Lex Therese

Report
SoL 14 kap. Anmälan om missförhållanden
1§
Var och en som får kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd bör anmäla detta till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa
till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda
hos sådana myndigheter. /--/
Ur Socialtjänstlagen
”Lex Therese”
fr. o. m. 2010-01-01
2g § hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) (HSL)
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans
med avlider.
2 kap. 1 a § andra stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område
(LYHS)
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd
och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans
med avlider.

similar documents