Spustace

Report
Spúšťače
Význam spúšťača
• Automobilový spúšťač je elektrické zariadenie, ktoré
slúži na uvedenie spaľovacieho motora do chodu. Na
uvedenie motora do chodu je potrebné roztočiť motor
na určité tzv. spúšťacie otáčky. Tie sa pohybujú podľa
druhu motora v nasledovných hodnotách:
• - 40 až 150 ot/min- zážihové motory a vznetové
motory s priamym vstrekovaním,
– 80 až 200 ot/min – vznetové motory s nepriamym
vstrekom.
Nejedná o otáčky spúšťača, ale o otáčky zotrvačníka
samotného spaľovacieho motora.
Roztočenie zabezpečuje jednosmerný sériový motor
Rozbeh spaľovacieho motora
Závisí od:
• teploty motora a okolia (spoľahlivé spúšťanie
musí byť do -15 C),
• stavu a kapacity akumulátora- ovplyvňuje
sýtosť iskry a veľkosť spúšťacích otáčok,
• množstva a kvality privedenej zmesi, od
spôsobu jej zapálenia,
Delenie spúšťačov
Podľa napájacieho napätia
• 12 V – osobné a dodávkové vozidlá, traktory,
• 24 V – nákladné vozidlá,
• 48 V a viac – veľké stacionárne motory, koľajové vozidlá atď.
Podľa výkonu
• 150 W až 800 W – jednostopové vozidlá- skútre, najčastejšie bez
mechanizmu zasúvania pastorku,
• 500 W až 1,5 kW – osobné vozidlá,
• 2 kW až 5 kW – stredné nákladné automobily a traktory,
• 4,4 kW až 8 kW – ťažké nákladné automobily,
• viac než 8 kW – stacionárne, lodné motory, koľajové vozidlá atď.
Hlavné časti spúšťača
Hlavnými časťami spúšťača sú:
• jednosmerný motor
• pastorok
Jednosmerný sériový motor
• Vinutie statora a rotora má
zapojené do série. Prechádza
ním veľký prúd, a preto je jeho
vinutie zhotovené z hrubých
vodičov.
• Je konštruovaný len na
krátkodobé zaťaženie.
• Jeho základnou vlastnosťou je,
že pri vzrastajúcom zaťažení
vzrastie krútiaci momentspaľovací motor najprv uvoľní „
a potom ho uvedie do
spúšťacích otáčok
Zasúvanie pastorka
Podľa spôsobu zasúvania pastorka rozlišujeme:
• s elektromagnetickým zasúvaním pastorka –
najčastejší spôsob
• s inertným zasúvaním pastorka – systém
Bendix
• s vysúvacou kotvou-
• V súčasnosti sa najčastejšie používa spúšťač s
výsuvným pastorkom s integrovanou
prevodovkou, ktorá je umiestnená medzi
rotorom a pastorkom.
• Takéto riešenie umožní vyrobiť spúšťač s
malými rozmermi a veľkým otáčavým
výkonom.
Konštrukcia spúšťača
•
(1) - puzdro statora (11) komutátorové veko (21) - svorník (2) pólový nástavec (12) - zasúvacie veko
(22) - vratná pružina (3) - statorové
vinutia (13) - zasúvacia páka (23) vťahovacie vinutie (4) - rotor (kotva) a
spínacie ústrojenstvo (14) - zasúvacia
objímka (24) - pridržiavacie vinutie (5)
- vinutia rotora (15) - zasúvacie
púzdro (unášač) (25) - kontaktný
mostík (6) - komutátor (16) zasúvacia pružina (26) - pružina
kontaktného mostíka (7) - hriadeľ
rotora (17) - brzdová príruba mostíka
(27) - svorník s kontaktom (8) - držiak
kief (18) - voľnobežka (28) - ozubený
veniec (9) - kefa (19) - pastorok (10) prítlačná pružina (20) - jadro
elektromagnetu
Činnosť spúšťača s elektromagnetickým
zasúvaním pastorka
• Pootočením kľúčika zapaľovania v spínacej
skrinke do polohy II pripojíme elektrický okruh
elektromagnetického spínača.
• Tým vznikne v elektromagnetickom spínači
magnetická sila, ktorá pomocou železného
jadra a páky posunie pastorok do ozubeného
venca na zotrvačníku a následne pripojí prúd z
batérie do elektromotora spúšťača.
Elektromagnetické zasúvanie pastorka
Systém Bendix
Konštrukcia
Na predĺženom hriadeli je
nasadené puzdro so
strmým závitom .
Hriadeľ s kotvou sú
spojené silnou pružinou.
Na strmom závite je voľne
uložený pastorok
Činnosť spúšťača
s inertným zasúvaním pastorka – systém Bendix
• Po privedení prúdu do spúšťača sa rotor
prudko roztočí a pastorok pôsobením
zotrvačnosti vkĺzne skrutkovitým pohybom do
záberu so zotrvačníkom motora.
• Keď sa spaľovací motor rozbehne, pastorok sa
sám vyskrutkuje zo záberu
Systém s vysúvacou kotvou
Konštrukcia
Spúšťač má rotor, ktorý je
spojený spojkou a
pastorkom a môže sa
pohybovať v pozdĺžnom
smere statora.
Stator má dve vinutiahlavné a pomocné.
Činnosť spúšťača s vysúvacou kotvou
• Otočením kľúčika sa privedie prúd do
pomocného vinutia, ktoré vtiahne rotor do
vnútra statora a tým sa zasunie pastorok do
ozubeného venca spaľovacieho motora.
Pohybom kotvy sa uvoľní západka, čím sa
uvoľní hlavné vinutie statora na akumulátor a
spúšťač sa roztočí.
• Systém má veľkú hmotnosť a hrozí samovoľné
zasunutie pastorka do záberu.
Požiadavky kladené na spúšťače
• Spúšťač musí roztočiť motor do určitej najnižšej teploty (pre osobné
vozidlá sa udáva cca – 30 ° C),
• v prípade nečinnosti spúšťača je nutné, aby bol pastorok mimo
dosah ozubeného venca zotrvačníka,
• konštrukčne musí byť vyriešené, aby k dokonalému zasunutiu
pastorka došlo aj v prípade, ak sa dostane zub pastorka proti zubu
venca,
• pri plnom zábere musí byť spúšťač chránený pred preťažením
spôsobeným spustením spaľovacieho motora,
• pastorok musí zostať úplne zasunutý po celú dobu spúšťania, tzn.
kým vodič spojenie nezruší alebo kým motor spoľahlivo nepracuje,
• okamžite po spustení motora je potrebné, aby sa spojenie
automaticky uvoľnilo,
• po vypnutí spúšťača sa musí pastorok vrátiť do pokojovej polohy a
spúšťač sa musí zastaviť.
Požiadavky kladené na spúšťače
• Najmenší prípustný výkon spúšťača je vypočítaný kombináciou
najnižšej rýchlosťou otáčania a momentom, ktorý je potrebný
k pretáčaniu motora touto rýchlosťou pri najnižšej prípustnej
teplote. Pod najnižšou spúšťacou rýchlosťou chápeme takú
rýchlosť, pri ktorej dôjde pri najnižšej prípustnej teplote vo
valci k zapáleniu palivovej zmesi.
• Samotné štartovanie by malo trvať maximálne 5 sekúnd, s
maximálne piatimi opakovaniami za sebou, po 30 sekundovej
pauze. spúšťač má veľkú spotrebu energie, preto pri častých
štartoch a malej prejdenej vzdialenosti si treba dávať pozor na
vybitie akumulátora.
• Spúšťač musí mať určitú minimálnu dobu životnosti (napr. pre
osobné automobily sa udáva 45 tisíc štartov, pri systéme štartstop min 200 tisíc)
Najčastejšie poruchy spúšťača
• Spúšťač beží naprázdno – nevysúva sa alebo je chybná
voľnobežka (pozor, voľnobežka vo vymontovanom
spúšťači vyzerá funkčne, ale pri plnom zaťažení sa
pretáča). Tiež by mohli byť vylámané zuby na venci
zotrvačníka.
• Spúšťač sa otáča pomaly alebo vôbec – väčšinou ide o
opotrebované kefy (uhlíky), môže to spôsobovať aj
chybná cievka, ložiská, prípadne zlý kontakt.
• Prerušený prívod prúdu od spínacej skrinky do
ovládacieho elektromagnetu.
• Prerušený elektrický okruh (prepálenie vinutie cievky
elektromagnetu alebo elektromotora).

similar documents