Landelijk ICT Beraad - Presentatie Vraagbundeling

Report
Winstpakkers en
vraagbundeling
Schatgraven met KING
KING producten:
• Standaarden op
gebied van
koppelingen
• Overzicht van alle
gemeentelijke software
• IT-architectuurmodel:
GEMMA
• Integrale testomgeving
voor standaard
software voor
gemeenten/samenwerkingsverbanden
De uitdagingen in 2014
• Veel standaarden bestaan maar worden nog beperkt
toegepast
• Niet toepassen betekent: onnodige verspilling van tijd,
capaciteit en geld
• Aantal standaarden zijn zo concreet dat ze nog dit jaar
geïmplementeerd kunnen worden
• Resultaten binnen bereik (ult 2014):
–
–
–
–
Grotere kwaliteit dienstverlening
Grotere effectiviteit en efficiency
Lagere kosten
Minder beheerslast
Wat moet je doen om dat te realiseren?
• Maak een keuze uit de beschikbare Winstpakkers:
– WOZ beschikkingen publiceren via Berichtenbox van
Mijn.overheid.nl
– Betalen en Invorderen: geautomatiseerd verwerken derden
facturen (o.a. leges, parkeerheffingen, waterverbruik)
– Documentcreatie: groot aantal basisdocument rechtstreeks
in de applicatie beheren
– Zaakgericht werken in sociaal domein
– Gebruik e-Formulieren
– Wabo-BAG koppeling
Introductie
Standaard
koppelvlakken
Afspraken met
leveranciers
Overzicht en
aanbod op
Compliancy
borgen via
Top 10 ketens
convenanten /
addenda
Softwarecatalogus.nl
Stuftestplatform.nl
Van Focus op aanbod doorpakken naar focus op vraag
Winstpakkers
5
De Winstpakkers
Winstpakker Betalen en Invorderen;
•
Uitgaande facturen worden geautomatiseerd verwerkt in de inningen administratie.
Winstpakker WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox;
•
WOZ beschikking digitaal versturen via de Berichtenbox van MijnOverheid.
Winstpakker Zaakgericht werken in het sociale domein;
•
Informatie uit het sociaal domein wordt ontsloten via midoffice in een centraal, digitaal
klantdossier.
Winstpakker Documentcreatie;
•
Documentcreatie waarbij gegevens automatisch worden gevuld, voor een centrale,
eenduidige opmaak en beheer van documenten.
Winstpakker Digitaliseren Dienstverlening;
•
Voorinvullen van basisgegevens in web-formulieren (eFormulieren), dus niet naar de
bekende vragen.
Winstpakker Wabo-BAG;
•
Aanpassingen in de Wabo zijn tijdig bekend bij de BAG-administratie en dus bij de
BAG-administrateur in het vergunningsverleningsproces.
6
De Winstpakker aanpak
• Proof of the pudding is in
the eating
Collectieve vraag
• It takes two to tango
• Bepalend voor
prioriteitsstelling
• Verlaagt kosten per
gemeente/
• samenwerkingsverband
Praktijkbeproeving
Grootschalig
aanbod
Totaaloverzicht winstpakkers
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
Financiële
administratie
-
Zaak/DMS
Services
-
eFormulier/
loket
-
DigiD
eHerkenning
Inningen systeem /
debiteur beheer
Documentcreatie
Servicebus
MijnOverheid
Berichtenbox
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
Zaak systeem
Document
Management
systeem
MijnOverheid
Lopende
Zaken
Taakspecifieke
applicaties
Digikoppeling
adapter
BAG-administratie
Totaaloverzicht winstpakkers
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
Financiële
administratie
-
Zaak/DMS
Services
-
eFormulier/
loket
-
DigiD
eHerkenning
Inningen systeem /
debiteur beheer
Documentcreatie
Servicebus
MijnOverheid
Berichtenbox
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
Zaak systeem
Document
Management
systeem
MijnOverheid
Lopende
Zaken
Taakspecifieke
applicaties
Digikoppeling
adapter
BAG-administratie
Betalen en Invorderen
1
Ontstaan
facturatie
2
Controle NAW
gegevens
3
Overdragen
Vorderings
4
(Deel)betaling
verwerken
5
Uitwisselen status
informatie
6
Periodieke
journalisering
2
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
2
-
DigiD
eHerkenning
3
-
1
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
Zaak systeem
•
Geschikt voor alle
gemeentelijke vorderingen
•
Juist gebruik NAW gegevens
verhoogt percentage juiste
bezorging en vermindert
bezwaren
Servicebus
Maakt centraal debiteurbeheer
MijnOverheid
mogelijk (belastingen /
Lopende
financien)
Zaken
•
-
1
6
Management
systeem
Vorderingen direct ingeboekt.
