Stáhnout

Report
Regulace transkripce u prokaryot
Regulace transkripce u prokaryot kapitola 16
Restrikční enzymy - kapitola 5
Molekulární klonování – kapitola 4 a 5
Proč je nutné kontrolovat expresi genů?
• Buňka potřebuje vyrábět různé proteiny v závislosti na buněčném cyklu,
prostředí atd.
• Buňka produkuje různé produkty
• Např. lidský organismus obsahuje 200 typů buněk, celkem 37.2 trillionů
buněk, všechny maji stejnou genetickou výbavu, přesto dělají různé věci
Efektivní vs. rychlá regulace
• Efektivní regulace je na úrovni
transkriptu
– Vyžaduje méně energie
• Rychlá regulace je na úrovni
proteinu
– Protein je vždy připraven plnit
svou funkci
Regulace exprese genů
• E.coli
– Ze 4000 genů je exprimováno v každý okamžik alespoň 1000
– Dle podmínek, geny jsou zapnuty a vypnuty
– Změna teploty  změna exprese 50-100 genů
Proteiny regulující genovou expresi
• Jak najdeme proteiny, které regulují genovou expresi?
– Je nutné najít mutanty pro
• Strukturní proteiny, jenž vykonávají svou funkci
• Regulační proteinu, které kontrolují aktivitu strukturních genů
• Regulační elementy, jenž fungují v cis a trans pozici
• Genetická analýza baktérií v 50. letech 20. století identifikovala první proteiny
regulující genovou expresi (transkripční faktory)
• Francois Jacob, Jacques Monod, Andre Lwoff – Nobelova cena v roce 1965
• Příklady
– lamda ( ) represor
– lac operon
lamda ( ) represor reguluje přechod mezi lytickým
a lysogenním cyklem fága
Exprese fágových genů je ON
Exprese fágových genů je OFF
Exprese fágových genů je ON
lamda ( ) represor reguluje přechod mezi lytickým
a lysogenním cyklem fága
Organizace genomu fága je stěžejní pro regulaci exprese
genů
Promotor L
Promotor R
cro gen – reprimuje
lysogenní cyklus,
podporuje expresi
genů pro lytický cyklus
cII gen – aktivátor,
váže se na PRE a
aktivuje expresi cI
cI - represor reprimuje lytický
cyklus, váže se na PRM
cIII – stabilizuje cII
LYSIS
LYSOGENIC
cro je OFF/
cI je ON
cro je ON/
cI je OFF
Lysogenní vs. Lytický cyklus – vazba na sekvenci operatoru
Figure 10-27
 - represor je DNA vázající se protein v konformaci „helixturn-helix“
Figure 10-28
Vedlejší řetězce aminokyseliny jsou zodpovědné za
specificitu vazby
Figure 10-29
DNA vázající se protein se vážou především do
velkého žlábku DNA
DNA vázající se protein se vážou především do
velkého žlábku DNA
Příklady proteinů regulující genovou expresi a DNA,
kterou váží
DNA vázající proteiny v konformaci „Helix-turnhelix“
• První identifikovaný motiv
• Nachází se ve stovkách různych
DNA vazebných proteinů
• U eukaryot a prokaryot
• 2 helixy s krátkým řetezcem mezi,
mají fixní úhel
• C´ helix je důležitý pro vazbu a
specificitu
DNA vázající proteiny v konformaci „Helix-loophelix“
• První helix je krátký, následuje dlouhá smyčka a dlouhý helix
• Vazba na DNA rozdílná od HTH motivu
• Tvoří homodimery, nebo heterodimery
Další typy DNA vazebných proteinů
• Proteiny obsahující zinc finger motiv
• Proteiny obsahující strukturu β-listu
• Proteiny obsahující smyčku, jenž se váže do velkého i malého žlábku
DNA
• Leucinové zipy
Pozitivní vs. negativní regulace
• Pozitivní
– Gen se nepřepisuje,
pokud není aktivován
– AKTIVÁTOR
• Negativní
– Exprese genu je pozastavena
dokud není represor vyvázán
– REPRESOR
Alosterická regulace
• Aktivátor – transkripční faktor,
nutný pro expresi genu
• Represor – vypíná expresi genu
• U pozitivní regulace – aktivátor
nutný pro zapnutí exprese,
obvykle se váže upstream od
promotoru
• U negativní regulace – represor
neumožňuje transkripci dokud
není vyvázán, obvykle se váže
downstream od promotoru
