CA-Lecture 3

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه پیام نور دماوند‬
‫• کامپيوتر پايه دو جزء )‪ (component‬اصلي دارد‪ ،‬پردازنده و حافظه‪.‬‬
‫• حافظه ‪ 4096‬کلمه (خانه یا سلول) دارد‪.‬‬
‫• ‪ ،212 = 4096‬يعني به ‪ 12‬خط آدرس نياز داريم‪.‬‬
‫• هر کلمه ‪ 16‬بيت طول دارد‪.‬‬
‫‪RAM‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4095‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫برنامه = يک دنباله از دستورالعمل ها‪.‬‬
‫دستورالعمل = يک دنباله از ريزعمل ها‪.‬‬
‫دستتتورالعمل‪ :‬دستتتورالعمل هتتام کتتامپصوتر بکتتورد یتتک هتتد دودوتت ه ت د هتته ترتیت‬
‫خاص ی از ریز عمل ها را مشخص م ه د‪.‬‬
‫روال کلی اجرای یک برنامه‪:‬‬
‫– دستورالعمل هاي يک کامپيوتر به همراه همه داده هاي الزم در حافظه ذخيت ه مت‬
‫شوند‪.‬‬
‫– ‪ CPU‬دستوراد را یک یک از حافظه مي خواند‪.‬‬
‫– هر دستور از حافطه درون يک ثباد به نام ‪ IR‬ذخي ه م گردد‪.‬‬
‫– ب تتا ش اس تتاا دس تتتورالعمل‪ ،‬دس تتتورالعمل ب تته دنبال تته اي از ريزعم تتل ه تتا تب تتديل م تتي‬
‫شود تا با انجام ريزعمل ها دستورالعمل مورد نظر اجرا شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫• يک دستورالعمل اغل از دو بخش تشکيل شده است‪.‬‬
‫‪ .1‬هتتد عمليتتاد (‪ )Opcode‬عملتتي را هتته دس تتتورالعمل بايتتد انجتتام دهتتد مشتتخص م تتي‬
‫ه د‪.‬‬
‫‪ .2‬آدرس(‪ )Address‬آدرس ی تتک ثب تتاد و ی تتا مک تتاش از حافظ تته را مش تتخص م ت ه تتد ه تته‬
‫دست س ی به عملوند را می ر م سازد‪.‬‬
‫حافظه ‪4096 * 16‬‬
‫‪0‬‬
‫آدرس‬
‫دستوراد برنامه‬
‫عملوند ها (اطالعاد)‬
‫‪12 11‬‬
‫هد‬
‫قال دستور‬
‫‪15‬‬
‫‪0‬‬
‫عملوند دودوت‬
‫‪4‬‬
‫ثباد پردازنده ‪AC -‬‬
‫‪15‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدار قرار گرفته در بخش آدرس (‪ 12‬بصتی) م تواند یک از موارد زیر باشد‪:‬‬
‫مقدار واقعی داده = (آدرس دهی بالفکل )‪)(Immediate‬‬
‫آدرس مکت تتاش از حافظت تته هت تته داده در آنجت تتا ق ت ترار گرفتت تته است تتت = (آدرس دهت تتی م ت تتتقصم‬
‫(‪))direct‬‬
‫آدرس مکاش از حافظه هته در آنجتا‪ ،‬آدرس داده متورد نظتر (عملونتد) قترار گرفتته استت‪.‬‬
‫= (آدرس دهی غي م تقصم (‪))indirect‬‬
‫• نکتتته‪ :1‬بتته آدرس مکتتان عملونتتد آدرس متتوثر (‪ )Effective Address‬گفتتته م ت‬
‫شود‪.‬‬
‫• نکتتته‪ :2‬ب ترام مشتتخص هتتردن نتتوک آدرس دهتتی یک ت از بیتتت هتتام دستتتور بتته ع تتوان بیتتت‬
