หัวข้อ

Report
1
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย
นางอาทิตยา สุธาธรรม
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
2
สรุปผล
ตัวชี้วดั ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจาปี
รายละเอี
ย
ด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วดั ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
3
สรุปผล
ตัวชี้วดั ที่ ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วดั ที่ ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ
๒๕๕๘
ิ นประสพ
ิ ทธ.ศิ ภ.าพระบบสารสนเทศ
แนวทางการประเม
4
ภาครัฐ
มี ๖ ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูร
ณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
๒ . การจัดท าข้ อมู ลของศูนย์ปฏิ บ ตั ิ การระดับกรม (Department
Operation Center : DOC)
๓. วางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนว
ทางการเชื่ อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่ งชาติ (Thailand eGovernment Interoperability Framework : TH e-GIF)
ตัวชี้วดั ที่ ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
บทบาทของผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงต่อการบูรณาการ ระบบเทคโนโลยี
การจัดทาข้อมูสารสนเทศภาครั
ลของศูนย์ปฏิบตั ฐิ การระดับกรม
(Department Operation Center : DOC)
วางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามกรอบแนวทาง
การเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
5
ตัว ชี้ ว ดั “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็นการ
ประเมิน
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูง
(Chief
Information
Officer : CIO)
ของส่วน
ราชการ
แนว
ทางการ
ประเมิน
๑. มีการ
แตงตั
่ ง้ CIO
ประเด็นการ
ประเมิน
แนวทางการ
ประเมิน
๑. มีการแตงตั
บทบาทของ
่ ง้
CIO
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงต่อ
การบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี ๒. CIO เขารั
้ บ
การอบรม
สาร สนเทศ
หลักสูตรที่
ภาครัฐ
เกีย
่ วของ
้
อยางน
่
้ อย ๑
6
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ห รื อ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ผู้ บ ริ ห า ร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ร ะ ดั บ สู ง
(Chief
Information
Officer : CIO) ของ
หน่วยงาน
ประกาศนี ย บัต ร หรื อ
ห ลั ก ฐ า น
ที่ แ ส ด ง ว่ า ผ่ า น ก า ร
ฝึ กอบรมหลัก สู ต รด้ าน
การบริห ารเทคโนโลยี
ตัว ชี้ ว ดั “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็นการ
ประเมิน
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูง
(Chief
Information
Officer : CIO)
ของส่วน
ราชการ (ต่อ)
แนว
ทางการ
ประเมิน
ประเด็นการ
ประเมิน
๒ . CIO มี
หน้ าที่ ป ฏิ บ ั ต ิ
ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ดังนี้
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงต่อ
การบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี
สาร สนเทศ
ภาครัฐ (ต่อ)
๒.๑ กาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์
วัต ถุ ป ระสงค ์
นโยบายและ
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
แนวทางการ
ประเมิน
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
๓ . CIO ด า เ นิ น
บทบาท
ใน
การผลัก ดัน การ
บู ร ณ า ก า ร
รั ฐ บ า ล แผนแมบทเทคโนโลยี
่
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ สารสนเทศและการ
ดังนี้
สื่ อสารของหน่วยงาน
๓ . ๑ มี ก า ร
จัดทาแผนแมบท
่
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสารของ
ห น่ ว ย ง า น ที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
7
ตัว ชี้ ว ัด “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัปีฐ”๒๕๕๗
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๘
ประเด็นการ
ประเมิน
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูง
(Chief
Information
Officer : CIO)
แนวทางการ
ประเมิน
ประเด็นการ
ประเมิน
แนวทางการ
ประเมิน
๒.๒ วางแผน/
จัดทาแผนการ
พั ฒ น า ง า น
ด้
า
น
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
แ
ล
ะ
ก า ร สื่ อ ส า ร
ของหน่วยงาน
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงต่อ
การบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี
สาร สนเทศ
ภาครัฐ (ต่อ)
๓ .๒
มี ก า ร
เปิ ดเผยข้ อมู ล ผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ผานทางเว็
บไซต ์
่
ของส่วน
ราชการ (ต่อ)
๒
.
