Triely

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF110
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Únor 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
3. A = Triely, charakterizace, reaktivita, sloučeniny
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava:
Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
5)
JURII. Boron.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009
[cit. 2014-02-06]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Boron.jpg
6) UNKNOWN. Aluminium-4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2010 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Aluminium-4.jpg/600px-Aluminium-4.jpg
7) TANO4595. Ruby cristal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2005 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Ruby_cristal.jpg/430px-Ruby_cristal.jpg
8) EN:USER:FOOBAR. Gallium crystals.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2004 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Gallium_crystals.jpg/800px-Gallium_crystals.jpg
9) DSCHWEN. Indium wire.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Indium_wire.jpg
10) TOMIHAHNDORF. Thallium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Thallium.jpg
3. A = TRIELY
Ing. Eva Frýdová
III. A skupina → Triely
→ B, Al, Ga, In, Tl
• VLASTNOSTI:
- Bor je považován jako polokov, ostatní prvky již považujeme za kovy
- Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns2 np1
- Preferují oxidační čísla I a III
- Hliník je třetí nejrozšířenější prvek v zemské kůře (7.4 %)
Triely – 3. A
→ BOR
- chemická značka: B, latinsky: Borum
- Leží na hranici mezi kovy a nekovy, a označujeme ho tedy
jako polokov
- Charakterizuje je se vysokým bodem varu i tání
- Existují jeho dvě modifikace a to amorfní a kovová (9.3 na
stupnici tvrdosti
Výroba a výskyt v přírodě:
- Elementární bor lze připravit redukcí oxidu boritého kovovým hořčíkem
(B2O3 + 3 Mg  2 B + 3 MgO)
- pro zisk velmi čistého boru se využívá reakce s vodíkem (2 BBr3 + 3 H2  2 B + 6 HBr)
- Využití čistého boru v praxi je minimální
- Nejvýznamnější sloučeninou BORU je kyselina boritá (H3BO3)
Triely – 3. A
-
→ HLINÍK
chemická značka: Al, latinsky: Aluminium
Velmi lehký kov, bělavě šedé barvy
Je dobrým vodičem elektrického proudu
Ve formě slitin se využívá v leteckém průmyslu ale má i
mnoho dalších aplikací
Vlastnosti a výskyt:
- Řadí se mezi neušlechtilé a kujné kovy
- V přírodě se vyskytuje především ve formě sloučenin a to v BAUXITU = Al2O3 . 2 H2O
- Hliník preferuje pouze oxidační číslo 3
- Je to velmi reaktivní kov a na vzduchu se okamžitě pokryje vrstvičkou oxidu hlinitého
(chrání před další oxidací)
Triely – 3. A
-
→ HLINÍK
chemická značka: Al, latinsky: Aluminium
Velmi lehký kov, bělavě šedé barvy
Je dobrým vodičem elektrického proudu
Ve formě slitin se využívá v leteckém průmyslu ale má i
mnoho dalších aplikací
Vlastnosti a výskyt:
- Je dobře rozpustný ve zředěných kyselinách, u koncentrované kys. dusičné reaguje stejně
jako se vzdušným kyslíkem (pasivace povrchu)
- Hliník tvoří 7, 5 – 8, 3 % zemské kůry
- Připravuje se elektrolýzou ze svých přečištěných hornin (bauxit a kryolit – Na3AlF6)
Triely – 3. A
-
→ HLINÍK
chemická značka: Al, latinsky: Aluminium
Velmi lehký kov, bělavě šedé barvy
Je dobrým vodičem elektrického proudu
Ve formě slitin se využívá v leteckém průmyslu ale má i
mnoho dalších aplikací
Slitiny hliníku:
- Nejznámější slitinou hliníku je DURAL (Al, Mg, Cu, Mn)
- Vyznačuje se mnohem větší pevností a tvrdostí a je zachována nízká hmotnost
- Je značně odolná proti korozi
- Velké využití našel v automobilovém, leteckém průmyslu ale také při výrobě kol žebříků
nebo výtahů
Triely – 3. A
→ HLINÍK
Sloučeniny hliníku a jejich význam: 1) oxid hlinitý = Al2O3
- Má řadu modifikací se zcela odlišnými fyzikálně chemickými vlastnostmi
 KORUND = krysltalický Al2O3
- Mimořádná tvrdost (9) a chemická odolnost
- V přírodě se vyskytuje v mnoha modifikacích (safír, rubín)
- Našel uplatnění při výrobě laserů - geologické vrtné soupravy
 Chemicky připravený oxid hlinitý = ALUMINA
- Podle způsobu syntézy můžeme připravit aluminu s různými
fyzikálně – chemickými vlastnostmi
- Základní typy alumin označujeme a, b, g
- Uplatnění našla jako nosič katalizátorů
Triely – 3. A
→ HLINÍK
Sloučeniny hliníku a jejich význam: 1) oxid hlinitý = Al2O3
- Má řadu modifikací se zcela odlišnými fyzikálně chemickými vlastnostmi
 Chlorid hlinitý AlCl3
- Významný katalyzátor v organické chemii (chlorace aromatických
jader)
 Octan hlinitý
- Hlavní využití v lékařství – masti proti otokům
Triely – 3. A
→ GALLIUM
- chemická značka: Ga, latinsky: Gallium
- Lehce tavitelný, měkký a dobře tažný kov bílé až modrošedé
barvy
- Hlavní uplatnění v elektronice a je součástí polovodičových
materiálů
- Vyskytuje se ve formě sloučenin s mocentstvím 3+, 2+, 1+
Výroba a výskyt v přírodě:
- Málo se vyskytující kov, nalézá se v příměsích rud Al, Zn, Pb
- Vlastnosti gallitých solí jsou podobné solím hlinitým
- Nejvýznamnější sloučeninou je chlorid gallitý GaCl3 (urychlení organických syntéz)
Triely – 3. A
-
→ INDIUM
chemická značka: In, latinsky: Indium
Měkký dobře tažný kov bílé barvy
Vyrábí se elektrolýzou roztoku chloridu inditého
Využívá se k ochraně ložisek leteckých motorů proti korozi a
opotřebení.
→ THALLIUM
- chemická značka: Tl, latinsky: Thallium
- Značně toxický měkký lesklý kov bílé barvy
- Vyrábí se elektrolýzou odpadních sulfidických rud mědi olova
nebo zinku
- Využívá se do fotočlánků nebo tranzistorů
- Vysoká toxicita sloučenin thalia je předurčena pro výrobu
jedů na krysy a hmyz
Opakování:
3) Jak nazýváme skupinu 3A :
1) Nejvýznamnějším
prvkem této skupiny je:
a) Pentely
a)
b)
c)
d)
In
Ga
B
Al
2) Jakou hlavní složku
obsahuje rubín:
a) AlCl3
b) Al2O3
c) Al(OH)3
b) Triely
c) Chalkogeny
d) Alkalické kovy
4) Co je pravda o Boru
a)
b)
c)
d)
Je to špatný vodič
Nejvýznamnější sloučeninou je H3BO3
Má ryze kovový charakter
Patří mezi nejtvrdší kovy
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents