Gerard van Amerongen (2)

Report
Adviezen duurzame energie en de gebouwde omgeving
Ecodesign / energy label
Sunday 2014
Gerard van Amerongen
Directeur, vAConsult
1
vAConsult
Even voorstellen
• vAConsult
– Adviesbureau markt <-> technologie <-> organisatie
– Nederland en Europese landen
• Betrokken bij Ecodesign en energielabel
–
–
–
–
Europese lobby (i.h.k.v. ESTIF)
Kennisdisseminatie
Normalisatie
Managementadviezen
2
vAConsult
Inhoudsopgave
•
•
•
•
Inleiding Ecodesign en energielabel
Wat maakt het complex
Rollen in de markt
Aan het werk
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
3
vAConsult
Een bestaande Europese regeling uitgebreid voor warmte-producten
ECODESIGN EN HET ENERGIELABEL
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
4
vAConsult
Ecodesign versus energielabel
Ecodesign
Energielabel
Doelgroep:
Aanbodzijde markt
Vraagzijde van de markt
Scope:




Ruimteverwarmers
Combi-ketels
Waterverwarmers
Warmteopslag
≤ 400 kW
≤ 400 kW
≤ 400 kW
≤ 2 000 ltr
Doelstelling: Uitfaseren niet energie-efficiënte
producten
Methoden:
Voor beide regeling gelijk
Criteria:
 Verwarmingstoestellen:
 Minimum efficiëntie
 Warmteopslag:
 Maximale warmteverlies
Inleiding
Complexe zaak
Rollen