๓
8
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
ห ลั ก ฐ า น ภ า พ ห น้ า จ อ
(Capture) หรือ Link
แ ส ด ง ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ห รื อ
ข้อมูลทีห
่ น่วยงานจัดทา
ขึ้ น เ พื่ อ เ ผ ย ใ ห้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
รั บ ท ร า บ ห รื อ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ ช่ น
ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
หน่วยงาน รายงานผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล
ป ร ะ ก า ศ ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์
ตางๆ
เป็ นตน
่
้
๓.๓ มีการพัฒนา หน้ าจอเว็ บ ไซต ที
์ ่แ สดง
ตัว ชี้ ว ัด “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็นการ
ประเมิน
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูง
(Chief
Information
Officer : CIO)
ของส่วน
ราชการ (ต่อ)
แนวทางการ
ประเมิน
ประเด็น
การ
ประเมิน
แนว
ทางการ
ประเมิน
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
๒.๔ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินการพัฒนางาน
ดานเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ และการ
สื่ อสารของหน่วยงาน
๒.๕ ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของงานสารสนเทศให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน
ดานไอที
้
๒.๖ รายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา
บทบาทของ
ผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงต่อ
การ บูรณา
การระบบ
เทคโนโลยี
สาร สนเทศ
ภาครัฐ (ต่อ)
-
-
9
10
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศระดับสูง
(Chief สารสนเทศระดับ สู ง ต่ อ
การบูร ณา
Information Officer : CIO) ของส่วน การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
ราชการ
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ มีการ
แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้ แต่งตัง้
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
และ และ และ และ และ
และยัง และ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
CIO
CIO
CIO
และ
และ
และ
ตัว ชี้ ว ัด “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็น
การ
ประเมิน
แนว
ทางการ
ประเมิน
รายงาน
สถานการณ์
จัดทาข้อมูล
ของศูนย์
ปฏิบตั ิ การ
ระดับกรม
๑ . มี ก า ร
ทบทวนข้อมูล
ใ ห้ มี ค ว า ม
ค ร บ ถ้ ว น
เ ป็ น ไ ป ต า ม
แนวทางใน
ก า ร จั ด ท า
ข้ อ มู ล ข อ ง
ศู
น
ย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ร ะ ดั บ ก ร ม
ตามทีก
่ าหนด
(Departmen
t Operation
Center :
DOC)
๒. มี แ ผนใน
ประเด็น
การ
ประเมิน
การจัดทา
ข้อมูลของ
ศูนย์
ปฏิบตั ิ การ
ระดับกรม
11
แนวทางการ
ประเมิน
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
๑. มีการทบทวนขอมู
้ ล
ให้มีความถูกต้องควบ
ถ้ วนตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ทบทวนข้อมูลให้มีค วาม
ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ภารกิจของหน่วยงาน
(Departme
nt
Operation
Center :
DOC)
๒. มี แ ผนหรื อ มี ก าร ร า ย ง า น แ ผ น
ห รื อ
ตัว ชี้ ว ัด “ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็น
การ
ประเมิน
แนว
ทางการ
ประเมิน
รายงาน
สถานการณ์
จัดทาข้อมูล
ของศูนย์
ปฏิบตั ิ การ
ระดับกรม
๓. มีการ
ปรับปรุง
ฐานขอมู
้ ล
ของทุกเรือ
่ ง
ให้มีความทัน
สมัย
(Update)
(Departmen
t Operation
Center :
DOC) (ต่อ)
๔. มีการ
กาหนดลาดับ
ชัน
้ ของการ
เขาถึ
้ งขอมู
้ ล
๕. มีคมื
ู่ อการ
ใช้งานระบบ
ประเด็น
การ
ประเมิน
การจัดทา
ข้อมูลของ
ศูนย์
ปฏิบตั ิ การ
ระดับกรม
(Departme
nt
Operation
Center :
DOC) (ต่อ)
แนวทางการ
ประเมิน
12
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