‫آدرس غي م تقصم در نظر گرفته م شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫• اگ تتر بی تتت ‪ ،Addressing Mode‬براب تتر ‪ 0‬باش تتد ن تتوک آدرس ده تتی آدرس ده تتی‬
‫م تقم است و اگر این بیت ‪ 1‬باشد نوک آدرس دهی غي م تقصم خواهد شد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وظصفه‬
‫‪7‬‬
‫تعداد بیت‬
‫نماد‬
‫نام‬
‫نگهدارم عملوندخوانده شده از حافظه‬
‫ثباد داده‬
‫‪16‬‬
‫‪DR‬‬
‫نگهدارم آدرس حافظه‬
‫ثباد آدرس‬
‫‪12‬‬
‫‪AR‬‬
‫ثباد پردازشگر‬
‫انباره‬
‫‪16‬‬
‫‪AC‬‬
‫نگهدارنده دستور خوانده شده‬
‫ثباد دستور‬
‫‪16‬‬
‫‪IR‬‬
‫نگهدارم آدرس دستور‬
‫شمارنده برنامه‬
‫‪12‬‬
‫‪PC‬‬
‫نگهدارم داده هام موقتی‬
‫ثباد موقت‬
‫‪16‬‬
‫‪TR‬‬
‫نگهدارم کاراهت هام ورودم‬
‫ثباد ورودم‬
‫‪8‬‬
‫‪INPR‬‬
‫نگهدارم کاراهت هام خروجی‬
‫ثباد خروجی‬
‫‪8‬‬
‫‪OUTR‬‬
‫•‬
‫يک پردازنده تعداد زيادي ثباد براي نگهداري دستورالعمل ها آدرس ها و داده ها و‪ ...‬دارد‪.‬‬
‫•‬
‫پردازنتده يتک ثبتتاد بته نتتام شتمارنده برنامتته ))‪ (Program Counter (PC‬دارد هتته آدرس‬
‫دستوري را هه بايد اجرا شود‪ ،‬نگه مي دارد‪.‬‬
‫•‬
‫چون آدرس ها در کامپصوتر پایه ‪ 12‬بصتی است‪ ،‬پس ‪12 ،PC‬بيتي م شود‪.‬‬
‫•‬
‫در آدرس دهتتي م تتتقيم يتتا غي ت م تتتقيم پردازنتتده ب تراي آنکتته آدرس عملونتتد را نگهتتدارم ه تتد‪ ،‬از يتتک‬
‫ثباد به نام ثباد آدرس )‪ Address register (AR‬استفاده مي ه د‪.‬‬
‫•‬
‫چون آدرس ها در کامپصوتر پایه ‪ 12‬بصتی است‪ ،‬پس ‪12 ،AR‬بيتي م شود‪.‬‬
‫•‬
‫پتتس از آنکتته عملونتتد در حافظتته پيتتدا شتتد‪ ،‬در آدرس دهتتي م تتتقيم يتتا غي ت م تتتقيم‪ ،‬عملونتتد بتته يتتک‬
‫ثباد به نام ثباد داده )‪ Data Register (DR‬م تقل مي شود‪.‬‬
‫•‬
‫کامپيوتر پايه يک ثباد همه م ظوره به نام انباره )‪ Accumulator (AC‬نيز دارد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫•‬
‫م ت ال متتي تتتوان ‪ AC‬را بتته يتتک مکتتان ختتان از حافظتته م تقتتل هتترد يتتا مکتتان ختتان از حافظتته را بتته‬
‫‪ AC‬م تقل هرد‪.‬‬
‫•‬
‫در کتتامپيوتر پايتته از يتتک ثبتتاد ب تراي نگهتتداري داده هتتاي ميتتاشي يتتا متتوقتي استتتفاده شتتده استتت بتته ايتتن‬
‫ثباد‪ ،‬ثباد موقتي )‪Temporary Register (TR‬ميگوي د‪.‬‬
‫•‬
‫کامپيوتر پايه يک مدل ب يار ساده ورودي‪/‬خروجي دارد‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه هاي ورودي کاراهت هاي ‪ 8‬بيتي را به پردازنده مي فرس د‪.‬‬
‫•‬
