prezentacja do pobrania - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Report
Ekonomia solidarna
narzędziem tworzenia miejsc pracy
na przykładzie
Gminy Lubaczów
Rzeszów 05.11.2013 r.
Diagnoza i praktyka
Prace
Interwencyjne
Roboty
publiczne
Prace
społecznie
użyteczne
Bezrobocie +
GOPS
i/lub praca na
czarno
Zasiłek +
Praca
na czarno
Zatrudnieni bezrobotni w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych
97
79
86
106 119
93
67
71
32
PROJEKTY POKL –
ŚRODKI NA SZKOLENIE I ....

„Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju
Gminy Lubaczów” poddziałanie 6.1.1 Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy.

„Nowe kwalifikacje szansą na rozwój
mieszkańców Gminy Lubaczów”, działanie 6.3
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt systemy „Czas na aktywność w Gminie
Lubaczów”, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, którego
realizację rozpoczął w 2008 roku Gminy Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
EFEKT
Na 152 uczestników projektów POKL
realizowanych w latach 2008-2012
w Gminie Lubaczów finansowanych ze
środków POKL kilka osób znalazło
zatrudnienie.
Wnioski do jakich doszliśmy
Jedyny efektywny sposób walki z bezrobociem to
tworzenie:
1.
Warunków do rozwoju działalności gospodarczej w
oparciu o lokalne zasoby lub ich tworzenie.
2.
Aktywizacja osób pozostających bez pracy
3.
Tworzenie lub wspieranie tworzenia nowych miejsc
pracy.
4.
Tworzenie rynku (zapewnianie zbytu) produkcji w
początkowym okresie działania firm
Początki KIS i aktywizacji społecznej


Z uwagi na duże potrzeby w zakresie aktywizacji
społecznej i zawodowej od 2008 r. zintensyfikowane
zostały działania związane z pozyskiwaniem środków na
te cele.
Uchwałą z 3 lipca 2008 Nr XXI/225/2008 w sprawie
zmiany statutu GOPS w Lubaczowie Rada Gminy
Lubaczów utworzyła Klub Integracji Społecznej
w Dąbrowie. Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie
działa od tego momentu jako komórka organizacyjna
GOPS z 1 pracownikiem – koordynatorem KIS.
W ramach działalności KIS w latach 2008/2010
realizowano 3 projekty ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu natomiast
w latach 2012/2013 kolejne 2 projekty.
Działania miękkie KIS i projekty MPiPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi
reintegrację zawodową i społeczną w Klubie
Integracji Społecznej. W latach 2008-2013
mieszkańcy Gminy Lubaczów korzystali ze
szkoleń, kursów i porad prawnych.
Początki KIS i aktywizacji społecznej
W 2009 r. Gmina Lubaczów rozpoczęła starania o modernizację
budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie ze środków RPO.

W celu jest zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym,
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy a
także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez
przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy w latach 2010/2011
Gmina Lubaczów zrealizowała projekt pn. „Modernizacja
budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb
Klubu Integracji Społecznej” dofinansowany ze środków
RPO WP 2007-2013 w ramach działania 5.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w wyniku przebudowy powstały
sala wykładowa, sala zajęć ruchowych,
2 gabinety specjalistyczne do spotkań
indywidualnych, 4 pracownie warsztatowo
– terapeutyczne, pokój biurowy
z zapleczem socjalnym,
węzeł sanitarny z WC, szatnia
i zakupiono niezbędne wyposażenie
Projekty MP i PS 2012/2013
W 2012 r. Gmina przystąpiła do realizacji 2 kolejnych
projektów ze środków programu „Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w ramach
konkursu:
 „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka
Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w
realizacji kontraktów socjalnych” pn. „Chcesz,
potrafisz, możesz …” budżet 100 000 zł
 „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej
na rzecz budownictwa socjalnego” „Glina, słoma i
drewno - budownictwo naturalne szansą na własny dom
w Gminie Lubaczów” budżet 100 000 zł
Projekty AFPWS 2012/2013
Były to szkolenia
gastronomiczne i
krawieckie w ramach
projektu zakupiono
materiały i narzędzia do
tych szkoleń oraz
przeprowadzono kurs
budownictwa
naturalnego
Efekty AFPWS
Z projektów MP i PS oprócz przeszkolenia
uczestników, co w projektach POKL było
głównym produktem, zakupione zostały na
rzecz Gminy niezbędne maszyny, urządzenia
i materiały, które mogły być wykorzystane do
dalszej aktywizacji następnych osób.
BARKA i partnerstwo lokalne

Wiosną 2011 r. Gmina Lubaczów
przystąpiła do współpracy z Fundacją
Pomocy Wzajemnej BARKA.

Celem projektu było zawiązywanie
lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
gospodarki solidarnej i w efekcie
tworzenie warunków jej rozwoju.