• Indukční činidlo
(inducer/effector)
– Obvykle malá signální
sloučenina (živina)
– váže se na aktivátor/represor
a aktivuje jeho funkci
Operon
• Kluster genů pod jedním promotorem
• Polycistronická mRNA
• Francois Jacob and Jaques Monod – poprvé definovali operon –
negativně regulovaný laktózový operon
lac operon
•
•
Zodpovědný za katabolický
metabolismus laktózy
lac operon – strukturní geny
– lacZ – β galaktosidáza
– lacY – permeáza laktózy
– lacA – acetyláza laktózy (není
esenciální)
•
lacI – represor
– nahoře of lacAYZ
– Transkripce probíhá v opačném
směru
•
lacO - operátor
lac operon – transkripce je OFF
Při absenci laktózy v prostředí/médiu
lac operon – transkripce je ON
Za přítomnosti laktózy v prostředí/médiu
Genetické experimenty, jenž vedly k charakterizaci
regulace lac operonu
• Francois Jacob a Jaques Monod experimenty odhalily podstatu genové exprese
• Předpoklady pro studium genové exprese:
• Detekce mRNA
• Detekce aktivity proteinu
• Podmínky, ve kterých hladina exprese se různí (indukce)
• Možnost diploidního organismu – u baktérií vyřešeno pomocí F‘ plasmidu
• Mutace, které eliminují aktivitu enzymu budou nejspíše změny ve strukturním
genu ( Z- a Y-)
• Mutace ovlivňující inducibilitu budou nejspíše mutace ve regulačních oblastech
DNA (Oc) a regulačních genech (I-, IS)
• Trans-acting
• Cis-acting
Genetické experimenty, jenž vedly k charakterizaci
regulace lac operonu
Operátor funguje pouze v pozici cis a tudíž je to místo na DNA, nikoliv
protein.
Genetické experimenty, jenž vedly k charakterizaci
regulace lac operonu
Figure 10-9
Represor funguje i v pozici trans – tudíž je to protein, který volně
přistupuje k jakékoliv DNA
Genetické experimenty, jenž vedly k charakterizaci
regulace lac operonu
Represor je alostericky regulován přítomností/absencí laktózy
Globální regulace lac operonu
• lac operon je ON pokud je v prostředí přítomna laktóza
• lac operon je OFF pokud je v prostředí přítomna laktóza a glukóza
zároveň
• CAP protein (catabolite activator protein) encoded by the crp gene
cAMP-CAP complex
• cAMP je signál, že buňka má málo glukózy
• CAP zapíná geny pro metabolismus maltózy, laktózy a dalších cukrů při
absenci glukózy
• Propojení negativní (lac I) a pozitivní (cAMP-CAP) kontroly exprese genů!!
araBAD operon
• Operon kódující geny, které jsou zodpovědné za katabolický metabolismus
arabinózy
• araC – regulační protein kontrolující transport a metabolism arabinózy
• araBAD (metabolismum) a araFG (transport, uptake) geny jsou
reprimovány AraC při absenci arabinózy, a aktivovány při její přítomnosti
araBAD operon
• AraC je aktivátorem a represorem zároveň
– Aktivátor
• Pomáhá rozeznat oblast a vazbě na DNA
– Represor
• Brání vazbě RNAP na promotor
• Brání posunu RNAP vpřed
Negativní represibilní regulace trp operonu
• Operon pro syntézu tryptofanu – trpEDBCA
• 2 mechanismy regulace
– Globální kontrola celého operonu (přítomnost/absence)
– Doladění exprese (vysoká /nízká hladina tryptofanu)
Negativní represibilní regulace trp operonu
Negativní represibilní regulace trp operonu atenuace
• TrpL – leader 160bp
– Sekvence 1,2,3,4 – mohou vytvořit vlásenku
– Obsahuje velmi vzácné kodóny pro Trp
• Atenuace
– Není to on/off
– Translace je vyladěna na přítomnost
tryptofanu
• U prokaryot k translaci může docházet ihned po
zahájení transkripce
• Propojení transkripce a translace za účelem
regulace genové exprese
Negativní represibilní regulace trp operonu atenuace
• TrpL – leader 160bp
– Sekvence 1,2,3,4 – mohou vytvořit vlásenku
– Obsahuje velmi vzácné kodóny pro Trp
• Atenuace
– Není to on/off