‫پردازنده کاراهت هاي ‪ 8‬بيتي را به دستگاه هاي خروجي مي فرستد‪.‬‬
‫•‬
‫ثبتاد ورودي )‪ ،Input Register (INPR‬داده ‪ 8‬بيتتي را هته از دستتگاه ورودي رستيده استت‬
‫نگهدارم م نماید‪.‬‬
‫•‬
‫ثباد خروجي)‪ ،Output Register (OUTR‬داده ‪ 8‬بيتي را هه به دستگاه خروجي فرستاده‬
‫مي شود نگهدارم مي نماید‪.‬‬
‫‪9‬‬
11
0
PC
11
Memory
0
4096 x 16
AR
15
0
IR
CPU
15
0
15
TR
7
0
OUTR
0
DR
7
0
INPR
15
0
AC
10
‫• نکات در مورد ثباد ‪:Program Counter‬‬
‫• آدرس مکتتاش از حافظتته هتته دستتتور بعتتدم در آن ق ترار گرفتتته استتت (دستتتورم هتته بایتتد‬
‫بعد از دستور درحال اجرا‪ ،‬اجرا گردد)‪ ،‬را نگهدارم م نماید‪.‬‬
‫• در زماش هه چرخه اجرام دستور فعلی کامل شد‪ ،‬دستور بعتدم واه ت ی (‪ )fetch‬مت‬
‫شود‪ .‬دقصقا پس از واه ی دستور‪ PC ،‬افزایش م یابد‪.‬‬
‫• در زمان اجرام دستور اششعاب (‪ PC ،)branch‬مقدار جدیدم م گي د‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫م ي م است برام انتقال محتویاد ثباد ها به یکدیگر‪.‬‬
‫بتتا توجتته بتته ‪ S2 S1 S0‬مشتتخص م ت شتتود هتته خروجتتی هتتدام بختتش بایتتد روم‬
‫گذرگاه قرار گي د‪.‬‬
‫زمتتاش هتته ثبتتاد همت ت از ‪ 16‬بیتتت داده دارد‪ ،‬بتته بیتتت هتتام بتتا ارزق گتتذرگاه مقتتدار صتتفر‬
‫داده م شود‪.‬‬
‫ثبات هه پایه ‪ Load‬آن یک باشد‪ ،‬داده ها را از گذرگاه م خواند‪.‬‬
‫در زماش هه پایه ‪ Write‬حافظه فعال باشد‪ ،‬داده ها در حافظه نوشته م شود‪.‬‬
‫در زماش هه پایه ‪ Read‬حافظه فعال باشد‪ ،‬داده هام حافظه روم گذرگاه قرار م‬
‫گي د‪ ،‬مشروط به ای که ‪ S2 S1 S0=111‬باشد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪12‬‬
ALU
13
14
‫• همیشه برام مشخص هردن آدرس ی از حافظه بکار م رود‪.‬‬
‫• ایتتن ثبتتاد اختکاص ت ی‪ ،‬نصتتاز بتته وجتتود گتتذرگاه جداگانتته ام ب ترام گتتذرگاه آدرس را از بتتين‬
‫برده است‪.‬‬
‫• محتوام هر یک از ثباد هاا هه خروجتی آن هتا بته گتذرگاه متکتل استت را مت تتوان در‬
‫حافظه نوشت‪.‬‬
‫• ه تتر ی تتک از ثب تتاد ه تتاا ه تته ورودم آن ب تته گ تتذرگاه متک تتل اس تتت‪ ،‬مت ت توان تتد ب تته ع تتوان‬
‫مقکد دستور ‪ Read‬از حافظه باشد‪ .‬در صورت هه خط ‪ Load‬آن فعال باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫• ورودم این ثباد‪ ،‬خروجی مدار جمع ه ده و م طق م باشد‪.‬‬
‫• در مدار جمع ه ده و م طق ‪:‬‬
‫• ورودم م تواند یک از موارد زیر باشد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خروجی ‪ 16‬بصتی انباره (‪)AC‬‬
