استراتژی های توسعه IT و کسب و کار

Report
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫دکتر مسعود حجاریان کاشانی‬
‫‪www.hadjarian.com‬‬
‫‪1‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬در گذشته به کارایی ‪ IT‬و کاهش هزینه تبادل و پردازش اطالعات می‬
‫نگریستند ولی امروز به اثربخش ی ‪ IT‬می نگرند‪ IT .‬در بسیاری از‬
‫صنایع‪ ،‬مدل کسب و کار را توسعه می دهد و در بعض ی از صنایع خود‬
‫مدلی از کسب و کار است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬امروز ‪ IT‬حمایت کننده و پشتیبانی شده کسب و کار است‪.‬‬
‫‪ ‬شرایط کسب و کار به سرعت تغییر می کند و لذا استراتژی های ‪ IT‬و‬
‫کسب و کار باید یکدیگر را بر اساس محیط کسب و کار تکمیل و حمایت‬
‫کنند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬امروز ‪ IT‬حمایت کننده و پشتیبانی شده کسب و کار است‪.‬‬
‫‪ ‬شرایط کسب و کار به سرعت تغییر می کند و لذا استراتژی های ‪ IT‬و‬
‫کسب و کار باید یکدیگر را بر اساس محیط کسب و کار تکمیل و حمایت‬
‫کنند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬سازمانها استعدادهای متفاوتی برای یادگیری و تحول دارند‪.‬‬
‫‪ ‬نقش ‪ IT‬در سازمان‪ ،‬استراتژیک و رو به گسترش است به طوریکه‬
‫‪ CIO‬در کنار ‪ CEO‬و ‪ CFO‬نقش هدایت کننده کسب و کار را‬
‫یافته است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬ویس و اندرسون در مطالعات خود دریافتند که ‪ CIO‬در سازمان به‬
‫طور فزاینده ای نقش مدیریت ریسک و تغییر را می پذیرد‪ .‬آنها تحت‬
‫فشارند تا مشکالت ‪ IT‬و کسب و کار را توامان حل کنند‪.‬‬
‫‪ ‬گات شالک دریافت که ‪ CIO‬نقش های سازمانی متمایزی می پذیرد‬
‫که شامل رهبری تغییر و مسئولیت هم راستایی استراتژی ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪7‬‬
‫‪‬در گذشته‪ ،‬استراتژی کسب و کار برنامه توسعه ‪ IT‬را مشخص می کرد‬
‫ولی امروز نه فقط استراتژی ‪ IT‬استراتژی کسب و کار را شکل می دهد‬
‫بلکه قابلیتهای جدیدی را بدست می دهد که استراتژیهای جدید را ممکن‬
‫می سازد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬به طور سنتی استراتژی کسب و کار اینترنتی‪ ،‬شامل انجام کارهایی‬
‫متفاوت از رقبا و یا انجام کارهایی مشابه ولی با روش متفاوت است‪.‬‬
‫‪ ‬مزیت رقابتی ماندگار بلند مدت‪ ،‬مزیتی است که غیر قابل نسخه برداری‬
‫و یا سخت بوده و گران قیمت باشد و این گونه مزیتها بسیار محدود‬
‫ا‬
‫هستند‪ .‬و معمول رقبا به سرعت به آنها دست پیدا می کنند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬در ایران ‪ CEO‬محدودیت ادراکی نسبت به ‪ IT‬و ‪CIO‬محدودیت‬
‫ادراکی نسبت به کسب و کار دارد و این محدودیت عامل عقب ماندگی‬
‫بنگاههای ایرانی از شرکتهای پیشرفته جهانی است‪.‬‬
‫‪ ‬امروزه انعطاف پذیری‪ ،‬سرعت و نوآوری کلمه رمز رقابت شده است‪ .‬و‬
‫‪IT‬می تواند این کلمه را بگوید‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪10‬‬
‫‪‬امروزه ‪ CEO‬باید نقش مهمتری در تدوین استراتژی ‪ IT‬داشته باشد تا‬