binnen
MijnOverheid
Geld eerder
Berichtenbox
Taakspecifieke
applicaties
Voorkomen
overkloppelen
Bedrijfscontext
Document
•
Financiële
administratie
Gebruik
authentieke
gegevens
Zaak/DMS
Services
eFormulier/
loket
2
Inningen systeem /
debiteur beheer
4
Documentcreatie
Digikoppeling
adapter
5
Status
informatie
opvraagbaar
BAG-administratie
Bedrijfscontext
•
WOZ beschikking op Berichtenbox
1.3 burgers met account
(12% bevolking)
•
Ambitie eind 2014 op 4 mln
accounts
•
Geen ‘adres’ onbekend /
gegarandeerde aflevering
1
Enig juridisch alternatief voor
papieren post
Begraafplaatsen,
administratie,
arkeerbeheer, Balie
applicatie,,
Belastingsysteem, …).
eFormulier/
loket
DigiD
eHerkenning
Zaak systeem
3
Document
Management
systeem
Inningen systeem /
debiteur beheer
Documentcreatie
Servicebus
Digikoppeling
adapter
BAG-administratie
3
MijnOverheid
Lopende
Zaken
MijnOverheid
Berichtenbox
Berichten met ‘juist’
BSN naar MijnOverheid
Belastingapplicatie 1
WOZ beschikking
(WMO voorzieningen,
Centrum
Zaak/DMS
Services
-
3
Controle op BSN
MijnOverheid
Financiële
administratie
Directe besparing Gegevens
op
magazijn
Klant outputmanagement
Contact
•
•
2
WOZ beschikking
2
Documentcreatie
1
Vanuit proces
‘behoefte’ creëren
document
2
3
Controle NAW
gegevens
Verzenden
informatie voor
document (XML)
4
5
Creëren
document
Terugsturen
document incl.
xml
6
‘Opslaan’
document
2
Financiële
administratie
Gegevens magazijn
Klant Contact
Centrum
Taakspecifieke
applicaties
-
2
Zaak/DMS
Services
eFormulier/
loket
-
DigiD
eHerkenning
Zaak systeem
-
systeem
Gebruik juiste persoon, adres
en bedrijfsgegevens
•
Aanmaken van uniform
uitziende documenten
•
Eenduidig documentbeheer
Servicebus
Beheer van meerdere
MijnOverheid
huisstijlen is geborgd.
•
Lopende
•Zaken
Wijze
van versturen en
opslaan buiten scope van
MijnOverheid
deze winstpakker
Berichtenbox
WMO voorzieningen
Begraafplaatsen
administratie
Parkeerbeheer
Balie applicatie
Belastingsysteem
….
6
1
6
Document
Bedrijfscontext
Management
•
1
Inningen systeem /
debiteur beheer
3
3
5
5
Documentcreatie
Digikoppeling
adapter
4
BAG-administratie
Verwachtingen over en weer
•
Doel:
– uiterlijk 31 oktober koppelvlak operationeel
•
Rol Operatie NUP
– spil tussen leverancier(s) en gemeente / samenwerkingsverband
– Tot 1 dag per week ondersteuning vanuit Operatie NUP (kosteloos)
– Ondersteuning leveranciers bij ontwikkel en testwerkzaamheden
•
Rol gemeente / samenwerkingsverband:
– Inzet 10 – 15 dagen vanuit gemeente
– Gemeentelijk projectleider beschikbaar als aanspreekpunt
– Specialisten (netwerk, software, organisatie) beschikbaar
•
Rol leverancier(s)
– Borgt dat koppelvlak voldoet aan eisen standaard (compliancy via Stuf
Testplatform)
– Voeren (onderlinge) test uit
– Stelt software beschikbaar
Met intentieverklaring wordt de intentie bekrachtigd.
Stappenplan
Gemeente/samenwerkingsverband
April/mei •
•
•
•
Mei
•
Mei/Juni •
•
Juni/Juli •
Nov
•
•
•
•
Oriëntatie en informatie
Beoordeling en keuze door
gemeente/samenwerkingsverband
Planning kosten, tijd, capaciteit
Uitwerken businesscase
Besluit en intentieverklaring
Project inrichten
Mijlpalen benoemen en
vastleggen
Pilot/uitvoering
Voortgangsbewaking
Test
Vrijgifte voor productie
Afsluiting
KING
•
•
Leveren noodzakelijke info
Begeleiding beeld- en
besluitvorming
•
•
•
•
Planning kosten, tijd, capaciteit
Begeleiding uitwerken
Intentieverklaring
Leveren ondersteuning
•
•
Voortgangsbewaking
Testen begeleiden
•
Afsluiting

similar documents