‫خروجی ‪ 16‬بصتی ثباد داده (‪)DR‬‬
‫خروجی ‪ 8‬بصتی ثباد ورودم (‪)INPR‬‬
‫• خروجی م تواند یک از موارد زیر باشد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ورودم ‪ 16‬بصتی انباره (‪)AC‬‬
‫فلصپ فالپ ‪( E‬سرریز یا همان بیت توسعه انباره)‬
‫• ثباد هام داده و انباره برام انجام اعمال م طق و محاسبات بکار م روند‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫• محتوی تتاد ه تتر ثب تتات ه تته خروج تتی آن ب تته گ تتذرگاه متک تتل اس تتت‪ ،‬م ت توان تتد روم گ تتذرگاه‬
‫گذاشته شود و هر ثبات هه ورودم آن بته گتذرگاه متکتل استت نيتز مت توانتد از گتذرگاه‬
‫بار (‪ )Load‬شود‪.‬‬
‫• بتتدلصل ای کتته ‪ DR‬بع تتوان ورودم بتته ‪ AC‬متکتتل استتت دو ریتتز عمتتل زیتتر مت توان تتد در‬
‫یک لحظه اجرا شوند‪:‬‬
‫‪DR  AC and AC  DR‬‬
‫• س تته خ تتط ه تت ت ل ‪ s1 ،s0‬و ‪ s2‬ه تت ت ل م تتي ه تتد ه تته ه تتدام ثب تتاد محتوی تتاتش را ب تته‬
‫‪S S S‬‬
‫‪Register‬‬
‫گذرگاه انتقال دهد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪x‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DR‬‬
‫‪AC‬‬
‫‪IR‬‬
‫‪TR‬‬
‫‪Memory‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
(OP-code = 000 ~ 110) ‫• دستوراد با ارجاک به حافظه‬
15 14
I
12 11
Opcode
0
Address
(OP-code = 111, I = 0 ) ‫• دستوراد با ارجاک به ثباد ها‬
15
0
12 11
1
1
1
0
Register operation
(OP-code =111, I = 1) ‫• دستوراد ورودم خروجی‬
15
1
12 11
1
1
1
0
I/O operation
18
‫• فقط ‪ 3‬بیت برام هد دستور بکار م رود‪.‬‬
‫• ب تتا بتته فتتر‬
‫فتتوم‪ ،‬ب ظتتر م ت رستتد هتته فقتتط ‪ 8‬هتتد دستتتور مختلتتو م ت تتتوانصم داشتتته‬
‫باشصم‪.‬‬
‫اما این غلط است‪...‬‬
‫• زمتتاش هتته هتتد عمتتل ‪ 111‬استتت‪ ،‬دستتتور یتتا رجی تتت م استتت یتتا ورودم‪/‬خروجتتی‪ ،‬هتته در‬
‫ایتتن حالتتت بتته ‪ 12‬بیتتت پتتایصنی دستتتور بترام آدرس دهتتی حافظتته نصتتازم نی تتت‪ ،‬درن صجتته‬
‫این ‪ 12‬بیتت جهتت تعریتو هتد دستتورالعمل هتام رجی تت م یتا ورودم‪/‬خروجتی بکتار مت‬
‫‪19‬‬
‫رود‪.‬‬
20
‫• هتتر متتامپيوتر بايتتد مجموعتتهاي از دستتتورالعمل هتتا را داشتتته باشتتد تته متتار ر بتوانتتد بتراي‬
‫محاستتبه هتتر تتتابعي تته محاستتبه پتتذير بتتودن آن محتترز استتت‪ ،‬برنامتتهاي بتته ز تتان ماشتين‬
‫ب وي د‪ .‬انواک دستورالعمل ها بشرح زیر است‪:‬‬
