Symboliska uttryck i slöjdföremål

Report
Hur kan man bedöma
Symboliska uttryck
i slöjdföremål?
Erfarenheter av en learning study i slöjd
på Gustav Vasa skola
Janice Wemmenhag, Andreas Broman & Jenny Frohagen
Stockholm Stad
Hur hänger ihop med vad
Färg och form… (Lpo94)
- Ska vi undervisa om ”den goda smaken” och
”den goda formen”?
- Ska vi gå igenom färgcirkeln och prata om
färgers symboliska betydelser i olika
sammanhang?
- Vad innebär egentligen ”slöjdens estetiska och
kulturella uttrycksformer” (Lgr11)?
Projektets syfte
Varför har vi valt att studera detta?
• Vi har upplevt att det är svårt att undervisa om färg och
form (Lpo94). NU03 visar att slöjduppgifter sällan utgår från
estetiska och kulturella aspekter
• Många elever har problem med att förstå hur val av olika
estetiska aspekter (symboler/mönster, färg, form,
bearbetning, m.m.) påverkar slöjdföremåls uttryck
• Elever resonerar ofta väldigt ytligt om slöjdföremåls uttryck
i termer av ”fint” eller ”fult” istället för att tala om t ex hur
färg, form och bearbetning hänger ihop
• Elever kommenterar ofta brister i arbetet, såsom ett stort
hål i en stickad halsduk eller en oslipad träyta, med att ”jag
vill ha det så” eller ”jag tycker det är snyggt så”
Learning study – ett sätt att studera
och utveckla undervisning
• Praxisnära forskningsmetod – forskning i skolan, inte
om skolan
• En grupp lärare planerar och analyserar tillsammans
med forskare
• Forskningsfrågan (”lärandeobjektet”) är hämtad från
upplevda problem i undervisningen
• Syftet är att utforska lärandeobjektet och synliggöra
vad eleverna har svårt med, s.k. ”kritiska aspekter”
• Lektionscykel: förtest - lektion - eftertest
• Flera lektionscykler – oftast tre cykler
Learning study i åk 5
Olika fokus:
• Cykel 1: Använda symboler
• Cykel 2: Tolka symboliska uttryck
• Cykel 3: Skapa ett symboliskt uttryck
Cykel 1 - testuppgift
Testuppgift:
Att tillverka en dörrskylt som berättar vem som
bor bakom dörren genom att använda symboler.
Tid: en lektion à 80 min
Datainsamling:
Observation under arbetet och frågeformulär till
eleverna samt foto av elevernas slöjdföremål.
Cykel 1 - elevexempel
Cykel 1 – resultat och slutsatser
• Ex. på kritisk aspekt: Den yttre formen och
genomarbetning
• Problem med testets fria tolkning: eleverna
tolkade/förstod uppgiften mycket olika, t ex
som en figur, som en illustration och en rebus
• Eftersom eleverna fick tolka så fritt blev det
mycket svårt att bedöma kvaliteten på
skyltens tydlighet. Ex. ”Johnny joggare”
Cykel 2 - testuppgift
Testuppgift:
Att tolka 5 slöjdföremåls symboliska/estetiska
uttryck.
Tid: en lektion à 80 min
Datainsamling:
Frågeformulär till eleverna.
Cykel 2 - elevexempel
Exempel på elevsvar på frågan:
Vad upplever du att detta föremål används till?
(En samisk träkåsa att dricka vatten ur)
Elev
Förtest
Eftertest
Elev 1 (förbättring)
”Man kan ge den som
leksak till ett barn. (till
leksaksspisen)”
”Att dricka ur”
Elev 2 (förbättring)
”en prydnad”
”en vattenkosa”
Elev 3 (ingen förändring)
”Träsked el hänger på
väggen som prydnad”
”Träsked som prydnad”
Elev 4 (försämring)
”att skopa mat med”
”jag tror att kosan
används som att skyffla
saker med”
Cykel 2 - slutsatser
• Flera elever kunde beskriva föremålens funktion men
många hade svårt med att använda rätt begrepp
• Flera elever hade svårigheter att benämna
materialtyper, svar som ”ölburk” och ”vanligt tyg”
• Flera elever uppfattade t ex kåsan på förtestet som
tillhörande ”vikingatiden”, ”medeltiden” och
”gammeldags” men på eftertestet som tillhörande ”en
folkgrupp/samerna”, ”samer”, och ”en folkgrupp”
• Problemet med denna uppgift var att vi upplevde den
som ”oslöjdig” dvs. skapandet saknades
• De samiska föremålen (kåsa, påse, kniv) fångade
elevernas intresse
Cykel 3
Testuppgift:
Att tillverka en nyckelring med ett samiskt
uttryck.
Tid: en lektion à 80 min
Datainsamling:
Observation under arbetet och bandade
elevintervjuer samt foto av elevernas
slöjdföremål.
Bedömningsaspekter – matris cykel 3
Kritiska
aspekter
Kvalitet 0
Kvalitet 1
Kvalitet 2
Kvalitet 3
Material
Valt icke samiskt material,
t ex plast, syntet
Kombinerat ett samiskt
och icke-samiskt material.
Färger
Valt icke samisk färg
Kombinerat samisk och
icke-samisk färg
Valt ett samiskt eller flera
samiska material utan
motivering till samiskt
material
Valt samisk färg utan
motivering till samisk färg
Valt ett samiskt eller flera
samiska material med
motivering till samiskt
material
Valt samisk färg med
motivering
till samisk färg
Yttre form
Valt en kantig eller icke
samisk symbolform
Valt en rundad eller
Valt en rundad eller
samisk symbolform utan
samisk symbolform med
motivering till samisk form motivering till samisk form
Hantverksteknik
Valt en obearbetad yta
Valt en rundad eller
samisk symbolform
kombinerat med en kantig
eller icke samisk
symbolform
Valt en delvis
genomarbetad yta
Valt en väl genomarbetad
yta utan motivering till
samiskt uttryck
Valt en väl genomarbetad
yta med motivering
till samiskt uttryck
Symboler/mönster
Ej använt några symboler/
mönster eller använt icke
samiska symboler/
mönster
Kombinerat samiska och
icke-samiska
symboler/mönster
Valt en eller flera samiska
symboler/mönster utan
motivering till samiska
symboler/mönster
Valt en eller flera samiska
symboler/mönster med
motivering
till samiska
symboler/mönster
Resultat av för- och eftertest i cykel 3
25
20
15
Kvalitet 0
10
Kvalitet 1
Kvalitet 2
5
Kvalitet 3
0
Material
Färger
Yttre form
Hantverksteknik
Symboler/Mönster
25
20
15
Kvalitet 0
10
Kvalitet 1
Kvalitet 2
5
Kvalitet 3
0
Material
Färger
Yttre form
Hantverksteknik
Symboler/Mönster
Slutsatser från vår studie
Faktorer som underlättar för elevens lärande och för
lärarens bedömning av symboliska uttryck:
- avgränsa uppgiften till en specifik kultur, t ex en etnisk
kultur
- lyft fram estetisk begrepp i undervisningen istället för
att låta eleverna resonera i termer av fint eller fult
- visa på typiska och icke-typiska exempel på estetiska
aspekter i undervisningen
- viktigt att ge återkoppling/feedback på elevens arbete
både under arbetets gång och på det färdiga resultatet!

similar documents