงสนทนา (Dialogue)
3. เสี ยงประกอบ (Sound effect)
4. เสี ยงดนตรี (Music)
เสี ยงในงานวิดที ัศน์
เสี ยงคาบรรยาย (Narrator)
- - การบรรยายไม่ ใช่ การบรรยายภาพ แต่
เป็ นการบรรยายเสริมภาพ
- - เนือ้ หาของคาบรรยายควรมีความยาว
น้ อยกว่ าความยาวของภาพ
-เนือ้ หาของคาบรรยายต้ องมีเนือ้ หา
สอดคล้องกันทั้งเรื่อง
เสี ยงในงานวิดที ัศน์
เสี ยงพูด หรือเสี ยงสนทนา (Dialogue)
• คาสนทนา ถ้ ามีความยาว แต่ มเี นือ้ หาน่ าสนใจ
ควรหาภาพแทรกระหว่ างคาสนทนา
• คาสนทนาต้ องตรงประเด็นเนือ้ หาของภาพที่
นามาแทรก
• รายการทีไ่ ม่ ใช่ รายการสนทนา หรือละคร ควร
แบ่ งช่ วงคาสนทนาออกเป็ นช่ วงๆ
เสี ยงประกอบ (Sound effect)
เสี ยงในงานวิดที ัศน์
• • เสี ยงประกอบทีเ่ กิดขึน้ จริงตามธรรมชาติขณะ
ถ่ ายทา จะต้ องทาการบันทึกเสี ยงนั้นทันทีพร้ อม
กับภาพ
• • เสี ยงประกอบทีส่ ร้ างเลียนแบบเสี ยงธรรมชาติ
ในกรณีที่เราไม่ สามารถใช้ เสี ยงธรรมชาติได้ เรา
อาจสร้ างเสี ยงประกอบขึน้ เองโดยใช้ อุปกรณ์ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เสี ยงในงานวิดที ัศน์
เสี ยงดนตรี (Music)
• เสี ยงดนตรีที่ใช้ อาจหมายถึง ทั้งดนตรีที่
มีเนือ้ ร้ อง และไม่ มีเนือ้ ร้ อง จะต้ องเลือก
ให้ เหมาะสมกับเนือ้ หา คือ ให้ ดนตรีเพือ่
เสริมอารมณ์ ของเรื่อง

similar documents