‫دستورالعمل هاي عملياتي‪:‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫ح ابي‪ ،‬م طقي و جابجايي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ ‪ADD, CMA, INC, CIR, CIL, AND, CLA‬‬‫تبادل اطالعاد‪:‬‬
‫‪ -‬تبادل اطالعا د با حافظه وثباد هاي مامپيوتر (‪)LDA, STA‬‬
‫دستورالعمل هاي ت لي‪:‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫دستورالعمل هاي ت ل برنامه و وارس ي شرايط (‪)BUN, BSA, ISZ‬‬
‫دستورالعمل هاي ورودي خروجي‪:‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫ورودي خروجي (‪)INP, OUT‬‬
‫•‬
‫واحتتد ت ت ل همتتس پروس تتورها دستتتورالعمل هتتاي ماشتتين را بتته ستتيگ ال هتتاي ت لتتي تبتتديل مي تتد‪.‬‬
‫اين سيگ ال هاي ت لي براي ت ل ريزعمل ها بكار ميروند‪.‬‬
‫•‬
‫واحد ت ل به دو طريق قابل ساخت ميباشد‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ت ل سختافزاري‪:‬‬
‫– واحتتد ت ت ل از متتدارهاي تر يرتتي و ترتيرتتي ستتاخته شتتده استتت تته متتار آن هتتا توليتتد ستتيگ ال هتتاي‬
‫ت لي است‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ت ل ريز رنامهنويس ي شده‪:‬‬
‫– يتتا حافظتتس ت لتتي در پردازش تتگر وجتتود دارد تته ش تتامل ريتتز عمتتل هتتايي اس تتت تته ستتيگ ال ه تتاي‬
‫ت لي الزم را توليد مي د‪.‬‬
‫ما يا واحد ت لي سختافزاري را براي مامپيوتر پايه ارائه و استفاده مي يم‪.‬‬
‫•‬
‫‪22‬‬
23
‫• خواندن دستور از حافظه و انتقال آن به ‪IR‬‬
‫• قرار دادن سمت چپ ترین بیت در فلصپ فالپ ‪I‬‬
‫• رمزگش ت ت تتاا ه ت ت تتد ‪ 3‬بصت ت ت تتی دس ت ت تتتورالعمل ب ت ت تتا اس ت ت تتتفاده از ی ت ت تتک رمزگش ت ت تتام ‪ 3‬ب ت ت تته ‪ 8‬در‬
‫خطوط ‪ D0‬تا ‪ D7‬به م ظور ش اساا نوک دستور‪.‬‬
‫• رمزگشاا هد ‪ 4‬بصتی شتمارنده ترتصرتی بتا استتفاده از یتک رمزگشتام ‪ 4‬بته ‪ 16‬در خطتوط‬
‫‪T0‬تا ‪ T15‬برام تولصد سصگ ال هام زماش ‪.‬‬
‫• در نهایتت مقتادیر ‪ D0 ،I‬تتا ‪ D7‬و ‪ T0‬تتا ‪ T15‬و ‪ 12‬بیتت ستمت راستتی ‪ IR‬و ستایر‬
‫ورودم هتتا بتته دروازه هتتام ه ت لتتی و م طق ت ارس تتال م ت گردنتتد تتتا ستتصگ ال هتتام ه ت لتتی‬
‫تولصد و سخت افزار برام انجام دستورهام متفاود آماده گردند‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫• وظصفه ترتی شمار‪ ،‬تولصد سصگ ال هام زماش م باشد‪.‬‬
‫• دارام ورودم هام افزایش (‪ )INR‬و پاک هردن (‪ )CLR‬م باشد‪.‬‬
‫• م ال‪:‬‬
‫• ‪ SC‬بکورد افزای ی شمارق م ه د تا ‪. . . ،T1 ،T0‬و ‪ T4‬را تولصد نماید‪.‬‬
‫• در زمان ‪ ،T4‬اگر ‪ D3‬فعال باشد‪ ،‬ترتی شماره پاک شده و مقدار صفر م گي د‪.‬‬
‫• این عملصاد بکورد زیر نوشته م شود‪:‬‬
‫‪D3T4: SC  0‬‬
‫‪25‬‬
26
‫‪ .1‬واه ی دستور از حافظه )‪(Fetch‬‬
‫‪ .2‬رمزگشاا دستور )‪(Decode‬‬
‫‪ .3‬خوان ت تتدن آدرس م ت تتوثر از حافظ ت تته در ص ت تتورت ه ت تته از ش ت تتصوه آدرس ده ت تتی غي ت ت م ت تتتقصم‬
‫استفاده شده باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬اجرام دستورالعمل )‪(Execute‬‬
‫‪27‬‬
‫• ابتدا با مقداردهی شدن ‪ SC‬به صفر‪ ،‬سصگ ال زماش ‪T0‬تولصد م شود‪.‬‬
‫• پس از هر ضر ان زماش ‪ SC ،‬افزایش م یابد‪.‬‬
‫• ریز عمل هام واه ی و رمزگشاا ‪:‬‬
‫‪T0 : AR  PC‬‬
‫‪T1 : IR  M[AR], PC  PC+1‬‬
‫)‪T2 : D0,…,D7  Decode, AR  IR(0-11), I  IR(15‬‬
‫‪28‬‬
29
30
31
32
33
34
35
‫برام متوجته شتدن از ای کته ورودم آمتاده استت از فلصتپ فتالپ ورودم یتک بصتتی ‪،FGI‬‬
‫برام اعالم عملصاد ورودم استفاده م ه صم‪.‬‬
‫این فلصپ فالپ در ابتدا مقدار صفر دارد‪.‬‬
‫زم تتاش ه تته کلص تتدم روم ص تتفحه کلص تتد فش تترده م ت ش تتود ی تتک ه تتد ‪ 8‬بصت تتی ع تتدد‪-‬ح تتره ب تته‬
‫ثباد ‪ INPR‬م تقل م شود و سپس پرچم ورودم ‪ FGI‬یک م شود‪.‬‬
‫در ادامه ورودم دیگرم از صفحه کلصد پذیرفته نمی شود‪.‬‬
‫ست تتپس کت تتامپصوتر ‪ FGI‬را ه ت ت ت ل م ت ت ه ت تتد‪ ،‬اگت تتر یت تتک بت تتود انتقت تتال بکت تتورد مت تتوازم از‬
‫‪ INPR‬به ‪ AC‬انجام م شود‪.‬‬
‫حال ‪ FGI‬صفر م شود تا ورودم هام بعدم قابل دریافت باشد‪.‬‬
‫حاال م توان ورودم هام دیگرم از صفحه کلصد پذیرفت‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪36‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪37‬‬
‫فلصپ فالپ یک بصتی خروجی ‪ FGO‬برام اعالم عملصاد خروجی است‪.‬‬
‫این فلصپ فالپ در ابتدا یک است‪.‬‬
‫کتتامپصوتر ‪ FGO‬را ه ت ت ل م ت ه تتد‪ ،‬اگتتر یتتک بتتود یعنتتی دستتتگاه خروجتتی آمتتاده دریاف تت‬
‫اطالعاد است‪ ،‬حال اطالعاد بکورد موازم از ‪ AC‬به ‪ OUTR‬م تقل م شود‪.‬‬
‫س تتپس ‪ FGO‬ص تتفر م ت ش تتود ب تته ای تتن معن تتی ه تته دس تتتگاه خروج تتی در ح تتال انج تتام ک تتار‬
‫است‪.‬‬
‫درن صجه خروجی دیگرم از کامپصوتر قابل ارسال نمی باشد‪.‬‬
‫وسصله خروجی کاراهت ‪ 8‬بصتی را دریافت م ه د و م ال خروجی را چاپ م ه د‪.‬‬
‫در انتها ‪ FGO‬م تواند دو اره یک شود‪.‬‬
‫حاال امکان ارسال خروجی جدید وجود خواهد داشت‪.‬‬