– Translace je vyladěna na přítomnost
tryptofanu
• U prokaryot k translaci může docházet ihned po
zahájení transkripce
• Propojení transkripce a translace za účelem
regulace genové exprese
 - faktory
• Kontrola iniciace transkripce pomocí  - faktorů
•  podjednotka RNAP rozeznává promotor
• Alternativní  faktory
Sigma
factor
Jméno
Housekeeping
70
Stationary phase
Consensus sequence
-35
mezera
-10
RpoD
TTGACA
16-18
TATAAT
38
RpoS
CCGGCG
16-18
CTATACT
Nitrogen control
54
RpoN
TTGGNA
6
TTGCA
Flagellar motion
28
FliA
CTAAA
15
GCCGATAA
Heat shock
32
RpoH
CTTGAA
13-15
CCCCATNT
Extracytoplasmic
heatshock
24
RpoE
GAACTT
16
TCTGAT
 faktor tepelného šoku – RpoH a RpoE
• Při vysoké teplotě  proteiny se špatně balí, ztrácí svou funkcí  agregují
• E.coli
– 37°C – OK
– 43° - pořád OK
– 46°C -  exprese heat shock proteinů (30% z celkového množství proteinů)
• Chaperony (pomáhají správně sbalit protein)
• Proteázy (degradují špatně sbalené proteiny)
 faktor tepelného šoku – RpoH a RpoE
• RpoH
– 30°C – není potřebný, je rychle
degradován
– 42°C - protein je stabilní,  se jeho
exprese
– 50°C – aktivace exprese dalších heat
shock genů, RpoH je posléze inaktivován
– Transcripce RpoH genu je pod
normálním promotorem (70), jenž je
neaktivní při teplotě nad 50°C
• RpoE
– tento  faktor umožňující transkripci
RpoH i při teplotě nad 50°C.
• Transkripce je ukončena pri 57°C, kdy RNAP
se stáváí nefuknční
Formace spory u Bacillus
• Kaskáda alternativních  faktorů
• Když je nouze o výživné látky  sporulace
•  faktory důležité pro vytvoření spóry
– E a K – v mateřské buňce
• Pre- E – environmentální signály zapínají expresi
– F a G – ve sporulující buňce
• F – transkripce ranných sporulujících genů (aktivují pre- E)
• G – transkripce pozdních sporulujících genů (aktivují pre –K)
Regulon
• Regulon – skupina genů a operonů, které jsou regulovány jedním
regulačním proteinem při spuštění jednoho signálu
– syntéza argininu ( 12 různých genů/operonů) regulovány jedním
represorem
– Metabolismus cukrů – globální aktivátor cAMP-CAP
– Alternativní sigma faktory reagující na změnu prostředí
Manipulace s DNA
• Restrikční a modifikační enzymy
• Nukleázy
• DNA nukleázy – Dnázy
• RNA nukleázy – Rnázy
• Exonukleázy
• Buď 5‘ nebo 3‘ specifické exonukleázy
• Endonukleázy
•
•
•
•
ssDNA
dsDNA
Specifické (restrikční enzymy)
Nespecifické
Restrikční enzymy
• Vyvinuty jako obrana baktérií proti
cizí DNA/RNA (např. viry)
• Vysoce specifické endonukleázy,
rozeznávající 4 až 8 nt
• Štípou obě vlákna
• Mechanismus jak rozlišit svou DNA
od cizí
• Methylace (methylázy) adeninu,
nebo cytosinu v DNA sekvenci
Restrikční enzymy – typ I
• Prvně objeveny restrikční enzymy
• Rozeznávací místo tisíce bp od stěpícího místa
• Reakce proběhne pouze 1x
• ATP dependentní
• 3 podjednotky
– HsdS - DNA vazebná (rozeznává DNA sekvenci)
– HsdM – modifikační, methyluje DNA
– HsdR - enzym - štípe
Restrikční enzymy - typ II
• Rozeznává specifické místo, aktivita je SPECIFICKÁ
• Dimer
• Nepotřebují ATP
• Potřebují kofaktor (MgCl2)
• Palindrom (4 – 8 bází)
• Lepivé konce vs. slepé konce
Restrikční enzymy - typ II
• Hojně využívány v genetickém inženýrství
• Rozeznávají „ inverted repeat – PALINDROM
• > několik stovek enzymů
• Palindrom 4, 6 či 8 nukleotidů
• Isoschizomery:
– NarI
– BbeI
– EheI
– KasI
GGCGCC
CCGCGG
Restrikční enzymy - typ II
Enzym
Organismus
Sekvence
HpaI
Haemophilus parainlfuenzae
C/CGG
NdeII
Neisseria denitrificans
/GATC
EcoRI
Escherichia coli RY13
G/AATTC
EcoRV
Escherichia coli J62/pGL74
GAT/ATC
BamHI
Bacillus amyloliquefaciens
G/GATCC
BglI
Bacillus globigii
GCCNNNN/NGGC
NotI