W efekcie nawiązanej współpracy 23
marca 2012 r. w Dąbrowie zawarto
porozumienie o współpracy na rzecz
rozwoju gospodarki społecznej w
Gminie Lubaczów i Powiecie
Lubaczowskim.
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE



CIS powołano uchwałą Nr XVII/201/2012
Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 marca
2012 r. w sprawie utworzenia
samorządowego zakładu budżetowego pod
nazwą „Centrum Integracji Społecznej w
Dąbrowie”
Decyzją Wojewody Podkarpackiego
SI.9420.5.1.2012.MW z dnia 30 kwietnia
2012 r. nadano CIS status jednostki
realizującej reintegrację zawodową i
społeczną
W dniu 16-06-2012 r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków
na funkcjonowanie w okresie 3 pierwszych miesięcy i dotację
inwestycyjną
CIS Dąbrowa
Co z tego mają uczestnicy zajęć?







praca 7h dziennie (4 dni urlopu na rok),
posiłek,
świadczenie integracyjne w wysokości równej wysokości
zasiłku dla bezrobotnych (761,14 zł brutto),
premia integracyjna z zysków CIS w wysokości max. 20%
świadczenia miesięcznie,
zajęcia integracyjne, szkolenie zawodowe, przygotowanie do
samozatrudnienia w ramach np. spółdzielni socjalnej,
czas uczestnictwa w CIS liczy się do stażu pracy
(i np. do emerytury).
uczestnictwo w CIS może trwać do 18 m-cy
WARSZTATY CIS

Leśny


Opiekuńczy


usługi opiekuńcze
Rękodzielniczy




usługi leśne w lasach mienia gminnego
prowadzenie warsztatu stolarskiego,
prowadzenie warsztatów rękodzieła
drobne usługi remontowe na rzecz jednostek
gminnych
Gastronomiczno-rolniczy



usługi cateringowe
gospodarowanie na gruntach rolnych mienia
gminnego
uprawa warzyw na własne potrzeby i sprzedaż
Warsztat usług leśnych
Warsztat gastronomiczno-rolniczy
Warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy
Efekty działania CIS
W dniu 1 lipca 2012 r. zajęcia rozpoczęło 20
uczestników.
Z tej liczby 9 opuściło CIS w tym:
- 3 osoby przystąpiły do WSS „Złote Runo”
- 2 osoby pracują w innych podmiotach
Pozostali uczestnicy mają przedłużony okres integracji
do 18 m-cy. W marcu 2013 r. do CIS przystąpiło 12
nowych uczestników skierowanych tam przez GOPS.
POMYSŁY – SZANSE ROZWOJU
Organizacja imprez kulturalnych
Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła
Miodowej Majówki
POMYSŁY – SZANSE ROZWOJU


Powstanie infrastruktury turystycznej (trasy rowerowe, Kresowa
Osada, zbiornik retencyjny w Borowej Górze)
Powstała infrastruktura pobudza do kooperacji i tworzenia inicjatyw
mieszkańców (pszczelarze, producenci żywności, agroturystyka)
POMYSŁY – SZANSE ROZWOJU „KRESOWA OSADA”
Projekt Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla
obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów realizowany ze środków RPO WP 207-2013
w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
CIS Dąbrowa – rozbudowa warsztatu
ogrodniczego
Obecnie w ramach zmiany profilu warsztatów
CIS planowany jest rozwój działalność
w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa
i rolnictwa.
POMYSŁY – SZANSE ROZWOJU
Sąsiedztwo sanatoriów
w Horyńcu – Zdroju
POMYSŁY – SZANSE ROZWOJU
Przejście graniczne
Budomierz – Hruszew
CIS DĄBROWA – I CO DALEJ
Dostarczanie ekologicznych produktów
spożywczych (miody, oleje, zioła)
i wyrobów rzemiosła tradycyjnego
CIS Dąbrowa
Warsztat
„Rękodzielniczy”
Warsztat
„Gastronomiczno
-rolniczy”
Warsztat
„Leśny”
Warsztat
„Opiekuńczy”
Współpraca w ramach
projektu „Kresowa Osada”
KRESOWA
OSADA
zespół budynków:
karczma/hotel,
muzeum,
warsztaty rzemiosł,
skansen
Produkty spożywcze, usługi
Zbyt produktów, zlecenia,
rynek zbytu produktów, promocja
KIS
przygotowanie kandydatów dla
CIS, organizacja robót
publicznych, działania
terapeutyczne,
edukacyjno - pomocowe,
poradnictwo prawnoadministracyjne
Obsługa obiektu,
usługi
gastronomiczne,
hotelowe,
organizacja
pobytu, sprzedaż
wyrobów
Spółdzielnia
Socjalna
lub
prywatna firma
„Kresowe Osada”
usługi cateringowe,
hotelarskie,
tradycyjne rzemiosła,
obsługa turystów,
obsługa obiektu
„Kresowa Osada”
Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo”


7 czerwca 2013 r. – rejestracja
pierwszej w województwie podkarpackim
spółdzielni socjalnej osób prawnych
od 23 września 2013 r. Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” zatrudnia 5
mężczyzn dotychczas bezrobotnych i prowadzi
działalność w zakresie:
- usług leśnych
- zarządzania cmentarzami komunalnymi
i parafialnymi
- robót remontowo-budowlanych
Spółdzielnia Bawialnia dla dzieci



Obecnie kandydatki na członków
spółdzielni uczestniczą w projekcie
szkoleniowym POKL w ramach
którego nabędą odpowiednie do
prowadzenia tej działalności
kompetencje.
Na rok 2014 planowane jest
uruchomienie spółdzielni
socjalnej osób fizycznych w
Dąbkowie
W ramach tej spółdzielni
zakładane jest powstanie
działalności bawialni dla dzieci,
a w perspektywie Klub
Dziecięcy i przedszkola.
Gmina przygotowuje
infrastrukturę dla potrzeb
działalności spółdzielni.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszamy także do odwiedzenia:
 Kresowej Osady w Baszni Dolnej
http://www.kresowaosada.pl/
 Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
tel. 508 602 663 http://cis.lubaczow.com.pl
Gmina Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. 16 6321684, fax. 17 717 36 55
[email protected] www.lubaczow.com.pl

similar documents