คู่มือติดตั้ง App KPI

Report
ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ Android
1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรื อสมาชิกในไลน์กลุ่มของ
ท่านได้ส่งลิงค์ KPI มาให้ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว ตามรู ป
2. เมื่อท่านคลิกตามลิงค์แล้วจะเจอกับหน้าหลัก ของ KPI
ให้ท่านคลิกจัดการในเมนูเครื่ องของท่านมุมซ้ายล่าง จะมี
เมนูข้ ึนมาให้ท่านเลือก “เพิม่ ไปยังหน้ าจอหลัก” เมื่อกด
เลือกแล้วจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านเปลี่ยนชื่อ ท่าน
สามารถเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ ซึ่งค่าเริ่ มต้นจะเป็ นชื่อ
KPI อยูแ่ ล้วในที่น้ ีไม่เปลี่ยนครับซึ่งง่ายต่อการจดจา
แอพพลิเครชัน่ ของเราด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิม่ ”
3.จากนั้นจะปรากฏไอคอน KPI
บนหน้าจอ ของเครื่ อง สามารถใช้
งานได้เลยครับ
ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ OS (iPhone)
1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรื อสมาชิกในไลน์กลุ่มของ
ท่านได้ส่งลิงค์ KPI มา ให้ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว
2. เมื่อท่านคลิกตามลิงค์แล้วจะ
เจอกับหน้า ของ KPI ให้ท่าน
จัดการในเมนูเครื่ องของท่านที่
มุมขวาล่าง จะมีเมนูข้ ึนมาให้
ท่านเลือก “เปิ ดกับเบราว์ เซอร์
ซาฟารี” เมื่อกดจะขึ้นหน้าเว็บ
KPI
3.หลังจากทาขั้นตอนที่ 2
เสร็ จแล้วให้ท่านจัดการเมนู
สาหรับเพิ่มไปหน้าจอโฮม
ของท่านเลือกเปลี่ยนชื่อ
4. หลังจากทาขั้นตอนที่3 เสร็ จท่าน
สามารถเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ ซึ่ง
ค่าเริ่ มต้นจะเป็ นชื่อ KPI อยูแ่ ล้วใน
ที่น้ ีไม่เปลี่ยนครับซึ่ งง่ายต่อการจดจา
แอพพลิเครชัน่ ของเราด้วย ให้คลิกที่
ปุ่ ม “เพิม่ ” ก็จะปรากฏไอคอน KPI ที่
หน้าจอโฮมของเราครับ

similar documents