earth_lyh_hy_zmynlayersmoalem

Report
‫بسمه تعالی‬
‫الیه های زمین‬
‫مقدمه‬
‫ژول ورن داستان نویس فرانسوی در سال ‪ 1864‬میالدی‪ ،‬داستانی تخیلی درباره ی ساختار‬
‫داخلی زمین به نام «مسافرت به مرکز زمین» نوشته است‪.‬‬
‫در این داستان‪ ،‬گروهی از دانشمندان در روزی خاص از دهانه یک آتش فشان به داخل زمین می‬
‫روند و پس از مسافرتی دشوار به مرکز زمین می رسند و در آن جا با دریاچه‪ ،‬دریا‪ ،‬انواع مختلف‬
‫گیاهان و جانوران روبرو می شوند و ادامه داستان‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫انسان همواره به دنبال شناسایی ساختار درونی کره زمین بوده است‪ .‬ولی شرایط حاکم بر‬
‫داخل زمین یعنی دما و فشار بسیار باال‪ ،‬مانع دسترس ی مستقیم به قسمت های داخلی زمین‬
‫شده است‪ .‬در خال حاضر عمق چاهی که انسان توانسته حفرکند‪ ،‬عمقی بیش از ‪ 13‬کیلومتر‬
‫ندارد‪ ،‬باید به کمک روش های غیر مستقیم مانند مطالعه مواد مذاب خارج شده از آتش‬
‫فشان ها‪ ،‬دما و ترکیب چشمه های آب گرم و از همه مهم تر امواج زلزله داخل زمین را‬
‫شناسایی کرد‪ .‬امواج زلزله بیشترین آگاهی ها را درمورد جنس و ساختمان قسمت های درونی‬
‫زمین در اختیار دانشمندان می گذارد‪.‬‬
‫اطالعات بدست آمده نشان می دهد که زمین ساختمانی الیه ای دارد‪ .‬بخش مرکزی کرهی‬
‫زمین راهسته‪ ،‬که خود شامل دو قسمت داخلی و خارجی است و الیه های اطراف هسته از‬
‫داخل به خارج به ترکیب گوشته و پوسته می نامند‪.‬‬
‫الیه های زمین‬
‫هسته خارجی‬
‫پوسته‬
‫هسته بیرونی‬
‫گوشته‬
‫هسته‬
‫داغ ترین قسمت داخلی زمین‪ ،‬هسته است‪ .‬مواد هسته به علت فشار زیادی که بر آن ها وارد می‬
‫شود داغ تر از قسمت های دیگر است‪ .‬شواهد به دست آمده نشان می دهد که جنس هسته بیتر‬
‫از آهن و نیکل است که به دو حالت جامد و مایع در هسته قرار دارند‪ .‬قسمت جامد در مرکز و‬
‫قسمت مایع در اطراف آن قرار دارد‪ .‬به کمک هسته آهن ‪ -‬نیکل است که دانشمندان زمین شناس‬
‫توانسته اند خاصیت مغناطیس ی زمین را توضیح دهند‪.‬‬
‫گوشته‪:‬‬
‫اطراف هسته را قسمتی فراگرفته است که به آن گوشته می گویند‪ .‬ساختمان گوشته در همه‬
‫جا یکنواخت نیست؛ قسمت اعظم آن که به هسته نزدیک است حالت سنگی دارد و قسمت‬
‫های میانی حالت خمیری و قسمت های باالیی دوباره حالت سنگی و سخت دارند‪ .‬قسمت‬
‫خمیری شکل گوشته را نرم کره گویند‪ .‬در نرم کره دما و فشار به صورتی است که مواد به‬
‫نقطه ذوب خود نزدیک هستند و درصد ناچیزی از مواد سازنده ی آن به حالت مذاب اند‬
‫مواد سازنده گوشته‪ ،‬بیش تر‪ ،‬از سیلیسیم‪ ،‬اکسیژن‪ ،‬آهن‪ ،‬منیزیم و کلسیم است‪.‬‬
‫پوسته‬
‫پوسته قشر نسبتا نازکی را در اطراف کره ی زمین است که بلندترین کوه های زمین و عمیق ترین‬
‫نقاط اقیانوس ها را در برمیگیرد‪ .‬ضخامت پوسته در نقاط مختلف متفاوت است‪ .‬ضخامت‬
‫متوسط آن در قاره ها حدود ‪ 20‬تا ‪ 60‬کیلومتر و در اقیانوس ها حدود ‪ 8‬تا ‪ 12‬کیلومتر است‪.‬‬
‫ترکیب و ساختمان پوسته در زیر قاره ها و اقیانوس ها با هم متفاوت است‪ .‬پوسته ی زیر قاره ها‬
‫از دو الیه تشکیل شده است؛ الیه ی باالیی بیشتر از سیلیسیم و آلومینیوم و الیه ی زیرین بیشتر‬
‫از سیلیسیم‪ ،‬منیزیم و آهن درست شده است‪ .‬پوسته در زیر اقیانوس ها فقط از یک الیه تشکیل‬
‫شده است که جنس آن از همان جنس الیه ی زیرین قاره هاست‪.‬‬
‫مثالی در مورد الیه های کره زمین‬
‫هلو را در نظر بگیرید‪ ،‬اگر بخواهیم الیه های زمین را روی آن نشان دهیم به صورت زیر می‬
‫توان نشان داد‪:‬‬
‫• پوست هلو به عنوان پوسته زمین‬
‫• گوشت هلو به عنوان گوشته زمین‬
‫• هسته هلو به عنوان هسته زمین‬
‫سنگ کره‬
‫پوسته ی سنگی وسخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته‪ ،‬سنگ کره گویند‪ .‬سنگ‬
‫کره روی نرم کره قرار دارد و می تواند به آرامی رویی آن جابجا شود‪ .‬امروزه علت وقوع‬
‫زلزله و بسیاری از پدیده های زمین شناس ی دیگر را به حرکات سنگ کره مربوط می دانند‪.‬‬

similar documents