Carnikavas attistibas redzejums

Report
Carnikavas novada
attīstības mērķi
Izglītības sistēmas attīstība
Mērķis:
Paplašināt izglītības iestāžu tīklu un uzlabot esošo izglītības iestāžu
infrastruktūru, kā arī veikt izglītības programmu paplašināšanu.
Pasākumi:
Pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšana (PII Riekstiņš);
Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana (CND –
Attīstības un plānošanas nodaļa);
Aprīkojuma uzlabošana Carnikavas pamatskolā;
Sociālās iekļaušanas aktivitāšu īstenošana Carnikavas speciālajā
internātpamatskolā (Carnikavas speciālā internātpamatskola).
Uzlaboti alternatīvās un veselības aprūpes pakalpojumi
Mērķis:
Izveidot jaunus alternatīvās aprūpes pakalpojumus un paplašināt veselības
aprūpes tīklu, lai nodrošinātu cilvēkkapitāla uzlabošanu.
Pasākumi:
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas ciemā;
Servisa dzīvokļa izveide Carnikavas ciemā;
Ārsta prakses izveide Kalngalē ;
Sadarbībā ar Ādažu novadu nodrošināt sekundāros veselības aprūpes
pakalpojumus.
Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un energoefektīva apgaismojuma izveide
Mērķis:
Veikt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus un uzsākt energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas
programmu
Pasākumi:
Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkās Stacijas ielā 5,
Carnikavā un Carnikavas speciālajā internātpamatskolā;
Izveidot energoefektīvas ēkas – piebūvi pie pirmsskolas izglītības iestādes un
Cīruļu ielā 10, Kalngalē;
Uzsākt elektroenerģiju taupošas ielu apgaismojuma sistēmas izveidi.
Komunālās saimniecības sakārtošana
Mērķis:
Uzsākt komunālās saimniecības plānveidīgi attīstību, veicinot iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Pasākumi:
Atjaunot pašvaldības īpašumā esošos ceļus ;
Izbūvēt tiltu, kas savienotu Gaujas un Carnikavas ciemus ;
Atjaunot esošos apgaismojuma stabus;
Veidot jaunus apgaismojumus pašvaldības īpašumā esošajās ielās ;
Atjaunot pašvaldības īpašumā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus
Veikt polderu grāvju tīrīšanu un pastāvīgu uzturēšanu ;
Atjaunot Gaujas upes aizsargdambi, veidot jaunu Gaujas ciema pusē ;
Stiprināt Gaujas upes krastus un pastāvīgi tīrīt gultni.
Kultūras un sporta nozaru plānveidīgas attīstības uzsākšana
Mērķis:
Uzsākt sporta un kultūras objektu pakāpenisku atjaunošanu, nodrošinot
iedzīvotājiem veselīgu un kvalitatīvu dzīves vidi
Pasākumi:
Sporta laukumu tīkla izveide visā novadā;
Novadpētniecības muzeja izveide;
Kultūras pasākumu laukuma izveide Carnikavas ciemā;
Bibliotēkas pakalpojumu tīkla paplašināšana Kalngalē un Garciemā;
Slēpošanas un orientēšanas taku izveide dabas parka Piejūra teritorijā;
Skeitborda parka izveide ;
Ūdens sporta veida bāzes izveide Garciemā.
Dabas parka Piejūra infrastruktūras uzlabošana un plānveidīga atpūtas vietu pie
publiskajiem ūdeņiem sakārtošanas uzsākšana
Mērķis:
Uzsākt publiskās infrastruktūras uzlabošanu dabas parka Piejūra teritorijā, kā arī
uzsākt plānveidīgu atpūtas vietu sakopšanu pie publiskajiem ūdeņiem, lai
nodrošinātu tūrismam nepieciešamo infrastruktūru un sakārtotu vidi novada
iedzīvotājiem.
Iespējamās darbības:
Autostāvvietu laukumu izveide Lilastē, Carnikavā, Garciemā, Kalngalē;
Izveidotas „Zilā karoga” pludmale Lilastē;
Izveidotas atsevišķas pastaigu takas;
Izprojektēts riteņbraucēju ceļš;
Izveidoti atpūtas laukumi pie publiskajiem ūdeņiem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PDivas autostāvvietas – pie Eimura kanāla un pie stācijas “ Garciems”;
UUzņēmējdarbībai aprīkota vieta – pie Eimura kanāla un pludmalē (pagaidu būve);
Pievādceļi – no Garciema pārbrauciena līdz Eimura kanāla autostāvvietai, no stācijas “Garciems” līdz
ciemata “ Mežciems” robežai, no Garciema pārbrauciena līdz “Mežgarciems” teritorijai;
Dabas takas – no Eimura kanāla autostāvvietas līdz pludmalei, no ciemata “Mežciems” zobežai līdz
pludmalei.
A“Mežgarciems” teritorijas ēku tehniskais audits un teritorijas attīstības vizualizācija;
GGlābšanas stacija.
1.
2.
3.
5 takas – 4 takas no kanala līdz pludmalei, viena taka no autostāvvietas “Sala-2” ciemata
līdz pludmalei;
PAutostāvvieta – pie “Sala-2” ciema;
Pievadceļš – no Carnikavas līdz “Sala-2” ciemam.
1.
PAutostāvvieta – pie Jūrasielas pļavām;
2.
Pievadceļš – no Carnikavas līdz autostāvvietas Jūrasielas plavām, no st.”Gauja” till
ciemam “Kāpas” ;
4 takas – 2 no autostāvvietas pie Jūrasielas pļāvām līdz pludmalei, no ciema “Kāpas” līdz
pludmalei;
GGlābšanas stacijas.
3.
4.
1.
PDivas autostāvvietas – pie st.”Lilaste” un pie dzelzceļa;
2.
3 takas – 2 no kanāla līdz pludmalei, viena no autostāvvietas
Upludmalei;
Pagaidu būve pludmalē.
3.
pie st.”Lilaste” līdz
Aktīvās atpūtas laukumu izveidošana,
stāvlaukumu izveidošana
Pludmale
• Vasaras kafejnīcas
• Stāvlaukumi
• Izklaides pasākumi
Pludmale
Uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta sistēmas izveidošana
Mērķis:
Izveidot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo atbalsta
sistēmu.
Pasākumi:
Veidot vienotu novada mārketinga koncepciju;
Veidot tūrisma nozares attīstībai nepieciešamu infrastruktūru;
Veicināt investīciju piesaisti jaunu uzņēmējdarbības nozaru attīstībai un darba
vietu radīšanai;
Veidot biznesa inkubatoru jaunu uzņēmumu attīstībai;
Izveidot Tūrisma informācijas centru.
Zvejnieku tradīcijas
• NĒĢI
Nēģu
objekti
Carnikavas baznīca
Mežgarciems
Paldies par uzmanību!

similar documents