09.30 Befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen Analytiker

Report
Befolkningsutvecklingen i
Öresundsregionen
Öresundsprognos
Simon Sköld
Enheten för samhällsanalys
Avdelningen för regional utveckling
Om Öresundsprognosen
• Öresundsprognosen är framtagen av Region Skåne, enheten för
samhällsanalys ,Avdelning för regional utveckling. Prognosen grundar sig
på Danmarks Statistiks framskrivning för den danska delen av
Öresundsregionen och Region Skånes befolkningsprognos för den svenska
delen.
• Dent är stor skillnad mellan modellerna och metoderna som används, en
stor skillnad mellan prognosmodellerna är att prognosen för danska delen
av Öresundsregionen är en nedbrytning av en nationell prognos, medan
prognosen för den svenska delen är en fristående prognos.
Befolkningen i Öresundsregionen
År
2003
2008
2013
2018
2023
Folkmängd Folkökning
3 540 337
12968
3 698 295
33686
3 840 200
28685
3 932 067
23873
4 042 755
20325
2/3 av befolkningen
bor på den danska
sidan!
Folkmängd på den danska och den svenska
sidan av Öresundsregionen
Öresund DE hade 2 566
131 invånare 2013/14
Öresund SE hade
1 274 069 invånare
2013/14
Födda och döda
Födelsenetto
Flyttnetto
Folkökning
Folkökning i procent 2013-2023
Åldersstruktur 2013
Åldersstruktur 2013 och 2022
Procentuell åldersfördelning
Öresund DK
Öresund SE
Prognostiserade befolkningsutveckling efter
ålder, 2013-2022, antal
Ålder
0-6 år
7-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80+ år
Totalt
Befolkning 2013
Öresund DK
201938
266470
123705
1518097
353529
102392
2566131
Öresund SE
110088
122631
57459
739599
178187
66105
1274069
Öresund Tot
312026
389101
181164
2257696
531716
168497
3840200
Befolkning 2022
Öresund DK
203817
257039
118771
1557386
397641
126223
2660877
Öresund SE
117386
144741
60827
771145
200097
75357
1369553
Öresund Tot
321203
401780
179598
2328531
597738
201580
4030430
Befolkningsökning
Öresund DK Öresund SE
1879
7298
-9431
22110
-4934
3368
39289
31546
44112
21910
23831
9252
94746
95484
Öresund Tot
9177
12679
-1566
70835
66022
33083
190230
Prognostiserad befolkningsutveckling efter
ålder, 2013-2022, %
Ålder
0-6 år
7-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80+ år
Totalt
Befolkningsökning 2013-22 (%) Befolkning 2013
Befolkning 2022
Öresund DK
Öresund SE Öresund DK Öresund SE Öresund DK Öresund SE
1%
7%
7.9%
8.6%
7.7%
8.6%
-4%
18%
10.4%
9.6%
9.7%
10.6%
-4%
6%
4.8%
4.5%
4.5%
4.4%
3%
4%
59.2%
58.1%
58.5%
56.3%
12%
12%
13.8%
14.0%
14.9%
14.6%
23%
14%
4.0%
5.2%
4.7%
5.5%
4%
7%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Försörjningskvoten
Är ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella
livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen till antalet personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år).
Försörjningskvoten = hela befolkningen / befolkningen 20-64 år
Öresund DK
Öresund SE
2013
1.68
1.71
2022
1.71
1.78

similar documents