38
L1:SKI
BUN L1
INP
39
‫ه ت ل مداوم ‪ FGI‬و ‪ FGO‬توسط کامپصوتر زمان را تلو م ه د‪.‬‬
‫بتتا استتتفاده از ‪ IEN‬هتتر زمتتان هتته نصتتازم بتته ه تت ل ورودم و خروجتتی باشتتد‪ ،‬بتته ‪CPU‬‬
‫اطالک داده م شود‪.‬‬
‫در خالل اجرام دستور‪ ،‬در صورت هه ‪ FGI‬یتا ‪ FGO‬يتا باشتد‪ ،‬مقتدار ‪ R‬یتک مت‬
‫شود‪.‬‬
‫وقفه در زماش رخ م دهد هه کامپصوتر خواسته باشد دستور بعدم را واه ی نماید‪.‬‬
‫اگر ‪ R=0‬باشد‪ ،‬اجرام دستور بعدم انجام م گي د‪.‬‬
‫اگر ‪ R=1‬باشد‪ ،‬اجرام وقفه انجام م گي د‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪40‬‬
41
42
‫• شرط مقدار دهی ‪ R‬به یک‪:‬‬
‫• عملص ت تتاد مرحل ت تته واه ت ت ی ب ت تتا اعم ت تتال ت صي ت ت اد الزم بم ظ ت تتور س ت تترواس ده ت تتی ب ت تته وقف ت تته‪،‬‬
‫بکورد زیر خواهد بود‪:‬‬
‫‪43‬‬
44
‫• یک واحد حافظه م شکل از ‪ 4096‬کلمه ‪ 16‬بصتی‬
‫• ثباد هام‬
‫– ‪AR,PC,DR,AC,IR,TR,OUTR,INPR,SC‬‬
‫• فلصپ فالپ هام وضعصت‬
‫– ‪I,S,E,R,IEN,FGI,FGO‬‬
‫• رمز گشا‬
‫– یک رمز گشام ‪ 3‬به ‪ 8‬برام ش اساا هد دستورها‬
‫– یک رمزگشام ‪ 4‬به ‪ 16‬برام زمانب دم‬
‫• دروازه هام م طق ه ت لی برام طراحی واحد ه ت ل‬
‫• جمع ه ده و مدار م طق هه خروجی آن به ثباد انباره متکل م شود‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .1‬خروجی دو رمز گشا‪:‬‬
‫– ‪ 8‬بیت برام دستور العمل و ‪ 16‬بیت خروجی ترتی شمار‬
‫‪ .2‬هفت فلصپ فالپ ‪I,S,E,R,IEN,FGI,FGO‬‬
‫‪ .3‬بیت هام ‪ 0‬تا ‪ 11‬ثباد دستور العمل‬
‫‪ .4‬بیت هام ‪ 0‬تا ‪ 15‬ثباد انباره‬
‫– برام ه ت ل صفر بودن ثباد و ه ت ل بیت عالمت‬
‫‪ .5‬بیت هام ‪ 0‬تا ‪ 15‬ثباد داده‪ ،‬برام ه ت ل صفر بودن ثباد برام دستور ‪ISZ‬‬
‫‪46‬‬
‫• ورودم هام ه ت لی ‪ 9‬ثباد‬
‫• خطوط ه ت لی خواندن و نوشتن حافظه‬
‫• یک‪ ،‬صفر یا متمم هردن مقدار فلصپ فالپ ها‬
‫• خطوط ‪ S2 S1 S0‬جهت انتخاب یک ثباد برام دست س ی به گذرگاه‬
‫• ه ت ل جمع ه ده و مدار م طق انباره‬
‫‪47‬‬
‫ورودم هام ه ت لی ثباد‪ LD, INR, CLR :‬باید مشخص گردند‪.‬‬
‫بت ترام ای تتن م ظ تتور بای تتد تم تتام دس تتتورات ه تته مق تتدار ‪ AR‬را ت صيت ت مت ت ده تتد (ه تته بش تترح زی تتر‬
‫ه ت د)‪ ،‬را بش اس تتصم و ب تتر اس تتاس آن ه تتا‪ ،‬م تتدارهام ه تت ت ل ه تتده ای تتن ورودم ه تتا را تعص تتين‬
‫ه صم‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪48‬‬
49
50
51
‫برام ثباد ‪AR‬‬
‫‪52‬‬
53
54
55
56

similar documents