Nocardia aotidis-caviarum
GC/GGCCGC
DraII
Deinococcus radiophylus
RG/GNCCY
Restrikční enzymy - typ II
• Uplatnění lepivých konců při klonování
Analýza polymorfismu restrikčních fragmentů RFLP
– Identifikace
organismu
– Forénzní genetika
– Určování otcovství
Využití restrikčních enzymů
- klonování
• Molekulární klonování
– PCR
– Ligace do PCR vektoru
– Restrikční analýza
– Ligace do jiných vektorů
– Použití:
• KNOCK-OUT
• KNOCK-IN
• Exprese genů - proteinů
Klonování PCR produktu
• pGEM-T easy (Promega)
• XL1-Blue Genotype: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44
relA1 lac [F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)].
Modro-bílá selekce
•
•
•
•
V laboratoři při klonování
Gen je klonován do lacZ genu
X-gal
Bílé kolonie jsou pozitivní
Ověření úspěšnosti klonování
•
•
•
•
Namnožení pozitivních bílých baktérií
Izolace plasmidové DNA
Restrikční analýza
Agarózová gelová elektroforéza
– Ethidium bromide (interkalační činidlo)
Ověření úspěšnosti klonování
PCR
Klonování do PCR vektoru
Klonování do specifického
vektoru
Southern blot analýza – přenos na membránu
• Jedna z nejpoužívanějších metod molekulární biologie
• E.M Southern (1975)
– Přenos DNA molekul na membránu nylonovou nebo
nitrocelulozovou membránu
– Identifikace specifického restrikčního fragmentu
• Western blot – detekce proteinů
• Northern blot – detekce RNA
Southern blot analýza – detekce pomocí
radioaktivní próby
• Hybridizace:
– Vytvoření značené (radioaktivně) próby
• Náhodné hexa – deca primery
• [-32P] dATP*
• dCTP, dTTP, dGTP
• DNAPI – Klenow fragment
Southern blot analýza – detekce pomocí
radioaktivní próby
• Hybridizace:
– Vytvoření značené (radioaktivně) próby
– Inkubace s membránou
– Vyvolání na rentgenový film
Důležité pojmy k zapamatování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivátor
Represor
Promotor
Operátor
Alosterická regulace
Pozitivní regulace
Negativní regulace
Alternativní sigma faktor
Atenuace
Cis-acting
Trans-acting
Lytický cyklus
Lysogenní cyklus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lambda represor
Cro a cI
Operon
Polycistronická RNA
lac operon
Indukce
IPTG
Modro-bílá selekce
Trp operon
Ara operon
cAMP
Regulace transkripce
• Na úrovni přístupu transkripčních faktorů k DNA
• Důležitější u E (heterochromatin)
• U P – ne až tak důležitá
• Na úrovni rozeznání promotoru
• U E – tři různé RNAP
• U P – 1 RNAP, ale různé  faktory
• Na úrovni iniciace transkripce
• Nutná přítomnost aktivačních proteinů
• Represor blokuje postup RNAP
• Na úrovni elongace mRNA
• Ne úplně běžné (zpomalení elongacem či předčasné ukončení
transkripce)
• Na úrovni terminace mRNA
• Anti-terminator proteiny
• Umožňuje transkripci genů downstream od terminátoru
Ko-represory
• Některé represory jsou aktivní pouze, pokud
vážou nějakou molekulu
• Velmi časté u biosyntetických metabolických
drah
• Příklad: arginin
Represory vázající se na protein
• Mlc
– Represe genů účastnící
se metabolismu
glukózy
– Při absenci glukózy,
transporter PtsG je
fosforylován
– Přítomnost glukózy
vede k jeho
defosforylace
– PtsG váže Mls
– Exprese genů je
spuštěna
Kovalentní modifikace represorů a
aktivátorů
• OxyR
– Oxidace OxyR peroxidem vodíku
– Oxiduje –SH skupiny na S-S skupiny – aktivace a vazba na DNA
– Spuštění exprese genů na protekci proti oxidativnímu stresu
•
Fnr
– Redukce Fnr spouští jeho aktivní funkci - dimerizuje (např. při
anaerobních podmínkách)
– Aktivace genů důležitých
pro anaerobní respiraci
Dvousložkový regulační systém
• Přidání chemické skupiny pomocí kovalentní
vazby (fosfát, methyl, acetyl, AMP, ADP-riboza
atd.)
• 2 složky
Sensor
– DNA vázající protein, váže DNA pouze když je
fosforylovaný (REGULATOR)
– Kináza vnímavá na změny prostředí (SENSOR)
– Příklady:
• Nedostatek kyslíku (ArcB a ArcA) – reprimuje 20 genů, které
jsou nutné pouze při aerobním metabolismu, aktivuje 6
genů nutné pro růst za anearobních podmínek
• Deprivace fosfátu (PhoR a PhoB)
• Metabolismus dusíku (NtrB a NtrC)
Regulator
Globální regulace - Crp
• Crp - cyclic AMP
receptor protein
• Crp zapíná geny pro
metabolismus maltózy,
laktózy a dalších při
absenci glukózy
• cAMP je signál, že buňka
má málo glukózy
• Lac operon je tudíž řízen
nejenom lacI, ale take
Crp
Cyclic AMP
dimer
Regulační nukleotidy
• Regulační nukleotidy
– cAMP
• cAMP je produkování adenylát cyklázou
• Přítomnost glukózy inhibuje syntézu cAMP, stimuluje export
cAMP ven z buňky
– cGTP – vyšší organismy
– c-di-GTP - důležitý pro biofilm produkující baktérie
• Reguluje tranzici mezi volně-plavající a biofilm vytvářející
bakterií
• Produkce polymeru N-acetyl-D-glucosaminu
• Biofilm umožňuje baktérií přilnout k povrchu (př. Yersinia
pestis, mor, blecha)
– ppGpp – kontrola hladovění u baktérií
Regulační nukleotidy
–
druhý
posel
Když nejsou aminokyseliny
Když je glukóza
Když není glukóza
Když nejsou
aminokyseliny
Anti- a anti-anti-sigma faktory
• Anti sigma faktory se
vážou na  faktory a
zabraňují nasednutí
na promotor
• SpoIIAB je anti-sigma
faktorem pro F
• SpoIIAA je anti-anti
sigma faktorem a
uvolňuje F
DNA vázající proteiny
• Histone-like proteiny
– Nepřímé
– nespecifické
• H-NS (histone-like nucleoid structuring)
– 2 domény:
• DNA vazebnou doménu
• Protein-protein interakční doménu
• Agregují (tetramery)
– Vazba na A/T bohaté oblasti – reprimují expresi
Regulace na dálku
• HU (heat unstable
nucleoid protein) a IHF
(integration host factor)
–
–
–
–
Pozitivní regulátory
Heterodimery
Ohýbají DNA
Pomáhají tak genovým
inverzím, integracím,
rekombinacím
– Regulují expresi
přiblížením regulačních
proteinů
Regulace na dálku
• Geny pro metabolismus
dusíku
• Alternativní 54 (RpoN)
• Aktivátor NtrC –
vazebné místo -140 bp
• Aby byl umožněn
kontakt s RNAP  ohyb
pomocí IHF
• Prokaryotický enhancer
Anti-terminace
• Anti-terminace jako
kontrolní
mechanismus
– Prevence terminace na
specifickém místě
– Transkripce pokračuje
– Běžné u virů a pro
některé bakteriální
geny
– Anti-terminační faktor
se váže na RNAP před
dosažením
terminačního místa

similar documents