ЭНД

Report
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДОВТОЛГОО”- НЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН
АЖЛЫН ТАЙЛАН
.................................... АЙМАГ (ДҮҮРЭГ)
2014 ОНЫ .... САРЫН ....-НЫ ӨДӨР
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Идэвхтэй хөдөлгөөн
Зохистой зөв хооллолт
Уур бухимдлаа зөв удирдах
Идэвхтэй хөдөлгөөн
Зохистой зөв хооллолт
Уур бухимдлаа зөв удирдах
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Тамхинаас татгалзах
Архины хэт хэрэглээ, түүний хор хөнөөлөөс
сэргийлэх
Ундны усны хүртээмж, чанар аюулгүй байдлыг
хянах
Тамхинаас татгалзах
Архины хэт хэрэглээ, түүний
хор хөнөөлөөс сэргийлэх
Ундны усны хүртээмж, чанар
аюулгүй байдлыг хянах
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Амьдарч байгаа орчныхоо ариун цэврийг
сахих
Эрүүл үедээ жирэмсэлж, жирэмсэн үедээ эрүүл
байж, эрүүл хүүхэд төрүүлэх
Эрчүүдээ хайрлаж, тэдний эрүүл мэндийг эрсдлийг
бууруулах
Амьдарч байгаа орчныхоо ариун
цэврийг сахих
Эрүүл үедээ жирэмсэлж, жирэмсэн
үедээ эрүүл байж, эрүүл хүүхэд
төрүүлэх
Эрчүүдээ хайрлаж, тэдний эрүүл
мэндийг эрсдлийг бууруулах
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Нялхас, бага балчир хүүхдээ эрүүл, чийрэг
өсгөх
Охид, хөвгүүдээ хайрлан халамжлах
Эрүүл зан үйлд суралцах
Нялхас, бага балчир хүүхдээ
эрүүл, чийрэг өсгөх
Охид, хөвгүүдээ хайрлан
халамжлах
Эрүүл зан үйлд суралцах
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Цусны даралтаа хянаж чаддаг байх
Дэлгэцийн донтолтоос үр хүүхдээ хамгаалах
Осол гэмтлээс сэргийлэх
Цусны даралтаа хянаж чаддаг байх
Дэлгэцийн донтолтоос үр хүүхдээ
хамгаалах
Осол гэмтлээс сэргийлэх
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Эрүүл мэндийн мэдээлэл авах, амьдралын буруу хэвшлээ
өөрчлөх
Эмийг эмчийн заавраар, жорын дагуу хэрэглэж
сурах
Халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө болоод үр хүүхдээ
хамгаалах
Эрүүл мэндийн мэдээлэл авах,
амьдралын буруу хэвшлээ
өөрчлөх
Эмийг эмчийн заавраар, жорын дагуу
хэрэглэж сурах
Халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө болоод
үр хүүхдээ хамгаалах
ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ
Эрүүл мэндийн анхны тусламжийг хүн бүрт үзүүлж чаддаг
байх
Ахуйн болон орчны гаралтай химийн хордлогоос
хамгаалах аргыг эзэмших
Эрүүл мэндийнхээ төлөө бусдаар хэрэгтэй зүйлийг нь
хийлгэж чаддаг нийгмийн идэвхтэй гишүүн байх
Эрүүл мэндийн анхны тусламжийг хүн
бүрт үзүүлж чаддаг байх
Ахуйн болон орчны гаралтай химийн
хордлогоос хамгаалах аргыг эзэмших
Эрүүл мэндийнхээ төлөө бусдаар
хэрэгтэй зүйлийг нь хийлгэж чаддаг
нийгмийн идэвхтэй гишүүн байх

similar documents