Ruimteverwarmers
Combi-ketels
Waterverwarmers
Warmteopslag
≤ 70 kW
≤ 70 kW
≤ 70 kW
≤ 500 ltr
Promotie van energie-efficiënte
producten
 Verwarmingstoestellen:
 Minimum labelklasse
 Warmteopslag:
 Minimum labelklasse
Aan het werk
5
vAConsult
Wat valt er onder?
Enkelvoudige producten
•
Bestaande regelingen uitgebreid
voor ‘warmte’ producten
–
–
–
–
–
–
Cv-ketels,
boilers,
geisers,
warmtepompen,
micro-WKK en
warmte-opslagvaten
Samengestelde producten
(= pakket)
• Nieuw in de regelingen
– Nog weinig ervaring mee
• Ruimteverwarming:
– Primair toestel +
• Zonnewarmte
• ….
• Tapwater:
– Primair toestel +
• Zonnewarmte
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
6
vAConsult
De regelingen
• Invoeringstraject:
– 2013: publicatie regelingen
– 2014: publicatie test en rekenmethoden
– 2015: september verplicht labellen
• Alleen voor nieuwe producten / pakketten
– Zonneboiler voor een bestaande ketel niet!
• Uitgangspunten
–
–
–
–
Inleiding
Inzicht in de energieprestatie van producten / pakketten
G tot A: voor conventionele producten
A+, A++ en A+++ voor duurzame energie toevoegingen
Confrontatie klant en onderbouwing keus
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
7
vAConsult
Zo lijkt het nog overzichtelijk,
MAAR ….
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
8
vAConsult
Het is lastiger dan je denkt
• Complexe materie
– Veel onderliggende en verplichte procedures
– Best wel lastige materie om je eigen te maken
– Moeilijk in te schatten effect op de markt
• Effecten op de marktordening
– Ervaring leert: lage labelklassen faseren snel uit
– Procedures en markteffecten dwingen tot herbezien rollen
– Een labelklasse is ongenuanceerd. Er hoort meer bij
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
9
vAConsult
Complexe materie
• Onderliggende documenten:
–
–
–
–
4 regelingen (“wetten”)
2 uitvoeringsdocumenten
Veel Europese normen
En additionele documenten
• De procedures zijn wettelijk verplicht
– En verschillend voor de rol die je hebt
• “Door de bomen het bos niet meer zien”
– Vergeet vooral het effect op de markt niet!
• Er komt nog dit jaar een uitgebreid document dat een en
ander wat “behapbaarder” maakt.
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
10
vAConsult
Marktordening
• Prestatie combi naverwarmer – zonneboiler telt!
– Dringt de prestatie van de componenten naar achtergrond
– Uitdaging: best presterende combinatie
• Lage klassen marginaliseren snel
– Nederland doet het al goed (weinig lager dan A-klasse)
– Wat gaan de “plusjes” doen?
• Invloed leverancier componenten op maatgevende
prestatie neemt af
– De pakket-samensteller is bepalend
– Uitdaging: evalueer je rol in de keten
• Een labelklasse zegt nog weinig over een jaaropbrengst
– Additionele prestatiekenmerken blijven noodzakelijk
– Uitdaging: methoden en hoe breng je die onder het voetlicht?
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
11
vAConsult
Herbezinning van je plaats in de keten
ROLLEN
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
12
vAConsult
Leveringsketen
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
13
vAConsult
Voorbeeld hoe het anders kan
Groothandel heeft de kennis en faciliteert
Toeleveranciers en dealer / installateur
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
14
vAConsult
Voorbeeld hoe het anders kan
Installateur ‘shopped’ voor
optimale componenten
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
15
vAConsult
Voorbeeld hoe het anders kan
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
16
vAConsult
Wie gaat nu wat doen
AAN HET WERK
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
17
vAConsult
Componentleverancier
• Faciliteer je afnemers
– Vereiste testen uitvoeren
– Gegevens aanleveren voor procedures afnemers
• In gesprek met de afnemer
– Waar zit hij in deze nieuwe context op te wachten
• Andere prijs / prestatie?
• Andere grootte
– Pas de leveringen hier op aan
• Publiceer de relevante gegevens breed
– Voor de ‘shoppers’
• Herbezie je rol
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
18
vAConsult
Zonnewarmteleverancier
• Maak de product documentatie in orde
– Voor elk ‘systeem’:
• Technisch document
• Product fiche
• In gesprek met je afnemer
– Wat te leveren voor een optimaal compleet product
• Prestatie / prijs
• Grootte
– Pas het assortiment hierop aan
– Hoe laat je de jaarlijkse prestatie zien
• Publiceer de relevante gegevens breed
– Voor de ‘shoppers’
• Herbezie je rol
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
19
vAConsult
Groothandel
• Strategische samenstelling van pakketten
– Beste labelklasse versus prijs
• Dienstverlening (ontzorgen)
– Toeleveranciers
– Dealers (installateurs)
• Zorg voor de documentatie
– Technisch document, product fiche, labels
• Aanpassen documentatie en promotie
– Hier zijn expliciete verplichtingen
– Promoot waarde “plusjes”
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
20
vAConsult
Dealer / installateur
• Dealers:
– In gesprek met leverancier
• Wat vraagt de klant en hoe vraagt hij dat
– Neem kennis van de procedures (verplichte uitingen!)
– Laat leverancier je helpen
• Installateur:
– Zoek naar leveranciers voor optimale labelklasse
– Wordt expert en ‘shop’ voor de best passende
componenten voor optimaal label
– Let op verplichtingen uitingen
Inleiding
Complexe zaak
Rollen
Aan het werk
21
vAConsult
Een forse opgave, maar dan toch
AFSLUITEND
22
vAConsult
Afsluitend
• Veel uitdagingen (en weinig tijd)
– Voer in ieder geval de verplichtingen op tijd uit
– Denk na over de marktaanpassingen en je plaats daarin
• Algemene uitdaging:
– Hoe presenteren we de echte jaarlijkse prestatie?
– Hoe maken we duidelijk dat verschil “A” en “A+++” er toe
doet
– Er is nog veel in de regeling onduidelijk. We moeten daar
mee om zien te gaan.
• Veel succes gewenst voor de komende maanden
23

similar documents