‫در شکل دهی استراتژی کسب و کار خود موفق شود‪.‬‬
‫‪‬استراتژی ‪ IT‬فقط ‪ IT‬را توانمند نمی کند و از آن حمایت‬
‫بلکه می تواند فرصتهای جدید کسب و کار را فراهم آورد‪.‬‬
‫نمی کند‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪11‬‬
‫‪‬امروزه ‪ CIO‬در کنار ‪ CEO‬در اغلب سازمانهای پیشرفته در تیم‬
‫اجرایی قرار دارد و در تمامی بحث های استراتژیک کسب و کار شرکت می‬
‫کند‪ .‬زیرا ‪ IT‬ارزشمند شده است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪12‬‬
‫‪” CSF‬عوامل حیاتی موفقیت“ در فرایند توسعه استراتژی‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪13‬‬
‫‪ -1‬مدل کسب و کار را بازبینی کنید‪.‬‬
‫یک مدل کسب و کار بیان می کند که چگونه اجزای مختلف کسب و کار با‬
‫یکدیگر هماهنگ شوند‪ .‬این مدل اطمینان می دهد که همه اجزای‬
‫سازمان بر روی ارزشهای آن متمرکز هستند‪ .‬باید مدل کسب و کار‬
‫واضح و نهادینه باشد تا استراتژی ‪ IT‬برای ایجاد ارزش موثر باشد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪14‬‬
‫‪ -2‬انطباق با مواضع استراتژیک‬
‫برنامه های سازمان مشتمل بر ابتکارات ‪ IT‬و کسب و کار است‪ .‬این‬
‫می کنند که‬
‫ابتکارات دامنه گسترده ای از موضوعات جذاب ارائه‬
‫آنها را با تعارض مواجه کرده و چالش ی برای گذار از وضع موجود به‬
‫وضع مطلوب بوجود می آورند‪ .‬برای رفع این تعارضات باید تعدادی از‬
‫ابتکارات را پشتیبانی و تعدادی را حذف کرد‪ .‬انتخاب آنها بر مبنای‬
‫انطباق آنها با مواضع استراتژیک سازمان میسر است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪15‬‬
‫‪ -3‬درگیر کردن افراد موثر به ویژه رهبری سازمان‬
‫یکی از مهمترین عامل های تفاوت بین سازمان هایی که از ارزش تجاری ‪IT‬‬
‫بهره می برند و آنهایی که نمی برند در آن است که مدیران عالی در زمان‬
‫تصمیم گیری توسعه ‪ IT‬حضور دارند‪ .‬کناره گیری از این مسئولیت‬
‫فاجعه آمیز است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪16‬‬
‫‪ -4‬مشارکت با کسب و کار‬
‫استراتژی موفق نیازمند همکاری و مشارکت واقعی بین ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫است‪ .‬بهترین تصمیمات استراتژیک از تعامل میان مدیران ‪ IT‬و کسب و‬
‫کار بدست می آید‪ .‬افراد سازمان های پیشرفته خیلی خوب با هم کار می‬
‫کنند‪ .‬برنامه های ‪ IT‬نیاز دارد که با استراتژی کسب و کار همگام شود‬
‫نه تنها در سطوح بال بلکه تا پروژه های اجرایی عملیاتی و تغییرات جزئی‬
‫که در کسب و کار بوجود می آید‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪17‬‬
‫‪ -5‬متوازن سازی فرصت های سرمایه گذاری ‪IT‬‬
‫نامحدود بودن فرصتها و محدود بودن منابع توسعه ‪ IT‬یک واقعیت است‬
‫و توازن در تخصیص منابع یکی از عوامل حیاتی موفقیت به شمار می‬
‫رود‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪18‬‬
‫ا‬
‫معمول ‪ 30‬تا ‪ 70‬درصد بودجه به پشتیبانی سیستمها‪ ،‬داده ها و‬
‫زیرساختهای موجود اختصاص می یابد و مابقی آن برای توسعه در‬
‫اختیار است لذا استراتژی ‪ IT‬بایستی دو عنصر مهم داشته باشد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪19‬‬
‫اول‪ :‬چگونه کار خود را با هزینه کمتر انجام دهیم‪.‬‬
‫دوم‪ :‬چگونه مابقی بودجه را به فرصتهای سرمایه گذاری ‪ IT‬اختصاص‬
‫دهیم که در جهت حمایت و پیشبرد استراتژی کسب و کار سازمان باشد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪20‬‬
‫در عنصر اول راههای ارائه خدمات با هزینه کمتر عبارتند از برون سپاری‬
‫ا‬
‫سرویس مشترک‪ ،‬استفاده از ‪ ISP‬و اخیرا تحلیل شبکه ای‪.‬‬
‫در عنصر دوم ‪ 5‬استراتژی ‪ IT‬برای مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪21‬‬
‫‪ -1‬اصالح کسب و کار‪ :‬شامل مهندس ی مجدد‪ ،‬ساده کردن فرایندها و‬
‫حذف فعالیتهای غیر ضروری و تکراری همچنین توانمندسازی مشتریان و‬
‫تامین کنندگان در مدیریت ارتباط با سازمان‪.‬‬
‫این پروژه ها هزینه را کاهش می دهند و بسیار مورد استقبال سازمان قرار‬
‫می گیرند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪22‬‬
‫‪ -2‬توانمند سازی کسب و کار‪ :‬شامل محرک هایی است که نحوه کسب و‬
‫کار را توسعه و یا تغییر می دهد‪ .‬مانند اضافه کردن کانال فروش‬
‫الکترونیکی محصولت (مبنی بر وب) و یا راه اندازی یک داده کاوی و یا‬
‫‪.CRM‬‬
‫این استراتژی‪ ،‬فروش را افزایش می دهد ولی بازدهی آنها غیر شفاف تر‬
‫است‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪23‬‬
‫‪ -3‬فرصتهای کسب و کار‪ :‬شامل محرک های کوچک و تجربی است که از‬
‫قدیمی شدن ‪ IT‬جلوگیری کرده و پروژه های کوچک توسعه در تامین‬
‫نیازهای روزمره و یا بهبود واحدهای کسب و کار را فراهم می سازد‪.‬‬
‫این استراتژی‪ ،‬تجربیات و یادگیری را افزایش می دهد و آمادگی را برای آینده‬
‫بوجود می آورد‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪24‬‬
‫‪ -4‬اهرم فرصت‪ :‬شامل استفاده از تجربیات دیگران در جهت منافع‬
‫استراتژیک سازمان است‪ .‬از آنجائیکه سرمایه گذاری در ایده های‬
‫تکنولوژیک و یا استراتژیک جدید (تا عملیاتی شدن و دستیابی به نتایج‬
‫آن در بازار) دارای ریسک است بعض ی به کپی ایده های موفق در بازار‬
‫می پردازند و سعی می کنند آنها را بهتر از دیگران انجام دهند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪25‬‬
‫‪ -5‬زیرساخت‪ :‬شامل توسعه سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬میان افزار‪ ،‬ارتباطات‬
‫و داده های موجود است‪ .‬این استراتژی زمانی صورت می گیرد که‬
‫سازمان در حال تحول در کسب و کار خود باشد‪ .‬مدیریت پورتفوی‬
‫ا‬
‫استراتژی ‪ IT‬شرکتهای رهبر معمول زیرساخت سازمان را می سازند‪.‬‬
‫استراتژی های توسعه ‪ IT‬و کسب و کار‬
‫‪26‬‬
‫هر کدام از استراتژیهای فوق برای سازمانهای مختلف و در شرایط مختلف‬
‫می تواند بهترین استراتژی باشد ولی اغلب سازمانها با رویکرد چند‬
‫محوری از این استراتژیها در یک سبد استراتژیک استفاده کنند و هر‬
‫کدام را در بخش ی از سازمان به مرحله اجرا در می آورند‪.‬‬

similar documents