๓. มีปรับปรุง
ฐานขอมู
้ ลให้มีความ
ทันสมัย (Update)
หลัก ฐานหน้ าจอระบบ
DOC ทีเ่ ป็ นปัจจุบน
ั
๔. มีการสารองขอมู
้ ล
(Back up)
คูมื
่ อการสารองขอมู
้ ล
(Back up)
๕. กรณีระบบลม
่
สามารถแกไขให
้
้ใช้
คูมื
นย ์
่ อการแกไขระบบศู
้
ปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับกรมลม
่
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
รายงานสถานการณ์ จ ดั ทาข้ อ มูลของ การจัด ท าข้ อ มู ล ของศูน ย์ป ฏิ บัติ การ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ดั บ ก ร ม ระดับกรม (Department Operation
(Department Operation Center : Center : DOC)
DOC)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ดาเนินการได้ตามข้อ ๑
ดาเนินการได้ตามข้อ ๒
ดาเนินการได้ตามข้อ ๓
ดาเนินการได้ตามข้อ ๔
ดาเนินการได้ตามข้อ ๕
ระดับคะแนน
คะแนนเต็ม
๑ คะแนน
๑ คะแนน
๑ คะแนน
๑ คะแนน
๑ คะแนน
13
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครั
ฐ
” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ประเด็
แนว
นการ
ประเด็นการ
ทางการ
แนวทางการประเมิน
ประเมิ
ประเมิน
ประเมิน
น
วางแผนการ ๑. มีการซักซ้อมความ
ไมมี
ไมมี
่
่
ใช้มาตรฐาน เห ขน้ วายใง จา นภเ กีา ่ ยยวใกั นบ
่
การ
แนวทางและประโยชน์
แลกเปลี่ยน ของการใช้ มาตรฐาน
การแลกเปลี่ย นข้ อมู ล
ข้อมูลตาม ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
กรอบแนว สารสนเทศ
ทางการ
เชื่อมโยง
14
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
รายงานประชุม หรือ
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
หรือ บัน ทึก การหารือ
หรื อ บัน ทึ ก ช่ วยจ าที่
เกี่ย วกับ
การ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น
เกี่ยวกับ แนวทางและ
ประโยชนของการใช
์
้
มาตรฐาน
การ
แลกเปลี่ย นข้ อมู ล ใน
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
15
ปี ๒๕๕๘
ประเด็
แนว
นการ
ประเด็นการ
ทางการ
แนวทางการประเมิน
ประเมิ
ประเมิน
ประเมิน
น
วางแผนการ ๓. การใช้ มาตรฐาน
ไมมี
ไมมี
่ย นข้ อมู ล
่
่
ใช้มาตรฐาน การแลกเปลี
เ ป็ น ก ร อ บ ใ น ก า ร
การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
แลกเปลี่ยน อ ย่ า ง น้ อ ย
๑ ระบบ
ข้อมูลตาม
กรอบแนว
ทางการ
เชื่อมโยง
หลักฐานในการ
ตรวจสอบ
ชื่ อ ระบบและรายชื่ อ
รายการข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาระบบ
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๑
ระดับ ๒
มี ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น
เ กี่ ย ว กั บ
แนวทางและ
ประโยชน์ ของ
ก า ร ใ ช้
มาตรฐานการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ
-
ระดับ ๓
มีการวาง
แผนการใช้
มาตรฐานการ
แลกเปลีย
่ น
ขอมู
้ ลในการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ระดับ ๔
ระดับ ๕
-
มีการใช้
มาตรฐานการ
แลกเปลีย
่ นขอมู
้ ล
เป็ นกรอบในการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ อยาง
่
น้อย
๑
ระบบ
16
ตัวชี้วดั “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ” ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๘
17
ตัวอย่ างแบบสารวจ
แบบสารวจการนาเอามาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐไป
ใช้ในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่ วยงานภาครัฐ
๑. หน่ วยงานภาครัฐมีการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและประโยชน์ ของการนาเอา
มาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
 มี
 ไม่มี
ถ้ารับทราบโปรดระบุช่องทาง
............................................................................................................
๒. หน่ วยงานภาครัฐมีแผนการนาเอามาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐไปใช้ใน
18
จบการบรรยาย
ถาม-ตอบ

similar documents